główna zawartość
artykuł nr 1

Zakres działania komisji

Przedmiotem działania Komisji Budżetu, Finansów, Gospodarowania Mieniem Komunalnym i Rolnictwa są w szczególności sprawy związane z opiniowaniem:1/ budżetu i jego realizacji,2/ spraw gospodarowania mieniem gminnym,3/ wodociągów i zaopatrzenia w wodę,4/ kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych,5/ utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych,6/ wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych,7/ zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz,8/ utrzymania porządku i czystości oraz spraw ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej,9/ zamówień publicznych,10/ spraw rolnictwa,11/ innych spraw wynikających z przepisów prawa odpowiadających przedmiotowi działania komisji.