Zakres działania komisji

Przedmiotem działania Komisji Budżetu, Finansów, Gospodarowania Mieniem Komunalnym i Rolnictwa są w szczególności sprawy związane z opiniowaniem: 1/ budżetu i jego realizacji, 2/ spraw gospodarowania mieniem gminnym, 3/ wodociągów i zaopatrzenia w wodę, 4/ kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, 5/ utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, 6/ wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, 7/ zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz, 8/ utrzymania porządku i czystości oraz spraw ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej, 9/ zamówień publicznych, 10/ spraw rolnictwa, 11/ innych spraw wynikających z przepisów prawa odpowiadających przedmiotowi działania komisji.