główna zawartość
artykuł nr 1

Podstawowy zakres działania stanowiska

Do podstawowego zakresu działania stanowiska należy:

1) organizacja pracy rady gminy, komisji i radnych;
2) sprawy jednostek pomocniczych gminy – sołectw, zebrania wiejskie;
3) sprawy formalno – prawne jednostek organizacyjnych gminy;
4) wybory i referenda;
5) współdziałanie organów gminy z organami władzy państwowej i samorządowej, innymi organami, związkami, organizacjami społeczno – politycznymi itp.;
6) sprawy stowarzyszeń i związków gmin;
7) sprawy zmian w podziale terytorialnym kraju i organizacji administracji;
8) sprawy skarg i wniosków;
9) sprawy administracyjno – gospodarcze urzędu;
10)prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej.