Plan pracy komisji na 2018 rok

Plan pracy komisji na 2017 rok

Plan pracy komisji na 2016 rok

Plan pracy komisji na 2015 rok

Plan pracy komisji na 2014 rok

Plan pracy komisji na 2013 rok

Plan pracy komisji na 2012 rok

Plan pracy komisji na 2011 rok

Załączniki
Plan pracy komisji na 2011 rok   31.405 KB

Plan pracy komisji na 2010 rok

Załącznik Nr 4 do Uchwały
Rady Gminy Świnice Warckie
Nr XXVI/176/2009
z dnia 29 grudnia 2009r.
PLAN PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ NA 2010R.

Lp.
Temat
Termin posiedzenia
1.
2.
3.
Kontrola: działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Omówienie tematów sesji.
Sprawozdanie z działalności komisji.
styczeń
1.
Organizacja Urzędu Gminy – kontrola wybranych stanowisk.
luty
1.
Kontrola - GZOEiAO.
marzec
1.
2.
Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2009r. i przygotowanie wniosku w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy.
Omówienie tematów sesji rady gminy.
kwiecień
1.
Kontrola – projekty organizacyjne szkół, zajęcia dodatkowe, pozalekcyjne.
maj
1.
2.
Kontrola wpływów i wydatków w zakresie czynszów mieszkaniowych i lokalowych w 2009 i 2010r.
Omówienie tematów sesji rady gminy.
czerwiec
1.
Kontrola – GOK.
lipiec
1.
Kontrola wpływów i wydatków związanych ze sprzedażą wody, kontrola hydroforni na terenie gminy.
sierpień
1.
2.
Kontrola stanu przygotowania placówek oświatowych do prowadzenia zajęć w roku szkolnym 2010/2011.
Omówienie tematów sesji rady gminy.
wrzesień
1.
2.
Kontrola – przetargi 2009 i 2010r.
Projekty uchwał podatkowych na 2011r.
październik-listopad
1.
2.
Plan pracy komisji na 2011r.
Projekt budżetu gminy na 2011r.
grudzień

Plan pracy komisji na 2009 rok

Załącznik Nr 4 do Uchwały
Rady Gminy Świnice Warckie
Nr XX/145/2008
z dnia 30 grudnia 2008r.
PLAN PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ NA 2009R.
Lp.
Temat
Termin
1.
2.
3.
Kontrola: Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Świnicach Warckich.
Sprawozdanie z działalności komisji w 2008r.
Omówienie tematów sesji.
Styczeń
1.
Kontrola: Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Piaskach.
Luty
1.
2.
3.
Kontrola: Stan dróg i poboczy na terenie gminy.
Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2008r. i przygotowanie wniosku w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy.
Omówienie tematów sesji.
Marzec – Kwiecień
1.
Kontrola: Projekty organizacyjne szkół.
Maj
1.
2.
Kontrola: Wpływy i wydatki w zakresie czynszów mieszkaniowych i lokalowych w 2008r. ( remonty lokali ).
Omówienie tematów sesji.
Czerwiec
1.
Kontrola: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.
Lipiec
1.
Kontrola: Gminna Biblioteka Publiczna i Punkt Informacji Turystycznej w Świnicach Warckich.
Sierpień
1.
2.
Kontrola: Realizacja projektu „ Centra kształcenia na odległość na wsiach” przy GOK w Świnicach Warckich.
Omówienie tematów sesji.
Wrzesień
1.
Kontrola: Przedszkole Gminne w Świnicach Warckich.
Październik
1. 2.
Kontrola: Przetargi 2008r. i 2009r.
Projekty uchwał podatkowych na 2010r.
Listopad
1.
2.
Projekt budżetu gminy na 2010r.
Plan pracy komisji na 2010r.
Grudzień

Plan pracy komisji na 2008 rok

PLAN PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ NA 2008 R.

Lp.

Temat

Termin posiedzenia

1.

2.

3.

Kontrola GZOEiAO – dowozy uczniów, stypendia.

Omówienie tematów sesji rady gminy.

Sprawozdanie z działalności komisji.

Styczeń

1.

Zapoznanie z protokołem pokontrolnym RIO.

Luty

1.

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2007r. i przygotowanie wniosku w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy.

Marzec

1.

Organizacja Urzędu Gminy – kontrola wybranych stanowisk pracy.

Kwiecień

1.

Kontrola – projekty organizacyjne szkół, zajęcia dodatkowe, pozalekcyjne.

Maj

1.

2.

Kontrola – realizacja projektu „Centra kształcenia na odległość na wsiach”

Omówienie tematów sesji rady gminy.

Czerwiec

1.

Kontrola – wydatki na OSP.

Lipiec

1.

Kontrola – funkcjonowanie GOK.

Sierpień

1.

Omówienie tematów sesji rady gminy

Wrzesień

1.

Kontrola przetargów – 2007r. i 2008r.

Październik

1.

Projekty uchwał podatkowych na 2009r.

Listopad

1.

2.

Plan pracy komisji na 2009r.

Projekt budżetu gminy na 2009r.

Grudzień

Plan pracy komisji na 2007 rok

PLAN PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ NA 2007 R.

Lp.

Temat

Termin posiedzenia

1.

Kontrola: działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Styczeń

1.

2.

Kontrola wpływów i wydatków w zakresie czynszów mieszkaniowych i lokalowych w 2006r.

Omówienie tematów sesji rady gminy.

Styczeń – Luty

1.

2.

Wieloletni plan inwestycyjny na lata 2007 – 2013 – propozycje.

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2006r. i przygotowanie wniosku w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy.

Marzec

1.

2.

Kontrola: Biblioteka Gminna.

Omówienie tematów sesji rady gminy.

Marzec – Kwiecień

1.

2.

Kontrola: Przedszkole Gminne.

Przygotowanie sprawozdania z działalności komisji .

Maj

1.

2.

Kontrola przetargów w 2006 i 2007r.

Omówienie tematów sesji rady gminy.

Czerwiec

1.

Kontrola realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Lipiec

1.

Kontrola:

1. GZOEiAO

2. Inwestycje oświatowe

Sierpień

1.

2.

Przygotowanie kierunków propozycji zadań inwestycyjnych do projektu budżetu na 2008r.

Omówienie tematów sesji rady gminy.

Wrzesień

1.

Kontrola realizacji programu współpracy Gminy Świnice Warckie a organizacjami pozarządowymi na 2007r.

Październik

1.

Projekty uchwał podatkowych na 2008r.

Listopad

1.

2.

Plan pracy komisji na 2008r.

Projekt budżetu gminy na 2008r.

Grudzień