Przedmiot działania

Zadania komisji wynikające z art.18a ustawy o samorządzie gminnym: 1. Rada gminy kontroluje dzialalność wójta, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych gminy; w tym celu powołuje komisję rewizyjną. 2. Komisja rewizyjna opiniuje wykonanie budżetu gminy i występuje z wnioskiem do rady gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium wójtowi. Wniosek w sprawie absolutorium podlega zaopiniowaniu przez regionalną izbę obrachunkową. 3. Komisja rewizyjna wykonuje inne zadania zlecone przez radę w zakresie kontroli.