Uchwały Rady Gminy Świnice Warckie podjęte w IV kwartale 2004r.

Załączniki
Uchwała Nr XV/131/2004 z dnia 29 listopada 2004r. w sprawie obniżki średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego   182.832 KB
Uchwała Nr XV/132/2004 z dnia 29 listopada 2004r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wodę i ścieki   226.115 KB
Uchwała Nr XV/133/2004 z dnia 29 listopada 2004r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku od nieruchomości   476.791 KB
Uchwała Nr XV/134/2004 z dnia 29 listopada 2004r. w sprawie ustalenia wzorów deklaracji na podatek od nieruchomości, na podatek rolny, na podatek leśny oraz wzorów formularzy informacji w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego   3.330 MB
Uchwała Nr XV/135/2004 z dnia 29 listopada 2004r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień od podatku od środków transportowych   989.764 KB
Uchwała Nr XV/136/2004 z dnia 29 listopada 2004r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Świnice Warckie z organizacjami pozarządowymi na 2005r.   782.373 KB
Uchwała Nr XV/137/2004 z dnia 29 listopada 2004r. w sprawie ustalenia opłaty za korzystanie z urządzenia użyteczności publicznej Gminy Świnice Warckie - z sali gimnastycznej z zapleczem sanitarnym   235.104 KB
Uchwała Nr XV/138/2004 z dnia 29 listopada 2004r. w sprawie wydzierżawienia na okres 25-u lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Świnice Warckie   173.741 KB
Uchwała Nr XV/139/2004 z dnia 29 listopada 2004r. w sprawie zasad przyznawania i zasad zwrotu zasiłków okresowych i celowych przyznawanych pod warunkiem zwrotu   688.191 KB
Uchwała Nr XV/140/2004 z dnia 29 listopada 2004r. w sprawie zasad sprawienia pogrzebu przez Gminę   341.104 KB
Uchwała Nr XV/141/2004 z dnia 29 listopada 2004r. w sprawie zawarcia porozumienia z Gminami: Wartkowice, Dalików, Poddębice, Uniejów dotyczącego realizacji zadania polegającego na odbiorze, transporcie i unieszkodliwianiu zwłok zwierzęcych z terenu tych gmin   1.012 MB
Uchwała Nr XV/142/2004 z dnia 29 listopada 2004r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami wsi Świnice Warckie Kolonia dotyczącej zmiany nazwy wsi   400.067 KB
Uchwała Nr XV/143/2004 z dnia 29 listopada 2004r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu   164.039 KB
Uchwała Nr XV/144/2004 z dnia 29 listopada 2004r. w sprawie zmiany uchwały Nr XI/94/2004 w sprawie budżetu gminy na rok 2004   859.938 KB
Uchwała Nr XVI/145/2004 z dnia 28 grudnia 2004r. w sprawie powołania sekretarza gminy   131.639 KB
Uchwała Nr XVI/146/2004 z dnia 28 grudnia 2004r. w sprawie planów rady gminy i jej komisji na 2005r.   700.979 KB
Uchwała Nr XVI/147/2004 z dnia 28 grudnia 2004r. w sprawie zmiany uchwały Nr XI/94/2004 w sprawie budżetu gminy na rok 2004   623.124 KB
Uchwała Nr XVI/148/2004 z dnia 28 grudnia 2004r. w sprawie zamiany krótkoterminowego kredytu pomostowego na długoterminowy kredyt pomostowy   27.358 KB
Uchwała Nr XVI/149/2004 z dnia 28 grudnia 2004r. w sprawie przyjęcia zmiany w statucie Związku Gmin Nadnerzańskich   30.261 KB

Uchwały Rady Gminy Świnice Warckie podjęte w III kwartale 2004r.

Załączniki
Uchwała Nr XIV/119/2004 z dnia 23 sierpnia 2004r. w sprawie powołania skarbnika gminy   21.221 KB
Uchwała Nr XIV/120/2004 z dnia 23 sierpnia 2004r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świnicach Warckich   142.149 KB
Uchwała Nr XIV/121/2004 z dnia 23 sierpnia 2004r. w sprawie nabycia na podstawie umowy darowizny nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie geodezyjnym Świnice Osiedle obecna nazwa miejscowości Świnice Warckie   55.582 KB
Uchwała Nr XIV/122/2004 z dnia 23 sierpnia 2004r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu inwestycyjnego Gminy na lata 2004-2006   96.425 KB
Uchwała Nr XIV/123/2004 z dnia 23 sierpnia 2004r. w sprawie wyrażenia zgody na zabezpieczenie środków własnych na realizację inwestycji   29.237 KB
Uchwała Nr XIV/124/2004 z dnia 23 sierpnia 2004r. w sprawie wyrażenia zgody na zabezpieczenie środków własnych na realizację inwestycji   27.555 KB
Uchwała Nr XIV/125/2004 z dnia 23 sierpnia 2004r. w sprawie zmiany uchwały Nr XI/94/2004 w sprawie budżetu gminy na rok 2004   217.411 KB
Uchwała Nr XIV/126/2004 z dnia 23 sierpnia 2004r. w sprawie określenia zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat   91.109 KB
Uchwała Nr XIV/127/2004 z dnia 23 sierpnia 2004r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/118/2004 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 7 czerwca 2004r. w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości zabudowanej położonej we wsi Chorzepin   25.072 KB
Uchwała Nr XIV/128/2004 z dnia 23 sierpnia 2004r. w sprawie nabycia nieruchomości z przeznaczeniem na połączenie istniejących dróg gminnych   50.357 KB
Uchwała Nr XIV/129/2004 z dnia 23 sierpnia 2004r. w sprawie uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Świnice Warckie na lata 2004-2013   20.480 KB
Uchwała Nr XIV/130/2004 z dnia 23 sierpnia 2004r. w sprawie wydzierżawienia na okres 15-tu lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Świnice Warckie   51.336 KB

Uchwały Rady Gminy Świnice Warckie podjęte w II kwartale 2004r.

Załączniki
Uchwała Nr XII/100/2004 z dnia 28 kwietnia 2004r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2003r.   22.517 KB
Uchwała Nr XII/101/2004 z dnia 28 kwietnia 2004r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/94/2004 w sprawie budżetu gminy na rok 2004   134.097 KB
Uchwała Nr XII/102/2004 z dnia 28 kwietnia 2004r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu   23.589 KB
Uchwała Nr XII/103/2004 z dnia 28 kwietnia 2004r. w sprawie wyrażenia zgody na zabezpieczenie kredytu pomostowego w formie weksla "in blanco"   22.350 KB
Uchwała Nr XII/105/2004 z dnia 28 kwietnia 2004r. w sprawie wyrażenia zgody na zabezpieczenie kredytu pomostowego w formie weksla "in blanco"   21.702 KB
Uchwała Nr XII/106/2004 z dnia 28 kwietnia 2004r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu   22.991 KB
Uchwała Nr XII/107/2004 z dnia 28 kwietnia 2004r. w sprawie wyrażenia zgody na zabezpieczenie kredytu pomostowego w formie weksla "in blanco"   21.537 KB
Uchwała Nr XII/104/2004 z dnia 28 kwietnia 2004r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu   23.120 KB
Uchwała Nr XII/108/2004 z dnia 28 kwietnia 2004r. w sprawie opłaty targowej   51.678 KB
Uchwała Nr XII/109/2004 z dnia 28 kwietnia 2004r. w sprawie odwołania skarbnika gminy   17.952 KB
Uchwała Nr XII/110/2004 z dnia 28 kwietnia 2004r. w sprawie odwołania sekretarza gminy   18.157 KB
Uchwała Nr XII/111/2004 z dnia 28 kwietnia 2004r. w sprawie przyjęcia zmian w Statucie Związku Gmin Nadnerzańskich   82.048 KB
Uchwała Nr XIII/112/2004 z dnia 7 czerwca 2004r. w sprawie opłaty za świadczenia przedszkola prowadzonego przez gminę   28.840 KB
Uchwała Nr XIII/113/2004 z dnia 7 czerwca 2004r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Świnice Warckie   39.381 KB
Uchwała Nr XIII/114/2004 z dnia 7 czerwca 2004r. w sprawie określenia obwodów dla placówek wychowania przedszkolnego realizujących obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci 6-letnich   40.102 KB
Uchwała Nr XIII/115/2004 z dnia 7 czerwca 2004r. w sprawie zmian w uchwale Nr V/45/2003 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 26 marca 2003r. w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa od osób fizycznych podatku rolnego, podatku od nieruchomości, podatku leśnego, opłaty targowej oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso   34.033 KB
Uchwała Nr XIII/116/2004 z dnia 7 czerwca 2004r. w sprawie powołania komisji ds. rozwoju lokalnego   51.068 KB
Uchwała Nr XIII/117/2004 z dnia 7 czerwca 2004r. w sprawie zmiany uchwały Nr XI/94/2004 w sprawie budżetu gminy na rok 2004   169.664 KB
Uchwała Nr XIII/118/2004 z dnia 7 czerwca 2004r. w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości zabudowanej położonej we wsi Chorzepin   22.094 KB

Uchwały Rady Gminy Świnice Warckie podjęte w I kwartale 2004r.


Dostępne kategorie:
Rok 2003
Rok 2004
Rok 2005