główna zawartość
artykuł nr 1

Podstawowy zakres działania stanowiska

Do podstawowego zakresu działania stanowiska należy:

1) utrzymanie porządku i czystości w gminie;
2) prowadzenie ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków i zbiorników bezodpływowych;
3) straże pożarne i ich wyposażenie;
4) ochrona zwierząt.