główna zawartość
artykuł nr 1

Ogłoszenie Wójta Gminy Świnice Warckie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Świnice Warckie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 

OGŁOSZENIE
WÓJTA GMINY ŚWINICE WARCKIE
 
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Świnice Warckie
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
 
 
 
  Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) oraz art. 54 ust. 2, art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Świnice Warckie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 26 października 2009r. do 9 grudnia 2009r. w siedzibie Urzędu Gminy w Świnicach Warckich ul. Szkolna 1. w godzinach od 73o do 153o.
  Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Świnice Warckie rozwiązaniami odbędzie się w dniu 8 grudnia 2009 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Świnicach Warckich ul. Szkolna 1  o godz. 1000.
 
  Zgodnie z art. 11 pkt 11 ustawy, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Świnice Warckie.
 
  Jednocześnie, w związku z postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko informuję, że zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją w siedzibie Urzędu Gminy w Świnicach Warckich ul. Szkolna 1 oraz składać uwagi do wyżej wymienionej prognozy i postępowania w jej sprawie.
 
  Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Świnice Warckie  z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia  12 stycznia 2010 r.
artykuł nr 2

Obwieszczenie Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 1 września 2009 roku

 

 Świnice Warckie dn. 01.09.2009r.
 
 GKP 7331-1-5/2009
 
 
 
OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Świnice Warckie
 
Na podstawie art.53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowania przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz.717 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 28.08.2009r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie nawierzchni drogi gminnej nr 104467E
1. Na odcinku o długości 1,361 km - w miejscowości Wola Świniecka działka nr 423/2, 211, 255 (obręb geodezyjny Wola Świniecka)
2. Na odcinku o długości 0,56 km - Wola Świniecka - Głogowiec działka o nr ewidencyjnym 263/3 (obręb geodezyjny Wola Świniecka)
 Z w/w decyzją można się zapoznać w Urzędzie Gminy w Świnicach Warckich pokój nr 11, na stronach biuletynu informacji publicznej Urzędu Gminy Świnice Warckie, tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Świnice Warckie oraz tablicy ogłoszeń sołectwa Świnice Warckie.
Obwieszczenie niniejsze uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

artykuł nr 3

Obwieszczenie Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 27 lipca 2009 r.

Świnice Warckie dn. 27.07.2009r.

 GKP 7331-1- 6/2009
 
 
 
OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Świnice Warckie
 
Na podstawie art.53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz.717 z późn. zm.) podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 24.07.2009r. na wniosek Gminy Świnice Warckie  zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie nawierzchni drogi gminnej nr 104462E w miejscowości Ładawy (obręb geodezyjny Tolów) na odcinku o  długości około 1,489 kmna działce nr ew. 112 i  12”
 W związku z powyższym jest możliwość składania uwag i wniosków dotyczących przedmiotu sprawy w terminie 21 dni od daty podania do publicznej wiadomości ( tj. 27.07.2009r. ), w siedzibie Urzędu Gminy w Świnicach Warckich ul. Szkolna 1, 99-140 Świnice Warckie w godzinach urzędowania, pokój nr 11.
artykuł nr 4

Obwieszczenie Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 27 lipca 2009 r.

Świnice Warckie dn. 27.07.2009r.

 GKP 7331-1- 5/2009
 
 
 
OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Świnice Warckie
 
Na podstawie art.53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz.717 z późn. zm.) podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 24.07.2009r. na wniosek Gminy Świnice Warckie  zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie nawierzchni drogi gminnej nr 104467E
1. Na odcinku o długości 1,361 km - w miejscowości Wola Świniecka działka nr 423/2, 211, 255 (obręb geodezyjny Wola Świniecka)
2. Na odcinku o długości 0,56 km - Wola Świniecka - Głogowiec działka o nr ewidencyjnym 263/3 (obręb geodezyjny Wola Świniecka)
 W związku z powyższym jest możliwość składania uwag i wniosków dotyczących przedmiotu sprawy w terminie 21 dni od daty podania do publicznej wiadomości ( tj. 27.07.2009r.  ), w siedzibie Urzędu Gminy w Świnicach Warckich ul. Szkolna 1, 99-140 Świnice Warckie w godzinach urzędowania, pokój nr 11.
artykuł nr 5

Obwieszczenie Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 26 czerwca 2009 roku

Świnice Warckie 25.06.1009r.

 GKP 7320-1/2009
 
 
OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY ŚWINICE WARCKIE
o przystąpieniu do sporządzania opracowania prognozy oddziaływania na środowisko do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Świnice Warckie
 
 Na podstawie art. 3 ust.1 pkt 11,art. 39 ust.1 i art. 54 ust.3 w związku z art. 29 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r Nr 199, poz. 1227), zawiadamiam o uzupełnianiu procedury sporządzania  studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Świnice Warckie o procedurę sporządzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do projektu sporządzania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Świnice Warckie
Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentami sprawy i zgłaszać wnioski do wyżej wymienionej prognozy oddziaływania na środowisko.
Wnioski należy składać na piśmie na adres Urzędu Gminy w Świnicach Warckich ul. Szkolna 1 99-140 Świnice Warckie w terminie do dnia 31 lipca  2009 r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.