Ogłoszenie Wójta Gminy Świnice Warckie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Świnice Warckie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

OGŁOSZENIE
WÓJTA GMINY ŚWINICE WARCKIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Świnice Warckie
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) oraz art. 54 ust. 2, art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Świnice Warckie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 26 października 2009r. do 9 grudnia 2009r. w siedzibie Urzędu Gminy w Świnicach Warckich ul. Szkolna 1. w godzinach od 73o do 153o.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Świnice Warckie rozwiązaniami odbędzie się w dniu 8 grudnia 2009 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Świnicach Warckich ul. Szkolna 1 o godz. 1000.
Zgodnie z art. 11 pkt 11 ustawy, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Świnice Warckie.
Jednocześnie, w związku z postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko informuję, że zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją w siedzibie Urzędu Gminy w Świnicach Warckich ul. Szkolna 1 oraz składać uwagi do wyżej wymienionej prognozy i postępowania w jej sprawie.
Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Świnice Warckie z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 stycznia 2010 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 1 września 2009 roku

Świnice Warckie dn. 01.09.2009r.
GKP 7331-1-5/2009
OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Świnice Warckie
Na podstawie art.53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowania przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz.717 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 28.08.2009r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie nawierzchni drogi gminnej nr 104467E
1. Na odcinku o długości 1,361 km - w miejscowości Wola Świniecka działka nr 423/2, 211, 255 (obręb geodezyjny Wola Świniecka)
2. Na odcinku o długości 0,56 km - Wola Świniecka - Głogowiec działka o nr ewidencyjnym 263/3 (obręb geodezyjny Wola Świniecka)
Z w/w decyzją można się zapoznać w Urzędzie Gminy w Świnicach Warckich pokój nr 11, na stronach biuletynu informacji publicznej Urzędu Gminy Świnice Warckie, tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Świnice Warckie oraz tablicy ogłoszeń sołectwa Świnice Warckie.
Obwieszczenie niniejsze uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Obwieszczenie Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 27 lipca 2009 r.

Świnice Warckie dn. 27.07.2009r.

GKP 7331-1- 6/2009
OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Świnice Warckie
Na podstawie art.53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz.717 z późn. zm.) podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 24.07.2009r. na wniosek Gminy Świnice Warckie zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie nawierzchni drogi gminnej nr 104462E w miejscowości Ładawy (obręb geodezyjny Tolów) na odcinku o długości około 1,489 kmna działce nr ew. 112 i 12”
W związku z powyższym jest możliwość składania uwag i wniosków dotyczących przedmiotu sprawy w terminie 21 dni od daty podania do publicznej wiadomości ( tj. 27.07.2009r. ), w siedzibie Urzędu Gminy w Świnicach Warckich ul. Szkolna 1, 99-140 Świnice Warckie w godzinach urzędowania, pokój nr 11.

Obwieszczenie Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 27 lipca 2009 r.

Świnice Warckie dn. 27.07.2009r.

GKP 7331-1- 5/2009
OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Świnice Warckie
Na podstawie art.53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz.717 z późn. zm.) podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 24.07.2009r. na wniosek Gminy Świnice Warckie zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie nawierzchni drogi gminnej nr 104467E
1. Na odcinku o długości 1,361 km - w miejscowości Wola Świniecka działka nr 423/2, 211, 255 (obręb geodezyjny Wola Świniecka)
2. Na odcinku o długości 0,56 km - Wola Świniecka - Głogowiec działka o nr ewidencyjnym 263/3 (obręb geodezyjny Wola Świniecka)
W związku z powyższym jest możliwość składania uwag i wniosków dotyczących przedmiotu sprawy w terminie 21 dni od daty podania do publicznej wiadomości ( tj. 27.07.2009r. ), w siedzibie Urzędu Gminy w Świnicach Warckich ul. Szkolna 1, 99-140 Świnice Warckie w godzinach urzędowania, pokój nr 11.

Obwieszczenie Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 26 czerwca 2009 roku

Świnice Warckie 25.06.1009r.

GKP 7320-1/2009
OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY ŚWINICE WARCKIE
o przystąpieniu do sporządzania opracowania prognozy oddziaływania na środowisko do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Świnice Warckie
Na podstawie art. 3 ust.1 pkt 11,art. 39 ust.1 i art. 54 ust.3 w związku z art. 29 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r Nr 199, poz. 1227), zawiadamiam o uzupełnianiu procedury sporządzania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Świnice Warckie o procedurę sporządzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do projektu sporządzania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Świnice Warckie
Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentami sprawy i zgłaszać wnioski do wyżej wymienionej prognozy oddziaływania na środowisko.
Wnioski należy składać na piśmie na adres Urzędu Gminy w Świnicach Warckich ul. Szkolna 1 99-140 Świnice Warckie w terminie do dnia 31 lipca 2009 r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Obwieszczenie Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 18 maja 2009 r.

Świnice Warckie dn. 18.05.2009r.

GKP 7331-1-3/2009

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Świnice Warckie

Na podstawie art.53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowania przestrzennym ( Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz.717 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 18.05.2009r. na wniosek Gminy Świnice Warckie zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na Przebudowie nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Kraski na terenie Gminy Świnice Warckie na odcinku długości 1,34 km .

Planowana inwestycja zlokalizowana na działce nr 194/2 , 194/1 - położonej w obrębie geodezyjnym Kraski na terenie Gminy Świnice Warckie

W związku z powyższym jest możliwość składania uwag i wniosków dotyczących przedmiotu sprawy, w terminie 21 dni od daty podania do publicznej wiadomości ( tj. 18.05.2009r. ), w siedzibie Urzędu Gminy w Świnicach Warckich ul. Szkolna 1, 99-140 Świnice Warckie w godzinach urzędowania, pokój nr 11.

Obwieszczenie Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 18 maja 2009 r.

Świnice Warckie dn. 18.05.2009r.
GKP 7331-1-4/2009
OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Świnice Warckie
Na podstawie art.53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowania przestrzennym ( Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz.717 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 18.05.2009r. na wniosek Gminy Świnice Warckie zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na Przebudowie nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Kraski na terenie Gminy Świnice Warckie na odcinku długości 0,54 km .
Planowana inwestycja zlokalizowana na działce nr 126 - położonej w obrębie geodezyjnym Kraski na terenie Gminy Świnice Warckie
W związku z powyższym jest możliwość składania uwag i wniosków dotyczących przedmiotu sprawy, w terminie 21 dni od daty podania do publicznej wiadomości ( tj. 18.05.2009r. ), w siedzibie Urzędu Gminy w Świnicach Warckich ul. Szkolna 1, 99-140 Świnice Warckie w godzinach urzędowania, pokój nr 11.

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 27 kwietnia 2009 r.

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Świnice Warckie

z dnia 27 kwietnia 2009 r.

Na podstawie art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. – Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. Nr 25, poz. 219, z 2006 r. Nr 218, poz. 1592 oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 112, poz. 766) podaje się do wiadomości publicznej informację o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych utworzonych uchwałą Rady Gminy Świnice Warckie Nr XXVI/190/2006 z dnia 30 marca 2006 r. w sprawie podziału Gminy Świnice Warckie na stałe obwody głosowania (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 166, poz. 1332) w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 r.

Numer

obwodu głosowania

Granice obwodu głosowania

Siedziba

Obwodowej Komisji Wyborczej

1

sołectwa: Chorzepin, Chwalborzyce

i Kozanki Podleśne

Sala OSP

w Chwalborzycach

tel. 0605 685 705

2*)

sołectwa: Głogowiec, Kraski, Stemplew,

Świnice Warckie, Świnice

Warckie Kolonia i Tolów

Szkoła Podstawowa

w Świnicach Warckich

ul. Szkolna 5

tel. 0605 552 827

3

sołectwa: Drozdów, Gusin, Parski,

Piaski, Podłęże, Wola

Świniecka i Rogów

Szkoła Podstawowa

w Piaskach

tel. (063) 2882 210

4

sołectwa: Bielawy, Grodzisko, Kaznów,

Kosew, Władysławów

i Zbylczyce

Sala OSP

w Grodzisku

tel. 0601 268 802

*) Lokal obwodowej komisji wyborczej dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

Głosowanie w lokalu obwodowej komisji wyborczej odbędzie się w godz. od 8.00 do 22.00.

WÓJT GMINY

(-) Krzysztof Próchniewicz

Informacja Wójta Gminy Świnice Warckie

Informacja

Wójta Gminy Świnice Warckie

Uprzejmie informuję, że został opracowany projekt Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie ustanowienia planu ochrony dla obszaru specjalnej ochrony ptaków PLB 100001 "Pradolina Warszawsko-Berlińska".

Z projektem planu ochrony dla obszaru Natura 2000 - Obszaru Specjalnej Ochrony Ptaków "Pradolina Warszawsko-Berlińska" kod 100001 można zapoznać się w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Łodzi, Wydziale Spraw Terenowych III w Skierniewicach ul. Jagiellońska 29 oraz na stronie internetowej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Łodzi pod adresem www.lodz.rdos.gov.pl.

Ewentualne uwagi i wnioski można składać do dnia 13 maja br. na adres Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Łodzi, Wydział Spraw Terenowych III, ul. Jagiellońska 29, 96-100 Skierniewice.

Obwieszczenie Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 2 marca 2009 r.

Świnice Warckie dn. 02.03.2009r.

GKP 7331-1-1/2009

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Świnice Warckie

Na podstawie art.53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowania przestrzennym ( Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz.717 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 02.03.2009r. na wniosek Gminy Świnice Warckie zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na Przebudowie nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Bielawy na terenie Gminy Świnice Warckie na odcinku długości 0,903 km .

Planowana inwestycja zlokalizowana na działce nr 122 - położonej w obrębie geodezyjnym Bielawy na terenie Gminy Świnice Warckie

W związku z powyższym jest możliwość składania uwag i wniosków dotyczących przedmiotu sprawy, w terminie 21 dni od daty podania do publicznej wiadomości (tj. 02.03.2009r.), w siedzibie Urzędu Gminy w Świnicach Warckich ul. Szkolna 1, 99-140 Świnice Warckie w godzinach urzędowania, pokój nr 11.

Obwieszczenie Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 2 marca 2009 r.

Świnice Warckie dn. 02.03.2009 r.

GKP 7331-1-2/2009

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Świnice Warckie

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowania przestrzennym ( Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz.717 z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości, że w dniu 02.03.2009r. na wniosek Gminy Świnice Warckie zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na Przebudowie nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Chwalborzyce na terenie Gminy Świnice Warckie na odcinku długości 0,863 km.

Planowana inwestycja zlokalizowana na działce nr 418 - położonej w obrębie geodezyjnym Chwalborzyce na terenie Gminy Świnice Warckie

W związku z powyższym jest możliwość składania uwag i wniosków dotyczących przedmiotu sprawy, w terminie 21 dni od daty podania do publicznej wiadomości (tj. 02.03.2009r.), w siedzibie Urzędu Gminy w Świnicach Warckich ul. Szkolna 1, 99-140 Świnice Warckie w godzinach urzędowania, pokój nr 11.

Obwieszczenie Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 6 stycznia 2009 r.

Świnice Warckie dn. 06.01.2009r.

GKP 7331-1-4/2008

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Świnice Warckie

Na podstawie art.53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowania przestrzennym ( Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz.717 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 31.12.2008r. została wydana wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie Zespołu Boisk Sportowych ORLIK 2012, z niezbędną infrastruktura techniczną w m. Świnice Warckie działka nr 103/3, 100/4,104/5 104 obręb geodezyjny Świnice Osiedle.

Z w/w decyzją można się zapoznać w Urzędzie Gminy w Świnicach Warckich pokój nr 11, na stronach biuletynu informacji publicznej Urzędu Gminy Świnice Warckie, tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Świnice Warckie oraz tablicy ogłoszeń sołectwa Świnice Warckie.

Obwieszczenie niniejsze uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.