główna zawartość
artykuł nr 1

Obwieszczenie Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 2 lipca 2010 r.

 

Świnice Warckie dn. 2.07.2010r.
 
 
GKP 7624-3/2010
 
 
 
 
 
OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Świnice Warckie
 
  Wójt Gminy Świnice Warckie działając na podstawie art.38 ustawy z dnia 3 października 2008r . o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z poźn. zm.), zawiadamia, że w dniu 2.07.2010r. na wniosek Gminy Świnice Warckie wydana została decyzja ( pismo z dnia 2.07.2010r nr GKP 7624 -3/2010) środowiskowych uwarunkowaniach bez przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na Przebudowie  nawierzchni drogi gminnej nr 104457E w miejscowości Gusin – Piaski na odcinku długości około 1,396 km; obręb geodezyjny Gusin na działkach p nr ewidencyjnych 45. 201, 195, 194, 193, 192, 191, 69, 44, 42, 41, obręb geodezyjny Piaski na działkach o nr ewidencyjnym 231, 63/1, 62, 60, 59, 57, 251.
  Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z jej treścią w siedzibie Urzędu Gminy w Świnicach Warckich w pokoju nr 11 godziny urzędowania 730-1530 
artykuł nr 2

Obwieszczenie Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 3 lipca 2010 r.

 

 
Świnice Warckie dn. 03.07.2010r.
 
GKP 7331-1-1/2010
 
 
 
OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Świnice Warckie
 
Na podstawie art.53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowania przestrzennym ( Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz.717 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 3.07.2010r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na „przebudowie nawierzchni drogi gminnej nr 104457E w miejscowości Gusin na działkach nr ew. 45, 201, 195, 194, 193, 192, 191, 69, 44, 42, 41 oraz Piaski na działkach nr ew. 231, 63/1, 62, 60, 59, 57, 251”
 Z w/w decyzją można się zapoznać w Urzędzie Gminy w Świnicach Warckich pokój nr 11, godziny urzędowania 730-1530  
Obwieszczenie niniejsze uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.
artykuł nr 3

Obwieszczenie Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 10 maja 2010 r.

 

 
Świnice Warckie dn. 10.05.2010r.
 
GKP 7331-1-1/2010
 
 
 
OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Świnice Warckie
 
Na podstawie art.53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowania przestrzennym ( Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz.717 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 05.05.2010r. na wniosek Gminy Świnice Warckie  zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 104457E w miejscowości Gusin – Piaski na odcinku długości około 1,396 km obręb geodezyjny Gusin na działkach o nr ewidencyjnych 45. 201, 195, 194, 193, 192, 191, 69, 44, 42, 41,
obręb geodezyjny Piaski na działkach o nr ewidencyjnym 231, 63/1, 62, 60, 59, 57, 251 
 W związku z powyższym jest możliwość składania uwag i wniosków dotyczących przedmiotu sprawy, w terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości ( tj. 10.05.2010r. ), w siedzibie Urzędu Gminy w Świnicach Warckich ul. Szkolna 1, 99-140 Świnice Warckie w godzinach urzędowania, pokój nr 11.
 
 
 
 
 
 
 
Obwieszczenie zamieszczono
  1. Obwieszczenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Świnicach Warckich oraz na stronie internetowej. BIP.
  2. Tablice ogłoszeń sołectwa Gusin i Piaski
artykuł nr 4

Obwieszczenie Starosty Powiatu Łęczyckiego z dnia 1 marca 2010 r. o wydaniu zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej w miejscowości Podłęże

Załączniki:
Treść obwieszczenia 28 KB
artykuł nr 5

Obwieszczenie Starosty Powiatu Łęczyckiego

 

OBWIESZCZENIE STAROSTY ŁĘCZYCKIEGO
zawiadamiające o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie nawierzchni drogi gminnej na działce nr ewid. 253 w miejscowości Podłęże gm. Świnice Warckie pow. łęczycki.
Obwieszczenie Starosty Łęczyckiego
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
Na podstawie art. lid ust. 5 i 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Tekst jednolity: Dz. U. z 2008r. Nr 193, póz. 1194 z późniejszymi zmianami)
zawiadamia się, że na wniosek z dnia 25.01.2010r. Gminy Świnice Warckie reprezentowanej przez Wójta Gminy Świnice Warckie wszczęte zostało, postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - budowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Podłęże na działce nr ew. 253 .
W związku z powyższym zawiadamia się, że z aktami sprawy strony mogą się zapoznać oraz składać uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łęczycy przy Pl. T. Kościuszki l pokój nr 25 w terminie do dnia wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla przedmiotowego przedsięwzięcia.
Informacje w tej sprawie można również uzyskać pod nr tel. 243887225 w godzinach pracy urzędu (pn. wt. czw. 7.30-15.30, śr. 7.30-16.30 spt. 7.30-14.30).
Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.