główna zawartość
artykuł nr 1

Kompetencje Rady Gminy

K O M P E T E N C J ERADY GMINYRada Gminy jest organem stanowiącym i kontrolnym w gminie, jej kadencja trwa 4 lata, licząc od dnia wyboru.Do właściwości rady należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej.Do podstawowych kompetencji rady gminy należy w szczególności:1)uchwalanie statutu gminy,2)ustalanie wynagrodzenia wójta, stanowienie o kierunkach jego działania oraz przyjmowanie sprawozdania z jego działalności,3)powoływanie i odwoływanie skarbnika oraz sekretarza gminy – na wniosek wójta,4)uchwalanie budżetu gminy, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwał w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium wójtowi z tego tytułu,5)uchwalanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,6)uchwalanie programów gospodarczych,7)ustalanie zakresu działania jednostek pomocniczych, zasad przekazywania im składników mienia do korzystania oraz zasad przekazywania środków budżetowych na realizację zadań przez te jednostki,8)podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach,9)podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących: określenia zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej / do czasu określenia zasad wójt może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą rady gminy /, emitowanie obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez wójta, zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów, ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez wójta w roku budżetowym, zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustalaną corocznie przez radę gminy, tworzenia i przystępowania do spółek i spółdzielni oraz rozwiązywania i występowania z nich, określania zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów oraz akcji przez wójta, tworzenia, likwidacji i reorganizacji przedsiębiorstw, zakładów i innych gminnych jednostek organizacyjnych oraz wyposażenia ich w majątek, ustalanie maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez wójta w roku budżetowym, określanie wysokości sumy, do której wójt gminy może samodzielnie zaciągać zobowiązania,10)podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania z innymi gminami oraz wydzielania na ten cel odpowiedniego majątku,11)podejmowanie uchwał w sprawach współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw oraz przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych,12)podejmowanie uchwał w sprawach: herbu gminy, nazw ulic i placów publicznych oraz wznoszenia pomników,13)nadawanie honorowego obywatelstwa gminy,14)podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów,15)wydanie opinii o zmianach granic gminy,16)tworzenie jednostek pomocniczych,17)określanie trybu i zasad przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami,18)powołanie młodzieżowej rady gminy, nadanie jej statutu,19)kontrolowanie działalności wójta, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych gminy; w tym celu powołuje komisję rewizyjną,20)wybieranie i odwoływanie ze swego grona przewodniczącego i 1-3 wiceprzewodniczących,21)powoływanie ze swego grona stałych i doraźnych komisji do określonych zadań,22)określanie zasad działania klubów radnych,23)wyrażanie zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym,24)określanie diet i zwrotu kosztów podróży służbowych radnych,25)udzielenie lub nie udzielenie absolutorium wójtowi,26)podejmowanie uchwały o przeprowadzeniu referendum lokalnego w sprawie odwołania wójta,27)ustalanie zasad na jakich przewodniczącemu organu wykonawczego jednostki pomocniczej będzie przysługiwała dieta oraz zwrot kosztów podróży służbowej,28)upoważnienie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej, organ wykonawczy jednostki pomocniczej,29)stanowienie akt prawa miejscowego obowiązujących na obszarze gminy w formie uchwały,30)określenie procedur uchwalania budżetu oraz rodzaje i szczegółowość materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi,31)podejmowanie uchwał o utworzeniu związku międzygminnego,Rada gminy stanowi w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do jej kompetencji.