główna zawartość
artykuł nr 1

Obwieszczenie Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 28.09.2011 r.

artykuł nr 2

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Przedszkola Gminnego w Świnicach Warckich

 

WÓJT GMINY ŚWINICE WARCKIE
OGŁASZA KONKURS NA KANDYDATA NA STANOWISKO
DYREKTORA
Przedszkola Gminnego w Świnicach Warckich
przy ul. Zielonej 1
 
1.   Do konkursu może przystąpić nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 roku w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek. ( Dz. U. z 2009r. Nr 184, poz. 1436):
 
1) ukończył studia magisterskie i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym przedszkolu, szkole lub placówce;
2) ukończył studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie
z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;
3) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogiznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;
4) uzyskał:
a) co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub
b) pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo
c) w przypadku nauczyciela akademickiego - pozytywną ocenę pracy
w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej - przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora,
5) spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
6) nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy
z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.), a w przypadku nauczyciela akademickiego - karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.), oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;
7) nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
8) nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne lub
o ubezwłasnowolnienie;
9) nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia
17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114, z późn. zm.) lub w art. 147 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U.
z 2003 r. Nr 15, poz. 148, z późn. zm.).
10) o stanowisko dyrektora publicznego przedszkola może się ubiegać również nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który ukończył studia pierwszego stopnia lub studia wyższe zawodowe i posiada przygotowanie pedagogiczne lub ukończył kolegium nauczycielskie albo nauczycielskie kolegium języków obcych, posiada kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym przedszkolu i spełnia wymagania określone w pkt 2-9.
 
2.   Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:
1)  uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcji funkcjonowania
i rozwoju publicznego przedszkola, publicznej szkoły lub publicznej placówki,
2) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata,
3) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierającego
w szczególności informację o:
–stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela albo
– stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego,
4) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w punkcie wyżej.
5)  oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,
6) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
7) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie karne, postępowanie dyscyplinarne lub postępowanie
o ubezwłasnowolnienie,
8) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
9) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa
w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114, z późn. zm.) lub w art. 147 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia
26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15,
poz. 148, z późn. zm.)
10)   oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego,
11)   oryginał lub poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego
12)   oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.) w przypadku nauczyciela lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo
o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.) –
w przypadku  nauczyciela akademickiego,
13)   oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora;
 
3.   Wszelkie sporządzone osobiście przez kandydata dokumenty winny być własnoręcznie podpisane. Zaświadczenie lekarskie winno być sporządzone przez lekarza uprawnionego do jego wystawienia, na druku zgodnym ze wzorem stanowiącym załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 roku w sprawie przeprowadzenia badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktyki opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy ( Dz. U. z 1998 roku Nr 21, poz. 94 ze zm.)
4.   Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Konkurs na stanowisko Dyrektora Przedszkola Gminnego
w Świnicach Warckich” w terminiedo 16 sierpnia 2011r. na adres:
 
URZĄD GMINY W ŚWINICACH WARCKICH
UL. SZKOLNA 1
99 – 140  ŚWINICE WARCKIE
W SEKRETARIACIE
 
Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Świnice Warckie. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.
Kandydaci zgłaszają się na konkurs z dokumentem tożsamości.
artykuł nr 3

Ogłoszenie Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 02.02.2011 r.

 

OGŁOSZENIE
WÓJTA GMINY ŚWINICE WARCKIE
 
 
Na podstawie § 2 i § 4 Uchwały Nr XXXI/2010/2010 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 27 września 2010 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku, na zadanie publiczne Gminy inne niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu ich rozliczania oraz kontroli wykonywania zleconych zadań podaję do publicznej wiadomości wykaz zadań przewidzianych do realizacji w wymienionym wyżej trybie:
 
Wykaz zadań Gminy zlecanych do realizacji w roku 2011 podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych
 

Lp.
Nazwa zadania
Kwota dotacji
 
1.
 
Promocja gminy poprzez publikację informacji
o gminie w prasie
 
2 400,00
2.
Realizacja zadań w zakresie sportu poprzez poprawę warunków uprawiania sportu przez członków klubów sportowych oraz zwiększenie dostępności społeczności lokalnej do działalności sportowej prowadzonej przez te kluby
32 000,00