główna zawartość
artykuł nr 1

Kompetencje Wójta Gminy

Wójt Gminy jest organem wykonawczym gminy. W realizacji zadań własnych gminy wójt podlega wyłącznie radzie gminy. Jako organ wykonawczy wykonuje zadania wynikające z ustaw ustrojowych, przepisów innych ustaw oraz uchwał rady gminy jako organu stanowiącego. Kompetencje wójta, jako organu wykonawczego określa ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) ). Zgodnie z tą ustawą wójt gminy wykonuje uchwały rady gminy i zadania gminy określone przepisami prawa, a w szczególności: 1) przygotowuje projekty uchwał rady gminy; 2) określa sposoby wykonywania uchwał; 3) gospodaruje mieniem komunalnym; 4) realizuje budżet gminy; 5) zatrudnia i zwalnia kierowników gminnych jednostek organizacyjnych. Wójt kieruje bieżącymi sprawami gminy oraz reprezentuje ją na zewnątrz. Odpowiedzialny jest za wykonanie budżetu, zgodnie z uchwałą budżetową oraz składa przed radą sprawozdanie z wykonania budżetu. W zakresie zarządu mieniem gminy składa jednoosobowo oświadczenie woli. Oświadczenie woli na podstawie upoważnienia wójta może składać samodzielnie zastępca wójta wraz z inną, upoważnioną przez wójta osobą. Wójt swoje zadania wykonuje przy pomocy urzędu gminy. Jest kierownikiem urzędu, co oznacza, że wykonuje on uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych. Do kompetencji wójta wynikających z ustawy o samorządzie gminnym należy w szczególności: 1) nadawanie w drodze zarządzenia regulaminu organizacyjnego urzędu gminy, określającego organizację i zasady jego funkcjonowania; 2) wnioskowanie do rady gminy o powołanie i odwołanie skarbnika gminy; 3) uprawnienie do powierzenia prowadzenia określonych spraw gminy w swoim imieniu zastępcy wójta lub sekretarzowi gminy; 4) określenie liczby zastępców wójta oraz ich powoływanie i odwoływanie w drodze zarządzenia; 5) wydawanie w przypadkach nie cierpiących zwłoki przepisów porządkowych, w formie zarządzenia, które podlega zatwierdzeniu na najbliższej sesji rady; 6) wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej, o ile przepisy szczelne nie stanowią inaczej; 7) uprawnienie do upoważnienia swoich zastępców lub innych pracowników urzędu gminy do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych; 8) opracowywanie planów operacyjnych ochrony przed powodzią oraz ogłaszanie i odwoływanie pogotowia i alarmu przeciwpowodziowego. Ponadto wójt gminy realizuje kompetencje przyznane mu przez inne ustawy w trybie i zakresie określonym przez te przepisy.