Dyżury

Wójt Gminy przyjmuje osobiście interesantów w każdy poniedziałek w godz.8:00 – 10:00. W przypadku gdy poniedziałek jest dniem wolnym od pracy, przyjęcia interesantów odbywają się w następnym dniu po dniu wolnym od pracy, w tych samych godzinach. Dyżury w urzędzie gminy pełnione są w sytuacjach określonych przepisami prawa, a także w sytuacjach kryzysowych, zagrożenia życia i zdrowia mieszkańców i innych potrzeb lokalnych. Fakt pełnienia dyżurów w urzędzie gminy podawany jest do publicznej wiadomości w drodze obwieszczeń lub informacji właściwych organów. Aktualnie pełnione dyżury w urzędzie gminy: • Punkt Informacji dla Osób Uzależnionych od Alkoholu – poniedziałek-piątek oraz Przemocy Domowej Dorosłych i Dzieci godz.8:00 - 15:00 pokój nr 12 (piętro) tel. (063) 28 81 074 • Gminne Centrum Reagowania - poniedziałek-piątek godz.7:30 - 15:30 pokój nr 4 (parter) tel. (063) 28 81 096 fax.(063) 28 81 087