główna zawartość
artykuł nr 1

Ogłoszenie Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 14 listopada 2008 r.

 

WÓJT GMINY ŚWINICE WARCKIE

OGŁASZA KONKURS NA KANDYDATA NA STANOWISKO

DYREKTORA

 Przedszkola Gminnego w Świnicach Warckich

 

1.   Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone
w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 6 maja 2003 roku w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach szkół i placówek. ( Dz. U. z 2003 roku Nr 89, poz. 826, Nr 189, poz. 1854), a w szczególności:

 

1)   ukończyła studia wyższe magisterskie i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela
w danym przedszkolu, szkole lub placówce,

2)   do konkursu może przystąpić również nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który ukończył studia wyższe zawodowe i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym przedszkolu i spełnia wymagania określone w pkt.
4 – 10 niniejszego ogłoszenia,

3)   ukończyła studia wyższe lub podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie
z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli,

4)   posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego,

5)   w okresie pięciu lat bezpośrednio przed powierzeniem stanowiska dyrektora uzyskała co najmniej dobrą ocenę pracy w szkole, przedszkolu lub w placówce, a w przypadku nauczyciela akademickiego – pozytywną ocenę pracy w ostatnich czterech latach pracy w szkole wyższej, jeżeli stanowisko dyrektora obejmuje bezpośrednio po ustaniu zatrudnienia
w szkole wyższej , albo w okresie roku bezpośrednio przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora uzyskała pozytywną ocenę dorobku zawodowego,

6)   posiada zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,

7)   nie była karana karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy
z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela ( Dz. U. z 2006 roku
Nr 97, poz. 674 ze zm. ) oraz nie toczy się przeciwko niej postępowanie dyscyplinarne,

8)   nie była karana za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne,

9)   nie była karana zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych
z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31
ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 roku o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 roku
Nr 14, poz. 114 ze zm.).

2.   Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju przedszkola,

2) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający
w szczególności informację o stażu pracy pedagogicznej
– w przypadku nauczyciela lub stażu pracy dydaktycznej
w przypadku nauczyciela akademickiego,

3) akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego wraz
z uzasadnieniem,

4) dyplom ukończenia studiów wyższych oraz dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego wykształcenia,

5) dyplom ukończenia studiów wyższych lub studiów podyplomowych
z zakresu zarządzania albo zaświadczenie o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,

6) ocenę pracy, o której mowa w § 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Sportu z dnia 6 maja 2003 roku w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach szkół i placówek, ( Dz. U. z 2003 roku Nr 89 poz. 826 i Nr 189, poz. 1854.

7) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,

8) oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela ( tj. Dz. U z 2006 roku Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218, Nr 220, poz. 1600, z 2007 roku, Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158 poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369, Nr 247,poz 1821) oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne,

9) oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne,

10)   oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi,
o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 roku o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
(Dz. U. z 2005 roku Nr 14, poz. 114 i Nr 249 poz. 2104)

11)   oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 roku Nr 101, poz. 926 i Nr 153, poz. 1271, Dz. U. z 2004 roku Nr 25, poz. 219 i Nr 33, poz. 285, Dz. U. z 2006 roku Nr 104, poz. 708 i poz. 711 z 2007 roku Nr 165, poz. 1170, Nr 176, poz. 1238 ) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.

3.   Wszelkie sporządzone osobiście przez kandydata dokumenty winny być własnoręcznie podpisane. Kandydaci składają oryginały dokumentów lub kserokopie oryginałów dokumentów poświadczone urzędowo lub notarialnie. Zaświadczenie lekarskie winno być sporządzone przez lekarza uprawnionego do jego wystawienia, na druku zgodnym ze wzorem stanowiącym załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 roku w sprawie przeprowadzenia badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktyki opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy ( Dz. U. z 1998 roku Nr 21, poz. 94 ze zm.)

4.   Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Konkurs na stanowisko Dyrektora Przedszkola Gminnego
w Świnicach Warckich” w terminie 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia na adres:

 

URZĄD GMINY W ŚWINICACH WARCKICH

UL. SZKOLNA 1

99 – 140  ŚWINICE WARCKIE

W SEKRETARIACIE

Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Świnice Warckie. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie. Kandydaci zgłaszają się na konkurs
z dokumentem tożsamości.

 

Wójt Gminy Świnice Warckie

Krzysztof  Próchniewicz

artykuł nr 2

Obwieszczenie Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 30 października 2008 r.

 

    Świnice Warckie dn. 30.10.2008r.

 

GKP 7331-1-5/2008

 

 

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Świnice Warckie

 

Na podstawie art.53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowania przestrzennym ( Dz. U. z  2003r. Nr  80 poz.717 z późn. zm.)Wójt Gminy Świnice Warckie  podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 28.10.2008r.  na wniosek Gminy Świnice Warckie zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie Zespołu Boisk Sportowych ORLIK 2012, z niezbędną infrastruktura techniczną.  w m. Świnice Warckie działka nr  103/3, 100/4, 104 obręb geodezyjny Świnice Osiedle.

Dokumentacja dotycząca w/w wniosku znajduje się w Urzędzie Gminy w Świnicach Warckich  pokój nr 11.

 Uwagi i wnioski dotyczące w/w lokalizacji można składać, w terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości, w siedzibie Urzędu Gminy w Świnicach Warckich ul. Szkolna 1, 99-140 Świnice Warckie w godzinach urzędowania, pokój nr 11.

Obwieszczenie  niniejsze uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia podania ogłoszenia.

artykuł nr 3

Obwieszczenie Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 15 września 2008 roku

 

Świnice Warckie dn. 15.09.2008r.

 

 GKP 7331-1-3/2008

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Świnice Warckie  

Na podstawie art.53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowania przestrzennym ( Dz. U. z  2003r. Nr  80 poz.717 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 15.09.2008r.  została wydana  wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie - miejsc postojowych dla samochodów do 60 stanowisk z niezbędną  przy ul. Szkolnej w m. Świnice Warckie działka nr 103/3, 104, 1102, 103/1, 69 obręb geodezyjny Świnice Osiedle

    Z w/w decyzją można się zapoznać  w Urzędzie Gminy w Świnicach Warckich  pokój nr 11, na stronach biuletynu informacji publicznej  Urzędu Gminy Świnice Warckie , tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Świnice Warckie oraz tablicy ogłoszeń sołectwa Świnice Warckie.

Obwieszczenie  niniejsze uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Wójt Gminy

  (-) Krzysztof Próchniewicz

artykuł nr 4

Obwieszczenie Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 24 czerwca 2008 roku

 

Świnice Warckie dn. 24.06.2008r.

  GKP 7331-1-3/2008

 

 

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Świnice Warckie

 

Na podstawie art.53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowania przestrzennym ( Dz. U. z  2003r. Nr  80 poz.717 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 18.06.2008r.  na wniosek Gminy Świnice Warckie zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie  parkingu przy ul. Szkolnej w m. Świnice Warckie działka nr 103/3, 104  obręb geodezyjny Świnice Osiedle

Dokumentacja dotycząca w/w wniosku znajduje się w Urzędzie Gminy w Świnicach Warckich  pokój nr 11.

 Uwagi i wnioski dotyczące w/w lokalizacji można składać , w terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości, w siedzibie Urzędu Gminy w Świnicach Warckich ul. Szkolna 1, 99-140 Świnice Warckie w godzinach urzędowania, pokój nr 11.

Obwieszczenie  niniejsze uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia podania ogłoszenia.

 

artykuł nr 5

Obwieszczenie Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 26 czerwca 2008 roku

 

Świnice Warckie dn. 26.06.2008r.

GKP 7624-3/2008

 

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Świnice Warckie

 

Na podstawie art. 32 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo Ochrony Środowiska ( Dz.U. z 2008r Nr 25, poz.150) oraz art. 123 Kodeksu Postępowania Administracyjnego. (Dz.U. Nr 98 z 2000r.z późn. zm.) w toku postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko wszczętego w dniu 25 czerwca 2008r., na wniosek Gminy Świnice Warckie  wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację  przedsięwzięcia polegającego na Przebudowa drogi w celu wykonania  ścieżki rowerowej w granicach pasa drogowego - ul. Św. S. Faustyny w miejscowości Świnice Warckie  na terenie Gminy Świnice Warckie .

     W związku z powyższym jest możliwość składania uwag i wniosków dotyczących przedmiotu sprawy , w terminie 21 dni od daty podania do publicznej wiadomości , w siedzibie Urzędu Gminy w Świnicach Warckich ul. Szkolna 1.  99-140 Świnice Warckie w godzinach urzędowania, pokój nr 11

Zgodnie z art. 48 ust. 2 pkt 1 i 1a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w powyższej sprawie wydaje się po uzgodnieniu i zaopiniowaniu z następującymi organami:

· Starosty Łęczyckiego

· Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łęczycy