Ogłoszenie Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 14 listopada 2008 r.

WÓJT GMINY ŚWINICE WARCKIE

OGŁASZA KONKURS NA KANDYDATA NA STANOWISKO

DYREKTORA

Przedszkola Gminnego w Świnicach Warckich

1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone
w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 6 maja 2003 roku w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach szkół i placówek. ( Dz. U. z 2003 roku Nr 89, poz. 826, Nr 189, poz. 1854), a w szczególności:

1) ukończyła studia wyższe magisterskie i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela
w danym przedszkolu, szkole lub placówce,

2) do konkursu może przystąpić również nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który ukończył studia wyższe zawodowe i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym przedszkolu i spełnia wymagania określone w pkt.
4 – 10 niniejszego ogłoszenia,

3) ukończyła studia wyższe lub podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie
z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli,

4) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego,

5) w okresie pięciu lat bezpośrednio przed powierzeniem stanowiska dyrektora uzyskała co najmniej dobrą ocenę pracy w szkole, przedszkolu lub w placówce, a w przypadku nauczyciela akademickiego – pozytywną ocenę pracy w ostatnich czterech latach pracy w szkole wyższej, jeżeli stanowisko dyrektora obejmuje bezpośrednio po ustaniu zatrudnienia
w szkole wyższej , albo w okresie roku bezpośrednio przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora uzyskała pozytywną ocenę dorobku zawodowego,

6) posiada zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,

7) nie była karana karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy
z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela ( Dz. U. z 2006 roku
Nr 97, poz. 674 ze zm. ) oraz nie toczy się przeciwko niej postępowanie dyscyplinarne,

8) nie była karana za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne,

9) nie była karana zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych
z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31
ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 roku o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 roku
Nr 14, poz. 114 ze zm.).

2. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju przedszkola,

2) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający
w szczególności informację o stażu pracy pedagogicznej
– w przypadku nauczyciela lub stażu pracy dydaktycznej
w przypadku nauczyciela akademickiego,

3) akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego wraz
z uzasadnieniem,

4) dyplom ukończenia studiów wyższych oraz dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego wykształcenia,

5) dyplom ukończenia studiów wyższych lub studiów podyplomowych
z zakresu zarządzania albo zaświadczenie o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,

6) ocenę pracy, o której mowa w § 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Sportu z dnia 6 maja 2003 roku w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach szkół i placówek, ( Dz. U. z 2003 roku Nr 89 poz. 826 i Nr 189, poz. 1854.

7) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,

8) oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela ( tj. Dz. U z 2006 roku Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218, Nr 220, poz. 1600, z 2007 roku, Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158 poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369, Nr 247,poz 1821) oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne,

9) oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne,

10) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi,
o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 roku o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
(Dz. U. z 2005 roku Nr 14, poz. 114 i Nr 249 poz. 2104)

11) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 roku Nr 101, poz. 926 i Nr 153, poz. 1271, Dz. U. z 2004 roku Nr 25, poz. 219 i Nr 33, poz. 285, Dz. U. z 2006 roku Nr 104, poz. 708 i poz. 711 z 2007 roku Nr 165, poz. 1170, Nr 176, poz. 1238 ) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.

3. Wszelkie sporządzone osobiście przez kandydata dokumenty winny być własnoręcznie podpisane. Kandydaci składają oryginały dokumentów lub kserokopie oryginałów dokumentów poświadczone urzędowo lub notarialnie. Zaświadczenie lekarskie winno być sporządzone przez lekarza uprawnionego do jego wystawienia, na druku zgodnym ze wzorem stanowiącym załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 roku w sprawie przeprowadzenia badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktyki opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy ( Dz. U. z 1998 roku Nr 21, poz. 94 ze zm.)

4. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Konkurs na stanowisko Dyrektora Przedszkola Gminnego
w Świnicach Warckich” w terminie 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia na adres:

URZĄD GMINY W ŚWINICACH WARCKICH

UL. SZKOLNA 1

99 – 140 ŚWINICE WARCKIE

W SEKRETARIACIE

Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Świnice Warckie. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie. Kandydaci zgłaszają się na konkurs
z dokumentem tożsamości.

Wójt Gminy Świnice Warckie

Krzysztof Próchniewicz

Obwieszczenie Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 30 października 2008 r.

Świnice Warckie dn. 30.10.2008r.

GKP 7331-1-5/2008

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Świnice Warckie

Na podstawie art.53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowania przestrzennym ( Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz.717 z późn. zm.)Wójt Gminy Świnice Warckie podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 28.10.2008r. na wniosek Gminy Świnice Warckie zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie Zespołu Boisk Sportowych ORLIK 2012, z niezbędną infrastruktura techniczną. w m. Świnice Warckie działka nr 103/3, 100/4, 104 obręb geodezyjny Świnice Osiedle.

Dokumentacja dotycząca w/w wniosku znajduje się w Urzędzie Gminy w Świnicach Warckich pokój nr 11.

Uwagi i wnioski dotyczące w/w lokalizacji można składać, w terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości, w siedzibie Urzędu Gminy w Świnicach Warckich ul. Szkolna 1, 99-140 Świnice Warckie w godzinach urzędowania, pokój nr 11.

Obwieszczenie niniejsze uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia podania ogłoszenia.

Obwieszczenie Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 15 września 2008 roku

Świnice Warckie dn. 15.09.2008r.

GKP 7331-1-3/2008

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Świnice Warckie

Na podstawie art.53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowania przestrzennym ( Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz.717 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 15.09.2008r. została wydana wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie - miejsc postojowych dla samochodów do 60 stanowisk z niezbędną przy ul. Szkolnej w m. Świnice Warckie działka nr 103/3, 104, 1102, 103/1, 69 obręb geodezyjny Świnice Osiedle

Z w/w decyzją można się zapoznać w Urzędzie Gminy w Świnicach Warckich pokój nr 11, na stronach biuletynu informacji publicznej Urzędu Gminy Świnice Warckie , tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Świnice Warckie oraz tablicy ogłoszeń sołectwa Świnice Warckie.

Obwieszczenie niniejsze uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Wójt Gminy

(-) Krzysztof Próchniewicz

Obwieszczenie Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 24 czerwca 2008 roku

Świnice Warckie dn. 24.06.2008r.

GKP 7331-1-3/2008

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Świnice Warckie

Na podstawie art.53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowania przestrzennym ( Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz.717 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 18.06.2008r. na wniosek Gminy Świnice Warckie zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie parkingu przy ul. Szkolnej w m. Świnice Warckie działka nr 103/3, 104 obręb geodezyjny Świnice Osiedle

Dokumentacja dotycząca w/w wniosku znajduje się w Urzędzie Gminy w Świnicach Warckich pokój nr 11.

Uwagi i wnioski dotyczące w/w lokalizacji można składać , w terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości, w siedzibie Urzędu Gminy w Świnicach Warckich ul. Szkolna 1, 99-140 Świnice Warckie w godzinach urzędowania, pokój nr 11.

Obwieszczenie niniejsze uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia podania ogłoszenia.

Obwieszczenie Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 26 czerwca 2008 roku

Świnice Warckie dn. 26.06.2008r.

GKP 7624-3/2008

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Świnice Warckie

Na podstawie art. 32 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo Ochrony Środowiska ( Dz.U. z 2008r Nr 25, poz.150) oraz art. 123 Kodeksu Postępowania Administracyjnego. (Dz.U. Nr 98 z 2000r.z późn. zm.) w toku postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko wszczętego w dniu 25 czerwca 2008r., na wniosek Gminy Świnice Warckie wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na Przebudowa drogi w celu wykonania ścieżki rowerowej w granicach pasa drogowego - ul. Św. S. Faustyny w miejscowości Świnice Warckie na terenie Gminy Świnice Warckie .

W związku z powyższym jest możliwość składania uwag i wniosków dotyczących przedmiotu sprawy , w terminie 21 dni od daty podania do publicznej wiadomości , w siedzibie Urzędu Gminy w Świnicach Warckich ul. Szkolna 1. 99-140 Świnice Warckie w godzinach urzędowania, pokój nr 11

Zgodnie z art. 48 ust. 2 pkt 1 i 1a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w powyższej sprawie wydaje się po uzgodnieniu i zaopiniowaniu z następującymi organami:

· Starosty Łęczyckiego

· Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łęczycy

Obwieszczenie Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 26 czerwca 2008 roku

Świnice Warckie dn. 26.06.2008r.

GKP 7624-4/2008

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Świnice Warckie

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo Ochrony Środowiska ( Dz.U. z 2008r Nr 25, poz.150) oraz art. 123 Kodeksu Postępowania Administracyjnego. (Dz.U. Nr 98 z 2000r.z późn. zm.) w toku postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko wszczętego w dniu 25 czerwca 2008r., na wniosek Gminy Świnice Warckie wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na Przebudowa ciągu pieszo-jezdnego wokół parku M. Konopnickiej w miejscowości Świnice Warckie na terenie Gminy Świnice Warckie .

W związku z powyższym jest możliwość składania uwag i wniosków dotyczących przedmiotu sprawy , w terminie 21 dni od daty podania do publicznej wiadomości , w siedzibie Urzędu Gminy w Świnicach Warckich ul. Szkolna 1. 99-140 Świnice Warckie w godzinach urzędowania, pokój nr 11

Zgodnie z art. 48 ust. 2 pkt 1 i 1a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w powyższej sprawie wydaje się po uzgodnieniu i zaopiniowaniu z następującymi organami:

· Starosty Łęczyckiego

· Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łęczycy

Obwieszczenie Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 18 czerwca 2008 roku

Świnice Warckie dn. 18.06.2008r.

GKP 7331-1-2//2008

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Świnice Warckie

o wydaniu decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego

Działając na podstawie art.53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowania przestrzennym ( Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz.717 z późn. zm.) oraz art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego. (Dz.U. Nr 98 z 2000r.poz. 1071 z późn. zm.)

Wójt Gminy Świnice Warckie

podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 18.06.2008r. została wydana decyzja Nr 2/2008 ( pismo nr GKP 7331-1-2/2008 ) ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na: budowie linii kablowej SN 15 kV z PT Kraski do projektowanej stacji rozdzielczej SN 15kV na trenie gminy Świnice Warckie na następujących nieruchomościach :

1. w obrębie geodezyjnym nr 12- Kraski o nr ewidencyjnych działek 321, 326, 327,

2. w obrębie geodezyjnym nr 20-Stemplew o nr ewidencyjnych działek 448, 454

3. w obrębie geodezyjnym nr 23 Świnice Warckie o nr ewidencyjnych działek 76/1, 76/2, 77, 78, 79, 87, 96, 99, 100, 102/1, 104/1, 107/5, 109/2, 338/1, 338/2

Z w/w decyzją można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Świnicach Warckich ul. Szkolna 1. pokój nr 11.

Obwieszczenie niniejsze uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Ogłoszenie Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 15 kwietnia 2008 roku

Ogłoszenie rokowań po drugim przetargu

W Ó J T G M I N Y Ś W I N I C E W A R C K I E

działając na podstawie art. 39 ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z poźn. zm.) oraz § 25 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. ( Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz.2108 ) w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości

o g ł a s z a

rokowania po drugim przetargu zakończonym wynikiem negatywnym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej we wsi Chwalborzyce oznaczonej numerem działki 447/2 o powierzchni 0,36 ha stanowiącej własność Gminy Świnice Warckie.

1. Dla tej nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta w Sądzie Rejonowym w Łęczycy nr 44240.

2.Nieruchomość nie jest obciążona długami ani ograniczonymi prawami rzeczowymi .

3.Działka położona jest w obszarze terenów, dla którego utracił ważność plan zagospodarowania dla Gminy Świnice Warckie a w obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Świnice Warckie nieruchomość stanowi teren rolniczej przestrzeni produkcyjnej z zabudową zagrodową.

4.Zgodnie z oznaczeniami w ewidencji gruntów przedmiotowa nieruchomość jest nieruchomością rolną ,sprzedaż jej nastąpi pod warunkiem, że Agencja Nieruchomości Rolnych nie skorzysta z pierwszeństwa nabycia.

5.Nieruchomość nie została zbyta w dwóch przetargach , które ogłoszone były w terminach :

I przetarg ustny nieograniczony w dniu 9 listopada 2007 r.

II przetarg ustny nieograniczony w dniu 11 stycznia 2008 r.

6.Rokowania odbędą się w dniu 16 maja 2008 r. o godz.12 - tej w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Świnice Warckie

7.Cena do rokowań wynosi : 2.494 zł netto plus 22 % podatku VAT od wymienionej kwoty czyli brutto 3.043 zł słownie : Trzy tysiące czterdzieści trzy złote, ustala się zaliczkę do rokowań w wysokości 304 zł.

8. Warunkiem przystąpienia do rokowań jest złożenie pisemnego zgłoszenia o przystąpieniu do rokowań oraz wpłacenie zaliczki w terminie do dnia 12 maja 2008r. Zaliczka zostanie zaliczona na poczet ceny nieruchomości .

Uczestnicy rokowań, którzy rokowań nie wygrali, otrzymują zwrot wpłaconej zaliczki w ciągu 3 dni od zamknięcia rokowań.

9.Zgłoszenia udziału w rokowaniach składa się w zamkniętych kopertach z napisem „ROKOWANIA nieruchomość we wsi Chwalborzyce„najpóźniej do dnia 12 maja2008 r.

Zgłoszenie powinno zawierać :

1 ) Imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest inny podmiot .

2 ) Datę sporządzenia zgłoszenia .

3 ) Oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje je bez

zastrzeżeń.

4 ) Proponowaną cenę i sposób zapłaty.

5) Proponowany sposób realizacji dodatkowych warunków rokowań.

Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki, którą należy wpłacić w kasie Urzędu Gminy Świnice Warckie lub na rachunek bankowy gminy w LBS Strzałkowo 59 8543 0000 2004 4000 0143 0006.

Osoby fizyczne występujące jako uczestnicy rokowań zobowiązane są do przedstawienia komisji dokumentu tożsamości, natomiast osoby prawne wypisu z Krajowego Rejestru Sadowego

Osoba przystępująca do rokowań powinna zapoznać się z przedmiotem rokowań przed ich przeprowadzeniem , gdyż granice nabywanej nieruchomości nie będą wznawiane na koszt gminy.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu do zawarcia umowy organizator rokowań może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi.

Koszty sporządzenia umowy notarialnej ponosi nabywca nieruchomości.

Organizator rokowań zastrzega sobie prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości .

Szczegółowe informacje można uzyskać w pokoju nr 12 tel. ( 063 ) 2881074

Świnice Warckie, dnia 15 kwietnia 2008 r. W ó j t

( - ) Krzysztof Próchniewicz

Ogłoszenie Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 15 kwietnia 2008 roku

Ogłoszenie rokowań po drugim przetargu

W Ó J T G M I N Y Ś W I N I C E W A R C K I E

działając na podstawie art. 39 ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z poźn. zm.) oraz § 25 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. ( Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz.2108 ) w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości

o g ł a s z a

rokowania po drugim przetargu zakończonym wynikiem negatywnym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej we wsi Rogów oznaczonej numerami działek 90/1 i 90/2 o powierzchni 0,20 ha stanowiącej własność Gminy Świnice Warckie

1. Dla tej nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta w Sądzie Rejonowym w Łęczycy nr 47374

2. Nieruchomość nie jest obciążona długami ani ograniczonymi prawami rzeczowymi .

3. Działki położone są w obszarze terenów, dla którego utracił ważność plan zagospodarowania dla Gminy Świnice Warckie a w obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Świnice Warckie nieruchomość stanowi teren rolniczej przestrzeni produkcyjnej z zabudową zagrodową.

4. Zgodnie z oznaczeniami w ewidencji gruntów przedmiotowa nieruchomość jest nieruchomością rolną ,sprzedaż jej nastąpi pod warunkiem, że Agencja Nieruchomości Rolnych nie skorzysta z pierwszeństwa nabycia.

5. Nieruchomość nie została zbyta w dwóch przetargach , które ogłoszone były w terminach :

I przetarg ustny nieograniczony w dniu 9 listopada 2007 r.

II przetarg ustny nieograniczony w dniu 11 stycznia 2008 r.

6. Rokowania odbędą się w dniu 16 maja 2008 r. o godz.10 - tej w sali konferencyjnej

Urzędu Gminy Świnice Warckie .

7. Cena do rokowań wynosi : 3. 940 zł netto plus 22 % podatku VAT od wymienionej kwoty czyli brutto 4. 807 zł słownie : Cztery tysiące osiemset siedem złotych, ustala się zaliczkę do rokowań w wysokości 481 zł.

8. Warunkiem przystąpienia do rokowań jest złożenie pisemnego zgłoszenia o przystąpieniu do rokowań oraz wpłacenie zaliczki w terminie do dnia 12 maja 2008r. Zaliczka zostanie zaliczona na poczet ceny nieruchomości .

Uczestnicy rokowań, którzy rokowań nie wygrali, otrzymują zwrot wpłaconej zaliczki w ciągu 3 dni od zamknięcia rokowań.

9. Zgłoszenia udziału w rokowaniach składa się w zamkniętych kopertach z napisem „ROKOWANIA na nieruchomość we wsi Rogów.” najpóźniej do dnia 12 maja 2008 r.

Zgłoszenie powinno zawierać :

1 ) Imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest inny podmiot.

2 ) Datę sporządzenia zgłoszenia.

3 ) Oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje je bez

zastrzeżeń.

4 ) Proponowaną cenę i sposób zapłaty.

5) Proponowany sposób realizacji dodatkowych warunków rokowań.

Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki, którą należy wpłacić w kasie Urzędu Gminy Świnice Warckie lub na rachunek bankowy gminy w LBS Strzałkowo 59 8543 0000 2004 4000 0143 0006

Osoby fizyczne występujące jako uczestnicy rokowań zobowiązane są do przedstawienia komisji dokumentu tożsamości, natomiast osoby prawne wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego.

Osoba przystępująca do rokowań powinna zapoznać się z przedmiotem rokowań przed ich przeprowadzeniem , gdyż granice nabywanej nieruchomości nie będą wznawiane na koszt gminy.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu do zawarcia umowy organizator rokowań może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi.

Koszty sporządzenia umowy notarialnej ponosi nabywca nieruchomości.

Organizator rokowań zastrzega sobie prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości .

Szczegółowe informacje można uzyskać w pokoju nr 12 tel. ( 063 ) 2881074

Świnice Warckie, dnia 15 kwietnia 2008 r. W ó j t

( - ) Krzysztof Próchniewicz

Obwieszczenie Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 25 marca 2008 roku

Świnice Warckie dn. 25.03.2008 r.

GKP 7331-1-2/2008

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Świnice Warckie

Na podstawie art.53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz.717 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 12.03.2008r. na wniosek PKP Energetyka SP z o.o. Zakład Łódzki ul. Tuwima 28, 90-002 Łódź zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie linii kablowej SN 15 kV z PT Kraski do projektowanej stacji rozdzielczej SN 15kV na trenie gminy Świnice Warckie na następujących nieruchomościach:

1. w obrębie geodezyjnym nr 12 Kraski o nr ewidencyjnych działek 321, 326, 327,

2. w obrębie geodezyjnym nr 20 Stemplew o nr ewidencyjnych działek 448, 454

3. w obrębie geodezyjnym nr 23 Świnice Warckie o nr ewidencyjnych działek 76/1, 76/2, 77, 78, 79, 87, 96, 99, 100, 102/1, 104/1, 107/5, 109/2, 338/1, 338/2

Dokumentacja dotycząca w/w wniosku znajduje się w Urzędzie Gminy w Świnicach Warckich pokój nr 11.

W związku z powyższym jest możliwość składania uwag i wniosków dotyczących przedmiotu sprawy, w terminie 21 dni od daty podania do publicznej wiadomości, w siedzibie Urzędu Gminy w Świnicach Warckich ul. Szkolna 1, 99-140 Świnice Warckie w godzinach urzędowania, pokój nr 11.

Obwieszczenie Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 25 lutego 2008 roku

Świnice Warckie dn. 25.02.2008r.

GKP 7331-1-1/2008

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Świnice Warckie

Na podstawie art.53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowania przestrzennym ( Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz.717 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 22.02.2008r. na wniosek PKP Energetyka SP z o.o. Zakład Łódzki ul. Tuwima 28, 90-002 Łódź zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie linii kablowej SN 15 kV z PT Kraski do projektowanej stacji rozdzielczej SN 15kV na trenie PKP na nieruchomościach o nr ewidencyjnych działek 146/6, 147/5 – obręb geodezyjny Świnice Osiedle w m. Świnice Warckie położonej na terenie Gminy Świnice Warckie.

W związku z powyższym jest możliwość składania uwag i wniosków dotyczących przedmiotu sprawy, w terminie 21 dni od daty podania do publicznej wiadomości, w siedzibie Urzędu Gminy w Świnicach Warckich ul. Szkolna 1, 99-140 Świnice Warckie w godzinach urzędowania, pokój nr 11.

Decyzja Nr 2/2007 Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 12 grudnia 2007 r.

GKP 7624-2/2007 Świnice Warckie dn. 12.12.2007


DECYZJA NR 2/2007

Na podstawie art. 105 § 1 K.p.a. w związku z art. 46 ust. 1 i art. 46a ust. 7 pkt 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska ( Dz.U. z 2006 r., Nr 129, poz. 902 z późn. zm) i § 3 ust. 1 pkt. 8 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.),

umarzam postępowanie

w sprawie wniosku z dnia 10.09.2007r.- UP-TELECOM Sp. z o.o. ul. Dziadoszańska 10 w Poznaniu działającego w imieniu PTK- CENTERTEL SP. Z 0.0 z siedzibą w Warszawie dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie stacji bazowej telefonii komórkowej nazwa "A2 Świnice Warckie" Nr 7470/6206 na nieruchomości nr ewidencyjny działki 81 - obręb geodezyjny Świnice Warckie w m. Głogowiec położonej na terenie Gminy Świnice Warckie
UZASADNIENIE
UP-TELECOM Sp. z o.o. ul. Dziadoszańska 10 w Poznaniu działającego w imieniu PTK- CENTERTEL SP. Z 0.0 z siedzibą w Warszawie wystąpiło z wnioskiem w dniu 11.09.2007r. do Urzędu Gminy w Świnicach Warckich w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie stacji bazowej telefonii komórkowej nazwa "A2 Świnice Warckie" Nr 7470/6206 na nieruchomości nr ewidencyjny działki 81 - obręb geodezyjny Świnice Warckie w m. Głogowiec położonej na terenie Gminy Świnice Warckie

Pismem z dnia 14.10.2007r.Nr GKP 7624-2/2007 wezwano do uzupełnienia wniosku UP TELEKOM w dniu 20.09.2007r dokonał uzupełnienia wniosku .

Wójt Gminy pismem Nr GKP 7624-2/2007 z dnia 25.09.2007r podał do publicznej wiadomości i zawiadomił strony o wszczęciu postępowania w w/w sprawie oraz zwrócił się do Wojewody Łódzkiego i Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi o dokonanie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia. .

Łódzki Urząd Wojewódzki pismem z dnia 02.10.2007r.Nr SR.6612-H/308-1/2007 poinformował o zmianie kwalifikacji przedsięwzięć emitujących pola elektromagnetyczne wynikający z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 sierpnia 2007r, w związku z powyższym pismem Nr GKP 7624-2/2007 z dnia 15.10.2007r. wezwano UP TELECOM do uzupełnienia wniosku o identyfikacje przedsięwzięcia w świetle parametrów charakterystycznych określonych w $2 ust.1 pkt.7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 sierpnia 2007roku : (Dz.U.Nr 158 poz. 1105 z 2007roku) .

Dnia 29.10.2007r UP TELEKOM uzupełnił wniosek przedkładając Opracowanie „B; KWALIFIKACJA PRZEDSIĘWZIĘCIA”

Wójt Gminy Świnice Warckie pismem Nr GKP7624-2/2007 z dnia 02.11.2007r. przekazał opracowanie „B; KWALIFIKACJA PRZEDSIĘWZIĘCIA” do organu uzgadniającego –Wojewody Łódzkiego. Wojewoda Łódzki decyzją z dnia 19.11.2007r pismo nr SR.VI.6612-H/308-um/2007 umorzył postępowanie w sprawie uzgadniania środowiskowych uwarunkowań na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie stacji bazowej telefonii komórkowej nazwa "A2 Świnice Warckie" Nr 7470/6206 na nieruchomości nr ewidencyjny działki 81 - obręb geodezyjny Świnice Warckie w m. Głogowiec położonej na terenie Gminy Świnice Warckie

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Łodzi pismem nr PWIS –NS-OZNS-476/264/07 z dnia 08.10.2007r. w związku z wejściem w życie z dniem 31.08.2007r. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 sierpnia 2007r, . (Dz.U. z 2007 r. nr 158 poz.1105) zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko, odesłał materiały bez rozpatrzenia sprawy w celu przeanalizowania konieczności przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia w świetle wprowadzonych zmian w/w rozporządzenia

Z dokonanej oceny wynika ,że planowana inwestycja nie kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko wymagających sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko ujętych w § 2 ust.1.pkt.7 obowiązującego od dnia 31 sierpnia 2007r Rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 21 sierpnia 2007 r. (Dz.U. z 2007 r. nr 158 poz.1105) zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko, do przedsięwzięć, o których mowa w art. 51 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo ochrony środowiska,

Z analizy dokumentów przedstawionych przez inwestora i organów uzgadniających wynika, że przedsięwzięcie polegające na przebudowie stacji bazowej telefonii komórkowej nazwa "A2 Świnice Warckie" Nr 7470/6206 na nieruchomości nr ewidencyjny działki 81 - obręb geodezyjny Świnice Warckie w m. Głogowiec położonej na terenie Gminy Świnice Warckie nie stanowi przedsięwzięcia, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt.8 wymienionego wyżej rozporządzenia i w związku z tym nie jest również przedsięwzięciem, o którym mowa w art. 51 ust. 1 Ustawy Prawo ochrony środowiska, dla którego wymagane jest przeprowadzenie procedury oceny oddziaływania na środowisko, w wyniku której wydaje się decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.
Mając powyższe na względzie, zgodnie z art. 105 § 1 K.p.a. stanowiącym, że gdy postępowanie z jakichkolwiek przyczyn stało się bezprzedmiotowe, organ administracji państwowej wydaje decyzję o umorzeniu postępowania - orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi za pośrednictwem Wójta Gminy Świnice Warckie w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Wójt Gminy

(-) Krzysztof Próchniewicz


Obwieszczenie Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 10 grudnia 2007 r.

O g ł o s z e n i e

W ó j t G m i n y Ś w i n i c e W a r c k i e

o g ł a s z a

d r u g i p r z e t a r g ustny nieograniczony w sprawie sprzedaży

nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność gminy położonej w miejscowości i obrębie Piaski oznaczonej numerem działki 153 o powierzchni 0,74 ha dla której prowadzona jest księga wieczysta nr 43472 w Sądzie Rejonowym w Łęczycy - Wydział Ksiąg Wieczystych.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 15 460 zł słownie : ( Piętnaście tysięcy czterysta sześćdziesiąt złotych )

Wadium w pieniądzu lub w papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego w wysokości 10 % ceny wywoławczej tj. 1.546 zł należy uiścić najpóźniej w terminie do dnia 7 stycznia 2008 r. w kasie Urzędu Gminy Świnice Warckie lub na rachunek bankowy gminy w LBS Strzałkowo 59 8543 0000 2004 4000 0143 0006.

Wadium wpłacone w pieniądzu przez osobę która wygra przetarg zostaje zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości a wpłacone w papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra podlega zwrotowi niezwłocznie po wpłaceniu ceny nabycia nieruchomości .

Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone w ciągu 3 dni od rozstrzygnięcia przetargu.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy sprzedaży można odstąpić od zawarcia umowy a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Obecnie gmina Świnice Warckie nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na w/w nieruchomość.

W obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania

przestrzennego gminy Świnice Warckie nieruchomość stanowi teren rolniczej przestrzeni produkcyjnej z zabudową zagrodową i mieszkaniową.

Osoby biorące udział w przetargu winny zapoznać się z przedmiotem przetargu przed jego rozpoczęciem, gdyż granice nabywanej nieruchomości nie będą wznawiane na koszt gminy.

Przetarg odbędzie się w dniu 11 stycznia 2008 r. o godz. 12oo w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Świnice Warckie.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z podaniem przyczyny odwołania.

Pierwszy przetarg na sprzedaż tej nieruchomości został przeprowadzony w dniu 9 listopada 2007 r.

Świnice Warckie, dnia 10 grudnia 2007 r.

Wójt

(-) Krzysztof Próchniewicz

Ogłoszenie Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 10 grudnia 2007 r.

O g ł o s z e n i e

W ó j t G m i n y Ś w i n i c e W a r c k i e

o g ł a s z a

d r u g i przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzedaży

nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność gminy położonej w miejscowości i obrębie Rogów oznaczonej numerami działek 90/1,90/2 o powierzchni 0,20 ha dla której prowadzona jest księga wieczysta nr 47374 w Sądzie Rejonowym w Łęczycy - Wydział Ksiąg Wieczystych .

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 4.730,00 zł słownie (cztery tysiące siedemset trzydzieści złotych )

Wadium w pieniądzu lub w papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego w wysokości 10 % ceny wywoławczej tj. 473,00 zł należy uiścić najpóźniej w terminie do dnia 7 stycznia 2008 r. w kasie Urzędu Gminy Świnice Warckie lub na rachunek bankowy gminy w LBS Strzałkowo 59 8543 0000 2004 4000 0143 0006 .

Wadium wpłacone w pieniądzu przez osobę, która wygra przetarg zostaje zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości a wpłacone w papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego przez uczestnika przetargu,, który przetarg wygra podlega zwrotowi niezwłocznie po wpłaceniu ceny nabycia nieruchomości .

Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone w ciągu 3 dni od rozstrzygnięcia przetargu.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy sprzedaży można odstąpić od zawarcia umowy a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Obecnie gmina Świnice Warckie nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na w/w nieruchomość.

W obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Świnice Warckie nieruchomość stanowi teren rolniczej przestrzeni produkcyjnej z zabudową zagrodową.

Osoby biorące udział w przetargu winny zapoznać się z przedmiotem przetargu przed jego rozpoczęciem, gdyż granice nabywanej nieruchomości nie będą wznawiane na koszt gminy.

Przetarg odbędzie się w dniu 11 stycznia 2008 r. o godz. 11oo w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Świnice Warckie.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z podaniem przyczyny odwołania.

Pierwszy przetarg na sprzedaż tej nieruchomości został przeprowadzony w dniu 9 listopada 2007 r.

Świnice Warckie, dnia 10 grudnia 2007 r.

Wójt

( - ) Krzysztof Próchniewicz

Ogłoszenie Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 10 grudnia 2007 r.

O g ł o s z e n i e

W ó j t G m i n y Ś w i n i c e W a r c k i e

o g ł a s z a

d r u g i przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność gminy położonej w miejscowości i obrębie Chwalborzyce oznaczonej numerem działki 447/2 o powierzchni 0,36 ha dla której prowadzona jest księga wieczysta nr 44240 w Sądzie Rejonowym w Łęczycy - Wydział Ksiąg Wieczystych.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 2.990 zł słownie: ( dwa tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt złotych ).

Wadium w pieniądzu lub w papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego w wysokości 10 % ceny wywoławczej tj. 299,00 zł należy uiścić najpóźniej terminie do dnia 7 stycznia 2008 r. w kasie Urzędu Gminy Świnice Warckie lub na rachunek bankowy gminy w LBS Strzałkowo 59 8543 0000 2004 4000 0143 0006.

Wadium wpłacone w pieniądzu przez osobę, która wygra przetarg zostaje zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości a wpłacone w papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra podlega zwrotowi niezwłocznie po wpłaceniu ceny nabycia nieruchomości .

Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone w ciągu 3 dni od rozstrzygnięcia przetargu.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy sprzedaży można odstąpić od zawarcia umowy a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Obecnie gmina Świnice Warckie nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na w/w nieruchomość.

W obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Świnice Warckie nieruchomość stanowi teren rolniczej przestrzeni produkcyjnej z zabudową zagrodową .

Osoby biorące udział w przetargu winny zapoznać się z przedmiotem przetargu przed jego rozpoczęciem ,gdyż granice nabywanej nieruchomości nie będą wznawiane na koszt gminy.

Przetarg odbędzie się w dniu 11 stycznia 2008 r. o godz. 10oo w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Świnice Warckie.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z podaniem przyczyny odwołania.

Pierwszy przetarg na sprzedaży tej nieruchomości został przeprowadzony w dniu 9 listopada 2007 r.

Świnice Warckie, dnia 10 grudnia 2007 r.

Wójt

(-) Krzysztof Próchniewicz

Obwieszczenie Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 19 listopada 2007r.

Świnice Warckie dn. 19.11.2007r.

GKP 7331-1-5/2007

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Świnice Warckie

Na podstawie art.53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowania przestrzennym ( Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz.717 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 15.11.2007r. na wniosek W i N Sp. z o.o. z siedzibą w Plewiska , Osiedle Pogodne 46, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego budowie 1 elektrowni wiatrowej o mocy 800kW .

Wysokość masztu 73 m.

Średnica wirnika 52,90 m.

Średnica podstawy wieży 4,08 m

Planowana inwestycja zlokalizowana na działce nr 356 - położonej w obrębie geodezyjnym Wola Świnicka na terenie Gminy Świnice Warckie

W związku z powyższym jest możliwość składania uwag i wniosków dotyczących przedmiotu sprawy, w terminie 21 dni od daty podania do publicznej wiadomości ( tj. 20.11.2007r. ), w siedzibie Urzędu Gminy w Świnicach Warckich ul. Szkolna 1, 99-140 Świnice Warckie w godzinach urzędowania, pokój nr 11.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania z dnia 19 listopada 2007r.

Świnice Warckie 19.11.2007

GKP 7331-1-5/2007

Z AW I A D O M I E N I E

o wszczęciu postępowania

Na podstawie art.53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowania przestrzennym ( Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz.717 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 15.11.2007r. na wniosek W i N Sp. z o.o. z siedzibą w Plewiska , Osiedle Pogodne 46, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego budowie 1 elektrowni wiatrowej o mocy 800kW .

Wysokość masztu 73 m.

Średnica wirnika 52,90 m.

Średnica podstawy wieży 4,08 m

Planowana inwestycja zlokalizowana na działce nr 356 - położonej w obrębie geodezyjnym Wola Świnicka na terenie Gminy Świnice Warckie

W związku z powyższym jest możliwość składania uwag i wniosków dotyczących przedmiotu sprawy, w terminie 21 dni od daty podania do publicznej wiadomości ( tj. 20.11.2007r. ), w siedzibie Urzędu Gminy w Świnicach Warckich ul. Szkolna 1, 99-140 Świnice Warckie w godzinach urzędowania, pokój nr 11

Otrzymują:
1. W i N Sp. z o.o
Osiedle Pogodne 46
62-064 Plewiska
Do wiadomości:
1. Strony w postępowaniu administracyjnym

(Wykaz stron biorących udział
w postępowaniu administracyjnym
znajduje się w aktach sprawy)

2. Tablica ogłoszeń sołectwa Wola Świniecka
3. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Świnice Warckie

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania z dnia 19 listopada 2007r.

Świnice Warckie 19.11.2007

GKP 7331-1-5/2007

Z AW I A D O M I E N I E

o wszczęciu postępowania

Na podstawie art.53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowania przestrzennym ( Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz.717 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 15.11.2007r. na wniosek W i N Sp. z o.o. z siedzibą w Plewiska , Osiedle Pogodne 46, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego budowie 1 elektrowni wiatrowej o mocy 800kW .

Wysokość masztu 73 m.

Średnica wirnika 52,90 m.

Średnica podstawy wieży 4,08 m

Planowana inwestycja zlokalizowana na działce nr 356 - położonej w obrębie geodezyjnym Wola Świnicka na terenie Gminy Świnice Warckie

W związku z powyższym jest możliwość składania uwag i wniosków dotyczących przedmiotu sprawy, w terminie 21 dni od daty podania do publicznej wiadomości ( tj. 20.11.2007r. ), w siedzibie Urzędu Gminy w Świnicach Warckich ul. Szkolna 1, 99-140 Świnice Warckie w godzinach urzędowania, pokój nr 11

Otrzymują:
1. W i N Sp. z o.o
Osiedle Pogodne 46
62-064 Plewiska
Do wiadomości:
1. Strony w postępowaniu administracyjnym

(Wykaz stron biorących udział
w postępowaniu administracyjnym
znajduje się w aktach sprawy)

2. Tablica ogłoszeń sołectwa Wola Świniecka
3. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Świnice Warckie

Ogłoszenie Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 25 września 2007 r.

GKP 7624-2/2007 Świnice Warckie dn. 25.09.2007r.

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Świnice Warckie

Na podstawie art. 32 ust. 1 pkt. 1 oraz art. 53 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo Ochrony Środowiska ( Dz.U. z 2006r. Nr 129 poz. 902 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 20.09.2007r. na wniosek UP-TELECOM Sp. z o.o. ul. Dziadoszańska 10 w Poznaniu działając w imieniu PTK- CENTERTEL SP. Z 0.0 z siedzibą w Warszawie zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie stacji bazowej telefonii komórkowej nazwa "A2 Świnice Warckie" Nr 7470/6206 na nieruchomości nr ewidencyjny działki 81 - obręb geodezyjny Świnice Warckie w m. Głogowiec położonej na terenie Gminy Świnice Warckie

W związku z powyższym jest możliwość składania uwag i wniosków dotyczących przedmiotu sprawy, w terminie 21 dni od daty podania do publicznej wiadomości, w siedzibie Urzędu Gminy w Świnicach Warckich ul. Szkolna 1, 99-140 Świnice Warckie w godzinach urzędowania, pokój nr 10.

Wójt Gminy

(-) Krzysztof Próchniewicz

Komunikat Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 15 kwietnia 2007 r.

KOMUNIKAT

Wójta Gminy Świnice Warckie

 

Na podstawie art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.Nr 96, poz.873 z późn. zm.) oraz uchwały Nr IV/19/2006 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 29 grudnia 2006r. w sprawie programu współpracy Gminy Świnice Warckie z organizacjami pozarządowymi na 2007 rok. ogłaszam

 

OTWARTY KONKURS OFERT

NA WSPARCIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH

Z ZAKRESU:

 

UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ, REKREACJI I SPORTU poprzez

1)      popularyzację walorów rekreacji ruchowej,

2)      szkolenie dzieci i młodzieży w różnych dyscyplinach sportu,

3)      współzawodnictwo sportowe w różnych dyscyplinach sportu,

4)      organizację imprez sportowych i rekreacyjnych,

5)      współzawodnictwo szkół i aktywacja środowisk młodzieżowych w dziedzinie kultury fizycznej i sportu.

 

Wysokość środków publicznych przewidzianych na realizację zadania w 2007r. wynosi 18 000,00 zł.

Wysokość dotacji przekazanych przez Gminę Świnice Warckie na realizację tego samego zadania w 2006r. – 17 500,00 zł.

 

Wymogi formalne:

 

1.      W otwartym konkursie mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe, osoby prawne i

jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych Kościołów i związków wyznaniowych oraz gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego oraz jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane, które prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem i zamierzają realizować zadanie na rzecz mieszkańców Gminy Świnice Warckie.

2.      Oferta musi spełniać wszystkie warunki formalne ustalone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (oferty, które nie będą spełniały wymagań zawartych w ustawie i komunikacie, z przyczyn formalnych nie będą rozpatrywane):

3.      Rozpatrzeniu podlegać będą wyłącznie oferty sporządzone wg wzoru zawartego w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz.2207), wypełnione w sposób czytelny.

4.      Termin realizacji zadania – od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2007r.

5.      Warunki realizacji zadania: przewidywana dotacja nie może być wykorzystana w szczególności na:

- pokrycie deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć oraz refundacje kosztów,

- budowę, remont, zakup budynków i lokali, zakup gruntów,

- działalność gospodarczą podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego,

- udzielanie pomocy finansowej osobom fizycznym lub prawnym,

- działalność polityczną i religijną.

6. Oferty należy składać w zaklejonych kopertach z napisem „Konkurs ofert” i nazwą zadania „Upowszechnianie kultury fizycznej, rekreacji i sportu” w sekretariacie Urzędu Gminy Świnice Warckie ul. Szkolna 1, w godzinach od 800 do 1500, w terminie do 20 kwietnia 2007r.

Nie będą rozpatrywane oferty, które zostaną złożone lub wpłyną pocztą po ww. terminie.

7. Ogłoszenie wyniku konkursu nastąpi w ciągu 7 dnia od dnia zakończenia przyjmowania ofert. Oferty zostaną rozpatrzone przez Komisję Konkursową zgodnie z trybem określonym w Regulaminie pracy Komisji Konkursowej, stanowiącym załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 10/2007 Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 15 marca 2007r. w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej, rekreacji i sportu oraz powołania Komisji Konkursowej

Kryteria oceny złożonych ofert

Lp.

Kryteria

Waga kryterium

1

Możliwość realizacji zadania przez podmiot przedstawiający ofertę

30 %

2

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania

10 %

3

Kalkulacja kosztów realizacji zadania,

w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego

30 %

4

Doświadczenie w realizacji podobnych zadań w poprzednich okresach

30 %

 

OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Świnice Warckie

 

Świnice Warckie 16.11.1006r.

 GKP 7320-1/2006

 

                                            

OGŁOSZENIE

o przystąpieniu do sporządzania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Świnice Warckie

 Na podstawie art. 11 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.717 oraz z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz.1492, z 2005r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz.1087,z 2006r. Nr 45 poz. 319) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Świnice Warckie  uchwały nr XXXVI/193/2006 z dnia 30 marca 2006r.o  przystąpieniu do zmian   Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Świnice Warckie

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące studium.

Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy w Świnicach Warckich w terminie do dnia 31 grudnia 2006r. pok. nr 11.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres

wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości,

której dotyczy.

                                                                       Wójt Gminy

                                                                    Świnice Warckie

                                                               (-) Stanisław Milczarek

Obwieszczenie Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 28 sierpnia 2006r.

                                                                Świnice Warckie dn. 28.08.2006r.

 

         GKM 7331-1-5/2006

 

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Świnice Warckie

 

         Na podstawie art.53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowania przestrzennym ( Dz. U. z  2003r. Nr  80 poz.717 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 23.08.2006r.  na wniosek Stowarzyszenia "Mamy Wielkie Serca" w Świnicach Warckich    zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie budynku Świetlicy Środowiskowej i Siedziby Stowarzyszenia "Mamy Wielkie Serca"  na nieruchomościach o nr ewidencyjnych działek 228/4, 229/4, 230, obręb geodezyjny Świnice Osiedle w m. Świnice Warckie  położonej na terenie Gminy Świnice Warckie.

W związku z powyższym jest możliwość składania uwag i wniosków dotyczących przedmiotu sprawy, w terminie 21 dni od daty podania do publicznej wiadomości, w siedzibie Urzędu Gminy w Świnicach Warckich ul. Szkolna 1 99-140 Świnice Warckie w godzinach urzędowania, pokój nr 11.

Obwieszczenie Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 28 sierpnia 2006r.

 

       

 

                                                                Świnice Warckie dn. 28.08.2006r.

 

         GKM 7331-1-4//2006

 

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Świnice Warckie

 

         Na podstawie art.53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowania przestrzennym ( Dz. U. z  2003r. Nr  80 poz.717 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 10.08.2006r.  na wniosek Koncernu Energetycznego  ENERGA SA Sp. z o.o.  Oddział w Kaliszu, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie napowietrznej linii SN 15 kV, oraz modernizacji istniejącej   linii napowietrznej n.n pod kątem przystosowania jej do linii dwunapięciowej na nieruchomościach o nr ewidencyjnych działek  49, 26, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 61, 191, 192, 193, 197, 188, 185, 195, w m. Gusin położonej na terenie Gminy Świnice Warckie.

         W związku z powyższym jest możliwość składania uwag i wniosków dotyczących przedmiotu sprawy, w terminie 21 dni od daty podania do publicznej wiadomości, w siedzibie Urzędu Gminy w Świnicach Warckich ul. Szkolna 1,   99-140 Świnice Warckie w godzinach urzędowania, pokój nr 11.

Obwieszczenie Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 5 kwietnia 2006r.

 

                                        Świnice Warckie dn. 05.04.2006r.

 

GKM 7331-1-2/2006

 

 

 

 

 

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Świnice Warckie

 

         Na podstawie art.53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z  2003r. Nr  80 poz.717 z późn. zm.)  podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 03.04.2006r.  na wniosek Gminy Świnice Warckie , zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie drogi w Świnice Warckie - Wyganów  na terenie  objętym wnioskiem :

obręb geodezyjny - Świnice Osiedle  działki nr 39,40,34,

obręb geodezyjny- Wyganów działki nr 3, 41/2, 536/2, 79/2, 78/2, 78/3

W związku z powyższym jest możliwość składania uwag i wniosków dotyczących przedmiotu sprawy, w terminie 21 dni od daty podania do publicznej wiadomości, w siedzibie Urzędu Gminy w Świnicach Warckich ul.Szkolna 1, 99-140 Świnice Warckie w godzinach urzędowania, pokój nr 10.

Obwieszczenie Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 5 kwietnia 2006r.

                                        Świnice Warckie dn. 05.04.2006r.

 

GKM 7331-1-3/2006

 

 

 

 

 

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Świnice Warckie

 

         Na podstawie art.53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z  2003r. Nr  80 poz.717 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 03.04.2006r.  na wniosek Gminy Świnice Warckie, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie drogi w m. Stemplew  o  nr geodezyjnych  działek  – terenu objętego wnioskiem 96/1, 45, 16/1, 156, 130, 131, 132, 133, 134, 135/2, 136, 137/2.

W związku z powyższym jest możliwość składania uwag i wniosków dotyczących przedmiotu sprawy, w terminie 21 dni od daty podania do publicznej wiadomości, w siedzibie Urzędu Gminy w Świnicach Warckich ul.Szkolna 1, 99-140 Świnice Warckie w godzinach urzędowania, pokój nr 10.

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 9 lutego 2006r.

                                                                Świnice Warckie dn. 09.02.2006r.

GKP 7624-1/2006

    

 

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Świnice Warckie

 

         Na podstawie art. 32 ust. 1 pkt. 1 oraz art. 53  ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo Ochrony Środowiska  ( Dz.U. nr 62 poz. 627 z 2001r. z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 29.12.2005r.  na wniosek Biura Projektów i Kosztorysowania - Janusz Wywiał -  działającego z upoważnienia i na rzecz  Firmy ELTRANS Sp.o.o. do reprezentowania w sprawach związanych z  budową stacji paliw wraz z infrastrukturą i zespołem hotelowo - usługowym na działce nr 29/3 w obrębie geodezyjnym Świnice Kolonia  -  zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia   polegającego na budowie stacji paliw wraz z infrastrukturą i zespołem hotelowo - usługowym na działce nr 29/3 w miejscowości Świnice Warckie - Kolonia  (obręb geodezyjnym Świnice Kolonia)

W związku z powyższym jest możliwość składania uwag i wniosków dotyczących przedmiotu sprawy , w terminie 21 dni od daty podania do publicznej wiadomości , w siedzibie Urzędu Gminy w Świnicach Warckich ul. Szkolna 1.  99-140 Świnice Warckie w godzinach urzędowania, pokój nr 11

 

                                                                                                                Wójt Gminy

                                                                                                          Stanisław Milczarek

Komunikat Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 25 stycznia 2006r.

KOMUNIKAT

Wójta Gminy Świnice Warckie

 

Na podstawie art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.Nr 96, poz.873 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XXIII/174/2005 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 28 listopada 2005r. w sprawie programu współpracy Gminy Świnice Warckie z organizacjami pozarządowymi na 2006 rok. ogłaszam

 

OTWARTY KONKURS OFERT

NA WSPARCIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH

Z ZAKRESU:

 

UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ, REKREACJI I SPORTU poprzez

1)      popularyzację walorów rekreacji ruchowej,

2)      szkolenie dzieci i młodzieży w różnych dyscyplinach sportu,

3)      współzawodnictwo sportowe w różnych dyscyplinach sportu,

4)      organizację imprez sportowych i rekreacyjnych,

5)      współzawodnictwo szkół i aktywacja środowisk młodzieżowych w dziedzinie kultury fizycznej i sportu.

 

Wysokość środków publicznych przewidzianych na realizację zadania w 2006r. wynosi 17 500,00 zł.

Wysokość dotacji przekazanych przez Gminę Świnice Warckie na realizację tego samego zadania w 2005r. – 0 zł.

 

 

Wymogi formalne:

 

1.      W otwartym konkursie mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe, osoby prawne i

jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych Kościołów i związków wyznaniowych oraz gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego oraz jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane, które prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem i zamierzają realizować zadanie na rzecz mieszkańców Gminy Świnice Warckie.

2.      Oferta musi spełniać wszystkie warunki formalne ustalone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (oferty, które nie będą spełniały wymagań zawartych w ustawie i komunikacie, z przyczyn formalnych nie będą rozpatrywane):

3.      Rozpatrzeniu podlegać będą wyłącznie oferty sporządzone wg wzoru zawartego w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz.2207), wypełnione w sposób czytelny.

4.      Termin realizacji zadania – od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2006r.

5.      Warunki realizacji zadania: przewidywana dotacja nie może być wykorzystana w szczególności na:

- pokrycie deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć oraz refundacje kosztów,

- budowę, remont, zakup budynków i lokali, zakup gruntów,

- działalność gospodarczą podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego,

- udzielanie pomocy finansowej osobom fizycznym lub prawnym,

- działalność polityczną i religijną.

6. Oferty należy składać w zaklejonych kopertach z napisem „Konkurs ofert” i nazwą zadania „Upowszechnianie kultury fizycznej, rekreacji i sportu” w sekretariacie Urzędu Gminy Świnice Warckie ul. Szkolna 1, w godzinach od 800 do 1500, w terminie do 28 lutego 2006r.

Nie będą rozpatrywane oferty, które zostaną złożone lub wpłyną pocztą po ww. terminie.

7. Ogłoszenie wyniku konkursu nastąpi w ciągu 7 dnia od dnia zakończenia przyjmowania ofert. Oferty zostaną rozpatrzone przez Komisję Konkursową zgodnie z trybem określonym w Regulaminie pracy Komisji Konkursowej, stanowiącym załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 89/2006 Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 25 stycznia 2006r. w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej, rekreacji i sportu oraz powołania Komisji Konkursowej

 

Kryteria oceny złożonych ofert

Lp.

Kryteria

Waga kryterium

1

Możliwość realizacji zadania przez podmiot przedstawiający ofertę

30 %

2

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania

10 %

3

Kalkulacja kosztów realizacji zadania,

w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego

30 %

4

Doświadczenie w realizacji podobnych zadań w poprzednich okresach

30 %

Obwieszczenie Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 23 września 2005r.

                                                           Świnice Warckie dn. 23.09.2005r.

 

        

 

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Świnice Warckie

 

         Na podstawie art. 32 ust. 1 pkt. 1 oraz art. 53  ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo Ochrony Środowiska  ( Dz.U. nr 62 poz. 627 z 2001r. z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 18.09.2005r.  na wniosek Polskiej Telefonii Cyfrowej  Sp. Z 0.0 z siedzibą  w Warszawie    zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o Środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia   polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej nr 43 080 PTC sieci ERA na nieruchomości nr ewidencyjny działki 32 w m. Głogowiec położonej na terenie Gminy Świnice Warckie 

W związku z powyższym jest możliwość składania uwag i wniosków dotyczących przedmiotu sprawy , w terminie 21 dni od daty podania do publicznej wiadomości , w siedzibie Urzędu Gminy w Świnicach Warckich ul. Szkolna 1.  99-140 Świnice Warckie w godzinach urzędowania, pokój nr 10.

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 19 września 2005r.

GKM 7624 -1/2005                                   Świnice Warckie dn. 19.09.2005r.

 

    

 

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Świnice Warckie

 

         Na podstawie art. 32 ust. 1 pkt. 1 oraz art. 53  ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo Ochrony Środowiska  ( Dz.U. nr 62 poz. 627 z 2001r. z późn. zm.)podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 09.09.2005r.  na wniosek PTK CENTERTEL SP. Z 0.0 w Warszawie    zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o Środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia   polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej OBIEKTU "A2 Świnice Warckie" Nr 7470 na nieruchomości nr ewidencyjny działki 81 w m. Głogowiec położonej na terenie Gminy Świnice Warckie 

W związku z powyższym jest możliwość składania uwag i wniosków dotyczących przedmiotu sprawy , w terminie 21 dni od daty podania do publicznej wiadomości , w siedzibie Urzędu Gminy w Świnicach Warckich ul. Szkolna 1 99-140 Świnice Warckie w godzinach urzędowania, pokój nr 10.

 

                                                                    (-) Wójt

                                                                Stanisław Milczarek