główna zawartość
artykuł nr 26

Obwieszczenie Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 9 lutego 2006r.

                                                                Świnice Warckie dn. 09.02.2006r.

GKP 7624-1/2006

    

 

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Świnice Warckie

 

         Na podstawie art. 32 ust. 1 pkt. 1 oraz art. 53  ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo Ochrony Środowiska  ( Dz.U. nr 62 poz. 627 z 2001r. z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 29.12.2005r.  na wniosek Biura Projektów i Kosztorysowania - Janusz Wywiał -  działającego z upoważnienia i na rzecz  Firmy ELTRANS Sp.o.o. do reprezentowania w sprawach związanych z  budową stacji paliw wraz z infrastrukturą i zespołem hotelowo - usługowym na działce nr 29/3 w obrębie geodezyjnym Świnice Kolonia  -  zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia   polegającego na budowie stacji paliw wraz z infrastrukturą i zespołem hotelowo - usługowym na działce nr 29/3 w miejscowości Świnice Warckie - Kolonia  (obręb geodezyjnym Świnice Kolonia)

W związku z powyższym jest możliwość składania uwag i wniosków dotyczących przedmiotu sprawy , w terminie 21 dni od daty podania do publicznej wiadomości , w siedzibie Urzędu Gminy w Świnicach Warckich ul. Szkolna 1.  99-140 Świnice Warckie w godzinach urzędowania, pokój nr 11

 

                                                                                                                Wójt Gminy

                                                                                                          Stanisław Milczarek

artykuł nr 27

Komunikat Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 25 stycznia 2006r.

KOMUNIKAT

Wójta Gminy Świnice Warckie

 

Na podstawie art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.Nr 96, poz.873 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XXIII/174/2005 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 28 listopada 2005r. w sprawie programu współpracy Gminy Świnice Warckie z organizacjami pozarządowymi na 2006 rok. ogłaszam

 

OTWARTY KONKURS OFERT

NA WSPARCIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH

Z ZAKRESU:

 

UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ, REKREACJI I SPORTU poprzez

1)      popularyzację walorów rekreacji ruchowej,

2)      szkolenie dzieci i młodzieży w różnych dyscyplinach sportu,

3)      współzawodnictwo sportowe w różnych dyscyplinach sportu,

4)      organizację imprez sportowych i rekreacyjnych,

5)      współzawodnictwo szkół i aktywacja środowisk młodzieżowych w dziedzinie kultury fizycznej i sportu.

 

Wysokość środków publicznych przewidzianych na realizację zadania w 2006r. wynosi 17 500,00 zł.

Wysokość dotacji przekazanych przez Gminę Świnice Warckie na realizację tego samego zadania w 2005r. – 0 zł.

 

 

Wymogi formalne:

 

1.      W otwartym konkursie mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe, osoby prawne i

jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych Kościołów i związków wyznaniowych oraz gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego oraz jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane, które prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem i zamierzają realizować zadanie na rzecz mieszkańców Gminy Świnice Warckie.

2.      Oferta musi spełniać wszystkie warunki formalne ustalone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (oferty, które nie będą spełniały wymagań zawartych w ustawie i komunikacie, z przyczyn formalnych nie będą rozpatrywane):

3.      Rozpatrzeniu podlegać będą wyłącznie oferty sporządzone wg wzoru zawartego w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz.2207), wypełnione w sposób czytelny.

4.      Termin realizacji zadania – od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2006r.

5.      Warunki realizacji zadania: przewidywana dotacja nie może być wykorzystana w szczególności na:

- pokrycie deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć oraz refundacje kosztów,

- budowę, remont, zakup budynków i lokali, zakup gruntów,

- działalność gospodarczą podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego,

- udzielanie pomocy finansowej osobom fizycznym lub prawnym,

- działalność polityczną i religijną.

6. Oferty należy składać w zaklejonych kopertach z napisem „Konkurs ofert” i nazwą zadania „Upowszechnianie kultury fizycznej, rekreacji i sportu” w sekretariacie Urzędu Gminy Świnice Warckie ul. Szkolna 1, w godzinach od 800 do 1500, w terminie do 28 lutego 2006r.

Nie będą rozpatrywane oferty, które zostaną złożone lub wpłyną pocztą po ww. terminie.

7. Ogłoszenie wyniku konkursu nastąpi w ciągu 7 dnia od dnia zakończenia przyjmowania ofert. Oferty zostaną rozpatrzone przez Komisję Konkursową zgodnie z trybem określonym w Regulaminie pracy Komisji Konkursowej, stanowiącym załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 89/2006 Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 25 stycznia 2006r. w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej, rekreacji i sportu oraz powołania Komisji Konkursowej

 

Kryteria oceny złożonych ofert

Lp.

Kryteria

Waga kryterium

1

Możliwość realizacji zadania przez podmiot przedstawiający ofertę

30 %

2

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania

10 %

3

Kalkulacja kosztów realizacji zadania,

w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego

30 %

4

Doświadczenie w realizacji podobnych zadań w poprzednich okresach

30 %

artykuł nr 28

Obwieszczenie Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 23 września 2005r.

                                                           Świnice Warckie dn. 23.09.2005r.

 

        

 

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Świnice Warckie

 

         Na podstawie art. 32 ust. 1 pkt. 1 oraz art. 53  ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo Ochrony Środowiska  ( Dz.U. nr 62 poz. 627 z 2001r. z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 18.09.2005r.  na wniosek Polskiej Telefonii Cyfrowej  Sp. Z 0.0 z siedzibą  w Warszawie    zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o Środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia   polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej nr 43 080 PTC sieci ERA na nieruchomości nr ewidencyjny działki 32 w m. Głogowiec położonej na terenie Gminy Świnice Warckie 

W związku z powyższym jest możliwość składania uwag i wniosków dotyczących przedmiotu sprawy , w terminie 21 dni od daty podania do publicznej wiadomości , w siedzibie Urzędu Gminy w Świnicach Warckich ul. Szkolna 1.  99-140 Świnice Warckie w godzinach urzędowania, pokój nr 10.

artykuł nr 29

OBWIESZCZENIEWójta Gminy Świnice Warckie z dnia 19 września 2005r.

GKM 7624 -1/2005                                   Świnice Warckie dn. 19.09.2005r.

 

    

 

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Świnice Warckie

 

         Na podstawie art. 32 ust. 1 pkt. 1 oraz art. 53  ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo Ochrony Środowiska  ( Dz.U. nr 62 poz. 627 z 2001r. z późn. zm.)podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 09.09.2005r.  na wniosek PTK CENTERTEL SP. Z 0.0 w Warszawie    zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o Środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia   polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej OBIEKTU "A2 Świnice Warckie" Nr 7470 na nieruchomości nr ewidencyjny działki 81 w m. Głogowiec położonej na terenie Gminy Świnice Warckie 

W związku z powyższym jest możliwość składania uwag i wniosków dotyczących przedmiotu sprawy , w terminie 21 dni od daty podania do publicznej wiadomości , w siedzibie Urzędu Gminy w Świnicach Warckich ul. Szkolna 1 99-140 Świnice Warckie w godzinach urzędowania, pokój nr 10.

 

                                                                    (-) Wójt

                                                                Stanisław Milczarek