Plan pracy Rady Gminy Świnice Warckie na 2019 rok

Plan pracy Rady Gminy Świnice Warckie na 2018 rok

Plan pracy Rady Gminy Świnice Warckie na 2017 rok

Plan pracy Rady Gminy Świnice Warckie na 2016 rok

Plan pracy Rady Gminy Świnice Warckie na 2015 rok

Plan pracy Rady Gminy Świnice Warckie na 2014 rok

Plan pracy Rady Gminy Świnice Warckie na 2013 rok

Plan pracy Rady Gminy Świnice Warckie na 2012 rok

Plan pracy Rady Gminy Świnice Warckie na 2011 rok

Załączniki
Plan pracy Rady Gminy na 2011 rok   37.512 KB

Plan pracy Rady Gminy Świnice Warckie na 2010 rok

Załącznik Nr 1 do Uchwały
Rady Gminy Świnice Warckie
Nr XXVI/176/2009
z dnia 29 grudnia 2009r.
PLAN PRACY RADY GMINY NA 2010r.

Lp.
Temat
Termin posiedzenia
1.
2.
1.
2.
3.
1.
1.
2.
3.
1.
1.
2.
Sprawozdanie z działalności stałych komisji rady gminy.
Uchwalenie budżetu gminy na 2010r.
Informacja o działalności GOPS w 2009r.
Sprawozdanie GOK z wykonania budżetu za 2009r. i informacja o działalności.
Sprawozdanie Biblioteki Gminnej z wykonania budżetu za 2009r. i informacja o działalności.
Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy na 2009r. i absolutorium dla Wójta Gminy.
Informacja o stanie ładu i porządku publicznego w gminie.
Informacja z realizacji budżetu gminy i inwestycji za I półrocze 2010r.
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych.
Informacja o oświadczeniach majątkowych złożonych do Wójta Gminy i Przewodniczącego Rady Gminy.
Podjęcie uchwał podatkowych na 2011r.
Plan pracy rady gminy na 2011r.
Uchwalenie budżetu gminy na 2011r.
styczeń
kwiecień
czerwiec
wrzesień
październik-listopad
grudzień

Plan pracy Rady Gminy Świnice Warckie na 2009 rok

Załącznik Nr 1 do Uchwały
Rady Gminy Świnice Warckie
Nr XX/145/2008
z dnia 30 grudnia 2008r.
PLAN PRACY RADY GMINY NA 2009r.
Lp.
Temat
Termin
1.
2.
3.
Sprawozdanie z działalności stałych komisji rady gminy.
Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2009r.
Projekt regulaminu wynagradzania nauczycieli.
Styczeń
1.
2.
3.
Sprawozdanie GOK z wykonania budżetu za 2008r. i informacja o działalności.
Sprawozdanie GBP z wykonania budżetu za 2008r. i informacja o działalności.
Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2008r. i absolutorium dla Wójta Gminy.
Marzec – Kwiecień
1.
2.
3.
Informacja o stanie ładu i porządku publicznego w gminie.
Informacja o działalności GOPS w 2008r.
Ustalenie opłaty za świadczenia przedszkola prowadzonego przez gminę.
Czerwiec
1.
2.
3.
Informacja o działalności placówek oświatowych.
Informacja z realizacji budżetu gminy i inwestycji za I półrocze 2009r.
Informacja o oświadczeniach majątkowych złożonych do Wójta Gminy i Przewodniczącego Rady Gminy.
Wrzesień
1.
2.
Uchwalenie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Świnice Warckie.
Podjęcie uchwał podatkowych na 2010r.
Listopad
1.
2.
Uchwalenie budżetu gminy na 2010r.
Plan pracy rady gminy na 2010r.
Grudzień

Plan pracy Rady Gminy Świnice Warckie na 2008 rok

PLAN PRACY RADY GMINY NA 2008r.

Lp.

Temat

Termin posiedzenia

1.

Sprawozdanie z działalności stałych komisji rady gminy.

Styczeń –

Luty

1.

2.

3.

Sprawozdanie GOK z wykonania budżetu za 2007r. i informacja o działalności.

Sprawozdanie Biblioteki Gminnej z wykonania budżetu za 2007r. i informacja o działalności.

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy na 2007r. i absolutorium dla Wójta Gminy.

Marzec – Kwiecień

1.

2.

3.

Informacja o działalności GOPS w 2007r.

Informacja o stanie ładu i porządku publicznego w gminie.

Ustalenie opłaty za świadczenia przedszkola prowadzonego przez gminę.

Czerwiec

1.

2.

3.

Informacja z realizacji budżetu gminy i inwestycji za I półrocze 2008r.

Informacja o działalności placówek oświatowych.

Informacja o oświadczeniach majątkowych złożonych do Wójta Gminy i Przewodniczącego Rady Gminy.

Wrzesień

1.

2.

Podjęcie uchwał podatkowych na 2009r.

Uchwalenie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Świnice Warckie.

Listopad

1.

2.

Plan pracy rady gminy na 2009r.

Uchwalenie budżetu gminy na 2009r.

Grudzień

Plan pracy Rady Gminy Świnice Warckie na 2007 rok

PLAN PRACY RADY GMINY NA 2007r.

Lp.

Temat

Termin posiedzenia

1.

2.

3.

Uchwalenie budżetu gminy na 2007r.

Uchwalenie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Zarządzenie wyborów do samorządu mieszkańców wsi.

Styczeń – Luty

1.

2.

3.

Sprawozdanie GOK z wykonania budżetu za 2006r. i informacja o działalności.

Sprawozdanie Biblioteki Gminnej z wykonania budżetu za 2006r. i informacja o działalności.

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy na 2006r. i absolutorium dla Wójta Gminy.

Marzec – Kwiecień

1.

2.

3.

4.

Informacja o działalności GOPS w 2006r.

Informacja o stanie ładu i porządku publicznego w gminie.

Ustalenie opłaty za świadczenia przedszkola prowadzonego przez gminę.

Sprawozdanie z działalności stałych komisji rady gminy.

Czerwiec

1.

2.

3.

Informacja z realizacji budżetu gminy i inwestycji za I półrocze 2007r.

Informacja o działalności placówek oświatowych.

Informacja o oświadczeniach majątkowych złożonych do Wójta Gminy i Przewodniczącego Rady Gminy.

Wrzesień

1.

Podjęcie uchwał podatkowych na 2008r.

Listopad

1.

2.

Plan pracy rady gminy na 2008r.

Uchwalenie budżetu gminy na 2008r.

Grudzień