Stawki podatku od środków transportowych na rok 2019

Uwaga ! W roku 2019 obowiązują te same stawki podatku od środków transportowych, które obowiązywały w roku 2018.

Stawki podatku od środków transportowych na rok 2018

Stawki podatku od środków transportowych na rok 2017

Uwaga ! W roku 2017 obowiązują te same stawki podatku od środków transportowych, które obowiązywały w roku 2016.

Stawki podatku od środków transportowych na rok 2016

Roczne stawki podatku od środków transportowych oraz zwolnienia od podatku od środków transportowych na rok 2015

W roku 2015 obowiązują roczne stawki podatku od środków transportowych oraz zwolnienia od podatku od środków transportowych, które obowiązywały w roku 2014.

Roczne stawki podatku od środków transportowych oraz zwolnienia od podatku od środków transportowych na rok 2014

Roczne stawki podatku od środków transportowych oraz zwolnienia od podatku od środków transportowych na rok 2013

Roczne stawki podatku od środków transportowych oraz zwolnienia od podatku od środków transportowych na rok 2012

Roczne stawki podatku od środków transportowych oraz zwolnienia od podatku od środków transportowych na rok 2011

Roczne stawki podatku od środków transportowych oraz zwolnienia od podatku od środków transportowych na rok 2010

Roczne stawki podatku od środków transportowych oraz zwolnienia od podatku od środków transportowych na rok 2009

W roku 2009 obowiązują stawki uchwalone przez Radę Gminy Świnice Warckie Uchwałą Nr XI/71/2007 z dnia 29 października 2007r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień od podatku od środków transportowych

Roczne stawki podatku od środków transportowych oraz zwolnienia od podatku od środków transportowych na rok 2008

U C H W A Ł A Nr XI/71/2007
Rady Gminy Świnice Warckie
z dnia 29 października 2007r.

w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień od podatku od środków transportowych


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 41, ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759 z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz.128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007r. Nr 48, poz. 327 i Nr 138, poz. 974)oraz art. 8 i art. 10 ust. 1 i 2 oraz art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 884, Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz.1828 i Nr 251, poz.1847), i Obwieszczenia Ministra Finansów z 26 lipca 2007r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych ( M.P. Nr 4, poz. 557) Rada Gminy Świnice Warckie uchwala, co następuje:


§ 1. Określa wysokość stawek rocznych podatku od środków transportowych:
1. od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton, z tym, że w zależności od wieku pojazdu, dopuszczanej masy całkowitej oraz jego wpływu na środowisko stawki podatku wynoszą:

Wiek pojazdu i dopuszczalna masa całkowita ( tonach )

Stawki podatku ( w złotych )

Spełnia normy czystości spalin EURO lub posiada katalizator

Pozostałe

Do 10 lat włącznie

Powyżej 3,5 do 5,5włącznie

400

422

Powyżej 5,5 do 9 włącznie

422

474

Powyżej 9 i poniżej 12

548

580

Powyżej 10 lat

Powyżej 3,5 do 5,5 włącznie

422

474

Powyżej 5,5 do 9 włącznie

474

526

Powyżej 9 i poniżej 12

580

632
2. od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton, z tym że w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia stawki podatku wynoszą:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita

( w tonach )

Stawki podatku ( w złotych)

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna /osie jezdne/ z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

Dwie osie

12

13

650

752

13

14

752

856

14

15

958

1062

15

1165

1268

Trzy osie

12

17

527

738

17

19

842

1054

19

21

1054

1264

21

23

1422

1634

23

25

1591

1686

25

1686

1790

Cztery osie i więcej

12

25

738

1054

25

27

738

1098

27

29

1098

1744

29

31

1744

2509

31

1744

2509
3. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton, z tym że w zależności od wieku pojazdu, dopuszczalnej masy całkowitej, nacisku na siodło oraz jego wpływu na środowisko stawki podatku wynoszą:

Wiek pojazdu, nacisk na siodło i dopuszczalna masa całkowita ( w tonach )

Stawka podatku (w złotych )

Spełnia normy czystości spalin EURO lub posiada katalizator

Pozostałe

Do 10 lat włącznie i każdy nacisk na siodło

Od 3,5 i poniżej 12

210

316

Powyżej 10 lat i każdym nacisku na siodło

Od 3,5 i poniżej 12

316

422

4. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia stawki wynoszą:


Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa ciągnik balastowy + przyczepa

( w tonach )

Stawka podatku

( w złotych)

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna / osie jezdne / z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

Dwie osie

12

18

526

842

18

25

842

1054

25

31

1054

1370

31

1488

1980

Trzy osie

12

40

1312

1814

40

1814

2562


5. od przyczepy lub naczepy które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, z tym że w zależności od wieku pojazdu, dopuszczalnej masy całkowitej oraz jego wpływu na środowisko stawki podatku wynoszą:
Wiek pojazdu i dopuszczalna masa całkowita ( w tonach )

Stawki podatku ( w złotych)

Pojazd silnikowy spełnia normy czystości spalin EURO lub posiada katalizator

Pozostałe

Do 10 lat włącznie

Od 7 lat i poniżej 12

128

138

Powyżej 10 lat

Od 7 i poniżej 12

138

1586. od przyczepy lub naczepy które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie
z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia stawki podatku wynoszą:Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa / przyczepa + pojazd silnikowy / w tonach /

Stawka podatku / w złotych /

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna / osie jezdne / z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

Jedna oś

12

18

128

158

18

25

186

336

25

336

592

Dwie osie

12

28

222

326

28

33

646

894

33

38

894

1362

38

1210

1790

Trzy osie

12

38

712

1168

38

992

13487. od autobusów, w tym że w zależności od wieku pojazdu, dopuszczalnej masy całkowitej, ilości miejsca do siedzenia oraz jego wpływu na środowisko stawki podatku wynoszą:Wiek pojazdu, dopuszczalna masa całkowita ilość do siedzenia

Stawka podatku / w złotych /

Spełnia normy czystości spalin EURO lub posiada katalizator

Pozostałe

Do 10 lat włącznie i dla każdej masy całkowitej

Mniej niż 30 miejsc

842

1054

Równej lub wyższej niż 30 miejsc

1054

1264

Powyżej 10 lat i dla każdej masy całkowitej

Mniej niż 30 miejsc

948

1160

Równej lub wyższej niż 30 miejsc

1160

1370§ 2. Zwalnia się od podatku od środków transportowych autobusy.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XXIII/170/2005 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 28 listopada 2005r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień od podatku od środków transportowych.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2008 r.