Średnia cena skupu żyta dla celów podatku rolnego obowiązująca w 2019 roku

Uwaga! W roku 2019 obowiązują te same wzory deklaracji DR-1 i informacji IR-1 na podatek rolny, które obowiązywały w roku 2016,2017 i 2018, do których należy załączyć odpowiednią ilość załączników ZR-1/A, oraz w przypadku zwolnień podatkowych i ulg, w podatku rolnym załącznik ZR-1/B.

Średnia cena skupu żyta dla celów podatku rolnego obowiązująca w 2018 roku

Uwaga! W roku 2018 obowiązują te same wzory deklaracji DR-1 i informacji IR-1 na podatek rolny, które obowiązywały w roku 2016 i 2017, do których należy załączyć odpowiednią ilość załączników ZR-1/A, oraz w przypadku zwolnień podatkowych i ulg, w podatku rolnym załącznik ZR-1/B.

Średnia cena skupu żyta dla celów podatku rolnego obowiązująca w 2017 roku

Uwaga! W roku 2017 obowiązują te same wzory deklaracji DR-1 i informacji IR-1 na podatek rolny, które obowiązywały w roku 2016, do których należy załączyć odpowiednią ilość załączników ZR-1/A, oraz w przypadku zwolnień podatkowych i ulg, w podatku rolnym załącznik ZR-1/B.

Średnia cena skupu żyta dla celów podatku rolnego obowiązująca w 2016 roku

Uwaga! W roku 2016 obowiązują nowe wzory deklaracji DR-1 i informacji IR-1 na podatek rolny, do których należy załączyć odpowiednią ilość załączników ZR-1/A, oraz w przypadku zwolnień podatkowych i ulg, w podatku rolnym załącznik ZR-1/B.

Druki do pobrania poniżej.

Średnia cena skupu żyta dla celów podatku rolnego obowiązująca w 2015 roku

W roku 2015 obowiązuje ten sam wzór deklaracji i informacji jaki obowiązywał w roku 2013.

Średnia cena skupu żyta dla celów podatku rolnego obowiązująca w 2014 roku

Uwaga! W roku 2014 obowiązuje ten sam wzór deklaracji i informacji jaki obowiązywał w roku 2013.

Średnia cena skupu żyta dla celów podatku rolnego obowiązująca w 2013 roku

Średnia cena skupu żyta dla celów podatku rolnego obowiązująca w 2012 roku

Średnia cena skupu żyta dla celów podatku rolnego obowiązująca w 2011 roku

Średnia cena skupu żyta dla celów podatku rolnego obowiązująca w roku 2010

Średnia cena skupu żyta dla celów podatku rolnego obowiązująca w roku 2009

U C H W A Ł A Nr XVIII/123/2008

Rady Gminy Świnice Warckie

z dnia 13 listopada 2008r.

w sprawie obniżki średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz.1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz.1111) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym ( Dz. U. z 2006r. Nr 136, poz. 969, Nr 191, poz. 1412, Nr 245, poz.1775 i Nr 249, poz. 1825, z 2007r. Nr 109, poz. 747 oraz z 2008 r. Nr 116, poz. 730) Rada Gminy Świnice Warckie uchwala, co następuje:

§ 1. Średnią cenę skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2008r. określoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 października 2008r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2008r. ( M. P. Nr 81, poz. 717) obniża się z kwoty 55,80 zł za 1q do kwoty 35,00 zł za 1q.

§ 2.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009 r.

Średnia cena skupu żyta dla celów podatku rolnego obowiązująca w roku 2008

U C H W A Ł A Nr XI/69/2007
Rady Gminy Świnice Warckie
z dnia 29 października 2007r.

w sprawie obniżki średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717i Nr 162, poz. 1568 z 2004r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz. 1759 i Nr 167, poz. 1759 z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr175, poz. 1457 z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007r. Nr 48,poz. 327, i Nr 138, poz. 974) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym ( Dz. U. z 2006r. Nr 136, poz. 969, Nr 191, poz. 1412, Nr 245, poz.1775, Nr 249, poz. 1825, oraz 2007r. Nr 109, poz. 747)
Rada Gminy Świnice Warckie uchwala, co następuje:

§ 1. Średnią cenę skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2007r. określoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 października 2007r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2007r. ( M. P. Nr 77, poz. 831 ) obniża się z kwoty 58,29 zł za 1q do kwoty 35,00 zł za 1q.

§ 2.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2008 r.