główna zawartość
artykuł nr 26

Informacja o podaniu do publicznej wiadomości wykazu nr 3/2012, dot. wynajmu lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Świnice Warckieb w drodze przetargu.

 

 
I N F O R M A C J A
 
  Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U z  2010 r. Nr 102 , poz. 651  z późn. zm. ) podaję do publicznej wiadomości Wykaz Nr 2/2012  w sprawie wynajmu lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Świnice Warckie  w drodze bezprzetargowej i Wykaz Nr 3/2012 w sprawie wynajmu lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Świnice Warckie w drodze przetargu.    
  Szczegółowe informacje odnośnie wynajmu  lokali zamieszczonych w wyżej wymienionych wykazach udzielane są w pokoju numer 12 Urzędu Gminy Świnice Warckie od poniedziałku do piątku w godzinach pracy tj. od 730 do 15 30 oraz telefonicznie pod numerem telefonu (63)2881074 w terminie wywieszenia wykazów tj. od dnia 26 października 2012 r. na okres 21 dni.
 
Świnice Warckie, dnia 22 października 2012 r.    Wójt Gminy
  (-) Krzysztof Próchniewicz
 
artykuł nr 27

Wójta Gminy Świnice Warckie ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej parterowym budynkiem sklepu wraz z wyposażeniem, stanowiącej własność Gminy Świnice Warckie, położonej w miejscowości Piaski.

 

 

 

OGŁOSZENIE
Wójt Gminy Świnice Warckie
ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości zabudowanej parterowym budynkiem sklepu wraz z wyposażeniem, stanowiącej własność Gminy Świnice Warckie, położonej w obrębie Piaski, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 126/1 o powierzchni 0,1000 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta LD1Y/00046692/4 w Sądzie Rejonowym w Łęczycy – Wydział Ksiąg Wieczystych.
Budynek sklepu nie posiada świadectwa charakterystyki energetycznej, wydanego na podstawie obowiązujących przepisów Prawa budowlanego. Nieruchomość posiada uzbrojenie w sieć wodociągową i energetyczną.
Nieruchomość nie jest obciążona hipoteką ani innymi prawami rzeczowymi.
Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Świnice Warckie zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Nr XXX/195/2010 z dnia 14 lipca 2010 roku działka numer 126/1 położona jest na terenie przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Oznaczona jest symbolem MN.
Cena wywoławcza przedmiotowej nieruchomości wynosi 31 800 zł netto (słownie: trzydzieści jeden tysięcy osiemset złotych).
Na podstawie art. 29 ust. 5 oraz art. 43 ust.1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz.1054 ze zm.) sprzedaż przedmiotowej nieruchomości zwolniona jest od podatku od towarów i usług.
Przetarg odbędzie się w dniu 16 lipca 2012 r. o godz. 10oo w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Świnice Warckie przy ulicy Szkolnej 1.
Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne, prawne jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.
Pełnomocnik działający w przetargu w imieniu mocodawcy winien legitymować się pełnomocnictwem w formie aktu notarialnego.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości 10 % ceny wywoławczej nieruchomościna konto Urzędu Gminy Świnice Warckie w LBS Strzałkowo nr konta: 59 8543 0000 2004 4000 0143 0006 lub w kasie Urzędu Gminy w Świnicach Warckich w terminie do dnia 10 lipca 2012 r.
Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, zaś pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone w ciągu 3 dni roboczych odpowiednio od: odwołania, zamknięcia, unieważnienia i zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
  Uczestnik przetargu (pełnomocnik) zobowiązany jest przed przystąpieniem do przetargu zapoznać się z regulaminem przetargu.
  Uczestnik przetargu (pełnomocnik) zobowiązany jest przedłożyć komisji przetargowej dowód wpłaty wadium, dowód tożsamości, a w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisom do rejestrów – aktualny wpis z rejestru.
Nabywcą nieruchomości zostanie ta osoba, która zaoferuje najwyższą cenę w trakcie licytacji.
Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu podlega zapłacie jednorazowo nie później niż 4 dni do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność w formie aktu notarialnego.
Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zostanie zawiadomiona pisemnie o miejscu i terminie zawarcia umowy najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Nabywca ponosi koszty związane z okazaniem granic nieruchomości.
  Opłaty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy w formie aktu notarialnego oraz założeniem i wpisem do księgi wieczystej w całości ponosi nabywca nieruchomości.
Wójt Gminy Świnice Warckie zastrzega sobie prawo odwołania przetargu, podając niezwłocznie informację do publicznej wiadomości.
  Szczegółowe informacje w powyższej sprawie udzielane są w pokoju Nr 12 Urzędu Gminy Świnice Warckie od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu Gminy Świnice Warckie od 730 do 1530 oraz telefonicznie pod numerem telefonu 63 2881074. Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w miejscowości Piaski i tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Świnice Warckie.
Ogłoszenie o przetargu zostało zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Gminy Świnice Warckie www.bip.swinice.akcessnet.net .
Świnice Warckie, dnia 11 czerwca 2012 r.
Załączniki:
Załącznik 995 KB
artykuł nr 28

Wójt Gminy Świnice Warckie podaje do publicznej wiadomości Wykaz Nr1/2012 stanowiący załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 23/2012 Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej budynkiem sklepu wraz z wyposażeniem stanowiącej własność Gminy Świnice Warckie położonej w obrębie Piaski

 

 
I N F O R M A C J A
 
  Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( jed. tekst. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz.651 z późn. zm.) Wójt Gminy Świnice Warckie podaje do publicznej wiadomości Wykaz Nr1/2012 stanowiący załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 23/2012 Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej budynkiem sklepu wraz z wyposażeniem stanowiącej własność Gminy Świnice Warckie położonej w obrębie Piaski oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 126/1 o powierzchni 0,1000 ha w drodze przetargu na podstawie Uchwały Nr X/74/2012 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 1 marca 2012 r.
  Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu tej nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 i  ust. 6 wyżej wymienionej ustawy uprawnione są do złożenia wniosku w pokoju Nr 12 Urzędu Gminy Świnice Warckie w terminie od dnia 27 kwietnia 2012 r. do dnia 8 czerwca 2012 r.    
  Szczegółowe informacje odnośnie sprzedaży tej nieruchomości udzielane są w  pokoju numer 12 Urzędu Gminy Świnice Warckie od poniedziałku do piątku w godzinach pracy tj. od 730 do 15 30 oraz telefonicznie pod numerem telefonu (63)2881074 w terminie wywieszenia wykazu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Świnice Warckie w terminie  od dnia 27 kwietnia 2012 r. do dnia 18 maja 2012 r.  
 
Świnice Warckie, dnia 25 kwietnia 2012 r.   Wójt Gminy
(-) Krzysztof Próchniewicz  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
artykuł nr 29

Informacja o wywieszeniu wykazów Nr 1/2012, Nr 2/2012 i Nr 3/2012 nieruchomości rolnych stanowiących własność Gminy Świnice Warckie przeznaczone do wydzierżawienia na rzecz dotychczasowych dzierżawców w drodze bezprzetragowej.

 

 
I N F O R M A C J A
 
  Na podstawie art. 35  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U z  2010 r. Nr 102, poz.651 z późn. zm. ) podaję do publicznej wiadomości Wykazy : Nr 1/2012, Nr 2/2012 i Nr 3/2012 nieruchomości rolnych stanowiących własność Gminy Świnice Warckie przeznaczone do wydzierżawienia  na rzecz dotychczasowych dzierżawców w drodze bezprzetragowej.  
  Szczegółowe informacje odnośnie wydzierżawienia przedmiotowych nieruchomości rolnych udzielane są w pokoju numer 12 Urzędu Gminy Świnice Warckie od poniedziałku do piątku w godzinach pracy tj. od 730 do 15 30 oraz telefonicznie pod numerem telefonu (63)2881074 w terminie wywieszenia wykazu od dnia 23 marca 2012 r. przez okres 21 dni.  
 
Świnice Warckie, dnia 23 marca 2012 r.   Wójt Gminy
  (-) Krzysztof Próchniewicz
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
artykuł nr 30

Informacja o wywieszeniu Wykazu Nr 1/2012 dotyczącego wynajmu lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Świnice Warckie zlokalizowanego na parterze budynku w Świnicach Warckich przy ulicy Szkolnej 10 w drodze bezprzetragowej

 

 
I N F O R M A C J A
 
  Na podstawie art. 35  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U z  2010 r. Nr 102, poz.651 z późn. zm. ) podaję do publicznej wiadomości Wykazy Nr 1/2012 dotyczący wynajmu lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Świnice Warckie zlokalizowanego na parterze budynku  w Świnicach Warckich przy ulicy Szkolnej  10 w drodze bezprzetragowej.
  Szczegółowe informacje odnośnie wynajmu tego lokalu udzielane są w pokoju numer 12 Urzędu Gminy Świnice Warckie od poniedziałku do piątku w godzinach pracy tj. od 730 do 15 30 oraz telefonicznie pod numerem telefonu (063)2881074 w terminie wywieszenia wykazu od dnia 3 lutego 2012 r. przez okres 21 dni .
 
Świnice Warckie, dnia  3 lutego 2012 r. Wójt Gminy
  (-) Krzysztof Próchniewicz