Opłata od posiadania psów oraz zwolnienia od opłaty od posiadania psów w roku 2019

Rada Gminy Świnice Warckie na rok 2019, nie uchwaliła opłaty od posiadania psów.

Opłata od posiadania psów oraz zwolnienia od opłaty od posiadania psów w roku 2018

Rada Gminy Świnice Warckie na rok 2018, nie uchwaliła opłaty od posiadania psów.

Opłata od posiadania psów oraz zwolnienia od opłaty od posiadania psów w roku 2017

Rada Gminy Świnice Warckie na rok 2017, nie uchwaliła opłaty od posiadania psów.

Opłata od posiadania psów oraz zwolnienia od opłaty od posiadania psów w roku 2016

Rada Gminy Świnice Warckie na rok 2016, nie uchwaliła opłaty od posiadania psów.

Opłata od posiadania psów oraz zwolnienia od opłaty od posiadania psów w roku 2015

W roku 2015 obowiązuje opłata ustalona przez Radę Gminy Świnice Warckie Uchwałą Nr XI/74/2007 z dnia 29 października 2007 r. w sprawie opłaty od posiadania psów oraz zwolnień od opłaty od posiadania psów

Opłata od posiadania psów oraz zwolnienia od opłaty od posiadania psów w roku 2014

W roku 2014 obowiązuje opłata ustalona przez Radę Gminy Świnice Warckie Uchwałą Nr XI/74/2007 z dnia 29 października 2007 r. w sprawie opłaty od posiadania psów oraz zwolnień od opłaty od posiadania psów

Opłata od posiadania psów oraz zwolnienia od opłaty od posiadania psów w roku 2013

W roku 2013 obowiązuje opłata ustalona przez Radę Gminy Świnice Warckie Uchwałą Nr XI/74/2007 z dnia 29 października 2007 r. w sprawie opłaty od posiadania psów oraz zwolnień od opłaty od posiadania psów

Opłata od posiadania psów oraz zwolnienia od opłaty od posiadania psów w roku 2012

W roku 2012 obowiązuje opłata ustalona przez Radę Gminy Świnice Warckie Uchwałą Nr XI/74/2007 z dnia 29 października 2007 r. w sprawie opłaty od posiadania psów oraz zwolnień od opłaty od posiadania psów

Opłata od posiadania psów oraz zwolnienia od opłaty od posiadania psów w roku 2011

W roku 2011 obowiązuje opłata ustalona przez Radę Gminy Świnice Warckie Uchwałą Nr XI/74/2007 z dnia 29 października 2007 r. w sprawie opłaty od posiadania psów oraz zwolnień od opłaty od posiadania psów

Opłata od posiadania psów oraz zwolnienia od opłaty od posiadania psów w roku 2010

W roku 2010 obowiązuje opłata ustalona przez Radę Gminy Świnice Warckie Uchwałą Nr XI/74/2007 z dnia 29 października 2007 r. w sprawie opłaty od posiadania psów oraz zwolnień od opłaty od posiadania psów.

Opłata od posiadania psów oraz zwolnienia od opłaty od posiadania psów w roku 2009

W roku 2009 obowiązuje opłata ustalona przez Radę Gminy Świnice Warckie Uchwałą Nr XI/74/2007 z dnia 29 października 2007 r. w sprawie opłaty od posiadania psów oraz zwolnień od opłaty od posiadania psów.

Opłata od posiadania psów oraz zwolnienia od opłaty od posiadania psów


U C H W A Ł A Nr XI/74/2007
Rady Gminy Świnice Warckie
z dnia 29 października 2007r.

w sprawie opłaty od posiadania psów oraz zwolnień od opłaty od posiadania psów.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717i Nr 162, poz. 1568 z 2004r. Nr 102, poz. 1055 , Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759 z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz.128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007r. Nr 48, poz. 327 i Nr 138, poz. 974) art. 18a i 19 ust. 1 pkt. f, ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych(Dz.U. z 2006 r. Nr 121, poz. 884, Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz.1828 i Nr 251, poz.1847), Rada Gminy Świnice Warckie uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się roczną stawkę opłaty od posiadania w wysokości 30,00zł. od jednego psa.

§ 2 . Opłata od posiadania psów za dany rok płatna jest bez wezwania do dnia 31 marca lub w ciągu 14 dni od dnia wejścia w posiadanie psa.

§ 3. Jeżeli obowiązek uiszczenia opłaty od posiadania psów powstał lub wygasł w ciągu roku, opłatę za ten rok ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał obowiązek.

§ 4. Zarządza się pobór opłaty od posiadania psów w drodze inkasa dokonywanego przez sołtysów na terenie danego sołectwa.

§ 5. Za inkaso opłaty od posiadania psów ustala się prowizję w wysokości 25% zainkasowanej kwoty.

§ 6. Zwalnia się od opłaty od posiadania psów posiadanie dwóch psów pilnujących gospodarstwo domowe.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2008r.