główna zawartość
artykuł nr 1

Wysokość stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego

UCHWAŁA Nr XVII/153/2005
RADY GMINY ŚWINICE WARCKIE 
 z dnia 14 marca 2005 r.
w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dróg, dla których zarządcą jest gmina Świnice Warckie.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 oraz art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086, Nr 273, poz. 2703).

§ 1. 1. Ustala się stawkę opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego w wysokości 2,00 zł za jeden dzień zajmowanego pasa drogowego.
2. Za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, ustala się roczną stawkę opłaty w wysokości 50,00 zł za zajęcia 1 m2 pasa drogowego przez rzut poziomy urządzenia.

§ 2. Nie nalicza się opłat za zajęcie pasa drogowego związanych z realizacją zadań własnych gminy w zakresie budowy urządzeń infrastruktury technicznej.

§ 3. Nie pobiera się opłaty rocznej określonej niniejszą uchwałą za umieszczone istniejące urządzenia i obiekty lub których budowę rozpoczęto przed wejściem w życie niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świnice Warckie.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni po dniu jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.