główna zawartość
artykuł nr 1

Ogłoszenie Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 11 marca 2008 roku

 

Ogłoszenie

Wójta Gminy Świnice Warckie

z dnia 11 marca 2008 roku

o wynikach otwartego konkursu ofert na wsparcia realizacji zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej, rekreacji i  sportu.

 

Informuję, że do konkursu wpłynęła 1 (jedna) oferta złożona przez  Ludowy Klub Sportowy w Świnicach Warckich.

Oferent spełnił wszystkie wymogi formalne określone w ogłoszeniu o konkursie tzn.:

- Posiada możliwość realizacji zadania

- Przeznaczył środki na realizację zadania

- Oferta zawierała kalkulację kosztów realizacji zadania,

- Oferent posiada doświadczenie w realizacji podobnych zadań w poprzednich okresach.

Wójt Gminy

(-) Krzysztof Próchniewicz

artykuł nr 2

Ogłoszenie Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 4 lutego 2008 roku

 

KOMUNIKAT

Wójta Gminy Świnice Warckie

 

Na podstawie art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.Nr 96, poz.873 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XII/79/2007 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 3 grudnia 2007 r. w sprawie programu współpracy Gminy Świnice Warckie z organizacjami pozarządowymi na 2008 rok ogłaszam

 

OTWARTY KONKURS OFERT

NA WSPARCIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH

Z ZAKRESU:

 

UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ, REKREACJI I SPORTU poprzez

1)   popularyzację walorów rekreacji ruchowej,

2)   szkolenie dzieci i młodzieży w różnych dyscyplinach sportu,

3)   współzawodnictwo sportowe w różnych dyscyplinach sportu,

4)   organizację imprez sportowych i rekreacyjnych,

5)   współzawodnictwo szkół i aktywacja środowisk młodzieżowych w dziedzinie kultury fizycznej i sportu.

 

Wysokość środków publicznych przewidzianych na realizację zadania w 2008 r. wynosi 18 000,00 zł.

Wysokość dotacji przekazanych przez Gminę Świnice Warckie na realizację tego samego zadania w 2007r. – 18 000,00 zł.

 

Wymogi formalne:

 

1.   W otwartym konkursie mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe, osoby prawne

i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych Kościołów i związków wyznaniowych oraz gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego oraz jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane, które prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem i zamierzają realizować zadanie na rzecz mieszkańców Gminy Świnice Warckie.

2.   Oferta musi spełniać wszystkie warunki formalne ustalone w ustawie z dnia 24 kwietnia

2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (oferty, które nie będą spełniały wymagań zawartych w ustawie i komunikacie, z przyczyn formalnych nie będą rozpatrywane):

3.   Rozpatrzeniu podlegać będą wyłącznie oferty sporządzone wg wzoru zawartego

w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz.2207), wypełnione w sposób czytelny.

4.   Termin realizacji zadania – od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2008 r.

5.   Warunki realizacji zadania: przewidywana dotacja nie może być wykorzystana w szczególności na:

- pokrycie deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć oraz refundacje kosztów,

- budowę, remont, zakup budynków i lokali, zakup gruntów,

- działalność gospodarczą podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego,

- udzielanie pomocy finansowej osobom fizycznym lub prawnym,

- działalność polityczną i religijną.

6. Oferty należy składać w zaklejonych kopertach z napisem „Konkurs ofert” i nazwą zadania „Upowszechnianie kultury fizycznej, rekreacji i sportu” w sekretariacie Urzędu Gminy Świnice Warckie ul. Szkolna 1, w godzinach od 800 do 1500, w terminie do 10 marca 2008r.

Nie będą rozpatrywane oferty, które zostaną złożone lub wpłyną pocztą po ww. terminie.

7. Ogłoszenie wyniku konkursu nastąpi w ciągu 7 dnia od dnia zakończenia przyjmowania ofert. Oferty zostaną rozpatrzone przez Komisję Konkursową zgodnie z trybem określonym w Regulaminie pracy Komisji Konkursowej, stanowiącym załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 71/2008 Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 4 lutego 2008r. w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej, rekreacji i sportu oraz powołania Komisji Konkursowej

Kryteria oceny złożonych ofert

Lp.

Kryteria

Waga kryterium

1

Możliwość realizacji zadania przez podmiot przedstawiający ofertę

30 %

2

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania

10 %

3

Kalkulacja kosztów realizacji zadania,

w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego

30 %

4

Doświadczenie w realizacji podobnych zadań w poprzednich okresach

30 %

Załączniki:
Druk oferty 71 KB
artykuł nr 3

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2008

UCHWAŁA NR XII/79/2007
RADY GMINY ŚWINICE WARCKIE
  z dnia 3 grudnia 2007 r.

w sprawie programu współpracy Gminy Świnice Warckie z organizacjami pozarządowymi na 2008 rok.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 19, art. 9 ust. 1, art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984; Nr 153, poz.1271i Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203 i Nr 167, poz.1759, z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457, z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974 i Nr 173, poz.1218), art. 176 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz.2104 i Nr 169, poz.1420 oraz z 2006 r. Nr 45, poz.319 i Nr 104, poz.708, Nr 170, poz.1217 i 1218, Nr 187, poz.1381 i Nr 249, poz.1832) oraz art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz.873; z 2004r. Nr 64, poz.593; Nr 116, poz.1203; Nr 210, poz.2135, z 2005r. Nr 155, poz.1298, Nr 169, poz.1420, Nr 175 poz.1462, Nr 249, poz.2104 i z 2006r. Nr 94, poz.651) Rada Gminy Świnice Warckie uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Program współpracy Gminy Świnice Warckie z organizacjami pozarządowymi na rok 2008, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

(-) Krzysztof Tutak