główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwały Rady Gminy Świnice Warckie podjęte w 2009 roku

Załączniki:
Uchwała Nr XXVI/180/2009 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2009 511 KB
Uchwała Nr XXVI/179/2009 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie przystąpienia Gminy Świnice Warckie do Stowarzyszenia Lokalna Organizacja Turystyczna "Centralny ŁUK Turystyczny" 39 KB
Uchwała Nr XXVI/178/2009 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie programu współpracy Gminy Świnice Warckie z organizacjami pozarządowymi na 2010 rok 142 KB
Uchwała Nr XXVI/177/2009 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2010 r. 192 KB
Uchwała Nr XXVI/176/2009 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie planów pracy rady gminy i jej komisji na 2010 r. 125 KB
Uchwała Nr XXV/175/2009 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 29 października 2009 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 45 KB
Uchwała Nr XXV/174/2009 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 29 października 2009 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2009 325 KB
Uchwała Nr XXV/173/2009 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 29 października 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku od nieruchomości 85 KB
Uchwała Nr XXV/172/2009 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 29 października 2009 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień od podatku od środków transportowych 157 KB
Uchwała Nr XXV/171/2009 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 29 października 2009 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków 59 KB
Uchwała Nr XXV/170/2009 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 29 października 2009 r. w sprawie obniżki średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego 43 KB
Uchwała Nr XXIV/168/2009 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 17 września 2009 r. w sprawie opłaty za świadczenia przedszkola publicznego prowadzonego przez Gminę Świnice Warckie 90 KB
Uchwała Nr XXIV/169/2009 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 17 września 2009 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2009 484 KB
Uchwała Nr XXIV/167/2009 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 17 września 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Łęczyckim na realizację w partnerstwie zadania pn. "Przebudowa ciągu dróg powiatowych Nr 2542E i 2543E na długości 9,8 km" 55 KB
Uchwała Nr XXIV/166/2009 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 17 września 2009 r. w sprawie zatwierdzenia projektu "Start bez barier" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 39 KB
Uchwała Nr XXIII/165/2009 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2009 138 KB
Uchwała Nr XXIII/164/2009 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie opłaty za świadczenia przedszkola publicznego prowadzonego przez Gminę Świnice Warckie 85 KB
Uchwała Nr XXIII/163/2009 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Świnice Warckie na rok 2010 środków stanowiących fundusz sołecki 36 KB
Uchwała Nr XXII/162/2009 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy 38 KB
Uchwała Nr XXII/161/2009 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie na okres 10 lat w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność gminy 42 KB
Uchwała Nr XXII/160/2009 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Łęczyckiego na realizację zadania polegającego na przebudowie nawierzchni dróg powiatowych położonych na terenie Gminy Świnice Warckie 60 KB
Uchwała Nr XXII/159/2009 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu 43 KB
Uchwała Nr XXII/158/2009 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2009 402 KB
Uchwała Nr XXII/157/2009 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania gruntów stanowiących własność Gminy Świnice Warckie na rzecz Ochotniczych Straży Pożarnych w Stemplewie, Piaskach i Chwalborzycach 58 KB
Uchwała Nr XXII/156/2009 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2008 r. 39 KB
Uchwała Nr XXII/155/2009 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Świnicach Warckich 32 KB
Uchwała Nr XXII/154/2009 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Świnicach Warckich 32 KB
Załącznik do Uchwały Nr XXI/153/2009 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 25 lutego 2009 r. w sprawie zatwierdzenia Planu odnowy miejscowości Świnice Warckie MB
Uchwała Nr XXI/153/2009 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 25 lutego 2009 r. w sprawie zatwierdzenia Planu odnowy miejscowości Świnice Warckie 11 KB
Uchwała Nr XXI/152/2009 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 25 lutego 2009 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2009 546 KB
Uchwała Nr XXI/151/2009 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 25 lutego 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 10 lat w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiących własność gminy na rzecz dotychczasowych dzierżawców 49 KB
Uchwała Nr XXI/150/2009 Rady Gminy Świnice Warckiez dnia 25 lutego 2009 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XV/141/2004 z dnia 29.11.2004 r. w sprawie zawarcia porozumienia z Gminami Wartkowice, Dalików, Poddębice, Uniejów dotyczącego realizacji zadania polegającego na odbiorze, transporcie i unieszkodliwianiu zwłok zwierzęcych z terenu tych gmin 40 KB
Uchwała Nr XXI/149/2009 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 25 lutego 2009 r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania, w tym finansowego rozwoju sportu kwalifikowalnego 365 KB
Uchwała Nr XXI/148/2009 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 25 lutego 2009 r. w sprawie programu współpracy Gminy Świnice Warckie z organizacjami pozarządowymi na 2009 rok 137 KB
Uchwała Nr XXI/147/2009 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 25 lutego 2009 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Świnice Warckie 351 KB
Uchwała Nr XXI/146/2009 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 25 lutego 2009 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Kultury 177 KB