Uchwały Rady Gminy Świnice Warckie podjęte w 2009 roku

Załączniki
Uchwała Nr XXI/146/2009 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 25 lutego 2009 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Kultury   176.728 KB
Uchwała Nr XXI/147/2009 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 25 lutego 2009 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Świnice Warckie   350.646 KB
Uchwała Nr XXI/148/2009 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 25 lutego 2009 r. w sprawie programu współpracy Gminy Świnice Warckie z organizacjami pozarządowymi na 2009 rok   136.621 KB
Uchwała Nr XXI/149/2009 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 25 lutego 2009 r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania, w tym finansowego rozwoju sportu kwalifikowalnego   365.174 KB
Uchwała Nr XXI/150/2009 Rady Gminy Świnice Warckiez dnia 25 lutego 2009 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XV/141/2004 z dnia 29.11.2004 r. w sprawie zawarcia porozumienia z Gminami Wartkowice, Dalików, Poddębice, Uniejów dotyczącego realizacji zadania polegającego na odbiorze, transporcie i unieszkodliwianiu zwłok zwierzęcych z terenu tych gmin   39.828 KB
Uchwała Nr XXI/151/2009 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 25 lutego 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 10 lat w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiących własność gminy na rzecz dotychczasowych dzierżawców   49.104 KB
Uchwała Nr XXI/152/2009 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 25 lutego 2009 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2009   546.499 KB
Uchwała Nr XXI/153/2009 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 25 lutego 2009 r. w sprawie zatwierdzenia Planu odnowy miejscowości Świnice Warckie   11.328 KB
Załącznik do Uchwały Nr XXI/153/2009 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 25 lutego 2009 r. w sprawie zatwierdzenia Planu odnowy miejscowości Świnice Warckie   1.876 MB
Uchwała Nr XXII/154/2009 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Świnicach Warckich   32.425 KB
Uchwała Nr XXII/155/2009 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Świnicach Warckich   32.244 KB
Uchwała Nr XXII/156/2009 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2008 r.   38.796 KB
Uchwała Nr XXII/157/2009 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania gruntów stanowiących własność Gminy Świnice Warckie na rzecz Ochotniczych Straży Pożarnych w Stemplewie, Piaskach i Chwalborzycach   58.313 KB
Uchwała Nr XXII/158/2009 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2009   402.320 KB
Uchwała Nr XXII/159/2009 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu   42.502 KB
Uchwała Nr XXII/160/2009 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Łęczyckiego na realizację zadania polegającego na przebudowie nawierzchni dróg powiatowych położonych na terenie Gminy Świnice Warckie   59.748 KB
Uchwała Nr XXII/161/2009 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie na okres 10 lat w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność gminy   42.420 KB
Uchwała Nr XXII/162/2009 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy   37.778 KB
Uchwała Nr XXIII/163/2009 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Świnice Warckie na rok 2010 środków stanowiących fundusz sołecki   35.762 KB
Uchwała Nr XXIII/164/2009 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie opłaty za świadczenia przedszkola publicznego prowadzonego przez Gminę Świnice Warckie   85.456 KB
Uchwała Nr XXIII/165/2009 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2009   137.524 KB
Uchwała Nr XXIV/166/2009 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 17 września 2009 r. w sprawie zatwierdzenia projektu "Start bez barier" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki   39.098 KB
Uchwała Nr XXIV/167/2009 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 17 września 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Łęczyckim na realizację w partnerstwie zadania pn. "Przebudowa ciągu dróg powiatowych Nr 2542E i 2543E na długości 9,8 km"   54.963 KB
Uchwała Nr XXIV/169/2009 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 17 września 2009 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2009   483.514 KB
Uchwała Nr XXIV/168/2009 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 17 września 2009 r. w sprawie opłaty za świadczenia przedszkola publicznego prowadzonego przez Gminę Świnice Warckie   89.525 KB
Uchwała Nr XXV/170/2009 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 29 października 2009 r. w sprawie obniżki średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego   43.021 KB
Uchwała Nr XXV/171/2009 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 29 października 2009 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków   59.226 KB
Uchwała Nr XXV/172/2009 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 29 października 2009 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień od podatku od środków transportowych   157.341 KB
Uchwała Nr XXV/173/2009 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 29 października 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku od nieruchomości   84.727 KB
Uchwała Nr XXV/174/2009 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 29 października 2009 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2009   325.240 KB
Uchwała Nr XXV/175/2009 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 29 października 2009 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013   44.724 KB
Uchwała Nr XXVI/176/2009 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie planów pracy rady gminy i jej komisji na 2010 r.   125.280 KB
Uchwała Nr XXVI/177/2009 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2010 r.   191.839 KB
Uchwała Nr XXVI/178/2009 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie programu współpracy Gminy Świnice Warckie z organizacjami pozarządowymi na 2010 rok   141.971 KB
Uchwała Nr XXVI/179/2009 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie przystąpienia Gminy Świnice Warckie do Stowarzyszenia Lokalna Organizacja Turystyczna "Centralny ŁUK Turystyczny"   39.235 KB
Uchwała Nr XXVI/180/2009 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2009   510.562 KB