Uchwały Rady Gminy Świnice Warckie podjęte w roku 2011

Załączniki
Uchwała Nr IV/19/2011 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świnice Warckie na lata 2011-2020   443.764 KB
Uchwała Nr IV/20/2011 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świnice Warckie na 2011 rok   288.084 KB
Uchwała Nr IV/21/2011 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie planów pracy rady gminy i jej komisji na 2011 rok   126.098 KB
Uchwała Nr IV/22/2011 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie zarządzenia wyborów do organów jednostek pomocniczych gminy   32.055 KB
Uchwała Nr IV/23/2011 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie zawarcia porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Łęczycy na zwrot kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych z Gminy Świnice Warckie do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Stemplewie   50.401 KB
Uchwała Nr IV/24/2011 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie powołania Kapituły ds. nadawania odznaki "Zasłużony dla Gminy Świnice Warckie"   38.062 KB
Uchwała Nr V/25/2011 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Świnicach Warckich   187.392 KB
Uchwała Nr V/26/2011 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Świnicach Warckich   197.160 KB
Uchwała Nr V/27/2011 Rady Gminy Świnice Warckie w sprawie Gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie   218.880 KB
Uchwała Nr V/28/2011 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania   64.987 KB
Uchwała Nr V/30/2011 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie opłaty za świadczenia przedszkola publicznego prowadzonego przez Gminę Świnice Warckie   74.473 KB
Uchwała Nr V/31/2011 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie wymagań jakie powinni spełnić przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych   123.886 KB
Uchwała Nr V/32/2011 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów na lokale użytkowe   39.051 KB
Uchwała Nr V/33/2011 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr VI/33/2007 Rady Gminy Świnice Warckie w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa od osób fizycznych podatku rolnego, podatku od nieruchomości, podatku leśnego, opłaty targowej oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso   51.494 KB
Uchwała Nr V/34/2011 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Świnice Warckie na rok 2012 środków stanowiącyhc fundusz sołecki   30.914 KB
Uchwała Nr V/35/2011 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świnice Warckie na lata 2011-2020   192.225 KB
Uchwała Nr V/36/2011 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Świnice Warckie na 2011 rok   1.073 MB
Uchwała Nr VI/37/2011 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 13 czerwca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Świnice Warckie wraz ze sprawozdaniem finansowym na 2010 r.   41.854 KB
Sprawozdanie Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 13 czerwca 2011 r. z wykonanie budżetu gminy Świnice Warckie za 2010 rok   1.090 MB
Uchwała Nr VI/38/2011 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 13 czerwca 2011 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2010 rok   47.525 KB
Uchwała Nr VI/39/2011 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 13 czerwca 2011 r. w sprawie powołania Zespołu opiniującego kandydatów na ławników   51.563 KB
Uchwała Nr VI/40/2011 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 13 czerwca 2011 r. w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Kultury   172.201 KB
Uchwała Nr VI/41/2011 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 13 czerwca 2011 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin   65.974 KB
Uchwała Nr VI/42/2011 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 13 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świnice Warckie na lata 2011-2021   309.487 KB
Uchwała Nr VI/43/2011 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 13 czerwca 2011 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Świnice Warckie na 2011 rok   694.658 KB
Uchwała Nr VI/44/2011 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 13 czerwca 2011 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Świnice Warckie za pierwsze półrocze roku budżetowego oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze roku budżetowego   75.710 KB
Uchwała Nr VI/45/2011 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 13 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr V/30/2011 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 30 marca 2011 r.   57.973 KB
Uchwała Nr VII/46/2011 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 21 września 2011 r. w sprawie wyboru ławnika   50.998 KB
Uchwała Nr VII/47/2011 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 21 września 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego   40.024 KB
Uchwała Nr VII/48/2011 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 21 września 2011 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świnice Warckie na lata 2011-2021   366.120 KB
Uchwała Nr VII/49/2011 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 21 września 2011 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Świnice Warckie na 2011 rok   333.474 KB
Uchwała Nr VIII/50/2011 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie obniżki średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego   1,001.515 KB
Uchwała Nr VIII/51/2011 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków   58.130 KB
Uchwała Nr VIII/52/2011 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień od podatku od środków transportowych   1,015.623 KB
Uchwała Nr VIII/53/2011 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku od nieruchomości   1,004.415 KB
Uchwała Nr VIII/54/2011 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia wzorów deklaracji na podatek od nieruchomości, na podatek rolny, na podatek leśny oraz wzorów formularzy informacji w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego   1.429 MB
Uchwała Nr VIII/55/2011 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 10 listopada 2011 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świnice Warckie na lata 2011-2022   387.329 KB
Uchwała Nr VIII/56/2011 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 10 listopada 2011 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Świnice Warckie na 2011 rok   445.010 KB
Uchwała Nr VIII/57/2011 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 10 listopada 2011 roku w sprawie Programu współpracy Gminy Świnice Warckie z organizacjami pozarządowymi na 2012 rok   152.595 KB
Uchwała Nr IX/58/2011 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie wyposażenia w majątek Gminnego Ośrodka Kultury w Świnicach Warckich   50.394 KB
Uchwała Nr IX/59/2011 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie wyposażenia w majątek Gminnej Biblioteki Publicznej w Świnicach Warckich   48.583 KB
Uchwała Nr IX/60/2011 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr VIII/56/2011 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Świnice Warckie na 2011 rok   41.474 KB
Uchwała Nr IX/61/2011 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świnice Warckie na lata 2011-2012   299.043 KB
Uchwała Nr IX/62/2011 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Świnice Warckie na 2011 rok   370.983 KB
Uchwała Nr IX/63/2011 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr VIII/54/2011 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 10 listopada 2011 roku w sprawie ustalenia wzorów deklaracji na podatek od nieruchomości, na podatek rolny, na podatek leśny oraz wzorów formularzy informacji w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego   161.352 KB
Uchwała Nr IX/64/2011 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie planów pracy rady gminy i jej komisji   133.142 KB
Uchwała Nr IX/65/2011 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2012 rok   237.738 KB
Uchwała Nr IX/66/2011 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świnice Warckie na tala 2012-2022   547.672 KB
Uchwała Nr IX/67/2011 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świnice Warckie na 2012 rok   337.353 KB
Uchwała Nr IX/68/2011 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie zawarcia porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Łęczycy na zwrot kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych z Gminy Świnice Warckie do Specjalnego Ośrdoka Szkolno-Wychowawczego w Stemplewie   49.504 KB
Uchwała Nr IX/69/2011 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie zawarcia umowy partnerstwa na rzecz realizacji projektu "Doskonalenie zarządzania w jednostkach samorządu terytorialnego na podstawie wspólnej metody oceny (CAF)-konkurs"   46.203 KB