główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwały Rady Gminy Świnice Warckie podjęte w roku 2011

Załączniki:
Uchwała Nr IX/69/2011 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie zawarcia umowy partnerstwa na rzecz realizacji projektu "Doskonalenie zarządzania w jednostkach samorządu terytorialnego na podstawie wspólnej metody oceny (CAF)-konkurs" 46 KB
Uchwała Nr IX/68/2011 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie zawarcia porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Łęczycy na zwrot kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych z Gminy Świnice Warckie do Specjalnego Ośrdoka Szkolno-Wychowawczego w Stemplewie 50 KB
Uchwała Nr IX/67/2011 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świnice Warckie na 2012 rok 337 KB
Uchwała Nr IX/66/2011 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świnice Warckie na tala 2012-2022 548 KB
Uchwała Nr IX/65/2011 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2012 rok 238 KB
Uchwała Nr IX/64/2011 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie planów pracy rady gminy i jej komisji 133 KB
Uchwała Nr IX/63/2011 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr VIII/54/2011 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 10 listopada 2011 roku w sprawie ustalenia wzorów deklaracji na podatek od nieruchomości, na podatek rolny, na podatek leśny oraz wzorów formularzy informacji w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego 161 KB
Uchwała Nr IX/62/2011 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Świnice Warckie na 2011 rok 371 KB
Uchwała Nr IX/61/2011 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świnice Warckie na lata 2011-2012 299 KB
Uchwała Nr IX/60/2011 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr VIII/56/2011 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Świnice Warckie na 2011 rok 41 KB
Uchwała Nr IX/59/2011 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie wyposażenia w majątek Gminnej Biblioteki Publicznej w Świnicach Warckich 49 KB
Uchwała Nr IX/58/2011 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie wyposażenia w majątek Gminnego Ośrodka Kultury w Świnicach Warckich 50 KB
Uchwała Nr VIII/57/2011 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 10 listopada 2011 roku w sprawie Programu współpracy Gminy Świnice Warckie z organizacjami pozarządowymi na 2012 rok 153 KB
Uchwała Nr VIII/56/2011 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 10 listopada 2011 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Świnice Warckie na 2011 rok 445 KB
Uchwała Nr VIII/55/2011 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 10 listopada 2011 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świnice Warckie na lata 2011-2022 387 KB
Uchwała Nr VIII/54/2011 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia wzorów deklaracji na podatek od nieruchomości, na podatek rolny, na podatek leśny oraz wzorów formularzy informacji w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego MB
Uchwała Nr VIII/53/2011 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku od nieruchomości 1,004 KB
Uchwała Nr VIII/52/2011 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień od podatku od środków transportowych 1,016 KB
Uchwała Nr VIII/51/2011 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków 58 KB
Uchwała Nr VIII/50/2011 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie obniżki średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego 1,002 KB
Uchwała Nr VII/49/2011 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 21 września 2011 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Świnice Warckie na 2011 rok 333 KB
Uchwała Nr VII/48/2011 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 21 września 2011 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świnice Warckie na lata 2011-2021 366 KB
Uchwała Nr VII/47/2011 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 21 września 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego 40 KB
Uchwała Nr VII/46/2011 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 21 września 2011 r. w sprawie wyboru ławnika 51 KB
Uchwała Nr VI/45/2011 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 13 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr V/30/2011 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 30 marca 2011 r. 58 KB
Uchwała Nr VI/44/2011 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 13 czerwca 2011 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Świnice Warckie za pierwsze półrocze roku budżetowego oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze roku budżetowego 76 KB
Uchwała Nr VI/43/2011 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 13 czerwca 2011 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Świnice Warckie na 2011 rok 695 KB
Uchwała Nr VI/42/2011 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 13 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świnice Warckie na lata 2011-2021 309 KB
Uchwała Nr VI/41/2011 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 13 czerwca 2011 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin 66 KB
Uchwała Nr VI/40/2011 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 13 czerwca 2011 r. w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Kultury 172 KB
Uchwała Nr VI/39/2011 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 13 czerwca 2011 r. w sprawie powołania Zespołu opiniującego kandydatów na ławników 52 KB
Uchwała Nr VI/38/2011 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 13 czerwca 2011 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2010 rok 48 KB
Sprawozdanie Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 13 czerwca 2011 r. z wykonanie budżetu gminy Świnice Warckie za 2010 rok MB
Uchwała Nr VI/37/2011 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 13 czerwca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Świnice Warckie wraz ze sprawozdaniem finansowym na 2010 r. 42 KB
Uchwała Nr V/36/2011 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Świnice Warckie na 2011 rok MB
Uchwała Nr V/35/2011 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świnice Warckie na lata 2011-2020 192 KB
Uchwała Nr V/34/2011 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Świnice Warckie na rok 2012 środków stanowiącyhc fundusz sołecki 31 KB
Uchwała Nr V/33/2011 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr VI/33/2007 Rady Gminy Świnice Warckie w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa od osób fizycznych podatku rolnego, podatku od nieruchomości, podatku leśnego, opłaty targowej oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso 51 KB
Uchwała Nr V/32/2011 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów na lokale użytkowe 39 KB
Uchwała Nr V/31/2011 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie wymagań jakie powinni spełnić przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 124 KB
Uchwała Nr V/30/2011 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie opłaty za świadczenia przedszkola publicznego prowadzonego przez Gminę Świnice Warckie 74 KB
Uchwała Nr V/28/2011 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania 65 KB
Uchwała Nr V/27/2011 Rady Gminy Świnice Warckie w sprawie Gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie 219 KB
Uchwała Nr V/26/2011 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Świnicach Warckich 197 KB
Uchwała Nr V/25/2011 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Świnicach Warckich 187 KB
Uchwała Nr IV/24/2011 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie powołania Kapituły ds. nadawania odznaki "Zasłużony dla Gminy Świnice Warckie" 38 KB
Uchwała Nr IV/23/2011 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie zawarcia porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Łęczycy na zwrot kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych z Gminy Świnice Warckie do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Stemplewie 50 KB
Uchwała Nr IV/22/2011 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie zarządzenia wyborów do organów jednostek pomocniczych gminy 32 KB
Uchwała Nr IV/21/2011 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie planów pracy rady gminy i jej komisji na 2011 rok 126 KB
Uchwała Nr IV/20/2011 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świnice Warckie na 2011 rok 288 KB
Uchwała Nr IV/19/2011 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świnice Warckie na lata 2011-2020 444 KB