Obwieszczenie Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 3 lipca 2019 r.

Świnice Warckie dn. 03.07.2019r.

GKP.6220.2.2018

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY ŚWINICE WARCKIE

Na podstawie art.85 ust.3 w związku z art.38 ustawy z dnia 3 października 2008r . o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.),podaję do publicznej wiadomości, że w dniu 02.07..2019. wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na :„Przebudowa obory nr 1 i 2, oraz zmiana sposobu użytkowania części składowej budynku magazynowego na inwentarski w miejscowości Kosew 16 w gminie Świnice Warckie na działce o nr ewidencyjnym 407 –obręb ewidencyjny Kosew gmina Świnice Warckie”

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy , w tym z uzgodnieniem z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Łodzi, i opiniami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łęczycy i Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w siedzibie Urzędu Gminy w Świnicach Warckich w pokoju nr 11 godziny urzędowania tj. poniedziałek, środa, czwartek 730-1530, wtorek 730-1700, piątek 730-1400 . Telefon nr 63 2881074

Obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Świnice Warckie , wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Świnice Warckie przy ulicy Szkolna 1, i w miejscu realizacji inwestycji tj. tablica ogłoszeń sołectwa Kosew.

Pouczenie

Podanie do publicznej wiadomości uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia tj.04.07.2019r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 19 czerwca 2019 r.

Świnice Warckie 19.06.2019 r.

GKP.6220.2.2018

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 w powiązaniu z art. 9 i 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2018.2096 ze zm.) oraz na podstawie art. 33 ust.1 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.),

Zawiadamiam:

o zgromadzeniu dowodów i materiałów oraz możliwości zapoznania się, ze zgromadzonym materiałem dowodowym przed wydaniem decyzji o środowiskowych dla przedsięwzięcia polegającego na Przebudowa obory nr 1 i 2, oraz zmiana sposobu użytkowania części składowej budynku magazynowego na inwentarski w miejscowości Kosew 16 w gminie Świnice Warckie na działce o nr ewidencyjnym 407 – obręb ewidencyjny Kosew gmina Świnice Warckie.

Z zebranymi materiałami i dowodami w tym opiniami i uzgodnieniami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łęczycy i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektora Zarządu Zlewni w Sieradzu można się zapoznać w terminie w siedzibie Urzędu Gminy w Świnicach Warckich przy ul. Szkolna 1, pok. Nr 11 w godzinach urzędowania tj. poniedziałek, środa, czwartek 730-1530, wtorek 730-1700, piątek 730-1400 , Telefon nr 63 2881074.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia tj. 19.06.2019 r.

Obwieszczenie zostaje podane do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Świnice Warckie, wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Świnice Warckie przy ulicy Szkolna 1, i w miejscu realizacji inwestycji tj. tablica ogłoszeń sołectwa Kosew.

Obwieszczenie Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 22 maja 2019 r.

Świnice Warckie dn. 22.05.2019 r.

GKP.6220.5.2018

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Świnice Warckie

Na podstawie art.85 ust.3 w związku z art.38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz.1405 ze zm.), podaję do publicznej wiadomości,

że w dniu 20.05.2019 r. na wniosek Pana Jacka Karman ul. Lotnicza 21B 99-100 Łęczyca działającego jako pełnomocnik inwestora Mateusza Borsiaka wydana została decyzja ( pismo z dnia 20.05.2019 r. nr GKP.6220.5.2018) o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Rozbudowa obory wraz z niezbędną infrastrukturą na dz. nr. ewid. 255 (obręb ewidencyjny (Zimne Rydzyna) w miejscowości Zimne, gm. Świnice Warckie, pow. łęczycki, woj. łódzkie.

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy, w tym opiniami i uzgodnieniami: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łęczycy i Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektora Zarządu Zlewni w Sieradzu, w siedzibie Urzędu Gminy w Świnicach Warckich w pokoju nr 11 w godzinach urzędowania tj. poniedziałek, środa, czwartek 7.30-15.30, wtorek 7.30-17.00, piątek 7.30-14.00, telefon nr 63 2881074.

Obwieszczenie zostaje podane do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Świnice Warckie, wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Świnice Warckie przy ulicy Szkolna 1, i w miejscu realizacji inwestycji tj. tablica ogłoszeń sołectwa Parski.

Pouczenie

Podanie do publicznej wiadomości uważa się za dokonanego upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia tj. 22.05.2019 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 15 maja 2019 r.

Świnice Warckie dn. 15.05.2019 r.

GKP.6220.1.2019

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Świnice Warckie

Na podstawie art.85 ust.3 w związku z art.38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017r. poz.1405 ze zm.),

podaję do publicznej wiadomości

w dniu 14.05.2019r. na wniosek Krzysztofa Gawlika – działającego jako pełnomocnik wnioskodawcy NIMBUS Sp. z o.o. ul. Romera 4 B, 02-784 Warszawa wydana została decyzja (pismo z dnia 14.05.2019r, nr GKP.6220.1.2019) o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowa i eksploatacja elektrowni fotowoltaicznej „Świnice Warckie Kolonia” o mocy wytwórczej do 1 MW wraz z techniczną infrastrukturą towarzyszącą na działce o numerze ewidencyjnym 143 (obręb ewidencyjny Świnice Kolonia) w miejscowości Świnice Warckie Kolonia , gm. Świnice Warckie, pow. łęczycki, woj. Łódzkie”

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy , w tym opiniami i uzgodnieniami: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łęczycy i Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektora Zarządu Zlewni w Sieradzu, w siedzibie Urzędu Gminy w Świnicach Warckich w pokoju nr 11 w godzinach urzędowania tj. poniedziałek, środa, czwartek 7.30-15.30, wtorek 7.30-17.00, piątek 7.30-14.00, telefon nr 63 2881074

Obwieszczenie zostaje podane do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Świnice Warckie, wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Świnice Warckie przy ulicy Szkolna 1, i w miejscu realizacji inwestycji tj. tablica ogłoszeń sołectwa Świnice Warckie Kolonia .

Pouczenie

Podanie do publicznej wiadomości uważa się za dokonanego upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia tj.15.05.2019 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 17 grudnia 2018 roku

Świnice Warckie dn. 17.12.2018 r.

GKP.6733.1.2018

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Świnice Warckie

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowania przestrzennym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz.1945) w związku art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 12.12.2018r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na Budowa kablowej sieci elektroenergetycznej SN oraz napowietrznej sieci SN i nN oraz budowa słupowej stacji transformatorowej. Działki o nr ewidencyjnych - nr 24, 11, 55, 64, 65/1, 12, 54, 53, 50/1, 50/3, 130, 112, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 114, 115/2, 115/1, 116, 117, 98/1, 119, 100/1, 105, 120, 101, 102/1, 102/2, 102/3, 103, 123/1, 123/2, obręb ewidencyjny 0024 Tollów na terenie gminy Świnice Warckie.

Z w/w decyzją można się zapoznać w Urzędzie Gminy w Świnicach Warckich pokój nr 11, godziny urzędowania 7.30-15.30.

Obwieszczenie niniejsze uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia (tj.17.12.2018 r.)

Obwieszczenie zamieszczono:

Obwieszczenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Świnicach Warckich oraz na stronie internetowej BIP.

Obwieszczenie (w miejscu realizacji inwestycji tj. tablica ogłoszeń sołectwa Tolów).

a/a.

Obwieszczenie Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 6 grudnia 2018 r.

Świnice Warckie dn. 06.12.2018 r.

GKP.6220.2.2015.2018

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Świnice Warckie

Wójt Gminy Świnice Warckie, działając na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz.2081) zawiadamia, o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 29.02.2016 r. znak sprawy GKP.6220.2.2015 dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowa obiektu inwentarskiego - obory” na działce o nr ewidencyjnym 555 obręb geodezyjny 0010 Kosew gm. Świnice Warckie

Postępowanie zostało wszczęte na wniosek z dnia 08.11.20128. (data wpływu do Urzędu Gminy 09.11.2018 r.) złożony przez pełnomocnika Panią Annę Szablewską TERA Środowisko i Rolnictwo Anna Szablewska, działającą w imieniu i na rzecz inwestora Tomasza Jaszczaka

Organem właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Wójt Gminy Świnice Warckie zaś organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko , właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnienia są: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łęczycy i Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektor Zarządu Zlewni w Sieradzu.

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy (w tym z: wnioskiem o wydanie decyzji środowiskowej i złożonego w dniu 09.11.2018 r. raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko), składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej w terminie 21 dni od dnia podania do publicznej wiadomości tj. od dnia 06.12.2018 r do dnia 27.12.2018 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Świnicach Warckich w pokoju nr 11 w godzinach urzędowania 730-1530 tel. 63 2881074.

Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Wójta Gminy Świnice Warckie przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Pouczenie

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 21 dni od dnia publicznego ogłoszenia. Obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Świnice Warckie oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Świnice Warckie przy ulicy Szkolnej 1, i w miejscu realizacji inwestycji -tablica ogłoszeń sołectwa Kosew.

Wójt Gminy

Sylwia Prażnowska

Obwieszczenie Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 10 października 2018 r.

Świnice Warckie dn. 10.10.2018 r.

GKP.6620.2.2018

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Świnice Warckie

Wójt Gminy Świnice Warckie, działając na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz.1405 ze zm.) zawiadamia, o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. i rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Przebudowa obory nr 1 i 2, oraz zmiana sposobu użytkowania części składowej budynku magazynowego na inwentarski w miejscowości Kosew 16 w gminie Świnice Warckie na działce o nr ewidencyjnym 407 – obręb ewidencyjny Kosew gmina Świnice Warckie.

Postępowanie zostało wszczęte na wniosek z dnia 13.03.2018 r. (data wpływu 27.03.2018r uzupełniony w dniu 30.03.2018r) złożony przez Panią Martę Klimas-Haczkowską – działającej jako pełnomocnik inwestora -Krzysztofa Augustyniaka.

Organem właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Wójt Gminy Świnice Warckie zaś organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko , właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnienia są: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łęczycy i Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektor Zarządu Zlewni w Sieradzu.

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy (w tym z: wnioskiem o wydanie decyzji środowiskowej i złożonego w dniu 06.10.2018 r. raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko), składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej w terminie 21 dni od dnia podania do publicznej wiadomości tj. od dnia 10.10.2018r do dnia 31.10.2018r. w siedzibie Urzędu Gminy w Świnicach Warckich w pokoju nr 11 w godzinach urzędowania 730-1530 tel. 63 2881074.

Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Wójta Gminy Świnice Warckie przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Pouczenie

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 21 dni od dnia publicznego ogłoszenia. Obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Świnice Warckie oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Świnice Warckie przy ulicy Szkolnej 1, i w miejscu realizacji inwestycji -tablica ogłoszeń sołectwa Kosew.

Obwieszczenie Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 30 lipca 2018 roku

Świnice Warckie dn. 30.07.2018 r.

GKP.6220.3.2018

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Świnice Warckie

Na podstawie art.85 ust.3 w związku z art.38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz.1405 ze zm.),

podaję do publicznej wiadomości

w dniu 26.07.2018. na wniosek Pani Izy Michałek wydana została decyzja (pismo z dnia 26.07.2018 r. nr GKP.6220.3.2018) o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: na „budowie Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 90 (obręb 0025) w miejscowości Władysławów, Gmina Świnice Warckie”

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy, w tym opiniami: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łęczycy i Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektora Zarządu Zlewni w Sieradzu, w siedzibie Urzędu Gminy w Świnicach Warckich w pokoju nr 11 godziny urzędowania 730-1530 tel.63 2881074

Obwieszczenie zostaje podane do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Świnice Warckie, wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Świnice Warckie przy ulicy Szkolna 1, i w miejscu realizacji inwestycji tj. tablica ogłoszeń sołectwa Władysławów.

Pouczenie

Podanie do publicznej wiadomości uważa się za dokonanego upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia tj. 30.07.2018 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 7 czerwca 2018 r.

Świnice Warckie dn. 07.06.2016r.

GKP.6220.1.2018

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Świnice Warckie

Na podstawie art. 85 ust. 3 w związku z art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz.1405 ze zm.)

podaję do publicznej wiadomości

w dniu 07.06.2018 r. na wniosek Pani Marzeny Bielawskiej wydana została decyzja (pismo z dnia 07.06.2018 r. nr GKP.6220.1.2018) o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Modernizacja budynku obory polegająca na adaptacji istniejących pomieszczeń dla obsady do 56 DJP” na działce nr ewid. 69,obręb ewid. Władysławów gm. Świnice Warckie, powiat łęczycki, województwo łódzkie

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy, w tym opiniami: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łęczycy i Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektora Zarządu Zlewni w Sieradzu, w siedzibie Urzędu Gminy w Świnicach Warckich w pokoju nr 11, godziny urzędowania 730-1530, tel.63 2881074.

Obwieszczenie zostaje podane do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Świnice Warckie, wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Świnice Warckie przy ulicy Szkolna 1, i w miejscu realizacji inwestycji tj. tablica ogłoszeń sołectwa Władysławów.

Pouczenie

Podanie do publicznej wiadomości uważa się za dokonanego upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia tj. 07.06.2018 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 13 lutego 2018 r.

Świnice Warckie dn. 13.02.2018r.

GKP.6220.3.2018

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Świnice Warckie

Wójt Gminy Świnice Warckie działając na podstawie art.38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz.1405 ze zm.), zawiadamia, że w dniu 06.02.2018 r. na wniosek Przemysława Dzierżyńskiego Firma Polish Solar South Sp. z o.o wydana została decyzja (pismo z dnia 12.02.2018 r., nr GKP.6220.3.2018 o środowiskowych uwarunkowaniach bez przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowa farmy fotowoltaicznej „Kraski II” o mocy do 1 MW zlokalizowanej na dz. nr ewid. 177, w pobliżu miejscowości Kraski, gm. Świnice Warckie powiat łęczycki, województwo łódzkie

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z jej treścią w siedzibie Urzędu Gminy w Świnicach Warckich w pokoju nr 11 godziny urzędowania 730-1530

Obwieszczenie zostaje podane do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Świnice Warckie , wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Świnice Warckie przy ulicy Szkolna 1, i w miejscu realizacji inwestycji tj. tablica ogłoszeń sołectwa Kraski, Stemplew.

Obwieszczenie Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 8 lutego 2018 r.

Świnice Warckie dn. 08.02.2018 r.

GKP.6220.2.2018

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Świnice Warckie

Wójt Gminy Świnice Warckie działając na podstawie art.38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz.1405 ze zm.), zawiadamia, że w dniu 06.02.2018 r. na wniosek Przemysława Dzierżyńskiego Firma Polish Solar South Sp. z o.o wydana została decyzja (pismo z dnia 06.02.2018 r.) nr GKP.6220.2.2018 o środowiskowych uwarunkowaniach bez przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: na Budowa farmy fotowoltaicznej „Kraski I” o mocy do 1 MW zlokalizowanej na dz. nr ewid. 177, w pobliżu miejscowości Kraski, gm. Świnice Warckie powiat łęczycki, województwo łódzkie.

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z jej treścią w siedzibie Urzędu Gminy w Świnicach Warckich w pokoju nr 11 godziny urzędowania 730-1530

Obwieszczenie zostaje podane do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Świnice Warckie, wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Świnice Warckie przy ulicy Szkolna 1, i w miejscu realizacji inwestycji tj. tablica ogłoszeń sołectwa Kraski, Stemplew.

Obwieszczenie Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 31 marca 2016 roku

Świnice Warckie dn. 31.03.2016r.

GKP.6220.1.2016

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Świnice Warckie

Na podstawie art.85 ust.3 w związku z art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz.1235 ze zm.),

podaję do publicznej wiadomości

w dniu 31.03.2016 r. na wniosek Pana Tomasza Jaszczaka wydana została decyzja (pismo z dnia 31.03.2016 r. nr GKP.6220.1.2016) o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Przebudowa drogi gminnej nr 104461E na terenie gminy Świnice Warckie.

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy w Świnicach Warckich w pokoju nr 11 godziny urzędowania 730-1530 tel.63 2881074.

Obwieszczenie zostaje podane do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Świnice Warckie, wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Świnice Warckie przy ulicy Szkolna 1, i w miejscu realizacji inwestycji tj. tablica ogłoszeń sołectwa Głogowiec i Stemplew.

Pouczenie

Podanie do publicznej wiadomości uważa się za dokonanego upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia tj.31.03.2016 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 23 marca 2016 roku

Świnice Warckie, dnia 23.03.2016r.

GKP.6220.1.2016

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 49 zgodnie z art.10 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r. poz.23) w skrócie k.p.a., w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko(Dz. U. z 2013 r. poz.1235 ze zm.) w nawiązaniu do wniosku z dnia 19.02.2016 r.

zawiadamiam

strony postępowania, że przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowa drogi gminnej nr 104461E” Miejsce realizacji inwestycji –miejscowości Głogowiec i Stemplew na terenie gminy Świnice Warckie jest możliwość wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów, w tym uzgodnieniem z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Łodzi oraz opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łęczycy.

Z dokumentacją sprawy można się zapoznać w siedzibie Urzędu Gminy Świnice Warckie przy ul. Szkolnej 1, 99-140 Świnice Warckie, pokój 11 w godzinach: od 7 30 – do 1530 , tel. 63 2881074,

Pouczenie

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia. tj. 23.03.2016 r.

Obwieszczenie zostaje podane do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Świnice Warckie, wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Świnice Warckie przy ulicy Szkolna 1, i w miejscu realizacji inwestycji tj. tablica ogłoszeń sołectwa Głogowiec i Stemplew.

Obwieszczenie Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 17 marca 2016 roku

Świnice Warckie dnia 17.03.2016r.

GKP.6220.1.2016

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz.23). w skrócie k.p.a., w związku z art. 74 ust. 3 oraz art. 64 ust. 1 pkt 1 i 2 i art. 63 ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko( Dz. U. z 2013 r. poz.1235 ze zm.), a także §3 ust.1 pkt 60 Rozporządzenia Rady Ministrów, z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U.z 2016 poz.71) oraz do art. 9, art. 10 § 1 k.p.a., w nawiązaniu do wniosku z dnia 19.02.2016 r. Gminy Świnice Warckie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowa drogi gminnej nr 104461E” Miejsce realizacji inwestycji –miejscowości Głogowiec i Stemplew na terenie gminy Świnice Warckie

zawiadamia, że:

1. W dniu 26.02.2016 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łęczycy wydał opinię w której wyraził opinię, że nie ma konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla w/w przedsięwzięcia.

2. W dniu 11.03.2016 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi wyraził opinię, że dla powyższego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Z dokumentacją sprawy można się zapoznać w siedzibie Urzędu Gminy Świnice Warckie przy ul. Szkolnej 1, 99-140 Świnice Warckie, pokój 11 w godzinach: od 7 30 – do 1530 , tel. 63 2881074,

Pouczenie

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia. tj.17.03.2016 r.

Obwieszczenie zostaje podane do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Świnice Warckie, wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Świnice Warckie przy ulicy Szkolna 1, i w miejscu realizacji inwestycji tj. tablica ogłoszeń sołectwa Głogowiec i Stemplew.

Obwieszczenie Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 10.03.2016 roku

Świnice Warckie dn. 10.03.2016 r.

GKP.6220.2.2015

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Świnice Warckie

Na podstawie art.85 ust.3 w związku z art.38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz.1235 ze zm.),

podaję do publicznej wiadomości

w dniu 29.02.2016 r. na wniosek Pana Tomasza Jaszczaka wydana została decyzja (pismo z dnia 29.03.2016 r. nr GKP.6220.2.2015) o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowa obiektu inwentarskiego - obory” na działce o nr ewidencyjnym 555 - obręb geodezyjny 0010 Kosew gm. Świnice Warckie.

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych, o możliwości zapoznania się, w siedzibie Urzędu Gminy Świnice Warckie, w pokoju nr 11, w godzinach urzędowania 730-1530, tel.63 2881074 - z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym: z uzgodnieniem z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Łodzi oraz opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łęczycy.

Obwieszczenie zostaje podane do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Świnice Warckie, wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Świnice Warckie, ul. Szkolna 1, i w miejscu realizacji inwestycji tj. tablica ogłoszeń sołectwa Kosew.

Pouczenie

Podanie do publicznej wiadomości uważa się za dokonane po upływie 21 dni od dnia publicznego ogłoszenia tj.10.03.2016 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 24 lutego 2016 roku

Świnice Warckie dn. 24.02.2016

GKP.6220.1.2016

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Świnice Warckie

Na podstawie art. 49 w powiązaniu z art. 61 §1 i 4 oraz art.9 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r. poz.23.) w związku z art. 73 ust. 1 i art. 74 ust.3. ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

(Dz. U. z 2013 r. poz.1235 ze zm.) Gminy Świnice Warckie wszczął postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Przebudowa drogi gminnej nr 104461E” Miejsce realizacji inwestycji –miejscowości Głogowiec i Stemplew (działka nr 4, 19/1,19,/2,76/3 - obręb ewidencyjny -Świnice Warckie i działka nr: 38/1 obręb ewidencyjny -Stemplew na terenie gminy Świnice Warckie

Organem administracji właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Wójt Gminy Świnice Warckie natomiast organami właściwymi do wydania opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – co do zakresu raportu jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi i Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łęczycy

Jednocześnie zawiadamiam strony postępowania o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy w Świnicach Warckich mieszczącym się przy ul. Szkolna 1 w Świnicach Warckich ,w godzinach pracy urzędu tj..: 730 – 1530. (pokój nr 11) telefon (63) 288-10-74

Obwieszczenie zostaje podane do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Świnice Warckie , wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Świnice Warckie przy ulicy Szkolna 1,

i w miejscu realizacji inwestycji tj. tablica ogłoszeń sołectwa Głogowiec i Stemplew.

Pouczenie

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia tj.25.02.2016r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 13 stycznia 2016 roku

Świnice Warckie dn. 13.01.2016r.

GKP.6620.2.2015

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Świnice Warckie

Wójt Gminy Świnice Warckie , działając na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.), w związku z toczącym się postępowaniem administracyjnym wszczętym w dniu 11.03.2015r na wniosek Pana Tomasza Jaszczaka o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Budowa obiektu inwentarskiego - obory” na działce o nr ewidencyjnym 555 - obręb geodezyjny 0010 Kosew gm. Świnice Warckie, oraz przedłożeniu w dniu 03.07.2015r raportu o oddziaływaniu na środowisko w/w przedsięwzięcia. I jego uzupełnienia podaje do publicznej wiadomości informację że :

1. W dniu 13.04.2015 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łęczycy zaopiniował pozytywnie bez zastrzeżeń warunki realizacji dla przedmiotowego przedsięwzięcia. Opinia sanitarna znak pisma PPIS/ZNS/440/18/4512/2015 (data wpływu 25.08.2015r)

2. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi Postanowieniem z dnia 29.12.2015r (znak pisa WOOŚ-I.4242.157.2015.MP3.4 data wpływu 04.01.2016r) uzgodnił realizację przedsięwzięcia na określonych warunkach.

Organem właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Wójt Gminy Świnice Warckie zaś organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko , właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnienia są: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi i Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łęczycy

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej w terminie 21 dni od dnia podania do publicznej wiadomości tj. od dnia 13.01.2016r do dnia 04.02.2016r. w siedzibie Urzędu Gminy w Świnicach Warckich w pokoju nr 11 w godzinach urzędowania 730-1530 tel. 63 2881074 . Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Wójta Gminy Świnice Warckie przed wydaniem decyzji środowiskowych uwarunkowaniach.

Pouczenie

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 21 dni od dnia publicznego ogłoszenia. Obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Świnice Warckie oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Świnice Warckie przy ulicy Szkolnej 1, i w miejscu realizacji inwestycji -tablica ogłoszeń sołectwa Kosew.

Obwieszczenie Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 14 października 20015 r.

Świnice Warckie 14.10.2015 r.

GKP.6220.4.2014.2015

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 w powiązaniu z art. 9 i 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267) oraz na podstawie art. 33 ust.1 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz.1235 ze zm.)

Zawiadamiam:

o zgromadzeniu dowodów i materiałów oraz możliwości zapoznania się ze zgromadzonym materiałem dowodowym przed wydaniem decyzji o środowiskowych dla przedsięwzięcia polegającego na „ budowie elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr ewid. 136/1 i 136/2 (obręb 25) w miejscowości Władysławów, Gmina Świnice Warckie”.

Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia jest Wójt Gminy Świnice Warckie.

Jednocześnie zawiadamiam o możliwości zapoznania się z w/w dokumentami w Urzędzie Gminy w Świnicach Warckich przy ul. Szkolna 1, 99-140 Świnice Warckie w godzinach urzędowania tj. 730-1530, pokój 21, tel.63 2881074.

Pouczenie

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia tj. 15.10.2015r

Obwieszczenie zostaje podane do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Świnice Warckie, wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Świnice Warckie przy ulicy Szkolna 1, i w miejscu realizacji inwestycji tj. tablica ogłoszeń sołectwa Władysławów.

Obwieszczenie Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 29 września 2015 r.

Świnice Warckie 29.09 2015r.

GKP.6220.4.2014

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 w powiązaniu z art. 9 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267) oraz na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2013 r. poz.1235 ze zm.)

Zawiadamiam:

1. W dniu 28.08. 2015 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łęczycy zaopiniował pozytywnie bez zastrzeżeń warunki realizacji przedsięwzięcia polegającego na „budowie elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr ewid. 136/1 i 136/2 (obręb 25) w miejscowości Władysławów, Gmina Świnice Warckie”, (znak Pisma PPIS/ZNS/19/4684/201

2. W dniu 16.09.2015r r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi uzgodnił realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr ewid. 136/1 i 136/2 w miejscowości Władysławów, gm. Świnice Warckie (Postanowienie – pismo znak WOOS I.4242.179.2015.KK.2 (data wpływu. 21.09.2015r)

Jednocześnie zawiadamiam strony postępowania o możliwości zapoznania się z w/w dokumentami w Urzędzie Gminy w Świnicach Warckich przy ul. Szkolna 1, 99-140 Świnice Warckie w godzinach urzędowania tj. 730-1530, pokój 21, tel.63 2881074.

Pouczenie

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia tj. 29.09.2015r

Obwieszczenie zostaje podane do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Świnice Warckie, wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Świnice Warckie przy ulicy Szkolna 1, i w miejscu realizacji inwestycji tj. tablica ogłoszeń sołectwa Władysławów.

Obwieszczenie Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 30 lipca 2015 roku

Świnice Warckie dn. 30.07.2015r.

GKP.6620.4.2014

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Świnice Warckie

Wójt Gminy Świnice Warckie, działając na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.), zawiadamia, że w dniu 01.12.2014r wpłynął wniosek Edyty Wójcik działającej z pełnomocnictwa AMB ENERGIA Wytwarzanie Sp. z o.o. ul. Śniadeckich 10 00-656 Warszawa o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia dotyczącego: Budowy Elektrowni Słonecznej na działkach nr 136/1 i 136/2 (obręb 0025) w miejscowości Władysławów, Gmina Świnice Warckie oraz przedłożeniu w dniu 27.07.2015 r. raportu o oddziaływaniu na środowisko w/w przedsięwzięcia.

Informuję o wszczęciu postępowania i przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Organem właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Wójt Gminy Świnice Warckie zaś organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnienia są: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi i Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łęczycy.

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej w terminie 21 dni od dnia podania do publicznej wiadomości tj. od dnia 30.07.2015 r. do dnia 20.08.2015 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Świnicach Warckich w pokoju nr 11 w godzinach urzędowania 730-1530 tel. 63 2881074. Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Wójta Gminy Świnice Warckie przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Pouczenie

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 21 dni od dnia publicznego ogłoszenia. Obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Świnice Warckie oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Świnice Warckie przy ulicy Szkolnej 1, i w miejscu realizacji inwestycji - tablica ogłoszeń sołectwa Władysławów.

Obwieszczenie Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 24 kwietnia 2015 roku

Świnice Warckie 24.04.2015r.

GKP.6220.4.2014

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 w powiązaniu z art. 9 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267) oraz na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2013 r. poz.1235 ze zm.)

zawiadamiam

strony postępowania, że w dniu 24.04.2015r pismo nr GKP 6220.4.2014 Wójt Gminy Świnice Warckie postanowił zawiesić postępowanie administracyjne w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie Elektrowni Słonecznej na działkach nr 136/1 i 136/2 (obręb 0025) w miejscowości Władysławów, Gmina Świnice Warckie”

Jednocześnie zawiadamiam strony postępowania o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy w Urzędzie Gminy w Świnicach Warckich przy ul. Szkolna 1, 99-140 Świnice Warckie w godzinach urzędowania tj. 730-1530, pokój 21, tel.63 2881074.

Pouczenie

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia tj. 27.04.2015r

Obwieszczenie zostaje podane do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Świnice Warckie, wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Świnice Warckie przy ulicy Szkolna 1, i w miejscu realizacji inwestycji tj. tablica ogłoszeń sołectwa Władysławów.

Obwieszczenie Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 20 kwietnia 2015 roku

Świnice Warckie 20.04.2015r.

GKP.6220.2.2015

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 w powiązaniu z art. 9 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267) oraz na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2013 r. poz.1235 ze zm.)

zawiadamiam

strony postępowania, że w dniu 20 kwietnia 2015r. Wójt Gminy Świnice Warckie wydał postanowienie znak: GKP.6220.2.2015 o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowa obiektu inwentarskiego - obory” na działce o nr ewidencyjnym 555 obręb geodezyjny 0010 Kosew gm. Świnice Warckie. Organem administracji właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Wójt Gminy Świnice Warckie natomiast organami właściwymi do wydania opinii i uzgodnień jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi i Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łęczycy.

Jednocześnie zawiadamiam strony postępowania o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy w Urzędzie Gminy w Świnicach Warckich przy ul. Szkolna 1, 99-140 Świnice Warckie w godzinach urzędowania tj. 730-1530, pokój 11, tel.63 2881074.

Pouczenie

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia tj. 20.04.2015r

Obwieszczenie zostaje podane do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Świnice Warckie, wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Świnice Warckie przy ulicy Szkolna 1, i w miejscu realizacji inwestycji tj. tablica ogłoszeń sołectwa Kosew.

Obwieszczenie Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 14 kwietnia 2015 roku

Świnice Warckie dnia 14.04.2015r.

GKP.6220.2.2015

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz.267.) w skrócie k.p.a., w związku z art. 74 ust. 3 oraz art. 64 ust. 1 pkt 1 i 2 i art. 63 ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko( Dz. U. z 2013 r. poz.1235 ze zm.) a także § 3 ust.1 pkt 102 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. 2010 r. Nr 213 poz. 1397) oraz do art. 9, art. 10 § 1 k.p.a., w nawiązaniu do wniosku z dnia 11.03.2015r Tomasza Jaszczaka zam. Kosew 17, 99-140 Świnice Warckie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowa obiektu inwentarskiego - obory” na działce o nr ewidencyjnym 555 obręb geodezyjny 0010 Kosew gm. Świnice Warckie” Wójt Gminy Świnice Warckie

zawiadamia, że:

1. W dniu 13.04.2015 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łęczycy wydał opinię, w której stwierdził konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko powyższego przedsięwzięcia oraz wyraził opinię co do zakresu raportu;

2. W dniu 23.03.2015r Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi wyraził opinię, że dla przedsięwzięcia istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko powyższego przedsięwzięcia oraz wyraził opinię co do zakresu raportu.

Z dokumentacją sprawy można się zapoznać w siedzibie Urzędu Gminy Świnice Warckie przy ul. Szkolnej 1, 99-140 Świnice Warckie, pokój 11 w godzinach: od 7 30 – do 1530 , tel. 63 2881074,

Pouczenie

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Obwieszczenie zostaje podane do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Świnice Warckie, wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Świnice Warckie przy ulicy Szkolna 1, i w miejscu realizacji inwestycji tj. tablica ogłoszeń sołectwa Kosew.

Obwieszczenie Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 16 lutego 2015 roku

Świnice Warckie 16.02.2015 r.

GKP.6220.4.2014

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 w powiązaniu z art. 9 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267) oraz na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2013 r. poz.1235 ze zm.)

zawiadamiam

strony postępowania, że w dniu 12 lutego 2015 r. Wójt Gminy Świnice Warckie wydał postanowienie znak: GKP.6220.4.2015 o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie Elektrowni Słonecznej na działkach nr 136/1 i 136/2 (obręb 0025) w miejscowości Władysławów, Gmina Świnice Warckie”.

Organem administracji właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Wójt Gminy Świnice Warckie natomiast organami właściwymi do wydania opinii i uzgodnień jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi i Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łęczycy.

Jednocześnie zawiadamiam strony postępowania o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy w Urzędzie Gminy w Świnicach Warckich przy ul. Szkolna 1, 99-140 Świnice Warckie w godzinach urzędowania tj. 730-1530, pokój 11, tel.63 2881074.

Pouczenie

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia tj. 17.02.2015 r.

Obwieszczenie zostaje podane do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Świnice Warckie, wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Świnice Warckie przy ulicy Szkolna 1, i w miejscu realizacji inwestycji tj. tablica ogłoszeń sołectwa Władysławów.

Obwieszczenie Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 5 grudnia 2014 roku

Świnice Warckie dn. 05.12.2014

GKP.6220.4.2014

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Świnice Warckie

Wójt Gminy Świnice Warckie działając na podstawie art. 49 art. 61 §1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r . Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r . poz.267) w związku z art. 73 ust. 1 i art. 74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r . o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

(Dz. U. z 2013 r. poz.1235 ze zm.) zawiadamia, że na wniosek z dnia 24.11.2014 r. (data wpływu 01.12.2014 r.) AMB ENERGIA Wytwarzanie Sp. z o.o. ul. Śniadeckich 10 00-656 Warszawa zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie Elektrowni Słonecznej na działkach nr 136/1 i 136/2 (obręb 0025) w miejscowości Władysławów, Gmina Świnice Warckie.

Organami właściwymi do wydania opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – co do zakresu raportu jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi i Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łęczycy.

W związku z powyższym jest możliwość składania uwag i wniosków dotyczących przedmiotu sprawy, w terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości (tj. 08.12.2014 r.), w siedzibie Urzędu Gminy w Świnicach Warckich ul. Szkolna 1, 99-140 Świnice Warckie w godzinach urzędowania tj 730-1530, pokój nr 11.

Obwieszczenie zostaje podane do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Świnice Warckie, wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Świnice Warckie przy ulicy Szkolna 1, i w miejscu realizacji inwestycji tj. tablica ogłoszeń sołectwa Władysławów.

Obwieszczenie Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 5 listopada 2014 r.

Świnice Warckie dn.05.11.2014 r.

GKP.6220.3.2013

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 w powiązaniu z art. 9 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267ze zm. ) oraz na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (( Dz. U. z 2013 r. poz.1235 ze zm.),
zawiadamiam
strony postępowania, że w dniu 05 listopada 2014 r. Wójt Gminy Świnice Warckie decyzja znak: GKP.6220.3.2014 umorzył postępowanie administracyjne w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie Elektrowni Słonecznej na działkach nr 136/1 i 136/2 (obręb 0025) w miejscowości Władysławów, Gmina Świnice Warckie”
Jednocześnie zawiadamiam strony postępowania o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy w Urzędzie Gminy w Świnicach Warckich przy ul. Szkolna 1, 99 -140 Świnice Warckie w godzinach urzędowania tj. 730-1530, pokój 21, tel.63 2881074.
Pouczenie
Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. tj. 06.11.2014r
Obwieszczenie zostaje podane do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Świnice Warckie , wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Świnice Warckie przy ulicy Szkolna 1, i w miejscu realizacji inwestycji tj. tablica ogłoszeń sołectwa Władysławów.

Obwieszczenie Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 28 lipca 2014 roku

Świnice Warckie dn. 28.07.2014
GKP.6220.3.2014
OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Świnice Warckie
Na podstawie art. 49 w powiązaniu z art. 61 §1 i 4 oraz art.9 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego(Dz. U. z 2013r. poz.267.) w związku z art. 73 ust. 1 i art. 74 ust.3. ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2013 r. poz.1235 ze zm.) informuję, że Wójt Gminy Świnice Warckie na wniosek z dnia 20.07.2014r. Moniki Łuczak ul. Łokietka 47m57, 98-200 Sieradz działającej z upoważnienia i na rzecz Arkadiusza Ucińskiego zam. Wola Świniecka 20,99-140 Świnice Warckie wszczął postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: montażu 2 zbiorników na gaz lpg każdy po 4850l na istniejącej stacji paliw zlokalizowanej na działce o nr ewidencyjnym 210/4 i 210/6 obręb geodezyjny Wola Świniecka gm. Świnice Warckie
Organem administracji właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Wójt Gminy Świnice Warckie natomiast organami właściwymi do wydania opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – co do zakresu raportu jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi i Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łęczycy
Jednocześnie zawiadamiam strony postępowania o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy w Świnicach Warckich mieszczącym się przy ul. Szkolna 1 w Świnicach Warckich, w godzinach pracy urzędu tj.: 730 – 1530. (pokój nr 11) telefon (63) 288-10-74
Obwieszczenie zostaje podane do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Świnice Warckie , wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Świnice Warckie przy ulicy Szkolna 1, i w miejscu realizacji inwestycji tj. tablica ogłoszeń sołectwa Wola Świniecka.
Pouczenie
Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia

Obwieszczenie Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 26 marca 2014 roku

Świnice Warckie dn. 26.03.2014r.
GKP.6220.2.2014
OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Świnice Warckie
Wójt Gminy Świnice Warckie działając na podstawie art.38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r. poz.1235 ze zm.),zawiadamia, że w dniu 26.03.2014 r. na wniosek Gminy Świnice Warckie wydana została decyzja (pismo z dnia 26.03.2014 r. nr GKP.6220.2.2014) o środowiskowych uwarunkowaniach bez przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: Modernizacji Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Świnice Warckie na działce nr ew. 100/5, 100/6 na terenie gminy Świnice Warckie.
Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z jej treścią w siedzibie Urzędu Gminy w Świnicach Warckich w pokoju nr 11 godziny urzędowania 730-1530
Obwieszczenie zostaje podane do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Świnice Warckie, wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Świnice Warckie przy ulicy Szkolna 1, i w miejscu realizacji inwestycji tj. tablica ogłoszeń sołectwa Świnice Warckie.

Obwieszczenie Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 11 marca 2014 roku

Świnice Warckie dn.11.03.2014 r.

GKP.6220.3.2013

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 w powiązaniu z art. 9 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267) oraz na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (( Dz. U. z 2013 r. poz.1235 ze zm.),

zawiadamiam

strony postępowania, że w dniu 11 marca 2014 r. Wójt Gminy Świnice Warckie postanowieniem znak: GKP.6220.3.2013 zawiesił postępowanie administracyjne w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie Elektrowni Słonecznej na działkach nr 136/1 i 136/2 (obręb 0025) w miejscowości Władysławów, Gmina Świnice Warckie”

Organem administracji właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Wójt Gminy Świnice Warckie natomiast organami właściwymi do wydania opinii i uzgodnień jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi i Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łęczycy

Jednocześnie zawiadamiam strony postępowania o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy w Urzędzie Gminy w Świnicach Warckich przy ul. Szkolna 1, 99 -140 Świnice Warckie w godzinach urzędowania tj. 730-1530, pokój 21, tel.63 2881074.

Pouczenie

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Obwieszczenie zostaje podane do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Świnice Warckie, wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Świnice Warckie przy ulicy Szkolna 1, i w miejscu realizacji inwestycji tj. tablica ogłoszeń sołectwa Władysławów.

Obwieszczenie Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 27 lutego 2014 roku

Świnice Warckie dn. 27.02.2014
GKP.6220.2.2014
OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Świnice Warckie
Na podstawie art. 49 w powiązaniu z art. 61 §1 i 4 oraz art.9 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz.267.) w związku z art. 73 ust. 1 i art. 74 ust.3. ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz.1235 ze zm.) informuję, że Wójt Gminy Świnice Warckie na wniosek z dnia 26.02.2014rr wszczął postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Modernizacji Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Świnice Warckie na działce nr ew. 100/5, 100/6 w obrębie geodezyjnym Świnice Osiedle na terenie gminy Świnice Warckie Świnice Warckie.
Organem administracji właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Wójt Gminy Świnice Warckie natomiast organami właściwymi do wydania opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – co do zakresu raportu jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi i Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łęczycy
Jednocześnie zawiadamiam strony postępowania o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy w Świnicach Warckich mieszczącym się przy ul. Szkolna 1 w Świnicach Warckich ,w godzinach pracy urzędu tj.: 730 – 1530. (pokój nr 11) telefon (63) 288-10-74.
Obwieszczenie zostaje podane do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Świnice Warckie, wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Świnice Warckie przy ulicy Szkolna 1, i w miejscu realizacji inwestycji tj. tablica ogłoszeń sołectwa Świnice Warckie.
Pouczenie
Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia

Obwieszczenie Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 19 lutego 2014 r.

Świnice Warckie dn. 19.02.2014
GKP.6220.1.2014
OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Świnice Warckie
Na podstawie art. 49 w powiązaniu z art. 61 §1 i 4 oraz art.9 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego(Dz. U. z 2013r. poz.267.) w związku z art. 73 ust. 1 i art. 74 ust.3. ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2013 r. poz.1235 ze zm.) informuję, że Wójt Gminy Świnice Warckie na wniosek z dnia 12.02.2014r. ( data wpływu 13.02.2014r) Grupa Eko Park Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 99/7, 02-001 Warszawa wszczął postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie farmy fotowoltaicznej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną o mocy do 1 MW powierzchnią zabudowy do 2 ha i przyłączem do krajowej sieci elektroenergetycznej zlokalizowanej na działce o nr ewidencyjnym 210/3 obręb geodezyjny Kraski gm. Świnice Warckie
Organem administracji właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Wójt Gminy Świnice Warckie natomiast organami właściwymi do wydania opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – co do zakresu raportu jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi i Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łęczycy
Jednocześnie zawiadamiam strony postępowania o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy w Świnicach Warckich mieszczącym się przy ul. Szkolna 1 w Świnicach Warckich, w godzinach pracy urzędu tj.: 730 – 1530. (pokój nr 11) telefon (63) 288-10-74
Obwieszczenie zostaje podane do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Świnice Warckie , wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Świnice Warckie przy ulicy Szkolna 1, i w miejscu realizacji inwestycji tj. tablica ogłoszeń sołectwa Kraski.
Pouczenie
Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia

Obwieszczenie Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 18 lutego 2014 roku

Świnice Warckie, 18 lutego 2014 r.

GKP.6220.2.2012

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 w powiązaniu z art. 9 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267) oraz na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (( Dz. U. z 2013 r. poz.1235 ze zm.),

zawiadamiam

strony postępowania, że w dniu 14.l02. 2014 r. Wójt Gminy Świnice Warckie wydał postanowienie znak: GKP.6220.2.2012 o zawieszeniu postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do czasu podjęcia przez wnioskodawcę decyzji odnośnie kontynuowania inwestycji polegającej na budowie małej elektrowni wodnej Zimne na rzece Ner na działkach o nr ewidencyjnych 170, 169, 341, 168/2, 319 obręb geodezyjny Zimne-Rydzyna gmina Świnice Warckie

Z treścią postanowienia można się zapoznać się w siedzibie. Urzędu Gminy w Świnicach Warckich ul. Szkolna 1 99-140 Świnice Warckie w godzinach pracy urzędu (tj. 730- 1530 ( pokój nr 11)

Obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Świnice Warckie , wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Świnice Warckie przy ulicy Szkolna 1, oraz przesłane Wójtowi Gminy Łęczyca i Sołtysowi sołectwa Parski celem umieszczenia obwieszczeń na tablicy ogłoszeń lub inny sposób i w miejscu zwyczajowo przyjętym.

Pouczenie

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Obwieszczenie Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 20 stycznia 2014 roku

20 stycznia 2014 r.
GKP.6220.3.2013
OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 49 w powiązaniu z art. 9 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267) oraz na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2013 r. poz.1235 ze zm.)
zawiadamiam

strony postępowania, że w dniu 16 stycznia 2014 r. Wójt Gminy Świnice Warckie wydał postanowienie znak: GKP.6220.3.2013 o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie Elektrowni Słonecznej na działkach nr 136/1 i 136/2 (obręb 0025) w miejscowości Władysławów, Gmina Świnice Warckie”

Organem administracji właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Wójt Gminy Świnice Warckie natomiast organami właściwymi do wydania opinii i uzgodnień jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi i Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łęczycy.

Jednocześnie zawiadamiam strony postępowania o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy w Urzędzie Gminy w Świnicach Warckich przy ul. Szkolna 1, 99-140 Świnice Warckie w godzinach urzędowania tj. 730-1530, pokój 21, tel.63 2881074.

Pouczenie

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Obwieszczenie zostaje podane do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Świnice Warckie, wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Świnice Warckie przy ulicy Szkolna 1, i w miejscu realizacji inwestycji tj. tablica ogłoszeń sołectwa Władysławów.

Obwieszczenie Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 16 stycznia 2014 roku

Świnice Warckie dn.16.01.2014r.
GKP 6220.2.2012
OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 9, w nawiązaniu do art. 98 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2013 r., poz. 267), zwanej dalej k.p.a. informuję, że w związku z wpływem do Wójta Gminy Świnice Warckie wniosku Bożeny Juszkiewicz z dnia 07.01.2014 r. (data wpływu 10.01.2014) w sprawie zawieszenia postępowania administracyjnego do czasu podjęcia przez wnioskodawcę decyzji odnośnie kontynuowania inwestycji polegającej na budowie małej elektrowni wodnej Zimne na rzece Ner na działkach o nr ewidencyjnych 170, 169, 341, 168/2, 319 obręb geodezyjny Zimne-Rydzyna gmina Świnice Warckie istnieje możliwość wniesienia sprzeciwu względem wniosku o zawieszenie postępowania administracyjnego dla ww. przedsięwzięcia, na piśmie bądź osobiście w siedzibie Urzędu Gminy w Świnicach Warckich w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia. Doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Zgodnie z art. 98 k.p.a. strona, na której żądanie postępowanie zostało wszczęte, może zawiesić postępowanie, jeżeli nie sprzeciwiają się temu inne strony postępowania oraz nie zagraża to interesowi społecznemu.
W związku z treścią art. 9 k.p.a. organ administracji publicznej jest obowiązany do należytego i wyczerpującego informowania stron o okolicznościach faktycznych i prawnych, które mogą mieć wpływ na ustalenie ich praw i obowiązków będących przedmiotem postępowania administracyjnego.
W związku z powyższym Wójt Gminy Świnice Warckie informuje, że w ww. terminie strony mają możliwość wniesienia przedmiotowego sprzeciwu. Z treścią wniosku można się zapoznać w siedzibie. Urzędu Gminy w Świnicach Warckich ul. Szkolna 1, 99-140 Świnice Warckie w godzinach pracy urzędu (tj. 730- 1530 (pokój nr 11).
Obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Świnice Warckie, wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Świnice Warckie, ul. Szkolna 1, oraz przesłane Wójtowi Gminy Łęczyca i Sołtysowi sołectwa Parski celem umieszczenia obwieszczeń na tablicy ogłoszeń lub inny sposób i w miejscu zwyczajowo przyjętym.

Obwieszczenie Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 15 stycznia 2014 roku

Świnice Warckie dn. 15.01.2014
GKP.6220.4.2013
OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Świnice Warckie
Wójt Gminy Świnice Warckie działając na podstawie art.38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na (Dz. U. z 2013 r. poz.1235 ze zm.) zawiadamia, że wydana została decyzja z dnia 13 stycznia 2014 r., znak GKP.6220.4.2013 o umorzeniu postępowaniadla przedsięwzięcia polegającego na wykorzystaniu odpadów innych niż niebezpieczne do produkcji alkoholu etylowego w Gorzelni Rolniczej zlokalizowanej w Parskach 39 na działkach o nr ewidencyjnych - 73/1, 73/3, 73/4, 127, 128/1, 128/2, 129/2, 130, 131 i 132 , 129/1 obręb geodezyjny Parski gm. Świnice Warckie,
Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z jej treścią w siedzibie Urzędu Gminy w Świnicach Warckich w pokoju nr 11 godziny urzędowania 730-1530
Obwieszczenie zostaje podane do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Świnice Warckie, wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Świnice Warckie przy ulicy Szkolna 1, i w miejscu realizacji inwestycji tj. tablica ogłoszeń sołectwa Parski

Obwieszczenie Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 31 grudnia 2013 roku

Świnice Warckie dnia 31.12. 2013 r.
GKP.6220.3.2013
O B W I E S Z C Z E N I E
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz.267) w skrócie k.p.a., w związku z art. 74 ust. 3 oraz art. 64 ust. 1 pkt 1 i 2 i art. 63 ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko( Dz. U. z 2013 r. poz.1235 ze zm.), a także § 3 ust.1 pkt 52 lit.b ) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. 2010 r. Nr 213 poz. 1397) oraz do art. 9, art. 10 § 1 k.p.a., w nawiązaniu do wniosku AMB ENERGIA Wytwarzanie Sp. z o.o. ul. Śniadeckich 10, 00-656 Warszawa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na, „Budowie Elektrowni Słonecznej na działkach nr 136/1 i 136/2 (obręb 0025) w miejscowości Władysławów, Gmina Świnice Warckie” Wójt Gminy Świnice Warckie
zawiadamia, że:
1. W dniu 20.12.2013 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łęczycy wydał opinię w której stwierdził konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko powyższego przedsięwzięcia oraz wyraził opinię co do zakresu raportu,
2. W dniu 23.12.2013 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi wyraził opinię ze dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni słonecznej o mocy do 2 MW na działkach na działkach nr 136/1 i 136/2 (obręb 0025) w miejscowości Władysławów, Gmina Świnice Warckie” - nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
Z dokumentacją sprawy można się zapoznać w siedzibie Urzędu Gminy Świnice Warckie przy ul. Szkolnej 1, 99-140 Świnice Warckie, pokój 11 w godzinach: od 7 30 – do 1530, tel. 63 2881074,
Pouczenie
Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Obwieszczenie zostaje podane do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Świnice Warckie , wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Świnice Warckie przy ulicy Szkolna 1, i w miejscu realizacji inwestycji tj. tablica ogłoszeń sołectwa Władysławów.

Obwieszczenie Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 16 grudnia 2013 r.

Świnice Warckie dn. 16.12.2013
GKP.6220.4.2013
OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Świnice Warckie

Wójt Gminy Świnice Warckie działając na podstawie art. 49 oraz art. 105 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2013 r. poz.1235 ze zm.) zawiadamia, że pismem z dnia 10 grudnia 2013 roku Pan Krzysztof Rygielski – Gospodarstwa Rolnego , Gorzelnia Rolnicza Parski 39 , 99-140 Świnice Warckie wystąpił o wycofanie wniosku z dnia 8.11.2013r (data wpływu 14.11.2013r). o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wykorzystaniu odpadów innych niż niebezpieczne do produkcji alkoholu etylowego w Gorzelni Rolniczej zlokalizowanej w Parskach 39 na działkach o nr ewidencyjnych - 73/1, 73/3, 73/4, 127, 128/1, 128/2, 129/2, 130, 131 i 132, 129/1 obręb geodezyjny Parski gm. Świnice Warckie.
W związku z powyższym tut. organ zakończył postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia. Stosownie do przepisu art. 10 § 1 i art. 81 K.p.a. organ administracji obowiązany jest przed rozpatrzeniem materiału dowodowego i wydaniem decyzji, umożliwić stronom wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Wypełniając ustawowy obowiązek należytego i wyczerpującego informowania stron uprzejmie informuję, że wspomniany przepis jest jednocześnie szczególnym uprawnieniem stron z racji czynnego udziału w każdym stadium postępowania.
Wobec powyższego Wójt Gminy Świnice Warckie informuje o przysługującym stronom prawie do wniesienia ewentualnego sprzeciwu w przedmiocie umorzenia postępowania w siedzibie Urzędu Gminy w Świnicach Warckich ul. Szkolna 1 99-140 Świnice Warckie w godzinach pracy urzędu (tj. 730- 1530 )w terminie 7 dni od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia. Ewentualny sprzeciw może być wniesiony w formie pisemnej, ustnie do protokołu pod ww. adresem lub w formie elektronicznej na adres urzadswinice.w@wp.pl
Jednocześnie zawiadamia strony postępowania o możliwości zapoznania się z wnioskiem o wycofanie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia oraz aktami zgromadzonymi w przedmiotowej sprawie.
Wycofanie wniosku przez Inwestora skutkuje brakiem możliwości dalszego postępowania i wymaga jego umorzenia ze względu na bezprzedmiotowość. W myśl art. 105 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego organ administracji publicznej może umorzyć postępowanie, jeżeli wystąpi o to strona, na której żądanie postępowanie zostało wszczęte, a nie sprzeciwiają się temu inne strony oraz gdy nie jest to sprzeczne z interesem społecznym.
Obwieszczenie zostaje podane do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Świnice Warckie, wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Świnice Warckie przy ulicy Szkolna 1, i w miejscu realizacji inwestycji tj. tablica ogłoszeń sołectwa Parski.

Obwieszczenie Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 5 grudnia 2013 roku

Świnice Warckie dn. 5.12.2013
GKP.6220.3.2013
OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Świnice Warckie
Wójt Gminy Świnice Warckie działając na podstawie art. 49 art. 61 §1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz.267.) w związku z art. 73 ust. 1 i art. 74 ust.3. ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz.1235 ze zm.) zawiadamia, że na wniosek z dnia 06.11.2013r. (data wpływu 12.11.2013r. uzupełnionego w dniu 27.11.2013r.) AMB ENERGIA Wytwarzanie Sp. z o.o. ul. Śniadeckich 10 00-656 Warszawa zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie Elektrowni Słonecznej na działkach nr 136/1 i 136/2 (obręb 0025) w miejscowości Władysławów, Gmina Świnice Warckie
Organami właściwymi do wydania opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – co do zakresu raportu jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi i Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łęczycy.
W związku z powyższym zgodnie z art. 10 §1 kpa strony mogą zapoznać się z aktami sprawy uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i uwagi w siedzibie Urzędu Gminy w Świnicach Warckich mieszczącym się przy ul. Szkolna 1 w Świnicach Warckich, pok. 11 w godz.: 730 – 1530.
Obwieszczenie zostaje podane do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Świnice Warckie, wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Świnice Warckie przy ulicy Szkolna 1, i w miejscu realizacji inwestycji tj. tablica ogłoszeń sołectwa Władysławów.

Obwieszczenie Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 20 listopada 2013 r.

Świnice Warckie dn. 20.11.2013
GKP.6220.4.2013
OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Świnice Warckie
Wójt Gminy Świnice Warckie działając na podstawie art. 49 art. 61 §1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz.267.) w związku z art. 73 ust. 1 i art. 74 ust.3. ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz.1227 z późn. zm. zawiadamia , że na wniosek z dnia 14.11.2013rr Gospodarstwa Rolnego , Gorzelnia Rolnicza Krzysztof Rygielski Parski 39 99-140 Świnice Warckie zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wykorzystaniu odpadów innych niż niebezpieczne do produkcji alkoholu etylowego w Gorzelni Rolniczej zlokalizowanej w Parskach 39 na działkach o nr ewidencyjnych - 73/1, 73/3, 73/4, 127, 128/1, 128/2, 129/2, 130, 131 i 132 , 129/1 obręb geodezyjny Parski Gm. Świnice Warckie,
Organami właściwymi do wydania opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – co do zakresu raportu jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi i Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łęczycy
W związku z powyższym zgodnie z art. 10 §1 kpa strony mogą zapoznać się z aktami sprawy uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i uwagi w siedzibie Urzędu Gminy w Świnicach Warckich mieszczącym się przy ul. Szkolna 1 w Świnicach Warckich , pok. 11 w godz.: 730 – 1530.
Obwieszczenie zostaje podane do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Świnice Warckie , wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Świnice Warckie przy ulicy Szkolna 1, i w miejscu realizacji inwestycji tj. tablica ogłoszeń sołectwa Parski.

Obwieszczenie Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 2 października 2013 r.

Świnice Warckie dn. 2.10.2013r.
GKP.6620.2.2012
OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Świnice Warckie
Wójt Gminy Świnice Warckie działając na podstawie Art 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267)w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.)zawiadamia strony postępowania, że Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi w dniu 27.09.2013r. pismem nr WOOŚ.4242.52.2013.BM.2 zawiadomił że z uwagi na konieczność przeprowadzenia próbnego piętrzenia na jazie Zimne przychyla się do wniosku Pani Bożeny Juszkiewicz z dnia 16.09.2013r. o przedłużenie terminu złożenia opracowania uzupełniającego do Raportu oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie małej elektrowni wodnej Zimne na rzece Ner na działkach o nr ewidencyjnych 170, 169, 341, 168/2, 319 obręb geodezyjny Zimne-Rydzyna gmina Świnice Warckie i wyznacza nowy termin do złożenia wyjaśnień wskazanych w wezwaniu z dnia 25 marca 2013r znak WOOŚ.424252.2013.BM.2 do dnia 31 grudnia 2013r.
Dotychczasowy przebieg postępowania administracyjnego zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach:
1. W dniu 11.09.2012r pismem z dnia 12.09.2009r znak GKP.6620.2.2012 Wójt Gminy Świnice Warckie wszczął postępowanie dotyczące wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia jednocześnie informując o tym strony postępowania.
2. Wójt Gminy Świnice Warckie wystąpił w trybie art. 64 ust.1 pkt i ust 2 pismem z dnia 14.09.2012 r. znak GKP.6620.2.2012 do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łęczycy o wydanie opinii w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i ewentualne wskazanie na zakres raportu o oddziaływaniu na środowisko dla w/w przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko
3. W dniu 2.10.2012 r. otrzymano postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi pismo z dnia 26.09.2010 r. znak WOOŚ.4240.783.2012.BM , w którym wyraził opinię , że dla ww. przedsięwzięcia istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, W dniu 12.10.2012r od Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łęczycy wpłynęło pismo Nr PSSE/ZNS/440/2012 z dnia 2.10.2012r dotyczące wyrażenia opinii stwierdzającej konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
4. Wójt Gminy Świnice Warckie postanowieniem - nr pisma GKP.6620.2.2002 z dnia 10.10.2012r. nałożył obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia i jednocześnie określił zakres raportu.
5. Postanowieniem z dnia 5.11.2012r. Wójt Gminy Świnice Warckie zawiesił postępowanie w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
6. W dniu 20.02.2013r. Bożena Juszkiewicz zam. ul. Grochmalickiego 26/1, 61-606 Poznań. zwróciła się z wnioskiem o podjęcie zawieszonego postępowania w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dotyczącego budowy małej elektrowni wodnej Zimne na rzece Ner na działkach o nr ewidencyjnych 170, 169, 341, 168/2, 319 obręb geodezyjny Zimne-Rydzyna gmina Świnice Warckie . Do wniosku dołączono 3 egzemplarze raportu oddziaływania na środowisko w raz z zapisem w formie elektronicznej.
7. Postanowieniem z dnia 22.02.2013r. Wójt Gminy Świnice Warckie podjął zawieszone postępowanie zawiadamiając strony postępowania (w formie pisemnej wnioskodawcę, właścicieli terenu i terenów sąsiednich na którym ma być lokalizowane przedsięwzięcie. Pozostałe strony postępowania powiadomienie poprzez obwieszenia.
8. Poprzez obwieszczenie Wójta Gminy Świ9nice Warckie z dnia 22.02.2013r. zapewniono udział społeczeństwa w tym postępowaniu.
9. Wójt Gminy Świnice Warckie pismem z dnia 27.02. 2013r. wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi o uzgodnienie i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łęczycy. o wydanie opinii w sprawie warunków realizacji przedsięwzięcia
10. W dniu 13.03.2013r. wpłynęła opinia sanitarna uzgadniająca warunki realizacji przedsięwzięcia pismo Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łęczycy z dnia 11.03.2013r. znak sprawy PSSE/ZNS/440/618/1119/2013
11. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi w dniu 26.03.2013r. pismem nr WOOŚ.4242.52.2013.BM.1 z dnia 25 marca 2013r. wezwał wnioskodawcę – Panią Bożenę Juszkiewicz do uzupełnienia raportu o oddziaływaniu na środowisko w terminie 6 miesięcy od dnia otrzymania wezwania.
12. Pismem z dnia 16.09.2013r. – Pani Bożenia Juszkiewicz zwróciła się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi o przedłużenie terminu do uzupełnienia raportu do dnia 31.12.2013r.
13.Dnia 27.09.2013r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi zawiadomił, Wójta Gminy Świnice Warckie ze przedłużył termin złożenia opracowania uzupełniającego do Raportu oddziaływania na środowisko do dnia 31.12.2013r.
Z treścią ww. zawiadomienia można się zapoznać w siedzibie Urzędu Gminy w Świnicach Warckich ul. Szkolna 1, pokój nr 11 w godzinach pracy urzędu. tj.7301530
Obwieszczenie zostaje podane do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Świnice Warckie , wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Świnice Warckie przy ulicy Szkolna 1, oraz przesłane Wójtowi Gminy Łęczyca i Sołtysowi sołectwa Parski celem umieszczenia obwieszczeń na tablicy ogłoszeń lub inny sposób i w miejscu zwyczajowo przyjętym.

Obwieszczenie Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 27 maja 2013 r.

Świnice Warckie dn. 27.05.2013r.
GKP.6220.2.2013
OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Świnice Warckie
Wójt Gminy Świnice Warckie działając na podstawie art.38 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z poźn. zm.), zawiadamia, że w dniu 27.05.2013r. na wniosek Magdaleny Rosiakowskiej wydana została decyzja (pismo z dnia 27.05.2013r, nr GKP.6220.2.2013) o środowiskowych uwarunkowaniach bez przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie urządzenia umożliwiającego pobór wód podziemnych w ilości nie mniejszej niż 10m3/h położone w odległości większej niż 500m od innych urządzeń o zdolności poboru wody nie mniejszej niż 1 m3/h z tej samej warstwy wodonośnej” na działce o numerze ewidencyjnym 259 w miejscowości Gusin 3 gm. Świnice Warckie.
Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z jej treścią w siedzibie Urzędu Gminy w Świnicach Warckich w pokoju nr 11 godziny urzędowania 730-1530
Obwieszczenie zostaje podane do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Świnice Warckie, wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Świnice Warckie przy ulicy Szkolna 1, i w miejscu realizacji inwestycji tj. tablica ogłoszeń sołectwa Gusin.

Obwieszczenie Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 10 kwietnia 2013 r.

Świnice Warckie dn. 10.04.2013r.
GKP.6220.1.2013
OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Świnice Warckie
Wójt Gminy Świnice Warckie działając na podstawie art.38 ustawy z dnia 3 października 2008r . o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z poźn. zm.), zawiadamia, że w dniu 10.04..2013r. na wniosek Agnieszki i Pawła Jędrzejczak wydana została decyzja ( pismo z dnia 10.04.2013r, nr GKP.6220.1.2013) o środowiskowych uwarunkowaniach bez przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie budynku inwentarskiego (obora) budowa zbiornika na gnojówkę i płyty obornikowej) na działce o numerze ewidencyjnym 290 w miejscowości Drozdów gm. Świnice Warckie.
Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z jej treścią w siedzibie Urzędu Gminy w Świnicach Warckich w pokoju nr 11 godziny urzędowania 730-1530
Obwieszczenie zostaje podane do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Świnice Warckie , wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Świnice Warckie przy ulicy Szkolna 1, i w miejscu realizacji inwestycji tj. tablica ogłoszeń sołectwa Drozdów.

Obwieszczenie Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 27 lutego 2013 r.

Świnice Warckie dn. 27.02.2013r.
GKP.6620.2.2012
OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Świnice Warckie
Na podstawie Art 49 oraz art.10 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)w związku z art. 74 ust. 3 i art.77 ust.1 pkt. 1 i ust.2 pkt.2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.)Wójt Gminy Świnice Warckie zawiadamia strony postępowania, że wystąpił o uzgodnienie i opinie odnośnie środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia przedkładając raport o oddziaływaniu na środowisko dla inwestycji polegającej na budowie małej elektrowni wodnej Zimne na rzece Ner na działkach o nr ewidencyjnych 170, 169, 341, 168/2, 319 obręb geodezyjny Zimne-Rydzyna gmina Świnice Warckie do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi uzgodnienie oraz o opinię do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łęczycy
Mając powyższe na uwadze jest możliwość zapoznania się z przedmiotowym raportem oraz aktami zgromadzonymi w powyższej sprawie w siedzibie Urzędu Gminy w Świnicach Warckich ul. Szkolna 1. pokój nr 11 w godzinach pracy urzędu. tj.7301530
Obwieszczenie zostaje podane do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Świnice Warckie, wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Świnice Warckie przy ulicy Szkolna 1, oraz przesłane Wójtowi Gminy Łęczyca i Sołtysowi sołectwa Parski celem umieszczenia obwieszczeń na tablicy ogłoszeń lub inny sposób i w miejscu zwyczajowo przyjętym.

Obwieszczenie Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 22 lutego 2013 r.

Świnice Warckie dn. 22.02.2013r.

GKP.6620.2.2012

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Świnice Warckie

Wójt Gminy Świnice Warckie , działając na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) zawiadamia, że w dniu 20.02.2013r wpłynął wniosek Bożeny Juszkiewicz ul. Grochmalickiego 26/1, 61-606 Poznań. o podjęcie zawieszonego postępowania w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dotyczącego budowy małej elektrowni wodnej Zimne na rzece Ner na działkach o nr ewidencyjnych 170, 169, 341, 168/2, 319 obręb geodezyjny Zimne-Rydzyna gmina Świnice Warckie
Mając na uwadze, że planowane zamierzenie inwestycyjne należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko- wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. Nr 213 poz. 1397)dla którego obowiązek przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko może być wymagany. Zgodnie z art. 64 ust.1 ustawy z dnia ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz.1227 z późn. zm.)
1. W dniu 11.09.2012r pismem z dnia 12.09.2009r znak GKP.6620.2.2012 Wójt Gminy Świnice Warckie wszczął postępowanie dotyczące wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia jednocześnie informując o tym strony postępowania.
2. Wójt Gminy Świnice Warckie wystąpił w trybie art. 64 ust.1 pkt i ust 2 pismem z dnia 14.09.2012 r. znak GKP.6620.2.2012 do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łęczycy o wydanie opinii w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i ewentualne wskazanie na zakres raportu o oddziaływaniu na środowisko dla w/w przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko
3. W dniu 2.10.2012 r. otrzymano postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi pismo z dnia 26.09.2010 r. znak WOOŚ.4240.783.2012.BM , w którym wyraził opinię , że dla ww. przedsięwzięcia istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, W dniu 12.10.2012r od Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łęczycy wpłynęło pismo Nr PSSE/ZNS/440/2012 z dnia 2.10.2012r dotyczące wyrażenia opinii stwierdzającej konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
4. Wójt Gminy Świnice Warckie postanowieniem - nr pisma GKP.6620.2.2002 z dnia 10.10.2012r. nałożył obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia i jednocześnie określił zakres raportu.
5. Postanowieniem z dnia 5.11.2012r. Wójt Gminy Świnice Warckie zawiesił postępowanie w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
6. W dniu 20.02.2013r. Bożena Juszkiewicz zam. ul. Grochmalickiego 26/1, 61-606 Poznań. zwróciła się z wnioskiem o podjęcie zawieszonego postępowania w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dotyczącego budowy małej elektrowni wodnej Zimne na rzece Ner na działkach o nr ewidencyjnych 170, 169, 341, 168/2, 319 obręb geodezyjny Zimne-Rydzyna gmina Świnice Warckie . Do wniosku dołączono 3 egzemplarze raportu oddziaływania na środowisko w raz z zapisem w formie elektronicznej.
Zgodnie z powyższym przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Organem administracji właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Wójt Gminy Świnice Warckie zaś organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnienia będą Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi i Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łęczycy
Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej, do protokółu w terminie 21 dni od dnia podania do publicznej wiadomości w siedzibie Urzędu Gminy w Świnicach Warckich nr pokoju Nr 11, godziny urzędowania – 730-1530 tel. 63 2881074
Pouczenie
Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 21 dni od dnia publicznego ogłoszenia. Obwieszczenie zostaje podane do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Świnice Warckie, wywieszenie e na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Świnice Warckie przy ulicy Szkolnej 1, oraz przesłane Wójtowi Gminy Łęczyca i Sołtysowi sołectwa Parski celem umieszczenia obwieszczeń na tablicy ogłoszeń lub inny sposób i w miejscu zwyczajowo przyjętym.

Obwieszczenie Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 22 lutego 2013 r.

Świnice Warckie dn. 22.02.2013r.
GKP.6620.2.2012
OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Świnice Warckie
Wójt Gminy Świnice Warckie działając na podstawie Art 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.)zawiadamia strony postępowania, że na wniosek Bożeny Juszkiewicz zam. ul. Grochmalickiego 26/1, 61-606 Poznań. Postanowieniem z dnia 22.02.213r znak pisma GKP.6620.2012 podjął zawieszone postępowanie administracyjne w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dotyczącego budowy małej elektrowni wodnej Zimne na rzece Ner na działkach o nr ewidencyjnych 170, 169, 341, 168/2, 319 obręb geodezyjny Zimne-Rydzyna gmina Świnice Warckie podjął zawieszone postępowanie
Z treścią ww. postanowienia można się zapoznać w siedzibie Urzędu Gminy w Świnicach Warckich ul. Szkolna 1. pokój nr 11 w godzinach pracy urzędu. tj.7301530
Obwieszczenie zostaje podane do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Świnice Warckie , wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Świnice Warckie przy ulicy Szkolna 1, oraz przesłane Wójtowi Gminy Łęczyca i Sołtysowi sołectwa Parski celem umieszczenia obwieszczeń na tablicy ogłoszeń lub inny sposób i w miejscu zwyczajowo przyjętym.

Obwieszczenie Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 5 listopada 2012 roku

Świnice Warckie 5.11.2012
GKP 6620.2.2012
OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Świnice Warckie
Wójt Gminy Świnice Warckie działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz.1227 z późn. zm.),oraz §3 ust. 1 pkt 6 lit.b Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397), informuję, że po rozpatrzeniu wniosku Bożeny Juszkiewicz ul. Grochmalilckiego 26/1 61-606 Poznań z dnia 11.09.2012r. w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Wydane zostało postanowienie z dnia 05.11.2012r. znak: GKP 6620.2.2012 o zawieszeniu postępowania do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.dla przedsięwzięcia polegającego na budowie małej elektrowni wodnej Zimne na rzece Ner na działkach o nr ewidencyjnych 170, 169, 341, 168/2, 319 obręb geodezyjny Zimne-Rydzyna gmina Świnice
Z treścią postanowienia oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Świnicach Warckich mieszczącym się przy ul. Szkolna 1 w Świnicach Warckich , pok. 11 w godz.: 730 – 1530.
Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia tj 5.11.2012r.
Obwieszczenie zamieszczono
  1. Obwieszczenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Świnicach Warckich oraz na stronie internetowej. BIP.
  2. Miejsce realizacji inwestycji - tablica ogłoszeń sołectwa Parskii
  3. a/a

Obwieszczenie Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 12 października 2012 roku

GKP.6620.2.2012 Świnice Warckie dn.12.10.2012r

O B W I E S Z C Z E N I E
Na podstawie art.10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz.1227 ze zm.)w związku z prowadzonym z prowadzonym w tut. Urzędzie Gminy postępowaniem, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie małej elektrowni wodnej Zimne na rzece Ner na działkach o nr ewidencyjnych 170, 169, 341, 168/2, 319 obręb geodezyjny Zimne-Rydzyna gmina Świnice. W dniu 10 października 2012 r. Wójt Gminy Świnice Warckie postanowieniem z dnia 10 października 2012 r., znak GKP.6620.2,2012 stwierdził o konieczności przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla wyżej wymienionego przedsięwzięcia.
Wójt Gminy Świnice Warckie po otrzymaniu postanowienia opiniującego o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, z dnia 26.09.2012 r. (data wpływu: 02.10.2012r.) Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi znakWOOŚ.4240.783.2012.BM w którym Organ określił konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i zakres raportu oraz w związku .z brakiem opinii od Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łęczycyzgodnie z art. 78 ust.4 ustawy ooś potraktowano jako brak zastrzeżeń ww. organu co do realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia (Potwierdzenie odbioru pisma, które wpłynęło do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łęczycy datowane jest na dzień 18.09.2012 r. do dnia 9.10.2012 r. do Wójta Gminy Świnice Warckie nie wpłynęło żadne pismo opiniujące od Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łęczycy w sprawie przedmiotowego przedsięwzięcia) postanowił jak wyżej.
Z treścią postanowień oraz dokumentacją można się zapoznać w siedzibie Urzędu Gminy w Świnicach Warckich przy ul. Szkolnej 1, 99-140 Świnice Warckie, pokój nr 11 w godzinach: 7 30 – do 15 30, tel. 63 2881074.
Pouczenie
Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. Obwieszczenie zostaje podane do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Świnice Warckie, wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Świnice Warckie przy ulicy Szkolna 1, oraz przesłane sołtysowi sołectwa Parski celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń.

Obwieszczenie Wójta Gminy Świnice Warckie z 14 września 2012 roku

Świnice 14.09.2012
GKP.6620.2.2012
OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Świnice Warckie
Wójt Gminy Świnice Warckie działając na podstawie art. 49 art. 61 §1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) w związku z art. 73 ust. 1 i art. 74 ust.3. ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz.1227 z późn. zm. zawiadamia , że na wniosek Bożeny Juszkiewicz ul. Grochmalickiego 26/1, 61-606 Poznań. z dnia 11.09.2012r zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie małej elektrowni wodnej na działkach o nr ewidencyjnych 170, 169, 341, 168/2, 319 obręb geodezyjny Zimne-Rydzyna.
Organami właściwymi do wydania opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i przypadku stwierdzenia takiej potrzeby –co do zakresu raportu jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi i Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łęczycy
W związku z powyższym zgodnie z art. 10 §1 kpa strony mogą zapoznać się z aktami sprawy uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i uwagi w siedzibie Urzędu Gminy w Świnicach Warckich mieszczącym się przy ul. Szkolna 1 w Świnicach Warckich, pok. 11 w godz.: 730 – 1530.

Obwieszczenie Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 14 lutego 2012 roku

Świnice 14.02.2012
GKP 6620.1.2011.2012
OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Świnice Warckie
Wójt Gminy Świnice Warckie działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz.1227 z późn. zm.),oraz §3 ust. 1 pkt 6 lit.b Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397), informuję że, po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez PM Group spółka cywilna J. Kwiatek, B. Goździkowski ul. Toruńska 5; 62-600 - Koło z dnia 18.10.2011r (data wpływu 02.11.2011) i uzupełnieniu w dniu 18.11.2011 r. w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Wydane zostało postanowienie z dnia 03.02.2012r. znak: GKP.6620.1.2011.2012 o zawieszeniu postępowania do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie dwóch elektrowni wiatrowych o łącznej mocy 1600 kW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewidencyjnym 202 w miejscowości Zbylczyce gm. Świnice Warckie.
Z treścią postanowienia oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Świnicach Warckich mieszczącym się przy ul. Szkolna 1 w Świnicach Warckich, pok. 11 w godz. 730 – 1530.

Obwieszczenie Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 24 stycznia 2012 roku

Świnice Warckie, 24.01.2012

GKP 6620.1.2011.2012

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Świnice Warckie
Wójt Gminy Świnice Warckie działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz.1227 z późn. zm.),oraz §3 ust. 1 pkt 6 lit.b Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397), informuję, że , po rozpatrzeniu wniosku złożonego, przez PM Group spółka cywilna J. Kwiatek, B. Goździkowski ul. Toruńska 5; 62-600 - Koło z dnia 18.10.2011r ( data wpływu 02.11.2011) i uzupełnienie w dniu 18.11.2011r w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Wydane zostało postanowienie z dnia 24.01.2012r. znak: GKP 6620.1.2011.2012 o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie dwóch elektrowni wiatrowych o łącznej mocy 1600 kW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewidencyjnym 202 w miejscowości Zbylczyce gm. Świnice Warckie.
Z treścią postanowienia oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Świnicach Warckich mieszczącym się przy ul. Szkolna 1 w Świnicach Warckich , pok. 11 w godz.: 730 – 1530.