główna zawartość
artykuł nr 1

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Świnice Warckie o wydaniu decyzji

Świnice Warckie dn. 11.05.2021 r.

 

GKP.6220.15.2020

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Świnice Warckie

o wydaniu decyzji

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.- dalej k.p.a.), art. 74 ust. 3 oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.),

Zawiadamia - podaje do publicznej wiadomości

że w dniu 11.05.2021 r. została wydana decyzja Wójta Gminy Świnice Warckie (pismo z dnia 11.05.2021 r. nr GKP.6220.15.2020) o środowiskowych uwarunkowaniach bez przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 4 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewid. 205, 206 w obrębie ewidencyjnym Piaski w gminie Świnice Warckie.

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy, w tym opiniami i uzgodnieniami: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łęczycy i Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektora Zarządu Zlewni w Sieradzu, w siedzibie Urzędu Gminy Świnice Warckie w pokoju nr 11 w godzinach urzędowania tj. poniedziałek, środa, czwartek 730-1530, wtorek 730-1700, piątek 730-1400, telefon nr 63 2881074.

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz art. 49 k.p.a. – zawiadomienie zostanie zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Świnice Warckie, wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Świnice Warckie przy ulicy Szkolna 1, i w miejscu realizacji inwestycji tj. tablica ogłoszeń sołectwa Piaski.

Pouczenie

Podanie do publicznej wiadomości uważa się za dokonanego po  upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia tj. 12.05.2021 r.

artykuł nr 2

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Świnice Warckie o wydaniu postanowienia nakładającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

 

Świnice Warckie dn. 11.05.2021 r.

GKP.6220.14.2020

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Świnice Warckie

o wydaniu postanowienia nakładającego obowiązek przeprowadzenia

oceny oddziaływania na środowisko

Wójt Gminy Świnice Warckie działając na podstawie art. 10 i 49  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.Dz.U.2020.256 ze zm.),  w  związku z art. 74 ust.3 oraz art.75 ust.1 pkt. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020  r.  poz.283 ze zm.), a także §3 ust.1 punkt  54 lit.b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U z 2019 r., poz. 1839)  zawiadamia, że w toku postępowania wszczętego na wniosek Energy Group DRF Sp. z o.o. ul Hoża 86 lok.410 , 00-682 Warszawa - pełnomocnik inwestora  KRD Global Grup Sp. z o.o. ul. Złota 61 lok.101, 00-819 Warszawa  w prawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Instalacji odnawialnego źródła energii instalacji paneli fotowoltaicznych ,,Świnice Kolonia PV" o mocy 1,5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą  techniczną w miejscowości Świnice Warckie Kolonia, gm. Świnice Wareckie, Planowana lokalizacja przedsięwzięcia: obręb ewidencyjny Świnice Kolonia na działce o nr ewidencyjnym 41. Na trenie gminy Świnice Warckie, pow. łęczycki woj. łódzkie. wydane zostało postanowienie o znaku  GKP.6220.14.2020 z dnia 11.05.2021 r. o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, a tym samym raportu oddziaływania na środowisko:

Jednocześnie informuję, o nadesłanych opiniach :

  1. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi - znak pisma: WOOŚ.4220.695.2020.MOl.5 z dnia  26 kwietnia  2021 r. którym wyraził opinię: że dla ww. przedsięwzięcia istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. oraz wskazał, że zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko winien być zgodny z art. 66 ww. ustawy ooś które  uwzględniono w całości iw  w/w postanowienia.
  2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łęczycy w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku o wydanie opinii (tj. 17.08.2020 r.) nie wydał opinii z godnie z art. 78 ust.4 ustawy ooś, traktuje się jako brak zastrzeżeń.
  3. Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektora Zarządu Zlewni w Sieradzu opinia - znak pisma PO.ZZŚ.5.435.435m.2020.AC z dnia 25.02.2021 r. w którym nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, oraz wskazał na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następujących warunków  i wymagań:

 

Na wydane postanowienie  przysługuje  stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi za pośrednictwem Wójta Gminy Świnice Warckie w terminie 7 dni od daty jego otrzymania.

Zgodnie z art. 49 KPA strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi, w tym przypadku zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od publicznego ogłoszenia tj.12.05. 2021 r.

Zainteresowani i strony postępowania mogą się zapoznać z treścią postanowienia oraz dokumentacją sprawy w Urzędzie Gminy Świnice Warckie  pokój nr 11,w godzinach urzędowania tj. poniedziałek, środa, czwartek 730-1530, wtorek 730-1700,piątek  730-1400 pokój nr 11. Telefon nr 63 2881074

Obwieszczenie zamieszczono:

  1. na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Świnice Warckie oraz  na stronie internetowej. BIP.
  2. w miejscu  realizacji inwestycji tj. tablica ogłoszeń sołectwa Świnice Warckie Kolonia
  3. a/a
artykuł nr 3

Obwieszczenie Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 6 maja 2021 r.

Świnice Warckie, 06.05.2021 r.

GKP.6620.17.2020

 

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Świnice Warckie

 

Wójt Gminy Świnice Warckie, działając na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko(t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.) oraz art. 10 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.Dz.U.2020.256 ze zm.), w  związku z art. 74 ust.3 oraz art.75 ust.1 pkt. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz.283 ze zm.) zawiadamia, o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:. Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 3MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 93 w obrębie ewidencyjnym Łyków gmina Świnice Warckie pow. łęczycki woj. łódzkie.

Postępowanie zostało wszczęte na wniosek Pana Michała Czajkowskiego – pełnomocnika BLU SOLAR 5 Sp. z o.o. ul. Gołuchowska 5/46, 01-485 Warszawa z dnia 07.12.2020 r. (data wpływu 09.12.2020 r.).

Organem właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Wójt Gminy Świnice Warckie zaś organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnienia są: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łęczycy i Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektor Zarządu Zlewni w Sieradzu.

Jednocześnie zawiadamiam strony postępowania i wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy (w tym z: wnioskiem o wydanie decyzji środowiskowej i złożonego w dniu 26.04.2021 r. raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko), składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej w terminie 21 dni od dnia podania do publicznej wiadomości tj. od dnia 06.05.2021 r. do dnia 26.05.2021 r. w siedzibie Urzędu Gminy Świnice Warckie w pokoju nr 11 godzinach urzędowania tj. poniedziałek, środa, czwartek 730-1530, wtorek 730-1700,piątek  730-1400 pokój nr 11. Telefon nr 63 2881074

Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Wójta Gminy Świnice Warckie przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Pouczenie

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 21 dni od dnia publicznego ogłoszenia. Obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Świnice Warckie oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Świnice Warckie przy ulicy Szkolnej 1, i w miejscu realizacji inwestycji tablica ogłoszeń sołectwa Drozdów.

artykuł nr 4

Obwieszczenie Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 22 kwietnia 2021 r.

 

Świnice Warckie dn. 22.04.2021 r.

GKP.6220.3.2021

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Świnice Warckie

Na podstawie art. 49 w związku z art. 61 § 4 oraz 106 § 2  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.Dz.U.2020.256 ze zm.), art. 74 ust. 3, art. 75 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.) , zwanej dalej ustawą ooś, a także w § 3 ust. 1 pkt. 62 ; Rozporządzenia  Rady Ministrów  z dnia 10 września 20109r.  w sprawie  przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.2019.poz.1839)  w nawiązaniu do wniosku  Gminy Świnice Warckie z dnia  19.04.2021 r. w sprawie wydania decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowa drogi gminnej nr 104456E ” w miejscowości Stemplew na działce  o nr ewidencyjnym 438 w obrębie ewidencyjnym Stemplew  gmina Świnice Warckie  pow. łęczycki woj. łódzkie.

Wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach dla powyższego przedsięwzięcia

  1. Zgodnie z art. 75 ust 1 pkt. 4  ustawy ooś organem właściwym do wydania decyzji środowiskowych uwarunkowaniach dla powyższego przedsięwzięcia jest Wójt Gminy Świnice Warckie
  2. Zgodnie  z art. 78 ust.1 oraz art.64 ust.1 pkt. 4 ustawy ooś organami właściwymi do wydania opinii  są: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łęczycy i Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sieradzu
  3. Pismem z dnia 22.04.2021 r   trybie art. 64 ust.1 ustawy ooś wystąpiono o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko a w przypadku stwierdzenia takiej konieczności co do  zakresu raportu o oddziaływaniu tego przedsięwzięcia  na środowisko do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łęczycy i Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sieradzu

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 10 § 1 kpa strony postępowania mogą zapoznać się  aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski   i uwagi w siedzibie Urzędu Gminy Świnice Warckie  pokój nr 11,w godzinach urzędowania tj. poniedziałek, środa, czwartek 730-1530,wtorek 730-1700,piątek  730-1400 pokój nr 11. Telefon nr 63 2881074

Obwieszczenie zostaje podane do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Świnice Warckie, wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Świnice Warckie  przy ulicy Szkolna 1, i w miejscu realizacji inwestycji tj. tablica ogłoszeń  sołectwa Stemplew.

Pouczenie

Zawiadomienie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 tj. 22.04.2021 r.

artykuł nr 5

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Świnice Warckie o wydaniu decyzji z dnia 9 kwietnia 2021 r.

Świnice Warckie dn. 09.04.2021 r.

GKP.6220.16.2020

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Świnice Warckie

o wydaniu decyzji

  Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.- dalej k.p.a.), art. 74 ust. 3 oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247 ),

Zawiadamia - podaje do publicznej wiadomości

że, w dniu 08.04.2021 r. została wydana decyzja Wójta Gminy Świnice Warckie (pismo z dnia 08.03.2020 r. nr GKP.6220.16.2020) na rzecz Leszka Zajak prezesa zarządu BluSolar 11, Sp. z o.o. ul. Gołuchowska 5/46, 01-485 Warszawa, o środowiskowych uwarunkowaniach bez przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie systemu fotowoltaicznego SWK, w skład którego będzie wchodziła elektrownia fotowoltaiczna o łącznej mocy do 2MW. W skład całego przedsięwzięcia wchodzą również instalacje elektryczne wraz z kontenerowymi stacjami TRAFO, skrzynki przyłączeniowe, linie kablowe i światłowodowe, maszty odgromowe, ogrodzenie modułowe, tymczasowe drogi dojazdowe i wewnętrzne oraz tymczasowe place montażowe/postojowe potrzebne do dowozu i instalacji i koniecznego jej wyposażenia. System fotowoltaiczny będzie montowany na konstrukcji wolnostojącej w układzie horyzontalnym, opierającym się na stalowych podporach wbijanych w podłoże, nie montowanych na konstrukcji betonowej. Inwestycja będzie zlokalizowana: obręb ewidencyjny Świnice Kolonia na działce o nr ewidencyjnym 211, na terenie gminy Świnice Warckie, pow. łęczycki, woj. łódzkie.

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy, w tym opiniami i uzgodnieniami: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łęczycy i Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektora Zarządu Zlewni w Sieradzu, w siedzibie Urzędu Gminy Świnice Warckie w pokoju nr 11 w godzinach urzędowania tj. poniedziałek, środa, czwartek 7.30-15.30, wtorek 7.30-17.00, piątek 7.30-14.00, telefon nr 63 2881074.

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz art. 49 k.p.a. – zawiadomienie zostanie zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Świnice Warckie, wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Świnice Warckie przy ulicy Szkolna 1, i w miejscu realizacji inwestycji tj. tablica ogłoszeń sołectwa: Świnice Warckie Kolonia

Pouczenie

Podanie do publicznej wiadomości uważa się za dokonanego po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia tj. 09.04.2021 r.