główna zawartość
artykuł nr 1

Zawiadomienie Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 10.08.2020 r.

Świnice Warckie 10.08.2020 r.

GKP.6220.10.2020

ZAWIADOMIENIE

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.Dz.U.2020.256 ze zm.), w myśl art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.)

zawiadamia się Strony,

że na wniosek Inwestora – Pana Tomasza Witusik ul. Wesoła 6, 32-091 Michałowice – pełnomocnika  BLUSOLAR 6 Sp. z o.o. ul. Gołuchowska 5/46, 01-485 Warszawa z dnia  31.07. 2020 r. ( data wpływu 03.08.2020r) wniesiono o umorzenie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji p.n.: „Budowa farmy fotowoltaicznej „Kossew 3” o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą” przewidzianego do realizacji w miejscowości Kosew  na działkach  nr 666,667,668 Gmina Świnice Warckie”. Planowana lokalizacja przedsięwzięcia: obręb ewidencyjny Kossew, na działkach o nr ewidencyjnych 666, 667,668. Na trenie gminy Świnice Warckie, pow. łęczycki woj. łódzkie.

Zgodnie z art. 105 § 2 ustawy kodeks postępowania administracyjnego - „Organ administracji publicznej może umorzyć postępowanie, jeżeli wystąpi o to strona, na której żądanie postępowanie zostało wszczęte, a nie sprzeciwiają się temu inne strony oraz gdy nie jest to sprzeczne z interesem społecznym.”

W związku z powyższym informuje się Strony o możliwości wypowiedzenia się i zgłoszenia uwag w terminie 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.

Ze złożonym wnioskiem Strony mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Świnice Warckie pokój nr 11, w godzinach urzędowania tj. poniedziałek, środa, czwartek 730-1530, wtorek 730-1700, piątek 730-1400 pokój nr 11. Telefon nr 63 2881074

Obwieszczenie zostaje podane do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Świnice Warckie, wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Świnice Warckie  przy ulicy Szkolna 1 i w miejscu realizacji inwestycji tj. tablica ogłoszeń sołectwa Kosew

Pouczenie

Zawiadomienie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia tj. 11.08.2020 r.

artykuł nr 2

Zawiadomienie Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 10.08.2020 r.

Świnice Warckie 10.08.2020 r.

GKP.6220.8.2020

ZAWIADOMIENIE

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.Dz.U.2020.256 ze zm.), w myśl art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko(Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.)

zawiadamia się Strony,

że na wniosek Inwestora – Pana Tomasza Witusik ul. Wesoła 6, 32-091 Michałowice – pełnomocnika  BLUSOLAR 6 Sp. z o.o. ul. Gołuchowska 5/46, 01-485 Warszawa z dnia 31.07.2020 r. (data wpływu 03.08.2020 r.) wniesiono o umorzenie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji p.n.: „Budowa farmy fotowoltaicznej „Kossew 1” o mocy do 1 MW wraz infrastrukturą towarzyszącą przewidzianego do realizacji w miejscowości Kosew na działce nr 665 Gmina Świnice Warckie”. Planowana lokalizacja przedsięwzięcia: obręb ewidencyjny Kossew, na działce o nr ewidencyjnym 665. Na trenie gminy Świnice Warckie, pow. łęczycki woj. Łódzkie.

Zgodnie z art. 105 § 2 ustawy kodeks postępowania administracyjnego - „Organ administracji publicznej może umorzyć postępowanie, jeżeli wystąpi o to strona, na której żądanie postępowanie zostało wszczęte, a nie sprzeciwiają się temu inne strony oraz gdy nie jest to sprzeczne z interesem społecznym.”

W związku z powyższym informuje się Strony o możliwości wypowiedzenia się i zgłoszenia uwag w terminie 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.

Ze złożonym wnioskiem Strony mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Świnice Warckie pokój nr 11, w godzinach urzędowania tj. poniedziałek, środa, czwartek 730-1530, wtorek 730-1700, piątek 730-1400 pokój nr 11. Telefon nr 63 2881074.

Obwieszczenie zostaje podane do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Świnice Warckie, wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Świnice Warckie przy ulicy Szkolnej 1 i w miejscu realizacji inwestycji tj. tablica ogłoszeń sołectwa Kosew

Pouczenie

Zawiadomienie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia tj. 11.08.2020 r.

artykuł nr 3

Obwieszczenie Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 29 lipca 2020 roku

 

                                                                                                                      Świnice Warckie dn. 29.07.2020r

GKP.6220.12.2020

 

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Świnice Warckie

 

Na podstawie art. 49 w związku z art. 6 § 4 oraz 106 § 2  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.Dz.U.2020.256 ze zm.), art. 74 ust. 3, art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.) , zwanej dalej ustawą ooś, a także w § 3 ust. 1 pkt. 54 lit. b ; Rozporządzenia  Rady Ministrów z dnia 10 września 20109r.  w sprawie  przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.2019.poz.1839)  w nawiązaniu do wniosku SH32 Sp. z o. o.  ul. Mogilska 11/11,  31-542 Kraków  z dnia 16.07. 2020 r. ( data wpływu 22.07.2020r) w prawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na : „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z infrastrukturą techniczną na działkach nr ew. 116, 117, obręb Parski, gmina Świnice Warckie” 

Planowana lokalizacja przedsięwzięcia:   obręb ewidencyjny  Parski  na działkach  o nr ewidencyjnych 116 , 117.  pow. łęczycki woj. łódzkie.

Wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach dla powyższego przedsięwzięcia.

Zgodnie z art. 75 ust 1 pkt. 4  ustawy ooś organem właściwym do wydania decyzji środowiskowych uwarunkowaniach dla powyższego przedsięwzięcia jest Wójt Gminy Świnice Warckie

Zgodnie  z art. 78 ust.1 oraz art.64 ust.1 pkt. 4 ustawy ooś organami właściwymi do wydania opinii  są: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łęczycy i Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sieradzu

Pismem z dnia  28.07. 2020r   trybie art. 64 ust.1 ustawy ooś wystąpiono o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko a w przypadku stwierdzenia takiej konieczności co do  zakresu raportu o oddziaływaniu tego przedsięwzięcia  na środowisko do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łęczycy i Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni  w Sieradzu

Jednocześnie informuję , że zgodnie z art. 10 § 1 kpa strony postępowania mogą zapoznać się  aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski   i uwagi w siedzibie Urzędu Gminy w Świnicach Warckich  pokój nr 11,w godzinach urzędowania tj. poniedziałek, środa, czwartek 7:30-15:30,wtorek 7:30-17:00,piątek  7:30-14:00 pokój nr 11. Telefon nr 63 2881074

Obwieszczenie zostaje podane do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Świnice Warckie, wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Świnice Warckie  przy ulicy Szkolna 1, i w miejscu realizacji inwestycji tj. tablica ogłoszeń  sołectwa Parski  

Pouczenie

Zawiadomienie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 tj. 29.07.2020

 

 

artykuł nr 4

Obwieszczenie Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 20 lipca 2020 r.

                                                                                                                     Świnice Warckie dn. 20.07.2018r.

GKP.6220.6.2019.2020

 

 

 

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Świnice Warckie

 

Wójt Gminy Świnice Warckie , działając na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko    (Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.),zawiadamia, o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. i  rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:  „Rozbudowa obory na działce o nr ewidencyjnym 327 obręb ewidencyjny Chorzepin  , gmina Świnice Warckie , powiat łęczycki województwo łódzkie”

Postępowanie zostało wszczęte na wniosek z dnia  26.08.2019r  (data wpływu  30.08.2019)   złożony przez Panią  Katarzynę Szymurska  – działającej jako pełnomocnik  inwestora – Arkadiusza Swiątek  

Organem właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest  Wójt Gminy Świnice Warckie zaś organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko , właściwymi do wydania opinii  i dokonania uzgodnienia są: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łęczycy i Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektor Zarządu Zlewni    w Sieradzu.

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się  z dokumentacją sprawy (w tym z: wnioskiem o wydanie decyzji środowiskowej i  złożonego w dniu  06.07.2020r raportu  o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko) , składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej  w terminie 21 dni od dnia podania do publicznej wiadomości tj. od dnia 20.07.2020r do dnia 11.08.2020r. w siedzibie Urzędu Gminy  w Świnicach Warckich  w pokoju  nr 11 w godzinach urzędowania  730-1530 tel. 63 2881074 .

 Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Wójta Gminy Świnice Warckie przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

 

Pouczenie

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 21 dni od dnia publicznego ogłoszenia. Obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Świnice Warckie oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Świnice Warckie  przy ulicy Szkolnej 1, i w miejscu realizacji inwestycji -tablica ogłoszeń  sołectwa Chorzepin.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

artykuł nr 5

Obwieszczenie Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 1 lipca 2020 r.

Świnice Warckie dn. 01.07.2020 r.

GKP.6220.11.2020

 

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Świnice Warckie

 

Na podstawie art. 49 w związku z art. 6 § 4 oraz 106 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.Dz.U.2020.256 ze zm.), art. 74 ust. 3, art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.), zwanej dalej ustawą ooś, a także w § 3 ust. 1 pkt. 54 lit. b Rozporządzenia  Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.2019.poz.1839) w nawiązaniu do wniosku – Leszka Zajak prezesa zarządu BLUSOLAR 6 Sp. z o.o. ul. Gołuchowska 5/46, 01-485 Warszawa z dnia 17.06.2020 r. (data wpływu 23.06.2020 r.) w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie systemu fotowoltaicznego Bielawy, w skład którego będzie wchodziło: elektrownia fotowoltaiczna o łącznej mocy do 1MW. W skład całego przedsięwzięcia wchodzą również instalacje elektryczne wraz z kontenerowymi stacjami TRAFO, skrzynki przyłączeniowe, linie kablowe i światłowodowe, maszty odgromowe, ogrodzenie modułowe, tymczasowe drogi dojazdowe i wewnętrzne, oraz tymczasowe place montażowe/postojowe potrzebne do dowozu i instalacji i koniecznego jej wyposażenia. System fotowoltaiczny będzie montowany na konstrukcji wolnostojącej w układzie horyzontalnym, opierającym się na stalowych podporach wbijanych w podłoże, nie montowanych na konstrukcji betonowej”.

Planowana lokalizacja przedsięwzięcia: obręb ewidencyjny Bielawy na działkach o nr ewidencyjnych 131/1 i 131/2, na terenie gminy Świnice Warckie, pow. łęczycki woj. łódzkie.

Wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach dla powyższego przedsięwzięcia

  1. Zgodnie z art. 75 ust 1 pkt. 4 ustawy ooś organem właściwym do wydania decyzji środowiskowych uwarunkowaniach dla powyższego przedsięwzięcia jest Wójt Gminy Świnice Warckie
  2. Zgodnie z art. 78 ust.1 oraz art.64 ust.1 pkt. 4 ustawy ooś organami właściwymi do wydania opinii są: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łęczycy i Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sieradzu
  3. Pismem z dnia  25.06.2020 r. trybie art. 64 ust.1 ustawy ooś wystąpiono o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko a w przypadku stwierdzenia takiej konieczności co do zakresu raportu o oddziaływaniu tego przedsięwzięcia na środowisko do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łęczycy i Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sieradzu

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 10 § 1 kpa strony postępowania mogą zapoznać się aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i uwagi w siedzibie Urzędu Gminy Świnice Warckie pokój nr 11,w godzinach urzędowania tj. poniedziałek, środa, czwartek 730-1530, wtorek 730-1700, piątek 730-1400 pokój nr 11. Telefon nr 63 2881074

Obwieszczenie zostaje podane do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Świnice Warckie, wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Świnice Warckie przy ulicy Szkolnej 1, i w miejscu realizacji inwestycji tj. tablica ogłoszeń sołectwa Bielawy

Pouczenie

Zawiadomienie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia tj. 01.07.2020 r.