główna zawartość
artykuł nr 41

Obwieszczenie Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 5 listopada 2014 r.

Świnice Warckie dn.05.11.2014 r.

 
 

GKP.6220.3.2013  

 
 

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 w powiązaniu z art. 9 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267ze zm. ) oraz na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (( Dz. U. z 2013 r. poz.1235 ze zm.),
zawiadamiam
strony postępowania, że w dniu 05 listopada  2014 r. Wójt Gminy Świnice Warckie decyzja  znak: GKP.6220.3.2014 umorzył postępowanie administracyjne w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia  polegającego na: „Budowie Elektrowni  Słonecznej na działkach nr 136/1 i 136/2 (obręb 0025) w miejscowości Władysławów, Gmina Świnice Warckie”
Jednocześnie zawiadamiam strony postępowania o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy w Urzędzie  Gminy w Świnicach Warckich przy ul. Szkolna 1, 99 -140 Świnice Warckie w godzinach urzędowania tj.  730-1530, pokój 21,  tel.63 2881074.
Pouczenie
Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. tj. 06.11.2014r
Obwieszczenie zostaje podane do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Świnice Warckie , wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Świnice Warckie  przy ulicy Szkolna 1, i w miejscu realizacji inwestycji  tj. tablica ogłoszeń  sołectwa Władysławów.

artykuł nr 42

Obwieszczenie Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 28 lipca 2014 roku

 

Świnice Warckie dn. 28.07.2014
GKP.6220.3.2014
 
OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Świnice Warckie
 
Na podstawie art. 49 w powiązaniu z art.  61 §1 i 4 oraz art.9  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego(Dz. U. z 2013r. poz.267.) w związku z art. 73 ust. 1 i art. 74 ust.3. ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2013 r. poz.1235 ze zm.) informuję, że Wójt Gminy Świnice Warckie na wniosek z dnia 20.07.2014r. Moniki Łuczak ul. Łokietka 47m57, 98-200 Sieradz działającej z upoważnienia i na rzecz Arkadiusza Ucińskiego zam. Wola Świniecka 20,99-140 Świnice Warckie  wszczął postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: montażu 2 zbiorników na gaz lpg każdy po 4850l na istniejącej stacji paliw zlokalizowanej na działce o nr ewidencyjnym 210/4 i 210/6 obręb geodezyjny Wola Świniecka gm. Świnice Warckie
Organem administracji właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Wójt Gminy Świnice Warckie natomiast organami właściwymi do wydania opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – co do zakresu raportu jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi i Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łęczycy 
Jednocześnie zawiadamiam strony postępowania o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy w Świnicach Warckich mieszczącym się przy ul. Szkolna 1 w Świnicach Warckich, w godzinach pracy urzędu tj.: 730 – 1530. (pokój nr 11) telefon (63) 288-10-74
Obwieszczenie zostaje podane do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Świnice Warckie , wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Świnice Warckie przy ulicy Szkolna 1, i w miejscu realizacji inwestycji tj. tablica ogłoszeń sołectwa Wola Świniecka. 
Pouczenie
Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia
artykuł nr 43

Obwieszczenie Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 26 marca 2014 roku

 

Świnice Warckie dn. 26.03.2014r.
 
 
GKP.6220.2.2014
 
 
OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Świnice Warckie
 
  Wójt Gminy Świnice Warckie działając na podstawie art.38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r. poz.1235 ze zm.),zawiadamia, że w dniu 26.03.2014 r. na wniosek Gminy Świnice Warckie wydana została decyzja (pismo z dnia 26.03.2014 r. nr GKP.6220.2.2014) o środowiskowych uwarunkowaniach bez przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: Modernizacji Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Świnice Warckie na działce nr ew. 100/5, 100/6 na terenie gminy Świnice Warckie.
Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z jej treścią w siedzibie Urzędu Gminy w Świnicach Warckich w pokoju nr 11 godziny urzędowania 730-1530
Obwieszczenie zostaje podane do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Świnice Warckie, wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Świnice Warckie przy ulicy Szkolna 1, i w miejscu realizacji inwestycji tj. tablica ogłoszeń sołectwa Świnice Warckie.
artykuł nr 44

Obwieszczenie Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 11 marca 2014 roku

 

Świnice Warckie dn.11.03.2014 r.

GKP.6220.3.2013  

 OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 w powiązaniu z art. 9 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267) oraz na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (( Dz. U. z 2013 r. poz.1235 ze zm.),

zawiadamiam

strony postępowania, że w dniu 11 marca 2014 r. Wójt Gminy Świnice Warckie postanowieniem znak: GKP.6220.3.2013 zawiesił postępowanie administracyjne w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie Elektrowni Słonecznej na działkach nr 136/1 i 136/2 (obręb 0025) w miejscowości Władysławów, Gmina Świnice Warckie”

Organem administracji właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Wójt Gminy Świnice Warckie natomiast  organami  właściwymi do wydania opinii i uzgodnień jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi i Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łęczycy

Jednocześnie zawiadamiam strony postępowania o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy w Urzędzie Gminy w Świnicach Warckich przy ul. Szkolna 1, 99 -140 Świnice Warckie w godzinach urzędowania tj. 730-1530, pokój 21, tel.63 2881074.

Pouczenie

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Obwieszczenie zostaje podane do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Świnice Warckie, wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Świnice Warckie przy ulicy Szkolna 1, i w miejscu realizacji inwestycji tj. tablica ogłoszeń sołectwa Władysławów.

artykuł nr 45

Obwieszczenie Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 27 lutego 2014 roku

 

Świnice Warckie dn. 27.02.2014
GKP.6220.2.2014
 
OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Świnice Warckie
 
Na podstawie art. 49 w powiązaniu z art.  61 §1 i 4 oraz art.9  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz.267.) w związku z art. 73 ust. 1 i art. 74 ust.3. ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz.1235 ze zm.) informuję, że Wójt Gminy Świnice Warckie na wniosek z dnia 26.02.2014rr wszczął postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Modernizacji Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Świnice Warckie na działce nr ew. 100/5, 100/6 w obrębie geodezyjnym Świnice Osiedle na terenie gminy Świnice Warckie Świnice Warckie.
Organem administracji właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Wójt Gminy Świnice Warckie natomiast organami właściwymi do wydania opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – co do zakresu raportu jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi i Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łęczycy 
Jednocześnie zawiadamiam strony postępowania o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy w Świnicach Warckich mieszczącym się przy ul. Szkolna 1 w Świnicach Warckich ,w godzinach pracy urzędu tj.: 730 – 1530. (pokój nr 11) telefon (63) 288-10-74.
Obwieszczenie zostaje podane do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Świnice Warckie, wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Świnice Warckie przy ulicy Szkolna 1, i w miejscu realizacji inwestycji tj. tablica ogłoszeń sołectwa Świnice Warckie. 
Pouczenie
Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia