główna zawartość
artykuł nr 41

Obwieszczenie Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 31 grudnia 2013 roku

 

Świnice Warckie  dnia 31.12. 2013  r.
GKP.6220.3.2013
O B W I E S Z C Z E N I E
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz.267) w skrócie k.p.a., w związku z art. 74 ust. 3  oraz art. 64 ust. 1 pkt 1 i 2 i art. 63 ust. 1 i ust. 4  ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko( Dz. U. z 2013 r. poz.1235 ze zm.), a także § 3 ust.1 pkt 52 lit.b ) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. 2010 r. Nr 213 poz. 1397) oraz do art. 9, art. 10 § 1 k.p.a., w nawiązaniu do wniosku  AMB ENERGIA Wytwarzanie Sp. z o.o. ul. Śniadeckich 10, 00-656 Warszawa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na, „Budowie Elektrowni Słonecznej na działkach nr 136/1 i 136/2 (obręb 0025) w miejscowości Władysławów, Gmina Świnice Warckie” Wójt Gminy Świnice Warckie
zawiadamia, że:
1. W dniu 20.12.2013 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w  Łęczycy  wydał opinię w której stwierdził konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko powyższego przedsięwzięcia oraz wyraził opinię co do zakresu raportu,
2. W dniu 23.12.2013 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi wyraził opinię ze dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni słonecznej o mocy do 2 MW na działkach na działkach nr 136/1 i 136/2 (obręb 0025) w miejscowości Władysławów, Gmina Świnice Warckie” - nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
 
 Z dokumentacją sprawy można się zapoznać w siedzibie Urzędu Gminy Świnice Warckie przy ul. Szkolnej 1, 99-140 Świnice Warckie, pokój 11 w godzinach: od 7 30 – do 1530,  tel. 63 2881074,
Pouczenie
Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Obwieszczenie zostaje podane do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Świnice Warckie , wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Świnice Warckie przy ulicy Szkolna 1, i w miejscu realizacji inwestycji tj. tablica ogłoszeń sołectwa Władysławów.
artykuł nr 42

Obwieszczenie Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 16 grudnia 2013 r.

 

Świnice Warckie dn. 16.12.2013
GKP.6220.4.2013
 
OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Świnice Warckie

Wójt Gminy Świnice Warckie działając na podstawie art. 49 oraz art. 105 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2013 r. poz.1235 ze zm.) zawiadamia, że pismem z dnia 10 grudnia 2013 roku Pan Krzysztof Rygielski – Gospodarstwa Rolnego , Gorzelnia Rolnicza Parski 39 , 99-140 Świnice Warckie wystąpił o wycofanie wniosku z dnia 8.11.2013r (data wpływu 14.11.2013r). o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wykorzystaniu odpadów innych niż niebezpieczne do produkcji alkoholu etylowego w Gorzelni Rolniczej zlokalizowanej w Parskach 39 na działkach o nr ewidencyjnych - 73/1, 73/3, 73/4, 127, 128/1, 128/2, 129/2, 130, 131 i 132, 129/1 obręb geodezyjny Parski gm. Świnice Warckie.
W związku z powyższym tut. organ zakończył postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia. Stosownie do przepisu art. 10 § 1 i art. 81 K.p.a. organ administracji obowiązany jest przed rozpatrzeniem materiału dowodowego i wydaniem decyzji, umożliwić stronom wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Wypełniając ustawowy obowiązek należytego i wyczerpującego informowania stron uprzejmie informuję, że wspomniany przepis jest jednocześnie szczególnym uprawnieniem stron z racji czynnego udziału w każdym stadium postępowania.
Wobec powyższego Wójt Gminy Świnice Warckie informuje o przysługującym stronom prawie do wniesienia ewentualnego sprzeciwu w przedmiocie umorzenia postępowania w siedzibie Urzędu Gminy w Świnicach Warckich ul. Szkolna 1 99-140 Świnice Warckie w godzinach pracy urzędu (tj. 730- 1530 )w terminie 7 dni od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia. Ewentualny sprzeciw może być wniesiony w formie pisemnej, ustnie do protokołu pod ww. adresem lub w formie elektronicznej na adres urzadswinice.w@wp.pl
Jednocześnie zawiadamia strony postępowania o możliwości zapoznania się z wnioskiem o wycofanie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia oraz aktami zgromadzonymi w przedmiotowej sprawie.
Wycofanie wniosku przez Inwestora skutkuje brakiem możliwości dalszego postępowania i wymaga jego umorzenia ze względu na bezprzedmiotowość. W myśl art. 105 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego organ administracji publicznej może umorzyć postępowanie, jeżeli wystąpi o to strona, na której żądanie postępowanie zostało wszczęte, a nie sprzeciwiają się temu inne strony oraz gdy nie jest to sprzeczne z interesem społecznym.
Obwieszczenie zostaje podane do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Świnice Warckie, wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Świnice Warckie przy ulicy Szkolna 1, i w miejscu realizacji inwestycji tj. tablica ogłoszeń sołectwa Parski. 
artykuł nr 43

Obwieszczenie Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 5 grudnia 2013 roku

 

Świnice Warckie dn. 5.12.2013
GKP.6220.3.2013
OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Świnice Warckie
Wójt Gminy Świnice Warckie działając na podstawie art. 49 art. 61 §1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz.267.) w związku z art. 73 ust. 1 i art. 74 ust.3. ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz.1235 ze zm.) zawiadamia, że na wniosek z dnia 06.11.2013r. (data wpływu 12.11.2013r. uzupełnionego w dniu 27.11.2013r.) AMB ENERGIA Wytwarzanie Sp. z o.o. ul. Śniadeckich 10 00-656 Warszawa zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia  polegającego na: Budowie Elektrowni Słonecznej na działkach nr 136/1 i 136/2 (obręb 0025) w miejscowości Władysławów, Gmina Świnice Warckie
Organami właściwymi do wydania opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – co do zakresu raportu jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi i Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łęczycy.
W związku z powyższym zgodnie z art. 10 §1 kpa strony mogą zapoznać się z aktami sprawy uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i uwagi w siedzibie Urzędu Gminy w Świnicach Warckich mieszczącym się przy ul. Szkolna 1 w Świnicach Warckich, pok. 11 w godz.: 730 – 1530.
Obwieszczenie zostaje podane do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Świnice Warckie, wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Świnice Warckie przy ulicy Szkolna 1, i w miejscu realizacji inwestycji tj. tablica ogłoszeń sołectwa Władysławów.
artykuł nr 44

Obwieszczenie Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 20 listopada 2013 r.

 

Świnice Warckie dn. 20.11.2013
GKP.6220.4.2013
OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Świnice Warckie
Wójt Gminy Świnice Warckie działając na podstawie art. 49 art. 61 §1 i 4  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz.267.) w związku z art. 73 ust. 1 i art. 74 ust.3. ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz.1227 z późn. zm. zawiadamia , że  na wniosek z dnia 14.11.2013rr Gospodarstwa Rolnego , Gorzelnia Rolnicza Krzysztof Rygielski Parski 39  99-140 Świnice Warckie zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wykorzystaniu odpadów innych niż niebezpieczne do produkcji alkoholu etylowego w Gorzelni Rolniczej zlokalizowanej w Parskach 39 na działkach o nr ewidencyjnych - 73/1, 73/3, 73/4, 127, 128/1, 128/2, 129/2, 130, 131 i 132 , 129/1 obręb geodezyjny Parski Gm. Świnice Warckie,  
Organami właściwymi do wydania opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – co do zakresu raportu jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi i Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łęczycy 
W związku z powyższym zgodnie z art. 10 §1 kpa strony mogą zapoznać się z aktami sprawy uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i uwagi w siedzibie Urzędu Gminy w Świnicach Warckich mieszczącym się przy ul. Szkolna 1 w Świnicach Warckich , pok. 11 w godz.: 730 – 1530.
Obwieszczenie zostaje podane do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Świnice Warckie , wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Świnice Warckie przy ulicy Szkolna 1, i w miejscu realizacji inwestycji tj. tablica ogłoszeń sołectwa Parski.
 
 
artykuł nr 45

Obwieszczenie Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 2 października 2013 r.

 

Świnice Warckie dn. 2.10.2013r.
GKP.6620.2.2012
 
OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Świnice Warckie
 
Wójt Gminy Świnice Warckie  działając na podstawie Art 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267)w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.)zawiadamia strony postępowania, że Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi w dniu 27.09.2013r. pismem nr  WOOŚ.4242.52.2013.BM.2 zawiadomił że z uwagi na konieczność przeprowadzenia próbnego piętrzenia na jazie Zimne przychyla się do wniosku Pani Bożeny Juszkiewicz z dnia 16.09.2013r. o przedłużenie terminu złożenia opracowania uzupełniającego do Raportu oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie małej elektrowni wodnej Zimne na rzece Ner na działkach o nr ewidencyjnych 170, 169, 341, 168/2, 319 obręb geodezyjny Zimne-Rydzyna gmina Świnice Warckie i wyznacza nowy termin do złożenia wyjaśnień wskazanych w wezwaniu z dnia 25 marca 2013r znak WOOŚ.424252.2013.BM.2 do dnia 31 grudnia 2013r.
Dotychczasowy przebieg postępowania administracyjnego zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach:
1.    W dniu 11.09.2012r pismem z dnia 12.09.2009r znak GKP.6620.2.2012 Wójt Gminy Świnice Warckie wszczął postępowanie dotyczące wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia jednocześnie informując o tym strony postępowania.
2.   Wójt Gminy Świnice Warckie wystąpił w trybie art. 64 ust.1 pkt i ust 2 pismem z dnia 14.09.2012 r. znak GKP.6620.2.2012 do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łęczycy o wydanie opinii w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i ewentualne wskazanie na zakres raportu o oddziaływaniu na środowisko dla w/w przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko
3.   W dniu 2.10.2012 r. otrzymano postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi pismo z dnia 26.09.2010 r. znak WOOŚ.4240.783.2012.BM , w którym wyraził opinię , że dla ww. przedsięwzięcia istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, W dniu 12.10.2012r od Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łęczycy wpłynęło pismo Nr PSSE/ZNS/440/2012 z dnia 2.10.2012r dotyczące wyrażenia opinii stwierdzającej konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
4.   Wójt Gminy Świnice Warckie postanowieniem - nr pisma GKP.6620.2.2002 z dnia 10.10.2012r. nałożył obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia i jednocześnie określił zakres raportu.
5.   Postanowieniem z dnia 5.11.2012r. Wójt Gminy Świnice Warckie zawiesił postępowanie w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
6.    W dniu 20.02.2013r. Bożena Juszkiewicz zam. ul. Grochmalickiego 26/1, 61-606 Poznań. zwróciła się z wnioskiem o podjęcie zawieszonego postępowania w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dotyczącego budowy małej elektrowni wodnej Zimne na rzece Ner na działkach o nr ewidencyjnych 170, 169, 341, 168/2, 319 obręb geodezyjny Zimne-Rydzyna gmina Świnice Warckie . Do wniosku dołączono 3 egzemplarze raportu oddziaływania na środowisko w raz z zapisem w formie elektronicznej.
7.   Postanowieniem z dnia 22.02.2013r. Wójt Gminy Świnice Warckie podjął zawieszone postępowanie zawiadamiając strony postępowania (w formie pisemnej wnioskodawcę, właścicieli terenu i terenów sąsiednich na którym ma być lokalizowane przedsięwzięcie. Pozostałe strony postępowania powiadomienie poprzez obwieszenia.  
8.   Poprzez obwieszczenie Wójta Gminy Świ9nice Warckie  z dnia 22.02.2013r. zapewniono udział społeczeństwa w tym postępowaniu.
9.    Wójt Gminy Świnice Warckie pismem z dnia 27.02. 2013r. wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi o uzgodnienie i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łęczycy. o wydanie opinii w sprawie warunków realizacji przedsięwzięcia
10. W dniu 13.03.2013r. wpłynęła opinia sanitarna uzgadniająca warunki realizacji przedsięwzięcia pismo Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łęczycy z dnia 11.03.2013r. znak sprawy PSSE/ZNS/440/618/1119/2013 
11. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi w dniu 26.03.2013r. pismem nr WOOŚ.4242.52.2013.BM.1 z dnia 25 marca 2013r. wezwał wnioskodawcę – Panią Bożenę Juszkiewicz do uzupełnienia raportu o oddziaływaniu na środowisko w terminie 6 miesięcy od dnia otrzymania wezwania.
12. Pismem z dnia 16.09.2013r. – Pani Bożenia Juszkiewicz zwróciła się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi o przedłużenie terminu do uzupełnienia raportu do dnia 31.12.2013r.
13.Dnia 27.09.2013r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi zawiadomił, Wójta Gminy Świnice Warckie ze przedłużył termin złożenia opracowania uzupełniającego do Raportu oddziaływania na środowisko do dnia 31.12.2013r.
 
Z treścią ww. zawiadomienia można się zapoznać w siedzibie Urzędu Gminy w Świnicach Warckich ul. Szkolna 1, pokój nr 11 w godzinach pracy urzędu. tj.7301530
Obwieszczenie zostaje podane do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Świnice Warckie , wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Świnice Warckie przy ulicy Szkolna 1, oraz przesłane Wójtowi Gminy Łęczyca i Sołtysowi sołectwa Parski celem umieszczenia obwieszczeń na tablicy ogłoszeń lub inny sposób i w miejscu zwyczajowo przyjętym.