główna zawartość
artykuł nr 46

Obwieszczenie Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 27 listopada 2018 r.

Świnice Warckie dn. 27.11.2018 r.

GKP 6733.1.2018

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Świnice Warckie

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowania przestrzennym (Dz. U. z  2017 r. poz. 1073 ze zm.) w związku art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.– Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.) zawiadamia o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowa kablowej sieci elektroenergetycznej SN oraz napowietrznej sieci SN i nN oraz budowa słupowej stacji transformatorowej. Działki o nr ewidencyjnych - nr 24, 11, 55, 64, 65/1, 12, 54, 53, 50/1, 50/3, 130, 112, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 114, 115/2, 115/1, 116, 117, 98/1, 119, 100/1, 105, 120, 101, 102/1, 102/2, 102/3, 103, 123/1, 123/2, obręb ewidencyjny 0024 Tollów na terenie gminy Świnice Warckie.

Z zebranymi materiałami i dowodami można się zapoznać w terminie 7 dni od daty podania do publicznej wiadomości ( tj. 28.11.2018r. ) w siedzibie Urzędu Gminy w Świnicach Warckich ul. Szkolna 1, 99-140 Świnice Warckie w godzinach urzędowania tj. 7.30-15.30, pokój nr 11, telefon nr 63 2881074.

Obwieszczenie zamieszczono:

Obwieszczenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Świnicach Warckich oraz na stronie internetowej BIP.

Obwieszczenie (w miejscu  realizacji inwestycji tj. tablica ogłoszeń sołectwa Tolów)

a/a

artykuł nr 47

Obwieszczenie Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 18 października 2018 r.

Świnice Warckie dn. 18.10.2018 r.

GKP 6733.1.2018

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Świnice Warckie

  Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowania przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.) zawiadamia, że na wniosek  z dnia 26.09.2018 r. Pana Michała Jaźwińskiego, przedstawiciela firmy ELBUDMED- Hubert Staśkiewicz, ul. K. Guderskiego 26K, 80-180 Gdańsk - pełnomocnika Inwestora - ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Kaliszu, Al. Wolności 8, 62-800 Kalisz, po uzupełnieniu wniosku w dniu 12 października 2018 r . wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowa kablowej sieci elektroenergetycznej SN oraz napowietrznej sieci SN i nN oraz budowa słupowej stacji transformatorowej. Działki o nr ewidencyjnych - nr 24, 11, 55, 64, 65/1, 12, 54, 53, 50/1, 50/3, 130, 112, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 114, 115/2, 115/1, 116, 117, 98/1, 119, 100/1, 105, 120, 101, 102/1, 102/2, 102/3, 103, 123/1, 123/2, obręb ewidencyjny 0024 Tollów na terenie gminy Świnice Warckie.

W związku z powyższym jest możliwość składania uwag i wniosków dotyczących przedmiotu sprawy, w terminie 7 dni od daty podania do publicznej wiadomości (tj. 19.10.2018 r.), w siedzibie Urzędu Gminy w Świnicach Warckich ul. Szkolna 1, 99-140 Świnice Warckie w godzinach urzędowania tj. 730-1530, pokój nr 11, telefon nr 63 2881074.

 

Obwieszczenie zamieszczono:

1. Obwieszczenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Świnicach Warckich oraz na stronie internetowej. BIP.

2. Obwieszczenie (w miejscu  realizacji tj. tablica ogłoszeń sołectwa Tolów)

3. a/a .

artykuł nr 48

Obwieszczenie Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 22 stycznia 2018 r.

Świnice Warckie dn. 22.01.2018 r.

GKP 6733.2.2017

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Świnice Warckie

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowania przestrzennym ( Dz. U. z 2017 r. poz.1073 ze zm.) w związku art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 19.01.2018 r.  została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: Rozbudowa i przebudowa wraz z termomodernizacją budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Świnicach Warckich przy ul. Kościuszki 18, działka nr ewidencyjny - 109/2, obręb ewidencyjny 0022 Świnice Osiedle: na terenie gminy Świnice Warckie.

  Z w/w decyzją można się zapoznać w Urzędzie Gminy w Świnicach Warckich pokój nr 11, godziny urzędowania 730-1530  

  Obwieszczenie niniejsze uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia (tj.22.01.2018r.)

Obwieszczenie zamieszczono:

  1. Obwieszczenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Świnicach Warckich oraz na stronie internetowej. BIP.
  2. Obwieszczenie (w miejscu  realizacji inwestycji tj. na drzwiach wejściowych do budynku GOK w Świnicach Warckich ul. Kościuszki 18)
artykuł nr 49

Obwieszczenie Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 27 grudnia 2017roku

Świnice Warckie dn. 27.12.2017r

GKP 6733.2.2017

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Świnice Warckie

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.  o planowaniu  i zagospodarowania przestrzennym (Dz. U. z  2017 r. poz. 1073 ze zm.) w związku art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z  2017 r. poz. 1073 ze zm.) zawiadamia o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów  w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: Rozbudowa i przebudowa wraz  z termomodernizacją budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Świnicach Warckich przy  ul. Kościuszki 18, działka  nr ewidencyjny - 109/2 , obręb ewidencyjny 0022 Świnice Osiedle: na terenie gminy Świnice Warckie  

 Z zebranymi materiałami i dowodami  można się zapoznać w terminie 7 dni od daty podania do publicznej wiadomości (tj. 27.12.2017r. ) w siedzibie Urzędu Gminy w Świnicach Warckich   ul. Szkolna 1, 99-140 Świnice Warckie w godzinach urzędowania tj. 730-1530,  pokój nr 11. Telefon nr 63 2881074

 

Obwieszczenie zamieszczono:

  1. Obwieszczenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Świnicach Warckich oraz na stronie internetowej. BIP.
  2. Obwieszczenie (w miejscu  realizacji inwestycji tj. na drzwiach wejściowych do budynku GOK w Świnicach Warckich ul. Kościuszki 18)
  3. a/a

 

 

artykuł nr 50

Obwieszczenie Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 15 grudnia 2017 r.

Świnice Warckie dn. 15.12.2017r

GKP 6733.1.2017

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Świnice Warckie

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowania przestrzennym ( Dz. U. z 2017 r. poz.1073 ze zm.) w związku art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 15.12.2017 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie linii kablowej średniego napięcia, budowie stacji transformatorowej SN/nn, budowie linii kablowej niskiego napięcia, budowie linii napowietrznej niskiego napięcia na terenie przy ul. Łąkowej - obręb ewidencyjny 0027 Wyganów: działki nr ewidencyjnych: 49, 50, 530, obręb ewidencyjny 0022 Świnice Osiedle: działki o nr ewidencyjnych: 1, 4/1, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 30, 25/1, 31, 32 na terenie gminy Świnice Warckie.

Z w/w decyzją można się zapoznać w Urzędzie Gminy w Świnicach Warckich pokój nr 11, godziny urzędowania 730-1530  

Obwieszczenie niniejsze uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia (tj.15.12.2017 r.)

Obwieszczenie zamieszczono:

  1. Obwieszczenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Świnicach Warckich oraz na stronie internetowej BIP.
  2. Obwieszczenie ( w miejscu  realizacji inwestycji ul. Łąkowa)
  3. a/a