główna zawartość
artykuł nr 46

Obwieszczenie Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 15 grudnia 2017 r.

Świnice Warckie dn. 15.12.2017r

GKP 6733.1.2017

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Świnice Warckie

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowania przestrzennym ( Dz. U. z 2017 r. poz.1073 ze zm.) w związku art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 15.12.2017 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie linii kablowej średniego napięcia, budowie stacji transformatorowej SN/nn, budowie linii kablowej niskiego napięcia, budowie linii napowietrznej niskiego napięcia na terenie przy ul. Łąkowej - obręb ewidencyjny 0027 Wyganów: działki nr ewidencyjnych: 49, 50, 530, obręb ewidencyjny 0022 Świnice Osiedle: działki o nr ewidencyjnych: 1, 4/1, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 30, 25/1, 31, 32 na terenie gminy Świnice Warckie.

Z w/w decyzją można się zapoznać w Urzędzie Gminy w Świnicach Warckich pokój nr 11, godziny urzędowania 730-1530  

Obwieszczenie niniejsze uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia (tj.15.12.2017 r.)

Obwieszczenie zamieszczono:

 1. Obwieszczenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Świnicach Warckich oraz na stronie internetowej BIP.
 2. Obwieszczenie ( w miejscu  realizacji inwestycji ul. Łąkowa)
 3. a/a
artykuł nr 47

Obwieszczenie Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 30 listopada 2017 r.

Świnice Warckie dn. 30.11.2017 r

GKP 6733.2.2017

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Świnice Warckie

 

  Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowania przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.) zawiadamia, że na wniosek 28.11.2017 r. Pana Krzysztofa Próchniewicza –Wójta Gminy Świnice Warckie działającego w imieniu i na rzecz inwestora - Gminy Świnice Warckie, ul. Szkolna 1, 99-140 Świnice Warckie wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: Rozbudowa i przebudowa wraz z termomodernizacją budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Świnicach Warckich przy ul. Kościuszki 18, działka nr ewidencyjny - 109/2, obręb ewidencyjny 0022 Świnice Osiedle: na terenie gminy Świnice Warckie.

W związku z powyższym jest możliwość składania uwag i wniosków dotyczących przedmiotu sprawy, w terminie 7 dni od daty podania do publicznej wiadomości (tj. 01.12.2017 r.),w siedzibie Urzędu Gminy Świnice Warckie ul. Szkolna 1, 99-140 Świnice Warckie w godzinach urzędowania tj. 730-1530, pokój nr 11. Telefon nr 63 2881074.

 

Obwieszczenie zamieszczono:

 1. Na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Świnice Warckie oraz na stronie internetowej BIP.
 2. Obwieszczenie (w miejscu  realizacji inwestycji tj. na drzwiach wejściowych do budynku GOK w Świnicach Warckich ul. Kościuszki 18)
 3. a/a
artykuł nr 48

Obwieszczenie Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 27 listopada 2017 r.

Świnice Warckie dn. 27.11.2017r

 

GKP 6733.1.2017

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Świnice Warckie

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowania przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.) w związku art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.) zawiadamiam o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie linii kablowej średniego napięcia, budowie stacji transformatorowej SN/nn, budowie linii kablowej niskiego napięcia, budowie linii napowietrznej niskiego napięcia na terenie przy ul. Łąkowej - obręb ewidencyjny 0027 Wyganów: działki nr ewidencyjnych: 49, 50, 530, obręb ewidencyjny 0022 Świnice Osiedle: działki o nr ewidencyjnych: 1, 4/1, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 30, 25/1, 31, 32 na terenie gminy Świnice Warckie

Z zebranymi materiałami i dowodami można się zapoznać w terminie 7 dni od daty podania do publicznej wiadomości (tj. 28.11.2017r. ) w siedzibie Urzędu Gminy Świnice Warckie ul. Szkolna 1, 99-140 Świnice Warckie w godzinach urzędowania tj 730-1530, pokój nr 11, telefon nr 63 2881074.

Obwieszczenie zamieszczono:

 1. Obwieszczenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Świnicach Warckich oraz na stronie internetowej. BIP.
 2. Obwieszczenie ( w miejscu  realizacji inwestycji ul. Łąkowa)
 3. a/a
artykuł nr 49

Obwieszczenie Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 25 października 2017 r.

Świnice Warckie dn. 25.10.2017r

GKP 6733.1.2017

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Świnice Warckie

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu  i zagospodarowania przestrzennym ( Dz. U. z  2017 r. poz. 1073 ze zm.) zawiadamia, że na wniosek  Pana Rafała Olszewskiego ul. Na Miasteczku12A/53,  61-144 Poznań,  działającego z pełnomocnictwa i na rzecz  inwestora  - ENERGA OPERATOR  Oddział   w Kaliszu Al. Wolności 8, 62-800 Kalisz z dnia 17.10.2017r ( data wpływu 18.10.2017r.) wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na:  Budowie linii kablowej średniego napięcia, budowie stacji transformatorowej SN/nn, budowie linii kablowej niskiego napięcia, budowie linii napowietrznej niskiego napięcia na terenie przy  ul. Łąkowej  - obręb ewidencyjny 0027 Wyganów: działki  nr ewidencyjnych:  49, 50, 530 , obręb ewidencyjny 0022 Świnice Osiedle: działki o nr ewidencyjnych:  1, 4/1, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 30, 25/1, 31, 32 - na terenie gminy Świnice Warckie.

W związku z powyższym jest możliwość składania uwag i wniosków dotyczących przedmiotu sprawy, w terminie 7 dni od daty podania do publicznej wiadomości ( tj. 26.10.2017r. ),w siedzibie Urzędu Gminy w Świnicach Warckich ul. Szkolna 1, 99-140 Świnice Warckie w godzinach urzędowania tj 730-1530,  pokój nr 11. Telefon nr 63 2881074.

Obwieszczenie zamieszczono:

 1. Obwieszczenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Świnicach Warckich oraz na stronie internetowej. BIP.
 2. Obwieszczenie  ( w miejscu  realizacji inwestycji ul. Łąkowa))
 3. a/a
artykuł nr 50

Obwieszczenie Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 10 lipca 2015r.

Świnice Warckie dn. 10.07.2015r.

 

GKP.6620.2.2015

 

 

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Świnice Warckie

 

 

Wójt Gminy Świnice Warckie , działając na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.), zawiadamia, że w dniu 11.03.2015r wpłynął  wniosek   Pana Tomasza Jaszczaka o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Budowa obiektu inwentarskiego - obory” na działce o nr ewidencyjnym  555 -  obręb geodezyjny 0010 Kosew gm.  Świnice Warckie, oraz przedłożeniu w dniu 03.07.2015r  raportu o oddziaływaniu na środowisko w/w przedsięwzięcia.

Informuję o wszczęciu postępowania i przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. 

Organem właściwym do wydania decyzji w tej sprawie  jest  Wójt Gminy Świnice Warckie zaś organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko , właściwymi do wydania opinii  i dokonania uzgodnienia są: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi i Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łęczycy

 

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się  z dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej  w terminie 21 dni od dnia podania do publicznej wiadomości tj. od dnia 10.07.2015r do dnia 03.08.2015r. w siedzibie Urzędu Gminy w Świnicach Warckich  w pokoju  nr 11 w godzinach urzędowania  730-1530 tel. 63 2881074 . Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Wójta Gminy Świnice Warckie przed wydaniem decyzji środowiskowych uwarunkowaniach.

 

Pouczenie

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 21 dni od dnia publicznego ogłoszenia. Obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Świnice Warckie oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Świnice Warckie  przy ulicy Szkolnej 1, i w miejscu realizacji inwestycji -tablica ogłoszeń  sołectwa Kosew.

 

Z poważaniem

Wójt Gminy
/-/ Krzysztof Próchniewicz