główna zawartość
artykuł nr 1

Obwieszczenie Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 5 lutego 2020 r.

Świnice Warckie dn. 04.02.2020 r.

 

GKP 6733.2.2020

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Świnice Warckie

  Na podstawie art. 51 ust.3 i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tDz.U.2018 r. poz. 1945 ze zm.) zawiadamiam, że na wniosek  z dnia 16.01.2020 r. złożony przez Gminę Świnice Warckie wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowę i przebudowę elektroenergetycznej linii napowietrznej SN. Obręb ewidencyjny: Świnice Osiedle działki o nr ewidencyjnych: 226/1,237 gmina Świnice Warckie, powiat łęczycki, woj. łódzkie.

W związku z powyższym jest możliwość składania uwag i wniosków dotyczących przedmiotu sprawy, w terminie 7 dni od daty podania do publicznej wiadomości (tj.05.02.2020 r.) w siedzibie Urzędu Gminy Świnice Warckie ul. Szkolna 1, 99-140 Świnice Warckie w godzinach urzędowania tj. poniedziałek, środa, czwartek 7.30-15.30, wtorek 7.30-17.00, piątek 7.30-14.00, pokój nr 11. Telefon nr 63 2881074.

 

Obwieszczenie zamieszczono:

Na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Świnice Warckie oraz na stronie internetowej BIP.

W miejscu  realizacji tj. tablica ogłoszeń sołectwa Świnice Warckie.

a/a

artykuł nr 2

Obwieszczenie Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 21 stycznia 2020 r.

Świnice Warckie dn. 21.01.2020 r.

GKP 6733.1.2020

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Świnice Warckie

  Na podstawie art. 51 ust.3 i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.Dz.U.2018.1945 ze zm.), zawiadamia, że na wniosek  z dnia 16.01.2020 r .złożony przez Gminę Świnice Warckie wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 104478E. Obręb ewidencyjny: Władysławów, działki o nr ewidencyjnych: 135; 134/3; 110; 203; 136/1; 136/2; 207; 134/2; 176. Obręb ewidencyjny Łyków, działki o nr ewidencyjnych: 111; 114; Obręb ewidencyjny Drozdów, działki o nr ewidencyjnych: 101 484 gmina Świnice Warckie  Świnice Warckie; powiat łęczycki, woj. łódzkie.

W związku z powyższym jest możliwość składania uwag i wniosków dotyczących przedmiotu sprawy, w terminie 7 dni od daty podania do publicznej wiadomości (tj.22.01.2020 r.) w siedzibie Urzędu Gminy Świnice Warckie ul. Szkolna 1, 99-140 Świnice Warckie w godzinach urzędowania tj. poniedziałek, środa, czwartek 7.30-15.30, wtorek 7.30-17.00, piątek 7.30-14.00 pokój nr 11. Telefon nr 63 2881074

 

Obwieszczenie zamieszczono:

Na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Świnice Warckie oraz na stronie internetowej. BIP.

W miejscu  realizacji tj. tablica ogłoszeń sołectwa Władysławów i Drozdów.

a/a

artykuł nr 3

Obwieszczenie Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 29 września 2019 roku

Świnice Warckie dn. 27.09.2019 r.

GKP 6733.16.2019

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Świnice Warckie

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz.1945) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości, że w dniu 27.09.2019 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na Przebudowa istniejącej napowietrznej jednotorowej linii WN-110 kV, polegająca na posadowieniu nowego stanowiska słupowego w osi istniejącej linii napowietrznej jednotorowej linii WN-110 kV i demontażu istniejącego stanowiska słupowego oraz na wymianie przewodów roboczych,  obręb ewidencyjny 0011 Kozanki Podleśne, dz. nr ew. 44/1 na terenie gminy Świnice Warckie.

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi w terminie 14 dni od daty jego publicznego ogłoszenia tj. 27.09.2019 r. za pośrednictwem Wójta Gminy Świnice Warckie.

Z w/w decyzją można się zapoznać  w Urzędzie Gminy  w Świnicach Warckich pokój nr 11,w godzinach urzędowania tj. poniedziałek, środa, czwartek 7.30-15.30, wtorek 7.30-17.00,piątek 7.30-14.00 pokój nr 11. Telefon nr 63 2881074

Obwieszczenie zamieszczono:

Na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Świnicach Warckich oraz na stronie internetowej BIP.

W miejscu  realizacji inwestycji tj. tablica ogłoszeń sołectwa Kozanki Podleśne

a/a

artykuł nr 4

Obwieszczenie Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 27 września 2019 roku

Świnice Warckie dn. 27.09.2019 r.

GKP 6733.15.2019

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Świnice Warckie

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z  2018 r. poz.1945) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości, że w dniu 27.09.2019 r.  została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na Przebudowa istniejącej napowietrznej jednotorowej linii WN-110 kV, polegająca na posadowieniu nowego stanowiska słupowego w osi istniejącej linii napowietrznej jednotorowej linii WN 110 kV i demontażu istniejącego stanowiska słupowego oraz na wymianie przewodów roboczych,  obręb ewidencyjny 0012 Kraski, dz. nr ew. 208 na terenie gminy Świnice Warckie.

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi w terminie 14 dni od daty jego publicznego ogłoszenia  tj. 27.09.2019 r.  za pośrednictwem Wójta Gminy Świnice Warckie.

Z w/w decyzją można się zapoznać w Urzędzie Gminy  w Świnicach Warckich pokój nr 11, w godzinach urzędowania tj. poniedziałek, środa, czwartek 7.30-15.30, wtorek 7.30-17.00,piątek  7.30-14.00 pokój nr 11. Telefon nr 63 2881074.

Obwieszczenie zamieszczono:

Na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Świnicach Warckich oraz na stronie internetowej. BIP.

W miejscu  realizacji inwestycji tj. tablica ogłoszeń sołectwa Kraski

a/a

artykuł nr 5

Obwieszczenie Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 27 września 2019 roku

Świnice Warckie dn. 27.09.2019 r.

GKP 6733.14.2019

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Świnice Warckie

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz.1945) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości, że w dniu 27.09.2019r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: Przebudowa istniejącej napowietrznej jednotorowej linii WN-110 kV, polegająca na posadowieniu nowego stanowiska słupowego w osi istniejącej linii napowietrznej jednotorowej linii WN-110 kV i demontażu istniejącego stanowiska słupowego oraz na wymianie przewodów roboczych i przebudowa istniejącej linii niskiego napięcia w części na linię kablową,  obręb ewidencyjny 0012 Kraski, dz. nr ew. 159 na terenie gminy Świnice Warckie.

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi w terminie 14 dni od daty jego publicznego ogłoszenia  tj. 27.09.2019r  za pośrednictwem Wójta Gminy Świnice Warckie.

Z w/w decyzją można się zapoznać  w Urzędzie Gminy  w Świnicach Warckich pokój nr 11, w godzinach urzędowania tj. poniedziałek, środa, czwartek 7.30-15.30, wtorek 7.30-17.00 ,piątek 7.30-14.00 pokój nr 11. Telefon nr 63 2881074

 

Obwieszczenie zamieszczono:

1) Na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Świnicach Warckich oraz na stronie internetowej BIP.

2) W miejscu  realizacji inwestycji tj. tablica ogłoszeń sołectwa Kraski

3) a/a