główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwały Rady Gminy Świnice Warckie podjęte w 2012 roku

Załączniki:
Uchwała Nr XV/125/2012 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 69 KB
Uchwała Nr XV/124/2012 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 221 KB
Uchwała Nr XV/123/2012 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie zawarcia porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Łęczycy na zwrot kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych z Gminy Świnice Warckie do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Stemplewie 74 KB
Uchwała Nr XV/122/2012 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Piaskach w Filię Szkoły Podstawowej w Świnicach Warckich wchodzącej w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Świnicach Warckich 141 KB
Uchwała Nr XV/121/2012 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie zamiaru włączenia Gimnazjum im. Św. Faustyny w Świnicach Warckich do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Świnicach Warckich 188 KB
Uchwała Nr XV/120/2012 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie Programu współpracy Gminy Świnice Warckie z organizacjami pozarządowymi na 2013 rok 206 KB
Uchwała Nr XV/119/2012 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 r. 407 KB
Uchwała Nr XV/118/2012 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Świnice Warckie 572 KB
Uchwała Nr XV/117/2012 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie planów pracy rady gminy i jej komisji na 2013 rok 177 KB
Uchwała Nr XV/116/2012 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świnice Warckie na 2013 rok 346 KB
Uchwała Nr XV/115/2012 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świnice Warckie na lata 2013-2022 922 KB
Uchwała Nr XV/114/2012 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Świnice Warckie na 2012 rok 388 KB
Uchwała Nr XV/113/2012 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świnice Warckie na lata 2012-2022 710 KB
Uchwała Nr XIV/112/2012 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 29 października 2012 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Świnice Warckie na 2012 rok 431 KB
Uchwała Nr XIV/111/2012 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 29 października 2012 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świnice Warckie na lata 2012-2022 451 KB
Uchwała Nr XIV/110/2012 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 29 października 2012 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XIII/97/2012 w sprawie zmian w budżecie Gminy Świnice Warckie na 2012 rok 115 KB
Uchwała Nr XIV/107/2012 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 29 października 2012 roku w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Świnice Warckie 320 KB
Uchwała Nr XIV/108/2012 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 29 października 2012 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 100 KB
Uchwała Nr XIV/107/2012 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 29 października 2012 roku w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 163 KB
Uchwała Nr XIV/106/2012 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 29 października 2012 roku w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 48 KB
Uchwała Nr XIV/105/2012 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 29 października 2012 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawki tej opłaty oraz stawki za pojemnik określonej wielkości 65 KB
Uchwała Nr XIV/104/2012 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 29 października 2012 roku w sprawie określenia innego sposobu udokumentowania wykonania obowiązków w zakresie pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości nieczystości ciekłych 48 KB
Uchwała Nr XIV/103/2012 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 29 października 2012 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku od nieruchomości 77 KB
Uchwała Nr XIV/102/2012 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 29 października 2012 roku w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień od podatku od środków transportowych 168 KB
Uchwała Nr XIV/101/2012 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 29 października 2012 roku w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków 58 KB
Uchwała Nr XIV/100/2012 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 29 października 2012 roku w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku rolnego 39 KB
Uchwała Nr XIV/99/2012 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 29 października 2012 roku w sprawie obniżki średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego 42 KB
Uchwała Nr XIV/98/2012 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 29 października 2012 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy 63 KB
Uchwała Nr XIII/97/2012 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 10 września 2012 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Świnice Warckie na 2012 rok 599 KB
Uchwała Nr XIII/96/2012 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 10 września 2012 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świnice Warckie na lata 2012-2022 466 KB
Uchwała Nr XIII/95/2012 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 10 września 2012 roku w sprawie podziału Gminy Świnice Warckie na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych 63 KB
Uchwała Nr XIII/94/2012 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 10 września 2012 roku w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne 53 KB
Uchwała Nr XIII/93/2012 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 10 września 2012 roku w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Świnice Warckie 355 KB
Uchwała Nr XIII/92/2012 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 10 września 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów na lokale użytkowe 54 KB
Uchwała Nr XII/91/2012 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Świnice Warckie na 2012 rok 604 KB
Uchwała Nr XII/90/2012 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świnice Warckie na lata 2012-2022 455 KB
Uchwała Nr XII/89/2012 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie przystąpienia Gminy Świnice Warckie do realizacji projektu "Indywidualizacja programu nauczania w szkołach podstawowych w Gminie Świnice Warckie" 49 KB
Uchwała Nr XII/88/2012 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych udostępnionych dla operatorów i przewoźników, oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów 83 KB
Uchwała Nr XII/87/2012 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XV/141/2004 z dnia 29.11.2004 r. w sprawie zawarcia porozumienia z Gminami Wartkowice, Dalików, Poddębice, Uniejów dotyczącego realizacji zadania polegającego na odbiorze, transporcie i unieszkodliwianiu zwłok zwierzęcych z terenu tych gmin 39 KB
Uchwała Nr XII/86/2012 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie podziału Gminy Świnice Warckie na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic i numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym 90 KB
Uchwała Nr XII/85/2012 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2011 rok 52 KB
Uchwała Nr XII/84/2012 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Świnice Warckie wraz ze sprawozdaniem finansowym za 2011 rok 46 KB
Uchwała Nr XI/83/2012 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 17 maja 2012 roku w sprawie zmian w statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 38 KB
Uchwała Nr XI/82/2012 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 17 maja 2012 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Świnice Warckie na 2012 rok 667 KB
Uchwała Nr XI/81/2012 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 17 maja 2012 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świnice Warckie na lata 2012-2022 438 KB
Uchwała Nr XI/80/2012 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 17 maja 2012 roku w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 88 KB
Uchwała Nr XI/79/2012 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 17 maja 2012 roku w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Świnicach Warckich 197 KB
Uchwała Nr X/78/2012 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 1 marca 2012 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Łęczyckiego na realizację zadania polegającego na remoncie nawierzchni drogi powiatowej Nr 2543E na odcinku Świnice Warckie - Zbylczyce 54 KB
Uchwała Nr X/77/2012 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 1 marca 2012 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Świnice Warckie na 2012 rok 680 KB
Uchwała Nr X/76/2012 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 1 marca 2012 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świnice Warckie na lata 2012-2022 407 KB
Uchwała Nr X/75/2012 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 1 marca 2012 roku w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Świnice Warckie na rok 2013 środków stannowiących fundusz sołecki 38 KB
Uchwała Nr X/74/2012 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 1 marca 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej 39 KB
Uchwała Nr X/73/2012 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 1 marca 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego 45 KB
Uchwała Nr X/72/2012 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 1 marca 2012 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Świnicach Warckich 255 KB
Uchwała Nr X/71/2012 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 1 marca 2012 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Świnicach Warckich 418 KB
Uchwała Nr X/70/2012 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 1 marca 2012 roku w sprawie zamiaru utworzenia Zespołu Szkół w Świnicach Warckich 352 KB