Uchwały Rady Gminy Świnice Warckie podjęte w 2012 roku

Załączniki
Uchwała Nr X/70/2012 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 1 marca 2012 roku w sprawie zamiaru utworzenia Zespołu Szkół w Świnicach Warckich   352.415 KB
Uchwała Nr X/71/2012 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 1 marca 2012 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Świnicach Warckich   418.366 KB
Uchwała Nr X/72/2012 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 1 marca 2012 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Świnicach Warckich   254.903 KB
Uchwała Nr X/73/2012 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 1 marca 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego   45.423 KB
Uchwała Nr X/74/2012 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 1 marca 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej   39.411 KB
Uchwała Nr X/75/2012 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 1 marca 2012 roku w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Świnice Warckie na rok 2013 środków stannowiących fundusz sołecki   37.794 KB
Uchwała Nr X/76/2012 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 1 marca 2012 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świnice Warckie na lata 2012-2022   406.761 KB
Uchwała Nr X/77/2012 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 1 marca 2012 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Świnice Warckie na 2012 rok   679.966 KB
Uchwała Nr X/78/2012 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 1 marca 2012 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Łęczyckiego na realizację zadania polegającego na remoncie nawierzchni drogi powiatowej Nr 2543E na odcinku Świnice Warckie - Zbylczyce   54.148 KB
Uchwała Nr XI/79/2012 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 17 maja 2012 roku w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Świnicach Warckich   197.258 KB
Uchwała Nr XI/80/2012 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 17 maja 2012 roku w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt   87.983 KB
Uchwała Nr XI/81/2012 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 17 maja 2012 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świnice Warckie na lata 2012-2022   438.277 KB
Uchwała Nr XI/82/2012 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 17 maja 2012 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Świnice Warckie na 2012 rok   667.491 KB
Uchwała Nr XI/83/2012 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 17 maja 2012 roku w sprawie zmian w statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej   38.462 KB
Uchwała Nr XII/84/2012 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Świnice Warckie wraz ze sprawozdaniem finansowym za 2011 rok   45.830 KB
Uchwała Nr XII/85/2012 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2011 rok   52.351 KB
Uchwała Nr XII/86/2012 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie podziału Gminy Świnice Warckie na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic i numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym   90.438 KB
Uchwała Nr XII/87/2012 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XV/141/2004 z dnia 29.11.2004 r. w sprawie zawarcia porozumienia z Gminami Wartkowice, Dalików, Poddębice, Uniejów dotyczącego realizacji zadania polegającego na odbiorze, transporcie i unieszkodliwianiu zwłok zwierzęcych z terenu tych gmin   38.960 KB
Uchwała Nr XII/88/2012 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych udostępnionych dla operatorów i przewoźników, oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów   82.997 KB
Uchwała Nr XII/89/2012 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie przystąpienia Gminy Świnice Warckie do realizacji projektu "Indywidualizacja programu nauczania w szkołach podstawowych w Gminie Świnice Warckie"   49.352 KB
Uchwała Nr XII/90/2012 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świnice Warckie na lata 2012-2022   454.641 KB
Uchwała Nr XII/91/2012 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Świnice Warckie na 2012 rok   604.104 KB
Uchwała Nr XIII/92/2012 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 10 września 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów na lokale użytkowe   53.812 KB
Uchwała Nr XIII/93/2012 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 10 września 2012 roku w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Świnice Warckie   354.932 KB
Uchwała Nr XIII/94/2012 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 10 września 2012 roku w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne   53.336 KB
Uchwała Nr XIII/95/2012 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 10 września 2012 roku w sprawie podziału Gminy Świnice Warckie na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych   63.315 KB
Uchwała Nr XIII/96/2012 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 10 września 2012 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świnice Warckie na lata 2012-2022   466.053 KB
Uchwała Nr XIII/97/2012 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 10 września 2012 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Świnice Warckie na 2012 rok   599.206 KB
Uchwała Nr XIV/98/2012 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 29 października 2012 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy   63.330 KB
Uchwała Nr XIV/99/2012 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 29 października 2012 roku w sprawie obniżki średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego   41.862 KB
Uchwała Nr XIV/100/2012 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 29 października 2012 roku w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku rolnego   39.164 KB
Uchwała Nr XIV/101/2012 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 29 października 2012 roku w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków   58.158 KB
Uchwała Nr XIV/102/2012 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 29 października 2012 roku w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień od podatku od środków transportowych   168.438 KB
Uchwała Nr XIV/103/2012 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 29 października 2012 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku od nieruchomości   77.200 KB
Uchwała Nr XIV/104/2012 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 29 października 2012 roku w sprawie określenia innego sposobu udokumentowania wykonania obowiązków w zakresie pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości nieczystości ciekłych   47.752 KB
Uchwała Nr XIV/105/2012 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 29 października 2012 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawki tej opłaty oraz stawki za pojemnik określonej wielkości   64.518 KB
Uchwała Nr XIV/106/2012 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 29 października 2012 roku w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi   47.577 KB
Uchwała Nr XIV/107/2012 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 29 października 2012 roku w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi   162.972 KB
Uchwała Nr XIV/108/2012 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 29 października 2012 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi   100.075 KB
Uchwała Nr XIV/107/2012 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 29 października 2012 roku w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Świnice Warckie   320.260 KB
Uchwała Nr XIV/110/2012 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 29 października 2012 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XIII/97/2012 w sprawie zmian w budżecie Gminy Świnice Warckie na 2012 rok   114.714 KB
Uchwała Nr XIV/111/2012 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 29 października 2012 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świnice Warckie na lata 2012-2022   450.712 KB
Uchwała Nr XIV/112/2012 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 29 października 2012 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Świnice Warckie na 2012 rok   430.623 KB
Uchwała Nr XV/113/2012 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świnice Warckie na lata 2012-2022   710.015 KB
Uchwała Nr XV/114/2012 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Świnice Warckie na 2012 rok   388.068 KB
Uchwała Nr XV/115/2012 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świnice Warckie na lata 2013-2022   922.062 KB
Uchwała Nr XV/116/2012 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świnice Warckie na 2013 rok   346.222 KB
Uchwała Nr XV/117/2012 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie planów pracy rady gminy i jej komisji na 2013 rok   176.978 KB
Uchwała Nr XV/118/2012 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Świnice Warckie   572.289 KB
Uchwała Nr XV/119/2012 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 r.   406.566 KB
Uchwała Nr XV/120/2012 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie Programu współpracy Gminy Świnice Warckie z organizacjami pozarządowymi na 2013 rok   205.876 KB
Uchwała Nr XV/121/2012 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie zamiaru włączenia Gimnazjum im. Św. Faustyny w Świnicach Warckich do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Świnicach Warckich   187.861 KB
Uchwała Nr XV/122/2012 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Piaskach w Filię Szkoły Podstawowej w Świnicach Warckich wchodzącej w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Świnicach Warckich   140.936 KB
Uchwała Nr XV/123/2012 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie zawarcia porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Łęczycy na zwrot kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych z Gminy Świnice Warckie do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Stemplewie   74.490 KB
Uchwała Nr XV/124/2012 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi   221.066 KB
Uchwała Nr XV/125/2012 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi   68.787 KB