Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 r.