Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 r.