główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwały Rady Gminy Świnice Warckie podjęte w 2014 roku

Załączniki:
Uchwała Nr III/14/2014 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie planów pracy rady gminy i jej komisji na 2015 r. 449 KB
Uchwała Nr III/13/2014 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego 186 KB
Uchwała Nr III/12/2014 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie zawarcia porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Łęczycy na zwrot kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych z Gminy Świnice Warckie do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Stemplewie 237 KB
Uchwała Nr III/11/2014 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świnice Warckie na 2015 rok MB
Uchwała Nr III/10/2014 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świnice Warckie na lata 2015-2027 MB
Uchwała Nr III/9/2014 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Świnice Warckie na 2014 rok MB
Uchwała Nr III/8/2014 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świnice Warckie na lata 2014-2026 MB
Uchwała Nr II/7/2014 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru delegatów Gminy Świnice Warckie do Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Ziemi Łęczyckiej 190 KB
Uchwała Nr II/6/2014 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru przedstawicieli do Zgromadzenia Związku Gmin Nadnerzańskich 177 KB
Uchwała Nr II/5/2014 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy 181 KB
Uchwała Nr I/4/2014 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie powołania składów osobowych komisji stałych 182 KB
Uchwała Nr I/3/2014 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie powołania komisji rewizyjnej 164 KB
Uchwała Nr I/2/2014 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru wieceprzewodniczących rady gminy 159 KB
Uchwała Nr I/1/2014 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru przewodniczącego rady gminy 156 KB
Uchwała Nr XXVII/219/2014 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Świnice Warckie na 2014 rok MB
Uchwała Nr XXVII/218/2014 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finnsowej Gminy Świnice Warckie na lata 2014-2026 MB
Uchwała Nr XXVII/217/2014 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości 192 KB
Uchwała Nr XXVII/216/2014 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie ustalenia średniej powierzchni gospodarstwa rolnego w gminie Świnice Warckie na rok 2015 212 KB
Uchwała Nr XXVI/215/2014 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie obniżki średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego 190 KB
Uchwała Nr XXVI/214/2014 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 18 września 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Świnice Warckie na 2014 rok MB
Uchwała Nr XXVI/213/2014 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 18 września 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świnice Warckie na lata 2014-2026 MB
Uchwała Nr XXVI/212/2014 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 18 września 2014 r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków 202 KB
Uchwała Nr XXV/211/2014 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 23 czerwca 2014 r. w sprawie włączenia Gimnazjum im. św. Faustyny do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Świnicach Warckich 242 KB
Uchwała Nr XXV/210/2014 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 23 czerwca 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Świnice Warckie na 2014 rok MB
Uchwała Nr XXV/209/2014 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 23 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świnice Warckie na lata 2014-2026 MB
Uchwała Nr XXV/208/2014 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 23 czerwca 2014 r. w sprawie zaopiniowania połączenia gmin w celu utworzenia okręgu wyborczego do Rady Powiatu Łęczyckiego 192 KB
Uchwała Nr XXV/207/2014 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 23 czerwca 2014 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2013 rok 216 KB
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2013 rok 344 KB
Uchwała Nr XXV/206/2014 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 23 czerwca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Świnice Warckie wraz ze sprawozdaniem finansowym za 2013 rok 194 KB
Uchwała Nr XXIV/205/2014 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Świnice Warckie na 2014 rok MB
Uchwała Nr XXIV/204/2014 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świnice Warckie na lata 2014-2022 MB
Uchwała Nr XXIV/203/2014 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 209 KB
Uchwała Nr XXIV/202/2014 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Świnicach Warckich MB
Uchwała Nr XXIV/201/2014 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Świnicach Warckich MB
Uchwała Nr XXIII/200/2014 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 20 lutego 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Świnice Warckie na rok 2014 MB
Uchwała Nr XXIII/199/2014 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 20 lutego 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świnice Warckie na lata 2014-2022 MB
Uchwała Nr XXIII/198/2014 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 20 lutego 2014 r. w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Świnice Warckie na rok 2015 środków stanowiących fundusz sołecki 157 KB
Uchwała Nr XXIII/197/2014 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 20 lutego 2014 r. w sprawie opłaty targowej 192 KB
Uchwała Nr XXIII/196/2014 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 20 lutego 2014 r. w sprawie zmian w statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świnicach Warckich 160 KB
Uchwała Nr XXIII/195/2014 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 20 lutego 2014 r. w sprawie przystąpienia Gminy Świnice Warckie do realizacji projektu pn. "Wzrost aktywności zawodowej kobiet i mężczyzn w Gminie Świnice Warckie" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1 na lata 2014-2015 185 KB
Uchwała Nr XXIII/194/2014 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 20 lutego 2014 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Pomoc gminy w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 225 KB
Uchwała Nr XXIII/193/2014 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 20 lutego 2014 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 203 KB
Uchwała Nr XXIII/192/2014 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 20 lutego 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 201 KB
Uchwała Nr XXIII/191/2014 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 20 lutego 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy na wynajem powierzchni dachowej 193 KB
Uchwała Nr XXIII/190/2014 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 20 lutego 2014 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Świnice Warckie na lata 2014-2018 685 KB
Uchwała Nr XXIII/189/2014 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 20 lutego 2014 r. w sprawie Programu współpracy Gminy Świnice Warckie z organizacjami pozarządowymi na 2014 rok MB
Uchwała Nr XXIII/188/2014 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 20 lutego 2014 r. w sprawie przyznania pomocy finansowej Powiatowi Łęczyckiemu na 2014 r. w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa wiaduktu w ciągu drogi powiatowej Nr 2506E w km 0+369 w miejscowości Topola Królewska wraz z dojazdami" na podstawie umowy pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego 207 KB