Uchwały Rady Gminy Śwince Warckie podjęte w 2015 roku

Załączniki
Uchwała Nr IV/15/2015 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt   467.491 KB
Uchwała Nr IV/16/2015 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok   936.976 KB
Uchwała Nr IV/17/2015 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin niektórych nauczycieli   195.044 KB
Uchwała Nr IV/18/2015 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie pominka przyrody - grupa topoli białych rosnących w miejscowości Zbylczyce   381.835 KB
Uchwała Nr IV/19/2015 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego   219.849 KB
Uchwała Nr IV/20/2015 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawki tej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej wielkości   178.640 KB
Uchwała Nr IV/21/2015 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe   202.945 KB
Uchwała Nr IV/22/2015 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi   224.094 KB
Uchwała Nr IV/23/2015 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie przyznania pomocy finansowej Powiatowi Łęczyckiemu na 2015 rok w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa mostu na Kanale Rogulickim w ciągu drogi powiatowej Nr 2512E w m. Orszewice w km 1 + 1650 wraz z dojazdami" na podstawie umowy pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego   235.035 KB
Uchwała Nr IV/24/2015 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świnice Warckie na lata 2015-2027   2.322 MB
Uchwała Nr IV/25/2015 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Świnice Warckie na 2015 rok   4.993 MB
Uchwała Nr V/26/2015 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Świnicach Warckich   175.758 KB
Uchwała Nr V/27/2015 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Bibliotki Publicznej w Świnicach Warckich   175.832 KB
Uchwała Nr V/28/2015 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie Programu współpracy Gminy Świnice Warckie z organizacjami pozarządowymi na 2015 rok   1.765 MB
Uchwała Nr V/29/2015 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie określenia kryteriów stosowanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym prowadzonym przez Gminę Świnice Warckie   289.914 KB
Uchwała Nr V/30/2015 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przystąpienia Gminy Świnice Warckie do realizacji projektu "Przedszkole na medal"   203.039 KB
Uchwała Nr V/31/2015 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa od osób fizycznych podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso   464.323 KB
Uchwała Nr V/32/2015 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Świnice Warckie na rok 2016 środków stanowiących fundusz sołecki   176.694 KB
Uchwała Nr V/33/2015 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świnice Warckie na lata 2015-2027   3.326 MB
Uchwała Nr V/34/2015 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Świnice Warckie na 2015 rok   2.523 MB
Uchwała Nr V/35/2015 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie ustalenia stawek procentowych opłaty adiacenckiej   198.536 KB
Uchwała Nr V/36/2015 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie Statutu Gminy Świnice Warckie   5.568 MB
Uchwała Nr V/37/2015 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe   251.591 KB
Uchwała Nr VI/38/2015 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie przystąpienia Gminy Świnice Warckie do Stowarzyszenia pod nazwą Lokalna Grupa Działania "PRYM"   265.451 KB
Uchwała Nr VI/39/2015 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Świnice Warckie wraz ze sprawozdaniem finansowym za 2014 rok   232.107 KB
Uchwała Nr VI/40/2015 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2014 rok   265.780 KB
Uchwała Nr VI/41/2015 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie powołania Zespołu opiniującego kandydatów na ławników   216.066 KB
Uchwała Nr VI/42/2015 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale nr V/31/2015 Rady Gminy Świnice Warckie w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa od osób fizycznych podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso   262.692 KB
Uchwała Nr VI/43/2015 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świnice Warckie na lata 2015-2027   5.297 MB
Uchwała Nr VI/44/2015 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Świnice Warckie na 2015 rok   6.016 MB
Uchwała Nr VII/45/2015 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 24 września 2015 r. w sprawie wyboru ławnika   192.203 KB
Uchwała Nr VII/46/2015 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 24 września 2015 r. w sprawie przystąpienia Gminy Świnice Warckie do stowarzyszenia pod nazwą Rybacka Lokalna Grupa Działania "Z Ikrą"   249.696 KB
Uchwała Nr VII/47/2015 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 24 września 2015 r. w sprawie przeznaczenia lokali na potrzeby organizacji działających na terenie gminy   204.194 KB
Uchwała Nr VII/48/2015 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 24 września 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów na lokale użytkowe   239.021 KB
Uchwała Nr VII/49/2015 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 24 września 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świnice Warckie na lata 2015-2027   5.297 MB
Uchwała Nr VII/50/2015 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 24 września 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Świnice Warckie na 2015 rok   2.371 MB
Uchwała Nr VIII/51/2015 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 16 listopada 2015 r. w sprawie obniżki średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego   227.406 KB
Uchwała Nr VIII/52/2015 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 16 listopada 2015 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków   279.440 KB
Uchwała Nr VIII/53/2015 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 16 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych   1.030 MB
Uchwała Nr VIII/54/2015 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 16 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatki: od nieruchomości, rolny i leśny   9.898 MB
Uchwała Nr VIII/55/2015 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 16 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości   511.538 KB
Uchwała Nr VIII/56/2015 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 16 listopada 2015 r. w sprawie określenia zwolnień od podatku od nieruchomości   258.882 KB
Uchwała Nr VIII/57/2015 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 16 listopada 2015 r. w sprawie opłaty targowej   277.117 KB
Uchwała Nr VIII/58/2015 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 16 listopada 2015 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Świnice Warckie   2.194 MB
Uchwała Nr VIII/59/2015 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 16 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia średniej powierzchni gospodarstwa rolnego w gminie Świnice Warckie na rok 2016   253.601 KB
Uchwała Nr VIII/60/2015 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 16 listopada 2015 r. w sprawie Strategii Rozwoju Gminy Świnice Warckie na lata 2015-2024   208.835 KB
Uchwała Nr VIII/61/2015 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 16 listopada 2015 r. w sprawie Programu współpracy Gminy Świnice Warckie z organizacjami pozarządowymi na 2016 rok   2.564 MB
Uchwała Nr VIII/62/2015 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 16 listopada 2015 r. w sprawie zamiaru obniżenia stopnia organizacyjnego Filii w Piaskach podległej organizacyjnie Szkole Podstawowej im. M. Konopnickiej w Świnicach Warckich   308.732 KB
Uchwała Nr VIII/63/2015 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 16 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr IV/23/2015 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie przyznania pomocy finansowej Powiatowi Łęczyckiemu na 2015 rok w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa mostu na Kanale Rogulickim w ciągu drogi powiatowej nr 2512E w m. Orszewice w km 1+1650 wraz z dojazdami" na podstawie umowy pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego   301.889 KB
Uchwała Nr VIII/64/2015 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 16 listopada 2015 r. w sprawie zmany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świnice Warckie na lata 2015-2027   4.064 MB
Uchwała Nr VIII/65/2015 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 16 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Świnice Warckie na 2015 rok   2.162 MB
Uchwała Nr IX/66/2015 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale nr VIII/54/2015 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 16 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatki: od nieruchomości, rolny i leśny   1.314 MB
Uchwała Nr X/67/2015 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świnice Warckie na lata 2015-2027   4.360 MB
Uchwała Nr X/68/2015 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Świnice Warckie na rok 2015   3.718 MB
Uchwała Nr X/69/2015 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świnice Warckie na lata 2016-2027   5.387 MB
Uchwała Nr X/70/2015 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świnice Warckie na 2016 rok   4.450 MB
Uchwała Nr X/71/2015 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla gminy Świnice Warckie na lata 2015-2032   202.729 KB
Uchwała Nr X/72/2015 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 rok   1.362 MB
Uchwała Nr X/73/2015 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie zawarcia porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Łęczycy na zwrot kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych z Gminy Świnice Warckie do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Stemplewie   224.117 KB
Uchwała Nr X/74/2015 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie planów pracy rady gminy i jej komisji na 2016 rok   705.565 KB
Uchwała Nr X/75/2015 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na terenie Gminy Świnice Warckie na lata 2016-2018   218.468 KB
Uchwała Nr X/76/2015 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Świnice Warckie na lata 2016-2020   221.677 KB
Uchwała Nr X/77/2015 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania   610.745 KB
Uchwała Nr X/78/2015 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr VIII/58/2015 Rady Gminy Świnice Warckie w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Świnice Warckie   321.991 KB