główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwały Rady Gminy Śwince Warckie podjęte w 2015 roku

Załączniki:
Uchwała Nr X/78/2015 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr VIII/58/2015 Rady Gminy Świnice Warckie w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Świnice Warckie 322 KB
Uchwała Nr X/77/2015 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania 611 KB
Uchwała Nr X/76/2015 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Świnice Warckie na lata 2016-2020 222 KB
Uchwała Nr X/75/2015 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na terenie Gminy Świnice Warckie na lata 2016-2018 218 KB
Uchwała Nr X/74/2015 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie planów pracy rady gminy i jej komisji na 2016 rok 706 KB
Uchwała Nr X/73/2015 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie zawarcia porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Łęczycy na zwrot kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych z Gminy Świnice Warckie do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Stemplewie 224 KB
Uchwała Nr X/72/2015 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 rok MB
Uchwała Nr X/71/2015 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla gminy Świnice Warckie na lata 2015-2032 203 KB
Uchwała Nr X/70/2015 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świnice Warckie na 2016 rok MB
Uchwała Nr X/69/2015 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świnice Warckie na lata 2016-2027 MB
Uchwała Nr X/68/2015 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Świnice Warckie na rok 2015 MB
Uchwała Nr X/67/2015 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świnice Warckie na lata 2015-2027 MB
Uchwała Nr IX/66/2015 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale nr VIII/54/2015 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 16 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatki: od nieruchomości, rolny i leśny MB
Uchwała Nr VIII/65/2015 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 16 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Świnice Warckie na 2015 rok MB
Uchwała Nr VIII/64/2015 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 16 listopada 2015 r. w sprawie zmany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świnice Warckie na lata 2015-2027 MB
Uchwała Nr VIII/63/2015 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 16 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr IV/23/2015 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie przyznania pomocy finansowej Powiatowi Łęczyckiemu na 2015 rok w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa mostu na Kanale Rogulickim w ciągu drogi powiatowej nr 2512E w m. Orszewice w km 1+1650 wraz z dojazdami" na podstawie umowy pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego 302 KB
Uchwała Nr VIII/62/2015 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 16 listopada 2015 r. w sprawie zamiaru obniżenia stopnia organizacyjnego Filii w Piaskach podległej organizacyjnie Szkole Podstawowej im. M. Konopnickiej w Świnicach Warckich 309 KB
Uchwała Nr VIII/61/2015 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 16 listopada 2015 r. w sprawie Programu współpracy Gminy Świnice Warckie z organizacjami pozarządowymi na 2016 rok MB
Uchwała Nr VIII/60/2015 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 16 listopada 2015 r. w sprawie Strategii Rozwoju Gminy Świnice Warckie na lata 2015-2024 209 KB
Uchwała Nr VIII/59/2015 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 16 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia średniej powierzchni gospodarstwa rolnego w gminie Świnice Warckie na rok 2016 254 KB
Uchwała Nr VIII/58/2015 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 16 listopada 2015 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Świnice Warckie MB
Uchwała Nr VIII/57/2015 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 16 listopada 2015 r. w sprawie opłaty targowej 277 KB
Uchwała Nr VIII/56/2015 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 16 listopada 2015 r. w sprawie określenia zwolnień od podatku od nieruchomości 259 KB
Uchwała Nr VIII/55/2015 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 16 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 512 KB
Uchwała Nr VIII/54/2015 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 16 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatki: od nieruchomości, rolny i leśny 10 MB
Uchwała Nr VIII/53/2015 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 16 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych MB
Uchwała Nr VIII/52/2015 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 16 listopada 2015 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków 279 KB
Uchwała Nr VIII/51/2015 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 16 listopada 2015 r. w sprawie obniżki średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego 227 KB
Uchwała Nr VII/50/2015 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 24 września 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Świnice Warckie na 2015 rok MB
Uchwała Nr VII/49/2015 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 24 września 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świnice Warckie na lata 2015-2027 MB
Uchwała Nr VII/48/2015 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 24 września 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów na lokale użytkowe 239 KB
Uchwała Nr VII/47/2015 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 24 września 2015 r. w sprawie przeznaczenia lokali na potrzeby organizacji działających na terenie gminy 204 KB
Uchwała Nr VII/46/2015 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 24 września 2015 r. w sprawie przystąpienia Gminy Świnice Warckie do stowarzyszenia pod nazwą Rybacka Lokalna Grupa Działania "Z Ikrą" 250 KB
Uchwała Nr VII/45/2015 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 24 września 2015 r. w sprawie wyboru ławnika 192 KB
Uchwała Nr VI/44/2015 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Świnice Warckie na 2015 rok MB
Uchwała Nr VI/43/2015 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świnice Warckie na lata 2015-2027 MB
Uchwała Nr VI/42/2015 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale nr V/31/2015 Rady Gminy Świnice Warckie w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa od osób fizycznych podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso 263 KB
Uchwała Nr VI/41/2015 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie powołania Zespołu opiniującego kandydatów na ławników 216 KB
Uchwała Nr VI/40/2015 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2014 rok 266 KB
Uchwała Nr VI/39/2015 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Świnice Warckie wraz ze sprawozdaniem finansowym za 2014 rok 232 KB
Uchwała Nr VI/38/2015 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie przystąpienia Gminy Świnice Warckie do Stowarzyszenia pod nazwą Lokalna Grupa Działania "PRYM" 265 KB
Uchwała Nr V/37/2015 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe 252 KB
Uchwała Nr V/36/2015 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie Statutu Gminy Świnice Warckie MB
Uchwała Nr V/35/2015 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie ustalenia stawek procentowych opłaty adiacenckiej 199 KB
Uchwała Nr V/34/2015 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Świnice Warckie na 2015 rok MB
Uchwała Nr V/33/2015 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świnice Warckie na lata 2015-2027 MB
Uchwała Nr V/32/2015 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Świnice Warckie na rok 2016 środków stanowiących fundusz sołecki 177 KB
Uchwała Nr V/31/2015 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa od osób fizycznych podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso 464 KB
Uchwała Nr V/30/2015 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przystąpienia Gminy Świnice Warckie do realizacji projektu "Przedszkole na medal" 203 KB
Uchwała Nr V/29/2015 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie określenia kryteriów stosowanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym prowadzonym przez Gminę Świnice Warckie 290 KB
Uchwała Nr V/28/2015 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie Programu współpracy Gminy Świnice Warckie z organizacjami pozarządowymi na 2015 rok MB
Uchwała Nr V/27/2015 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Bibliotki Publicznej w Świnicach Warckich 176 KB
Uchwała Nr V/26/2015 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Świnicach Warckich 176 KB
Uchwała Nr IV/25/2015 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Świnice Warckie na 2015 rok MB
Uchwała Nr IV/24/2015 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świnice Warckie na lata 2015-2027 MB
Uchwała Nr IV/23/2015 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie przyznania pomocy finansowej Powiatowi Łęczyckiemu na 2015 rok w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa mostu na Kanale Rogulickim w ciągu drogi powiatowej Nr 2512E w m. Orszewice w km 1 + 1650 wraz z dojazdami" na podstawie umowy pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego 235 KB
Uchwała Nr IV/22/2015 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 224 KB
Uchwała Nr IV/21/2015 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe 203 KB
Uchwała Nr IV/20/2015 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawki tej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej wielkości 179 KB
Uchwała Nr IV/19/2015 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego 220 KB
Uchwała Nr IV/18/2015 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie pominka przyrody - grupa topoli białych rosnących w miejscowości Zbylczyce 382 KB
Uchwała Nr IV/17/2015 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin niektórych nauczycieli 195 KB
Uchwała Nr IV/16/2015 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok 937 KB
Uchwała Nr IV/15/2015 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 467 KB