główna zawartość
artykuł nr 1

Ogłoszenie Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 8 października 2015 r.

Wójt Gminy Świnice Warckie w związku z przygotowywaniem projektu  uchwały:

w sprawie programu współpracy Gminy Świnice Warckie z organizacjami pozarządowymi na 2016 r.

zwraca się z prośbą o wyrażenie opinii i zgłoszenie uwag do ww. projektu.

Proszę o zgłaszanie uwag na załączonych formularzach zgłaszania opinii w terminie do dnia 28 października 2015 r.

 

Załączniki:
Formularz uwag do projektu 32 KB
Projekt uchwały 209 KB
artykuł nr 2

OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT

 

OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT

 

Na podstawie art. 15 ust.2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014r. poz.1118), Wójt Gminy Świnice Warckie podaje do publicznej wiadomości wyniki ogłoszonego w dniu 09  czerwca 2015r.  otwartego konkursu ofert na realizację poniższego zadania publicznego:

 

Lp.

Nazwa oferenta

Nazwa zadania publicznego

Przyznana kwota dotacji ( w zł)

1

 Stowarzyszenia „Mamy Wielkie Serca” z siedzibą w Świnicach Warckich przy ul. Kościuszki 14 99-140 Świnice Warckie  

I. Nazwa zadania:

 

Porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym

 

II. Tytuł zadania:
Półkolonie dla dzieci

 

2 000,00

 

 

Z poważaniem

Wójt Gminy
/-/ Krzysztof Próchniewicz

Świnice Warckie, dnia 01 lipca 2015r.

artykuł nr 3

OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT

 

OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT

 

Na podstawie art. 15 ust.2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014r. poz.1118), Wójt Gminy Świnice Warckie podaje do publicznej wiadomości wyniki ogłoszonego w dniu 09  czerwca 2015r.  otwartego konkursu ofert na realizację poniższego zadania publicznego:

 

Lp.

Nazwa oferenta

Nazwa zadania publicznego

Przyznana kwota dotacji ( w zł)

1

 Stowarzyszenia „Mamy Wielkie Serca” z siedzibą w Świnicach Warckich przy ul. Kościuszki 14 99-140 Świnice Warckie  

I. Nazwa zadania:

 

Ochrona i promocja zdrowia

II. Tytuł zadania:

 

Festyn rodzinny

1 000,00

 

 

Z poważaniem

 Wójt Gminy
/-/ Krzysztof Próchniewicz

Świnice Warckie, dnia 01 lipca 2015r.

artykuł nr 4

Wójt Gminy Świnice Warckie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2015 roku zadań z dziedziny przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

 

Świnice Warckie, dn. 09 czerwca 2015r.

 

Na podstawie Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku (Dz. U. z 2014r., poz. 1118), Wójt Gminy Świnice Warckie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2015 roku zadań z dziedziny  przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

 

 

Tytuł zadania:

półkolonie letnie dla dzieci

Planowana kwota dotacji w 2015 r.

Planowana wysokość środków na realizację zadania publicznego wynosi 2000,00 zł.

 Szczegóły w załącznikach.

 
 

 

Załączniki:
konkurs półkolonie 23 KB
wzór umowy 35 KB
wzór oferty 39 KB
artykuł nr 5

Wójt Gminy Świnice Warckie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2015 roku zadań z dziedziny przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

Świnice Warckie, dn. 09 czerwca 2015r.

 

Na podstawie Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku (Dz. U. z 2014r., poz. 1118), Wójt Gminy Świnice Warckie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2015 roku zadań z dziedziny  przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

 

Tytuł zadania:

Festyn rodzinny

Planowana kwota dotacji w 2015 r.

Planowana wysokość środków na realizację zadania publicznego wynosi 1000,00 zł.

 

 

 Szczegóły w załącznikach.

Załączniki:
Konkurs - festyn 22 KB
wzór umowy 35 KB
wzór oferty 39 KB