Ogłoszenie Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 8 października 2015 r.

Wójt Gminy Świnice Warckie w związku z przygotowywaniem projektu uchwały:

w sprawie programu współpracy Gminy Świnice Warckie z organizacjami pozarządowymi na 2016 r.

zwraca się z prośbą o wyrażenie opinii i zgłoszenie uwag do ww. projektu.

Proszę o zgłaszanie uwag na załączonych formularzach zgłaszania opinii w terminie do dnia 28 października 2015 r.

Załączniki
Projekt uchwały   209.293 KB
Formularz uwag do projektu   32.000 KB

OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT

OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT

Na podstawie art. 15 ust.2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014r. poz.1118), Wójt Gminy Świnice Warckie podaje do publicznej wiadomości wyniki ogłoszonego w dniu 09 czerwca 2015r. otwartego konkursu ofert na realizację poniższego zadania publicznego:

Lp.

Nazwa oferenta

Nazwa zadania publicznego

Przyznana kwota dotacji ( w zł)

1

Stowarzyszenia „Mamy Wielkie Serca” z siedzibą w Świnicach Warckich przy ul. Kościuszki 14 99-140 Świnice Warckie

I. Nazwa zadania:

Porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym

II. Tytuł zadania:
Półkolonie dla dzieci

2 000,00

Z poważaniem

Wójt Gminy
/-/ Krzysztof Próchniewicz

Świnice Warckie, dnia 01 lipca 2015r.

OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT

OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT

Na podstawie art. 15 ust.2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014r. poz.1118), Wójt Gminy Świnice Warckie podaje do publicznej wiadomości wyniki ogłoszonego w dniu 09 czerwca 2015r. otwartego konkursu ofert na realizację poniższego zadania publicznego:

Lp.

Nazwa oferenta

Nazwa zadania publicznego

Przyznana kwota dotacji ( w zł)

1

Stowarzyszenia „Mamy Wielkie Serca” z siedzibą w Świnicach Warckich przy ul. Kościuszki 14 99-140 Świnice Warckie

I. Nazwa zadania:

Ochrona i promocja zdrowia

II. Tytuł zadania:

Festyn rodzinny

1 000,00

Z poważaniem

Wójt Gminy
/-/ Krzysztof Próchniewicz

Świnice Warckie, dnia 01 lipca 2015r.

Wójt Gminy Świnice Warckie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2015 roku zadań z dziedziny przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

Świnice Warckie, dn. 09 czerwca 2015r.

Na podstawie Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku (Dz. U. z 2014r., poz. 1118), Wójt Gminy Świnice Warckie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2015 roku zadań z dziedziny przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

Tytuł zadania:

półkolonie letnie dla dzieci

Planowana kwota dotacji w 2015 r.

Planowana wysokość środków na realizację zadania publicznego wynosi 2000,00 zł.

Szczegóły w załącznikach.

Załączniki
wzór oferty   38.909 KB
wzór umowy   34.597 KB
konkurs półkolonie   22.630 KB

Wójt Gminy Świnice Warckie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2015 roku zadań z dziedziny przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

Świnice Warckie, dn. 09 czerwca 2015r.

Na podstawie Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku (Dz. U. z 2014r., poz. 1118), Wójt Gminy Świnice Warckie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2015 roku zadań z dziedziny przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

Tytuł zadania:

Festyn rodzinny

Planowana kwota dotacji w 2015 r.

Planowana wysokość środków na realizację zadania publicznego wynosi 1000,00 zł.

Szczegóły w załącznikach.

Załączniki
wzór oferty   38.909 KB
wzór umowy   34.597 KB
Konkurs - festyn   22.466 KB

Program Współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2015 rok