główna zawartość
artykuł nr 1

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert

OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT

 

  Na podstawie art. 15 ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2016 r. poz. 239 ) Wójt Gminy Świnice Warckie podaje do publicznej wiadomości wyniki ogłoszonego w dniu 29 lipca 2016 r. otwartego konkursu ofert na realizację poniższego zadania publicznego:

Lp.

Nazwa oferenta

Nazwa zadania publicznego

Przyznana kwota dotacji

1.

Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Okręgowy w Łodzi z siedzibą w Łodzi przy ul. Wółczańskiej 217/219,

 93 – 005 Łódź

Prowadzenie punktu wydawania żywności.

647,95 zł

 

 

Wójt Gminy

(-) Krzysztof Próchniewicz

artykuł nr 2

Wójt Gminy Świnice Warckie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2016 roku zadań z dziedziny pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób poprzez zadanie z zakresu prowadzenia punktu wydawania żywności

Wójt Gminy Świnice Warckie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2016 roku zadań z dziedziny pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób poprzez zadanie z zakresu prowadzenia punktu wydawania żywności

 

Świnice Warckie, dn. 29 lipca 2016r.

 

Na podstawie Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r., o działalności pożytku i o wolontariacie (Dz. U. z 2016r., poz. 239), Wójt Gminy Świnice Warckie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2016r., zadań z dziedziny pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób poprzez zadanie
z zakresu prowadzenia punktu wydawania żywności.

Tytuł zadania:

Prowadzenie punktu wydawania żywności

Planowana kwota dotacji w 2016r.

Planowana wysokość środków na realizację zadania publicznego wynosi 2.400,00 zł.

Szczegóły w załącznikach.

Załączniki:
Wzór umowy 35 KB
Wzór oferty 39 KB
Ogłoszenie 19 KB
artykuł nr 3

OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT

OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT

 

Na podstawie art. 15 ust.2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 239), Wójt Gminy Świnice Warckie podaje do publicznej wiadomości wyniki ogłoszonego w dniu 28 kwietnia 2016 r.  otwartego konkursu ofert na realizację poniższego zadania publicznego:

 

Lp.

Nazwa oferenta

Nazwa zadania publicznego

Przyznana kwota dotacji ( w zł)

1

 Stowarzyszenia „Mamy Wielkie Serca” z siedzibą w Świnicach Warckich przy ul. Kościuszki 14 99-140 Świnice Warckie  

I. Nazwa zadania:

 

Ochrona i promocja zdrowia

II. Tytuł zadania:

 

Festyn rodzinny

1 000,00

 

Wójt Gminy
/-/ Krzysztof Próchniewicz

Świnice Warckie, dnia 13 czerwca 2016r.

artykuł nr 4

OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT

OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT

 

Na podstawie art. 15 ust.2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 239), Wójt Gminy Świnice Warckie podaje do publicznej wiadomości wyniki ogłoszonego w dniu 28 kwietnia 2016 r.  otwartego konkursu ofert na realizację poniższego zadania publicznego:

 

Lp.

Nazwa oferenta

Nazwa zadania publicznego

Przyznana kwota dotacji ( w zł)

1

 Stowarzyszenia „Mamy Wielkie Serca” z siedzibą w Świnicach Warckich przy ul. Kościuszki 14 99-140 Świnice Warckie  

I. Nazwa zadania:

 

Porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym

 

II. Tytuł zadania:
Półkolonie dla dzieci

 

2 000,00

 

Wójt Gminy
/-/ Krzysztof Próchniewicz

Świnice Warckie, dnia 13 czerwca 2016r.

artykuł nr 5

Wójt Gminy Świnice Warckie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2016 roku zadań z dziedziny przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

Świnice Warckie, dn. 28 kwietnia 2016 r. 

Na podstawie Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku i o wolontariacie  (Dz. U. z 2016 r., poz. 239), Wójt Gminy Świnice Warckie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2016 roku zadań z dziedziny  przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

Tytuł zadania:

półkolonie letnie dla dzieci

Planowana kwota dotacji w 2016 r.

Planowana wysokość środków na realizację zadania publicznego wynosi 2000,00 zł.

Szczegóły w załącznikach.

 

Załączniki:
Wzór umowy 35 KB
Wzór oferty 39 KB
Ogłoszenie 270 KB