Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert

OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT

Na podstawie art. 15 ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2016 r. poz. 239 ) Wójt Gminy Świnice Warckie podaje do publicznej wiadomości wyniki ogłoszonego w dniu 29 lipca 2016 r. otwartego konkursu ofert na realizację poniższego zadania publicznego:

Lp.

Nazwa oferenta

Nazwa zadania publicznego

Przyznana kwota dotacji

1.

Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Okręgowy w Łodzi z siedzibą w Łodzi przy ul. Wółczańskiej 217/219,

93 – 005 Łódź

Prowadzenie punktu wydawania żywności.

647,95 zł

Wójt Gminy

(-) Krzysztof Próchniewicz

Wójt Gminy Świnice Warckie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2016 roku zadań z dziedziny pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób poprzez zadanie z zakresu prowadzenia punktu wydawania żywności

Wójt Gminy Świnice Warckie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2016 roku zadań z dziedziny pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób poprzez zadanie z zakresu prowadzenia punktu wydawania żywności

Świnice Warckie, dn. 29 lipca 2016r.

Na podstawie Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r., o działalności pożytku i o wolontariacie (Dz. U. z 2016r., poz. 239), Wójt Gminy Świnice Warckie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2016r., zadań z dziedziny pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób poprzez zadanie
z zakresu prowadzenia punktu wydawania żywności.

Tytuł zadania:

Prowadzenie punktu wydawania żywności

Planowana kwota dotacji w 2016r.

Planowana wysokość środków na realizację zadania publicznego wynosi 2.400,00 zł.

Szczegóły w załącznikach.

Załączniki
Ogłoszenie   19.260 KB
Wzór oferty   39.065 KB
Wzór umowy   34.653 KB

OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT

OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT

Na podstawie art. 15 ust.2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 239), Wójt Gminy Świnice Warckie podaje do publicznej wiadomości wyniki ogłoszonego w dniu 28 kwietnia 2016 r. otwartego konkursu ofert na realizację poniższego zadania publicznego:


Lp.

Nazwa oferenta

Nazwa zadania publicznego

Przyznana kwota dotacji ( w zł)

1

Stowarzyszenia „Mamy Wielkie Serca” z siedzibą w Świnicach Warckich przy ul. Kościuszki 14 99-140 Świnice Warckie

I. Nazwa zadania:

Ochrona i promocja zdrowia

II. Tytuł zadania:

Festyn rodzinny

1 000,00


Wójt Gminy
/-/ Krzysztof Próchniewicz

Świnice Warckie, dnia 13 czerwca 2016r.

OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT

OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT

Na podstawie art. 15 ust.2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 239), Wójt Gminy Świnice Warckie podaje do publicznej wiadomości wyniki ogłoszonego w dniu 28 kwietnia 2016 r. otwartego konkursu ofert na realizację poniższego zadania publicznego:

Lp.

Nazwa oferenta

Nazwa zadania publicznego

Przyznana kwota dotacji ( w zł)

1

Stowarzyszenia „Mamy Wielkie Serca” z siedzibą w Świnicach Warckich przy ul. Kościuszki 14 99-140 Świnice Warckie

I. Nazwa zadania:

Porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym

II. Tytuł zadania:
Półkolonie dla dzieci

2 000,00

Wójt Gminy
/-/ Krzysztof Próchniewicz

Świnice Warckie, dnia 13 czerwca 2016r.

Wójt Gminy Świnice Warckie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2016 roku zadań z dziedziny przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

Świnice Warckie, dn. 28 kwietnia 2016 r.

Na podstawie Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 239), Wójt Gminy Świnice Warckie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2016 roku zadań z dziedziny przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

Tytuł zadania:

półkolonie letnie dla dzieci

Planowana kwota dotacji w 2016 r.

Planowana wysokość środków na realizację zadania publicznego wynosi 2000,00 zł.

Szczegóły w załącznikach.

Załączniki
Ogłoszenie   270.164 KB
Wzór oferty   38.912 KB
Wzór umowy   34.597 KB

Wójt Gminy Świnice Warckie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2016 roku zadań z dziedziny przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

Świnice Warckie, dn. 28 kwietnia 2016 r.

Na podstawie Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 239), Wójt Gminy Świnice Warckie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2016 roku zadań z dziedziny przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

Tytuł zadania:

Festyn rodzinny

Planowana kwota dotacji w 2016 r.

Planowana wysokość środków na realizację zadania publicznego wynosi 1000,00 zł.

Szczegóły w załącznikach.

Załączniki
Ogłoszenie   260.474 KB
Oferta wzór   38.912 KB
Wzór umowy   34.597 KB

Program Współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2016 rok