główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwały Rady Gminy Świnice Warckie podjęte w 2016 roku

Załączniki:
Uchwała Rady Gminy Świnice Warckie Nr XVI/121/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świnice Warckie na 2017 rok 286 KB
Uchwała Rady Gminy Świnice Warckie Nr XVI/127/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi MB
Uchwała Rady Gminy Świnice Warckie Nr XVI/126/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie pkreślenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego poza czasem przeznaczonym na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę dzieci do lat 5 289 KB
Uchwała Rady Gminy Świnice Warckie Nr XVI/125/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 r. MB
Uchwała Rady Gminy Świnice Warckie Nr XVI/124/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Świnice Warckie 249 KB
Uchwała Rady Gminy Świnice Warckie Nr XVI/123/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi przez Urząd Gminy Świnice Warckie 285 KB
Uchwała Rady Gminy Świnice Warckie Nr XVI/122/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie planów pracy rady gminy i jej komisji na 2017 r. 875 KB
Uchwała Rady Gminy Świnice Warckie Nr XVI/120/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świnice Warckie na lata 2017-2032 MB
Uchwała Rady Gminy Świnice Warckie Nr XVI/119/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Świnice Warckie na 2016 rok MB
Uchwała Rady Gminy Świnice Warckie Nr XVI/118/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świnice Warckie na lata 2016-2032 MB
Uchwała Rady Gminy Świnice Warckie Nr XV/117/2016 z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości 475 KB
Uchwała Rady Gminy Świnice Warckie Nr XV/116/2016 z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Świnice Warckie na 2016 rok MB
Uchwała Rady Gminy Świnice Warckie Nr XV/115/2016 z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świnice Warckie na lata 2016-2032 MB
Uchwała Rady Gminy Świnice Warckie Nr XV/114/2016 z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie Programu współpracy Gminy Świnice Warckie z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok MB
Uchwała Rady Gminy Świnice Warckie Nr XV/113/2016 z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe 452 KB
Uchwała Rady Gminy Świnice Warckie Nr XV/112/2016 z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawki tej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej wielkości 346 KB
Uchwała Rady Gminy Świnice Warckie Nr XV/111/2016 z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 90 KB
Uchwała Rady Gminy Świnice Warckie Nr XV/110/2016 z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków 521 KB
Uchwała Rady Gminy Świnice Warckie Nr XV/109/2016 z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie obniżki średniej ceny żyta dla celów podatku rolnego 29 KB
Uchwała Rady Gminy Świnice Warckie Nr XIV/108/2016 z dnia 22 września 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Świnice Warckie na 2016 rok MB
Uchwała Rady Gminy Świnice Warckie Nr XIV/107/2016 z dnia 22 września 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świnice Warckie na lata 2016-2032 MB
Uchwała Rady Gminy Świnice Warckie Nr XIV/106/2016 z dnia 22 września 2016 r. w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych na pomniku przyrody - dębie szypułkowym znajdującym się na dz. nr 456 w obrębie Stemplew gm. Świnice Warckie 412 KB
Uchwała Rady Gminy Świnice Warckie Nr XIV/105/2016 z dnia 22 września 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi MB
Uchwała Rady Gminy Świnice Warckie Nr XIV/104/2016 z dnia 22 września 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości 460 KB
Uchwała Rady Gminy Świnice Warckie Nr XIV/103/2016 z dnia 22 września 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości 466 KB
Uchwała Rady Gminy Świnice Warckie Nr XIV/102/2016 z dnia 22 września 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości 493 KB
Uchwała Rady Gminy Świnice Warckie Nr XIV/101/2016 z dnia 22 września 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości 449 KB
Uchwała Rady Gminy Świnice Warckie Nr XIII/100/2016 z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie skargi na nieprawidłowości w zakresie działania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świnicach Warckich 886 KB
Uchwała Rady Gminy Świnice Warckie Nr XIII/99/2016 z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Świnice Warckie na 2016 rok MB
Uchwała Rady Gminy Świnice Warckie Nr XIII/98/2016 z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świnice Warckie na lata 2016-2032 MB
Uchwała Rady Gminy Świnice Warckie Nr XIII/97/2016 z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie nabycia na podstawie umowy darowizny prawa użytkowania wieczystego 225 KB
Uchwała Rady Gminy Świnice Warckie Nr XIII/96/2016 z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie likwidacji jednostki budżetowej Gminnego Zespołu Obsługi Ekonomicznej i Administracyjnej Oświaty w Świnicach Warckich 236 KB
Uchwała Rady Gminy Świnice Warckie Nr XIII/95/2016 z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi MB
Uchwała Rady Gminy Świnice Warckie Nr XIII/94/2016 z dnia 23 czerwca 2016 r. zmianiająca uchwałę nr IV/20/2015 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawki tej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej wielkości 201 KB
Uchwała Rady Gminy Świnice Warckie Nr XIII/93/2016 z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 505 KB
Uchwała Rady Gminy Świnice Warckie Nr XIII/92/2016 z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Świnice Warckie MB
Uchwała Rady Gminy Świnice Warckie Nr XIII/91/2016 z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2015 rok 316 KB
Uchwała Rady Gminy Świnice Warckie Nr XIII/90/2016 z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Świnice Warckie wraz ze sprawozdaniem finansowym za 2015 rok 305 KB
Uchwała Rady Gminy Świnice Warckie Nr XII/89/2016 z dnia 12 maja 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Świnice Warckie na rok 2016 MB
Uchwała Rady Gminy Świnice Warckie Nr XII/88/2016 z dnia 12 maja 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świnice Warckie na lata 2016-2032 MB
Uchwała Rady Gminy Świnice Warckie Nr XII/87/2016 z dnia 12 maja 2016 r. w sprawie zasad dofinansowania kosztów usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Świnice Warckie 785 KB
Uchwała Rady Gminy Świnice Warckie Nr XI/86/2016 z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Świnice Warckie na lata 2016-2021 196 KB
Uchwała Rady Gminy Świnice Warckie Nr XI/85/2016 z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Świnice Warckie na 2016 rok 10 MB
Uchwała Rady Gminy Świnice Warckie Nr XI/84/2016 z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świnice Warckie na lata 2016-2032 MB
Uchwała Rady Gminy Świnice Warckie Nr XI/83/2016 z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Świnice Warckie na rok 2017 środków stanowiących fundusz sołecki 378 KB
Uchwała Rady Gminy Świnice Warckie Nr XI/82/2016 z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 540 KB
Uchwała Rady Gminy Świnice Warckie Nr XI/81/2016 z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świnicach Warckich MB
Uchwała Rady Gminy Świnice Warckie Nr XI/80/2016 z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Świnicach Warckich MB
Uchwała Rady Gminy Świnice Warckie Nr XI/79/2016 z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Świnicach Warckich MB