Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 rok