główna zawartość
artykuł nr 1

Informacja o podaniu do publicznej wiadomości wykazu nr 1/2016 do Zarządzenia Nr 158/2016 i wykazu nr 2/2016 do Zarządzenia Nr 159/2016

 

I N F O R M A C J A

 

Działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia  21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( jed. tekst. Dz. U. z 2015 r., poz.1774 z późn. zm. ) Wójt Gminy Świnice Warckie informuje, że ;

  1. Wykaz Nr 1/2016 stanowiący załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 158/2016 Wójta

  Gminy  Świnice Warckie z dnia 05 grudnia 2016 r.  w sprawie sprzedaży

  nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Drozdów oznaczonej numerem

  ewidencyjnym działki 271 o powierzchni 0,0200 ha w trybie bezprzetargowym dla  

  której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Łęczycy księga wieczysta nr

  LD1Y/00061125/0  i

  1. Wykaz Nr 2/2016 stanowiący załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 159/2016 Wójta

Gminy  Świnice Warckie z dnia 05 grudnia 2016 r.  w sprawie sprzedaży nieruchomości  zabudowanej położonej w obrębie Świnice Osiedle oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 40/3 o powierzchni 0,3580 ha w trybie bezprzetargowym  dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Łęczycy księga  wieczysta nr  LD1Y/00061118/8,

zostaną zamieszczone na okres od dnia 09 grudnia  2016 r. do dnia  30 grudnia 2016 r. na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Świnice Warckie i w miejscowościach w których położone  są nieruchomości.  

  W wykazach podane są terminy składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt 1 i 2 powołanej wyżej ustawy.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Świnice Warckie ( pokój nr 12 ) tel. 632881074.

Niniejsza informacja zostaje zamieszczona na stronie internetowej urzędu gminy www.swinicewarckie.com.pl  i  Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.swinice.akcessnet.net  w  zakładce Gospodarka Komunalna.

Świnice Warckie, dnia  05 grudnia 2016 r.

 

   Wójt Gminy

  (-) Krzysztof  Próchniewicz

 

artykuł nr 2

ZARZĄDZENIE Nr 110/2016 Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 18 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem lokalu użytkowego na okres 3 lat

              ZARZĄDZENIE Nr 110/2016

Wójta Gminy Świnice Warckie

z dnia 18 kwietnia 2016 r.

w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia pierwszego przetargu ustnego

nieograniczonego na wynajem lokalu użytkowego na okres 3 lat 

  Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt  3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z  2016 r., poz.446 ) ) art. 13 ust.1, art. 38 ust. 1 i 2 art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2015 r., poz. 1774, poz. 1777 z 2016 r., poz. 65 )  oraz § 3 ust. 1 , § 13  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. z 2014 r., poz. 1490 ) Wójt Gminy Świnice Warckie zarządza co następuje :

  § 1. Ogłasza się przeprowadzenie pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Świnice Warckie  zgodnie z załącznikiem Nr 1.

  §  2.  Ogłoszenie podane zostanie do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy Świnice Warckie i w miejscowości Świnice Warckie na stronie internetowej urzędu www.swinicewarckie.com.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy www.bip.swinice.akcessnet.net  w zakładce Gospodarka Komunalna.

  § 3.  Wykonanie  Zarządzenia powierza się komisji przetargowej.

  §  4.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  Wójt Gminy

     (-) Krzysztof Próchniewicz

Załącznik Nr 1

  do Zarządzenia Nr 110/2016

  Wójta Gminy Świnice Warckie

  z dnia 18 kwietnia 2016 r.

 

O g ł o s z e n i e

Wójt   Gminy  Świnice  Warckie

o g ł a s z a

pierwszy  przetarg  ustny  nieograniczony

na wynajem lokalu użytkowego o powierzchni użytkowej  124,20 m2  zlokalizowanego na parterze budynku w Świnicach Warckich przy ulicy Szkolnej 28 w obrębie Świnice Osiedle na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 123/2 ujawnionej w księdze wieczystej LD1Y/00051015/3 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Łęczycy.

Lokal ten składa się z pięciu pomieszczeń wraz z korytarzem i przeznaczony jest na prowadzenie działalności usługowo - handlowej lub usługowej na okres 3 lat.

Cena wywoławcza miesięcznego czynszu z wynajmu tego lokalu użytkowego wynosi 626,02 zł  netto  plus należny podatek VAT.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej.

 Wadium w pieniądzu należy wpłacić  w kasie Urzędu Gminy Świnice Warckie lub na rachunek bankowy gminy w LBS Strzałkowo 59 8543 0000 2004 4000 0143 0006 w terminie do dnia 19 maja 2016 r.

Wadium  wniesione przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg zostanie zaliczone na poczet czynszu najmu.

Wadium wniesione przez pozostałych uczestników przetargu podlega zwrotowi w ciągu 3 dni od dnia odwołania czy zamknięcia przetargu.  

Wadium przepada na rzecz gminy w przypadku uchylenia się uczestnika przetargu, który przetarg wygrał od zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego.  

Ustalona wysokość miesięcznego czynszu w wyniku przetargu z najmu lokalu użytkowego będzie co roku waloryzowana o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług przyjmowanych przy budżecie gminy poczynając od 1 stycznia 2017 r.

Komisja przetargowa przed otwarciem przetargu stwierdza wniesienie wadium przez uczestników przetargu.

Przetarg odbędzie się w dniu 24 maja  2016 r. o godzinie 10oo w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Świnice Warckie pierwsze piętro pokój numer 8.

Umowa na wynajem tego lokalu zostanie zawarta na czas określony -  3 lata z możliwością rozwiązania przez każdą ze stron za miesięcznym okresem wypowiedzenia.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z podaniem przyczyny odwołania niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości. Szczegółowych informacji dotyczących oferowanego do wynajmu lokalu użytkowego można uzyskać na stanowisku gospodarka nieruchomościami i lokalami w pokoju Nr 12 lub pod numerem telefonu 632881074.

Ogłoszenie o przetargu zamieszcza się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Świnice Warckie, na stronie internetowej urzędu www.swinicewarckie.com.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Świnice Warckie pod adresem www. bip.swinice.akcessnet.net w zakładce Gospodarka Komunalna.

Świnice Warckie, dnia 18 kwietnia 2016 r.

  Wójt Gminy

  (-) Krzysztof Próchniewicz

 

artykuł nr 3

Zarządzenia Nr 129 /2016 Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości rolnej z przeznaczeniem na prowadzenie działalności rolniczej

I N F O R M A C J A

 

  Na podstawie art. 35 ustawy z dnia  21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( jed. tekst. Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 ze zm. ) Wójt Gminy Świnice Warckie podaje do publicznej wiadomości Wykaz Nr 1/2016 stanowiący załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 129 /2016 Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości rolnej z przeznaczeniem na prowadzenie działalności rolniczej stanowiącej własność Gminy Świnice Warckie położonej w obrębie Świnice Osiedle oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 89/2 o powierzchni 0,5700 ha w drodze bezprzetargowej na okres do 3 lat.

Szczegółowe informacje odnośnie wydzierżawienia tej nieruchomości udzielane będą w pokoju   numer 12 Urzędu Gminy Świnice Warckie od poniedziałku do piątku w godzinach pracy tj.  od 730 do 15 30 oraz  telefonicznie pod numerem telefonu 632881074 w  terminie wywieszenia wykazu na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy Świnice Warckie  i w  miejscowości Świnice Warckie od dnia 29 lipca 2016 r. do dnia 19 sierpnia 2016 r.

Niniejsza informacja zostaje zamieszczona na stronie internetowej urzędu gminy www.swinicewarckie.com.pl i  Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.swinice.akcessnet.net  w  zakładce Gospodarka Komunalna.

 

Świnice Warckie, dnia 25 lipca 2016 r. Wójt Gminy

  (-) Krzysztof Próchniewicz

     

artykuł nr 4

Decyzja Starosty Łęczyckiego o uznaniu z dniem 05 lipca 1963r. za mienie gminne nieruchomości położonych w jednostce ewidencyjnej Świnice Warckie.

Decyzja stanowi załącznik nr 1

Załączniki:
Decyzja 625 KB
artykuł nr 5

Informacja o podaniu do publicznej wiadomości wykazu nr 1/2016

 

I N F O R M A C J A

 

  Na podstawie art. 35 ustawy z dnia  21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 ze zm.) Wójt Gminy Świnice Warckie podaje do publicznej wiadomości Wykaz Nr 1/2016 stanowiący załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 102/2016 Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 14 marca 2016  r.  w sprawie najmu lokalu użytkowego w drodze przetargowej stanowiącego własność Gminy Świnice Warckie zlokalizowanego na parterze budynku przy ulicy Szkolnej 28 w miejscowości Świnice Warckie.

Szczegółowe informacje odnośnie najmu tego lokalu użytkowego udzielane będą w pokoju       numer 12 Urzędu Gminy Świnice Warckie od poniedziałku do piątku w godzinach pracy  tj.  od  730 do 15 30 oraz  telefonicznie pod numerem telefonu 632881074 w  terminie wywieszenia wykazu na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy Świnice Warckie i w miejscowości Świnice Warckie od dnia 18 marca 2016 r. do dnia 08 kwietnia  2016 r.  

Niniejsza informacja zostaje zamieszczona na stronie internetowej urzędu gminy www.swinicewarckie.com.pl  i  Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.swinice.akcessnet.net w zakładce Gospodarka Komunalna.  

 

Świnice Warckie, dnia 14 marca 2016 r.   Wójt Gminy

  (-) Krzysztof  Próchniewicz