ZARZĄDZENIE Nr 238/2017 Wójta Gminy Świnice Warckie z...

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 238/2017 Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 18 grudnia 2017 r. W y k a z Nr 2 /2017 lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Świnice Warckie przeznaczonego na najem w trybie przetargowym Lp. Miejsce położenia lokalu Numer księgi wieczystej. Powierzchnia użytkowa lokalu i jego przeznaczenie. Cena wywoławcza czynszu najmu netto do przetargu. Wysokość opłaty za ogrzewanie w 2018 r. i w 2019 r. Opłaty które obciążają najemcę. Okres zawarcia umowy i termin ui...

ZARZĄDZENIE Nr 218/2017 Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 10 października 2017 r.w  sprawie  wykazu nieruchomości przeznaczonej do użyczenia

ZARZĄDZENIE Nr 218/2017

Wójta Gminy Świnice Warckie

z dnia 10 października 2017 r.

w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do użyczenia

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2016 r., poz. 446, poz. 1579, poz. 1948 z 2017 r., poz.730, poz. 935 ) oraz art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2016 r., poz. 2147, poz. 2260 z 2017 r., poz. 624, poz. 820, poz. 1509, poz. 1529 ) zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustala się wykaz nieruchomości przeznaczonej do użyczenia z zasobu nieruchomości Gminy Świnice Warckie stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Wykaz o którym mowa w § 1 podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Świnicach Warckich i w miejscowości Piaski oraz będzie zamieszczony na stronie internetowej gminy www.swinicewarckie.com.pl i w Biuletynie Informacji Publicznych www.swinice.bip.akcessnet.net od dnia 13 października 2017 r. do dnia 03 listopada 2017 r.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

( - ) Krzysztof Próchniewicz

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 218/2017

Wójta Gminy Świnice Warckie

z dnia 10 października 2017 r.

Wykaz Nr 1/2017

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Świnice Warckie przeznaczonej

do użyczenia w drodze bezprzetargowej

1. Położenie nieruchomości - obręb : Piaski

2 .Numer ewidencyjny działki : część działki 131

3. Powierzchnia działki : 150 m2

4.Numer księgi wieczystej : LD1Y/00043835/8

5.Okres użyczenia do 31 grudnia 2025 r.

6 .Informacja o przeznaczeniu : Nieruchomość zostanie użyczona

nieruchomości do użyczenia na rzecz Towarzystwa Przyjaciół

Ziemi Świnickiej.

Szczegółowe warunki użyczenia nieruchomości zostaną określone w umowie użyczenia.

Świnice Warckie, dnia 10 października 2017 r.

Wójt Gminy

(- ) Krzysztof Próchniewicz

Informacje o wywieszeniu wykazu Nr 1 w sprawie użyczenia nieruchomości położonej w obrębie Piaski

I N F O R M A C J A

Działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 ze zm. ) Wójt Gminy Świnice Warckie informuje, że Wykaz Nr 1/2017 stanowiący załączniki Nr 1 do Zarządzenia Nr 218/2017 Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 10 października 2017 r. w sprawie użyczenia nieruchomości położonej w obrębie Piaski stanowiącej część działki 131 o powierzchni 150 m2 zostanie wywieszony na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy Świnice Warckie i w miejscowości Piaski od dnia 13 października 2017 r. do dnia 03 listopada 2017 r. oraz zamieszczony będzie na stronie internetowej gminy www.swinicewarckie.com.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.swinice.akcessnet.net w zakładce Gospodarka Komunalna.

Dodatkowe informacje o użyczeniu nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Świnice Warckie ( pokój nr 12 ) tel. 632881074.

Niniejsza informacja zostanie zamieszczona w Dzienniku Łódzkim w dodatku Nasz Tygodnik Kutno Łęczyca.

Świnice Warckie, dnia 10 października 2017 r.

Wójt Gminy

(-) Krzysztof Próchniewicz

 ZARZĄDZENIE Nr 216/2017 Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 03 października 2017 r.w  sprawie  wykazów  nieruchomości  przeznaczonych do wydzierżawienia

ZARZĄDZENIE Nr 216/2017

Wójta Gminy Świnice Warckie

z dnia 03 października 2017 r.

w sprawie wykazów nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2016 r., poz. 446, poz. 1579, poz. 1948 z 2017 r., poz.730, poz. 935 ) oraz art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2016 r., poz. 2147, poz. 2260 z 2017 r., poz. 624, poz. 820, poz. 1509, poz. 1529 ) zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustala się wykazy nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia z zasobu nieruchomości Gminy Świnice Warckie stanowiące załączniki do zarządzenia:

  1. załączniki nr 1 - wykaz nr 1/2017;
  2. załącznik nr 2 - wykaz nr 2/2017.

§ 2. Wykazy o których mowa w § 1 podlegają ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Świnicach Warckich i w miejscowościach Władysławów i Piaski oraz będą zamieszczone na stronie internetowej gminy www.swinicewarckie.com.pl i w Biuletynie Informacji Publicznych www.swinice.bip.akcessnet.net od dnia 06 października 2017 r. do dnia 27 października 2017 r.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

(-) Krzysztof Próchniewicz

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 216/2017

Wójta Gminy Świnice Warckie

z dnia 03 października 2017 r.

Wykaz Nr 1/2017

nieruchomości rolnej stanowiącej własność Gminy Świnice Warckie przeznaczonej

do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres 10 lat

1. Położenie nieruchomości - obręb : Piaski

2 .Numer ewidencyjny działki : część działki 131

3. Powierzchnia działki : około 0,4500 ha

4.Numer księgi wieczystej : LD1Y/00043835/8

4. Opis nieruchomości : nieruchomość stanowi grunt rolny

Ps. IV - około 0,3100 ha,

R IV b - około 0,1400 ha.

5. Stawka rocznego czynszu : 200,00 zł

6. Aktualizacja czynszu : Stawka czynszu podlega corocznej

waloryzacji w oparciu o wskaźnik

wzrostu cen towarów i usług przyjmowanych

w ustawie budżetowej.

7. Okres wydzierżawienia : 10 lat za zgodą Rady Gminy wyrażoną

w Uchwale Nr XX/152/2017

z dnia 28 września 2017 r.

8.Termin uiszczenia czynszu : do 15. września każdego roku

kalendarzowego

9 .Informacja o przeznaczeniu : Nieruchomość zostanie wydzierżawiona

nieruchomości do wydzierżawienia z przeznaczeniem na prowadzenie

działalności rolniczej.

Dzierżawca oprócz czynszu za wydzierżawienie gruntów zobowiązany jest uiszczać podatki i inne ciężary związane z użytkowaniem gruntów.

Szczegółowe warunki dzierżawy zostaną określone w umowie dzierżawy.

Świnice Warckie, dnia 03 października 2017 r. Wójt Gminy

(-) Krzysztof Próchniewicz

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 216/2017

Wójta Gminy Świnice Warckie

z dnia 03 października 2017 r.

Wykaz Nr 2/2017

nieruchomości rolnej stanowiącej własność Gminy Świnice Warckie przeznaczonej

do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na okres 10 lat

1. Położenie nieruchomości - obręb : Władysławów

2 .Numer ewidencyjny działki : 186/2

3. Powierzchnia działki : 0,2868 ha

4.Numer księgi wieczystej : LD1Y/00047374/6

4. Opis nieruchomości : nieruchomość stanowi grunt rolny

R kl. IV b - 0,1641 ha, R kl. V - 0,1227 ha

5. Stawka rocznego czynszu : 150,00 zł

6. Aktualizacja czynszu : Stawka czynszu podlega corocznej

waloryzacji w oparciu o wskaźnik

wzrostu cen towarów i usług przyjmowanych

w ustawie budżetowej.

7. Okres wydzierżawienia : 10 lat

za zgodą Rady Gminy Świnice Warckie

wyrażoną w Uchwale Nr XX/152/2017

z dnia 28 września 2017 r.

8.Termin uiszczenia czynszu : do 15. września każdego roku

kalendarzowego

9 .Informacja o przeznaczeniu : Nieruchomość zostanie wydzierżawiona

nieruchomości do wydzierżawienia z przeznaczeniem na prowadzenie

działalności rolniczej.

Dzierżawca oprócz czynszu za wydzierżawienie gruntów zobowiązany jest uiszczać podatki i inne ciężary związane z użytkowaniem gruntów.

Szczegółowe warunki dzierżawy zostaną określone w umowie dzierżawy.

Świnice Warckie, dnia 03 października 2017 r.

Wójt Gminy

( - ) Krzysztof Próchniewicz

Informacje o wywieszeniu wykazu Nr 1 i Nr 2 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości

I N F O R M A C J A

Działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 ze zm. ) Wójt Gminy Świnice Warckie informuje, że Wykaz Nr 1/2017 i Wykaz Nr 2/2017 stanowiące załączniki Nr 1 i Nr 2 do Zarządzenia Nr 216/2017 Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 03 października 2017 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonych w obrębie Piaski stanowiącej część działki 131 o powierzchni około 0,4500 ha i w obrębie Władysławów oznaczonej numerem działki 186/2 o powierzchni 0,2868 ha gmina Świnice Warckie w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowych dzierżawców zostaną wywieszone na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy Świnice Warckie, w miejscowościach Piaski i Władysławów od dnia 06 października 2017 r. do dnia 27 października 2017 r. oraz zamieszczone będę na stronie internetowej gminy www.swinicewarckie.com.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.swinice.akcessnet.net. w zakładce Gospodarka Komunalna.

Dodatkowe informacje o wydzierżawieniu nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Świnice Warckie ( pokój nr 12 ) tel. 632881074.

Niniejsza informacja zostanie zamieszczona w Dzienniku Łódzkim w dodatku Nasz Tygodnik Kutno Łęczyca.

Świnice Warckie, dnia 03 października 2017 r. Wójt Gminy

(-) Krzysztof Próchniewicz

Zarządzenie Wójta Gminy Świnice Warckie w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w obrębie Parski

ZARZĄDZENIE Nr 191/2017

Wójta Gminy Świnice Warckie

z dnia 13 kwietnia 2017 r.

w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego

na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w obrębie Parski

Na podstawie art. 13 ust.1, art.37 ust.1, art. 38 ust.1 i ust.2 art.40 ust.1 pkt 1 i ust.3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2016 r., poz. 2147, poz. 2260 ) oraz § 3 ust.1, § 6 ust.1, ust. 3 i ust. 7, § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. z 2014 r., poz. 1490 ) w związku z Uchwałami Nr XIV/101/2016 i Nr XIV/102/2016 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 22 września 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargowym nieruchomości położonych w miejscowości i obrębie Parski zarządzam, co następuje :

§ 1. Ogłasza się przeprowadzenie pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Świnice Warckie zgodnie z załącznikiem Nr 1 oraz regulaminem przetargów.

§ 2. Ogłoszenie podane zostanie do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy Świnice Warckie i w miejscowości Parski, na stronie internetowej urzędu www.bip.swinicewarckie.com.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Świnice Warckie www.bip.swinice.akcessnet.net w zakładce Gospodarka Komunalna.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się komisji przetargowej.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

(-) Krzysztof Próchniewicz

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 191/2017

Wójta Gminy Świnice Warckie

z dnia 13 kwietnia 2017 r.

O g ł o s z e n i e

Wójt Gminy Świnice Warckie

o g ł a s z a

pierwszy przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości gruntowych, który odbędzie się w dniu 23 maja 2017 r. w Urzędzie Gminy w Świnicach Warckich przy ulicy Szkolnej 1 pierwsze piętro w sali konferencyjnej pokój 8

Lp.

Położenie

nieruchom-

ości

i

księga

wieczysta

Nr dz.

Pow.

działki

w ha

Opis

nieruchomości

Cena

wywoławcza

w zł

netto

Godzina

przetargu

Wysokość

wadium

w zł

1.

Parski

LD1Y/000

61119/5

161

0,2000

Działka położona przy drodze przez wieś Parski o kształcie prostokąta. Działka nie ogrodzona bez przyłączy uzbrojenia technicznego. W drodze przy działce wodociąg i energia elektryczna.

16 400,00

10oo

1 640,00

2.

Parski

LD1Y/000

42217/3

162

0,2100

Działka położona przy drodze przez wieś Parski o kształcie prostokąta. Działka nie ogrodzona, bez przyłączy uzbrojenia technicznego. W drodze przy działce wodociąg i energia elektryczna.

17 200,00

1030

1 720,00

3.

Parski

LD1Y/000

42860/5

126/6

0,5177

Działka położona przy drodze przez wieś Parski o kształcie zbliżonym do kwadratu. Działka nie ogrodzona, bez przyłączy uzbrojenia technicznego.

W drodze przy działce wodociąg i energia elektryczna.

Prostopadle do drogi nieomal pośrodku nad działką przebiega napowietrzna linia energetyczna średniego napięcia SN.

35 800,00

11oo

3 580,00

- 1-

Działki tworzą jedno pole uprawne zagospodarowane rolniczo. Położone są przy drodze asfaltowej powiatowej nr 2545 E relacji Mały Kosew - Zimne - Parski w otoczeniu pól uprawnych i zabudowy zagrodowej.

Z dokładną lokalizacją działek można się zapoznać na stronie internetowej gminy www.swinicewarckie.com.pl w zakładce system informacji przestrzennej.

Działy III i IV w/w ksiąg wieczystych są wolne od wpisów.

Nieruchomości nie są obciążone hipotekami ani innymi prawami na rzecz osób trzecich.

Tereny nieruchomości stanowią w ewidencji gruntów grunty orne kl. V.

Gmina nie posiada aktualnie ważnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego .

W obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Świnice Warckie przedmiotowe nieruchomości przeznaczone są pod zabudowę zagrodową z dopuszczeniem zabudowy jednorodzinnej oznaczone są symbolem RM.

Inne wykorzystanie działek niż rolnicze dopuszczalne w trybie decyzji o warunkach zabudowy.

Pełnomocnik działający w przetargu w imieniu mocodawcy winien legitymować się pełnomocnictwem w formie aktu notarialnego. Osoba przystępująca do przetargu zobowiązana jest wpłacić wadium w pieniądzu w wysokości podanej w tabeli na rachunek bankowy gminy w LBS Strzałkowo nr konta: 59 8543 0000 2004 4000 0143 0006 w terminie do dnia 16 maja 2017 r. przy czym wpłata wadium nie powoduje naliczanie odsetek od zdeponowanej kwoty.

Za dowód wpłaty wadium uznaje się dzień wpływu należności na wyżej wymieniony rachunek bankowy.

Wadium wpłacone przez osobę, która wygrała przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, zaś dla pozostałych osób zostanie zwrócone w ciągu 3 dni roboczych odpowiednio od odwołania, zamknięcia, unieważnienia i zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

W związku z nowelizacją ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego ( Dz. U. z 2012 r. poz.803 ze zm.), wprowadzoną ustawą z dnia 14 kwietnia 2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw ( Dz. U. z 2016 r., poz. 585), począwszy od 30 kwietnia 2016 r. nabywcą nieruchomości rolnej może być wyłącznie rolnik indywidualny.

W związku z powyższym , nieruchomość rolna podana w poz. 3 tabeli może być zbyta po

przeprowadzeniu przetargu nieograniczonego a jej nabywcą może być wyłącznie

podmiot spełniający warunki określone w art. 2a ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego - rolnik indywidualny.

Granice działek przeznaczonych do sprzedaży nie będą wskazywane ani też wznawiane na koszt gminy Świnice Warckie.

Uczestnik przetargu ( pełnomocnik ) zobowiązany jest najpóźniej do godz. 9oo w dniu przetargu zapoznać się z regulaminem przetargu.

Uczestnik przetargu ( pełnomocnik ) zobowiązany jest ponadto przedłożyć komisji przetargowej dowód tożsamości , a w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, a podlegającym wpisom do rejestrów – aktualny wpis z rejestru.

W przypadku osób fizycznych pozostających w związku małżeńskim, w którym obowiązuje ustrój ustawowej wspólności majątkowej do przetargu startują oboje małżonkowie, lub jedno z małżonków, jeżeli posiada notarialne pełnomocnictwo do dokonania określonej czynności prawnej. W przypadku rozdzielności majątkowej małżonków osoba startująca w przetargu winna dostarczyć umowę notarialną potwierdzają ten stan prawny.

Nabywca nieruchomości inny niż dzierżawca wchodzi w posiadanie nieruchomości z dniem 1 października 2017 r.

Z osobą wygrywającą przetarg inną niż dzierżawca zostanie zawarta jedynie umowa zobowiązująca do przeniesienia własności i to pod warunkiem , iż osoba uprawniona z tytułu pierwokupu ( dzierżawca) lub Agencja Nieruchomości Rolnych nie skorzysta z przysługującego prawa pierwokupu.

W przypadku gdy dzierżawca zostanie ustalony nabywcą nieruchomości w przetargu zostanie powiadomiony o miejscu i terminie zawarcia umowy najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy przenoszącej własność w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu podlega zapłacie jednorazowo nie później niż 4 dni przed podpisaniem umowy przenoszącej własność nieruchomości w formie aktu notarialnego.

Opłaty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy w formie aktu notarialnego oraz

założeniem i wpisem do księgi wieczystej w całości ponosi nabywca nieruchomości.

Wójt Gminy zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości.

Bliższych informacji dotyczących sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy Świnice Warckie na stanowisku gospodarka nieruchomościami i lokalami w pokoju Nr 12 oraz pod numerem telefonu 63 2881074.

Ogłoszenie o przetargu wywiesza się na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Świnice Warckie i w miejscowości Parski oraz zamieszcza się na stronie internetowej urzędu gminy www.swinicewarckie.com.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.swinice. akcessnet.net w zakładce Gospodarka Komunalna.

Świnice Warckie, dnia 13 kwietnia 2017 r.

Wójt Gminy

(-) Krzysztof Próchniewicz

Informacja o podaniu do publicznej wiadomości Wykazu Nr 1/2017 stanowiącego załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 179/2017 Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 20 lutego 2017r.

I N F O R M A C J A
Działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( jed. tekst. Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 ze zm. ) Wójt Gminy Świnice Warckie informuje, że Wykaz Nr 1/2017 stanowiący załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 179/2017 Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości położonych w obrębie Parski gmina Świnice Warckie oznaczonych numerami ewidencyjnymi działek 161 o pow.0,2000 ha, 162 o pow.0,2100 ha, 126/6 o pow.0,5177 ha w trybie przetargowym zostanie wywieszony na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy Świnice Warckie i miejscowości Parski od dnia 24 lutego 2017 r. do dnia 17 marca 2017 r. oraz zamieszczony będzie na stronie internetowej gminy www.swinicewarckie.com.pl i Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.swinice.akcessnet.net w zakładce Gospodarka Komunalna.
W wykazie jest podany termin do składania wniosków przez osoby którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt 1 i 2 powołanej wyżej ustawy.
Dodatkowe informacje o sprzedaży można uzyskać w Urzędzie Gminy Świnice Warckie ( pokój nr 12 ) tel. 632881074.
Niniejsza informacja zostanie zamieszczona w Dzienniku Łódzkim w dodatku Nasz Tygodnik Kutno Łęczyca.
Świnice Warckie, dnia 20 lutego 2017 r.
Wójt Gminy
(-) Krzysztof Próchniewicz
Załączniki
Zarządzenie w sprawie wykazu   49.500 KB

Informacja o podaniu do publicznej wiadomości Wykaz Nr 1/2017 stanowiący załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 166 /2017 Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 09 stycznia 2017r.

I N F O R M A C J A

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( jed. tekst. Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 ) Wójt Gminy Świnice Warckie podaje do publicznej wiadomości Wykaz Nr 1/2017 stanowiący załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 166 /2017 Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 09 stycznia 2017 r. w sprawie najmu lokalu użytkowego w trybie bezprzetargowym stanowiącego własność Gminy Świnice Warckie zlokalizowanego na parterze budynku przy ulicy Kościuszki 18 w miejscowości Świnice Warckie.

Szczegółowe informacje odnośnie najmu tego lokalu użytkowego udzielane będą w pokoju numer 12 Urzędu Gminy Świnice Warckie od poniedziałku do piątku w godzinach pracy tj. od 730 do 15 30 oraz telefonicznie pod numerem telefonu 632881074 w terminie wywieszenia wykazu na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy Świnice Warckie i w miejscowości Świnice Warckie od dnia 13 stycznia 2017 r. do dnia 03 lutego 2017 r.

Niniejsza informacja zostaje zamieszczona na stronie internetowej urzędu gminy www.swinicewarckie.com.pl i Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.swinice.akcessnet.net w zakładce Gospodarka Komunalna.

Świnice Warckie, dnia 09 stycznia 2017 r. Wójt Gminy

(-) Krzysztof Próchniewicz