główna zawartość
artykuł nr 1

ZARZĄDZENIE Nr 238/2017 Wójta Gminy Świnice...

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 238/2017 Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 18 grudnia 2017 r. W y k a z Nr 2 /2017 lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Świnice Warckie przeznaczonego na najem w trybie przetargowym Lp. Miejsce położenia lokalu Numer księgi wieczystej. Powierzchnia użytkowa lokalu i jego przeznaczenie. Cena wywoławcza czynszu najmu netto do przetargu. Wysokość opłaty za ogrzewanie w 2018 r. i w 2019 r. Opłaty które obciążają najemcę. Okres zawarcia umowy i termin ui...

artykuł nr 2

ZARZĄDZENIE Nr 218/2017 Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 10 października 2017 r.w  sprawie  wykazu nieruchomości przeznaczonej do użyczenia

 ZARZĄDZENIE Nr 218/2017

Wójta Gminy Świnice Warckie

z dnia 10 października 2017 r.

 

w  sprawie  wykazu nieruchomości przeznaczonej do użyczenia

 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2016 r., poz. 446, poz. 1579, poz. 1948 z 2017 r., poz.730, poz. 935 ) oraz  art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  ( Dz. U.  z  2016 r., poz. 2147, poz. 2260 z 2017 r., poz. 624, poz. 820, poz. 1509, poz. 1529 )  zarządzam, co następuje: 

 

  § 1. Ustala się wykaz nieruchomości przeznaczonej do użyczenia z zasobu nieruchomości Gminy Świnice Warckie stanowiący załącznik nr 1  do zarządzenia.

 

 §  2. Wykaz o którym mowa w § 1 podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Świnicach Warckich i w miejscowości Piaski oraz będzie zamieszczony na stronie internetowej gminy www.swinicewarckie.com.pl i w Biuletynie Informacji Publicznych www.swinice.bip.akcessnet.net od dnia 13 października 2017 r.  do dnia 03 listopada 2017 r.

 

 § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

  Wójt Gminy

   ( - )  Krzysztof Próchniewicz

 

Załącznik Nr 1

  do Zarządzenia Nr 218/2017

  Wójta Gminy Świnice Warckie

  z dnia 10 października 2017 r.

Wykaz Nr  1/2017

nieruchomości stanowiącej własność  Gminy  Świnice  Warckie przeznaczonej

do  użyczenia w drodze bezprzetargowej

 

1. Położenie nieruchomości - obręb    :   Piaski

2 .Numer ewidencyjny działki :   część działki 131

3. Powierzchnia działki  :    150 m2  

4.Numer księgi wieczystej : LD1Y/00043835/8

5.Okres użyczenia  do 31 grudnia 2025 r.  

6 .Informacja o przeznaczeniu    : Nieruchomość zostanie użyczona

 nieruchomości do użyczenia  na rzecz Towarzystwa Przyjaciół

                                                                                           Ziemi Świnickiej.

 Szczegółowe warunki użyczenia nieruchomości zostaną określone w umowie użyczenia.

 

Świnice Warckie, dnia 10  października 2017 r.

 

                                                                                                  Wójt Gminy

  (- ) Krzysztof  Próchniewicz

 

 

 

 

 

 

artykuł nr 3

Informacje o wywieszeniu wykazu Nr 1 w sprawie użyczenia nieruchomości położonej w obrębie Piaski

I N F O R M A C J A

 

Działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 ze zm. ) Wójt Gminy Świnice Warckie informuje, że Wykaz Nr 1/2017 stanowiący załączniki  Nr 1 do Zarządzenia Nr 218/2017 Wójta Gminy Świnice Warckie  z dnia 10 października 2017 r. w sprawie użyczenia nieruchomości położonej w obrębie Piaski stanowiącej część działki 131 o powierzchni 150 m2  zostanie wywieszony na tablicach ogłoszeń  w Urzędzie Gminy Świnice Warckie i w miejscowości Piaski  od dnia 13 października 2017 r. do dnia 03 listopada  2017 r. oraz zamieszczony będzie na stronie internetowej gminy www.swinicewarckie.com.pl  i w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.swinice.akcessnet.net  w zakładce Gospodarka Komunalna.

Dodatkowe informacje o użyczeniu nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Świnice Warckie  ( pokój nr 12 ) tel. 632881074.

Niniejsza informacja zostanie zamieszczona w Dzienniku Łódzkim w dodatku Nasz Tygodnik Kutno  Łęczyca.

Świnice Warckie, dnia 10 października 2017 r.                                                             

                                                                                                                              Wójt Gminy

                                                                                                               (-) Krzysztof Próchniewicz  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

artykuł nr 4

 ZARZĄDZENIE Nr 216/2017 Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 03 października 2017 r.w  sprawie  wykazów  nieruchomości  przeznaczonych do wydzierżawienia

 ZARZĄDZENIE Nr 216/2017

Wójta Gminy Świnice Warckie

z dnia 03 października 2017 r.

 

w  sprawie  wykazów  nieruchomości  przeznaczonych do wydzierżawienia

 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2016 r., poz. 446, poz. 1579, poz. 1948 z 2017 r., poz.730, poz. 935 ) oraz  art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  ( Dz. U.  z  2016 r., poz. 2147, poz. 2260 z 2017 r., poz. 624, poz. 820, poz. 1509, poz. 1529 )  zarządzam, co następuje: 

 

  § 1. Ustala się wykazy nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia z zasobu nieruchomości Gminy Świnice Warckie stanowiące załączniki do zarządzenia:

  1. załączniki nr 1 - wykaz nr 1/2017;
  2. załącznik nr 2  - wykaz nr 2/2017.

§  2. Wykazy o których mowa w § 1 podlegają ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Świnicach Warckich i w miejscowościach Władysławów i Piaski oraz będą zamieszczone na stronie internetowej gminy www.swinicewarckie.com.pl i w Biuletynie Informacji Publicznych www.swinice.bip.akcessnet.net od dnia 06 października 2017 r.  do dnia  27 października 2017 r.

 

  § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

  Wójt Gminy

(-) Krzysztof  Próchniewicz

 

 

 

 

 

 

 

  Załącznik Nr 1

  do Zarządzenia Nr 216/2017

  Wójta Gminy Świnice Warckie

  z dnia 03 października 2017 r.

Wykaz Nr  1/2017

nieruchomości rolnej stanowiącej własność  Gminy  Świnice  Warckie przeznaczonej

do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres 10 lat

 

1. Położenie nieruchomości - obręb    :   Piaski

2 .Numer ewidencyjny działki :   część działki 131

3. Powierzchnia działki  :   około 0,4500 ha  

4.Numer księgi wieczystej : LD1Y/00043835/8

4. Opis nieruchomości : nieruchomość stanowi grunt rolny  

  Ps. IV  -  około 0,3100 ha,

  R IV b  - około 0,1400 ha.

5. Stawka  rocznego czynszu   : 200,00 zł  

6. Aktualizacja czynszu   :    Stawka czynszu podlega corocznej

 waloryzacji w oparciu o wskaźnik

 wzrostu cen towarów i usług przyjmowanych

  w ustawie budżetowej.

7. Okres wydzierżawienia  :    10 lat za zgodą Rady Gminy wyrażoną

  w Uchwale Nr XX/152/2017

z dnia 28 września 2017 r.

8.Termin uiszczenia czynszu    :    do 15. września każdego roku

  kalendarzowego

9 .Informacja o przeznaczeniu    : Nieruchomość zostanie  wydzierżawiona

nieruchomości do wydzierżawienia   z przeznaczeniem na prowadzenie

   działalności rolniczej.

Dzierżawca oprócz czynszu za wydzierżawienie gruntów zobowiązany jest uiszczać podatki  i inne ciężary związane z użytkowaniem gruntów.

Szczegółowe warunki dzierżawy zostaną określone w umowie dzierżawy.

 

Świnice Warckie, dnia 03  października 2017 r.   Wójt Gminy

   (-) Krzysztof  Próchniewicz

Załącznik Nr 2

  do Zarządzenia Nr 216/2017

  Wójta Gminy Świnice Warckie

  z dnia 03 października 2017 r.

Wykaz Nr 2/2017

nieruchomości rolnej stanowiącej własność Gminy  Świnice  Warckie przeznaczonej

do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym  na okres 10 lat

 

1. Położenie nieruchomości - obręb : Władysławów

2 .Numer ewidencyjny działki :    186/2

3. Powierzchnia działki      : 0,2868 ha

4.Numer księgi wieczystej :   LD1Y/00047374/6

4. Opis nieruchomości : nieruchomość stanowi grunt rolny

   R kl. IV b - 0,1641 ha, R  kl. V - 0,1227 ha

5. Stawka  rocznego czynszu : 150,00  zł

6. Aktualizacja czynszu : Stawka czynszu podlega corocznej

  waloryzacji w oparciu o wskaźnik

  wzrostu cen towarów i usług przyjmowanych

  w ustawie budżetowej.

7. Okres wydzierżawienia   : 10 lat

za zgodą Rady Gminy Świnice Warckie

   wyrażoną w Uchwale Nr XX/152/2017

 z dnia 28 września 2017 r.

8.Termin uiszczenia czynszu    :    do 15. września każdego roku

  kalendarzowego

9 .Informacja o przeznaczeniu    :  Nieruchomość zostanie  wydzierżawiona

nieruchomości do wydzierżawienia  z przeznaczeniem na prowadzenie

  działalności rolniczej.

Dzierżawca oprócz czynszu za wydzierżawienie gruntów zobowiązany jest uiszczać podatki  i  inne ciężary związane z użytkowaniem gruntów.

Szczegółowe warunki dzierżawy zostaną określone w umowie dzierżawy.

Świnice Warckie, dnia  03 października 2017 r.

  Wójt  Gminy

( - ) Krzysztof Próchniewicz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

artykuł nr 5

Informacje o wywieszeniu wykazu Nr 1 i Nr 2 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości

I N F O R M A C J A

 

Działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 ze zm. ) Wójt Gminy Świnice Warckie informuje, że Wykaz Nr 1/2017 i Wykaz Nr 2/2017 stanowiące załączniki  Nr 1 i Nr 2 do Zarządzenia Nr 216/2017 Wójta Gminy Świnice Warckie  z dnia 03 października 2017 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonych w obrębie Piaski stanowiącej część działki 131 o powierzchni około 0,4500 ha i w obrębie Władysławów oznaczonej numerem działki 186/2 o powierzchni 0,2868 ha gmina Świnice Warckie w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowych dzierżawców zostaną wywieszone na tablicach ogłoszeń  w Urzędzie Gminy Świnice Warckie,  w miejscowościach Piaski  i Władysławów od dnia 06 października 2017 r. do dnia 27 października  2017 r. oraz zamieszczone będę na stronie internetowej gminy www.swinicewarckie.com.pl  i w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.swinice.akcessnet.net.  w zakładce Gospodarka Komunalna.

Dodatkowe informacje o wydzierżawieniu nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Świnice Warckie  ( pokój nr 12 ) tel. 632881074.

Niniejsza informacja zostanie zamieszczona w Dzienniku Łódzkim w dodatku Nasz Tygodnik Kutno  Łęczyca.

Świnice Warckie, dnia 03 października 2017 r.   Wójt Gminy

    (-)  Krzysztof Próchniewicz