OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT.Tytuł zadania: Półkolonie dla dzieci.

OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT

Na podstawie art. 15 ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 ) Wójt Gminy Świnice Warckie podaje do publicznej wiadomości wyniki ogłoszonego w dniu 9 maja 2017 r. otwartego konkursu ofert na realizację poniższego zadania publicznego:

Lp.

Nazwa oferenta

Nazwa zadania publicznego

Przyznana kwota dotacji

1.

Stowarzyszenie „Mamy Wielkie Serca”

Stemplew 35, 99 – 140 Świnice Warckie

Półkolonie dla dzieci

2 500,00 zł

Wójt Gminy

/-/ Krzysztof Próchniewicz

OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT. Tytuł zadania: Dzień rodziny

OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT

Na podstawie art. 15 ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 ) Wójt Gminy Świnice Warckie podaje do publicznej wiadomości wyniki ogłoszonego w dniu 9 maja 2017 r. otwartego konkursu ofert na realizację poniższego zadania publicznego:

Lp.

Nazwa oferenta

Nazwa zadania publicznego

Przyznana kwota dotacji

1.

Stowarzyszenie „Mamy Wielkie Serca”

Stemplew 35, 99 – 140 Świnice Warckie

Dzień rodziny

1 500,00 zł

Wójt Gminy

/-/ Krzysztof Próchniewicz

Wójt Gminy Świnice Warckie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2017 roku zadań z dziedziny przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym. Tytuł zadania: Półkolonie dla dzieci.

Wójt Gminy Świnice Warckie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2017 roku zadań z dziedziny przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

Świnice Warckie, dn. 9 maja 2017 r.

Na podstawie Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 i poz. 1948), Wójt Gminy Świnice Warckie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2017 roku zadań z dziedziny przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

Tytuł zadania:

Półkolonie dla dzieci

Planowana kwota dotacji w 2017 r.

Planowana wysokość środków na realizację zadania publicznego wynosi 2500,00 zł.

Szczegóły w załącznikach.

Załączniki
Ogłoszenie   217.045 KB
Oferta - wzór   87.104 KB
umowa - wzór   69.296 KB

Wójt Gminy Świnice Warckie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2017 roku zadań z dziedziny przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym. Tytuł zadania: Dzień rodziny

Wójt Gminy Świnice Warckie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2017 roku zadań z dziedziny przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

Świnice Warckie, dn. 9 maja 2017 r.

Na podstawie Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 i poz. 1948), Wójt Gminy Świnice Warckie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2017 roku zadań z dziedziny przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

Tytuł zadania:

Dzień rodziny

Planowana kwota dotacji w 2017 r.

Planowana wysokość środków na realizację zadania publicznego wynosi 1500,00 zł.

Szczegóły w załącznikach.

Załączniki
Oferta - wzór   87.104 KB
umowa - wzór   69.296 KB
Ogłoszenie   210.697 KB

OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT

OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT

Na podstawie art. 15 ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 ) Wójt Gminy Świnice Warckie podaje do publicznej wiadomości wyniki ogłoszonego w dniu 29 lipca 2016 r. otwartego konkursu ofert na realizację poniższego zadania publicznego:

Lp.

Nazwa oferenta

Nazwa zadania publicznego

Przyznana kwota dotacji

1.

Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Okręgowy w Łodzi z siedzibą w Łodzi przy ul. Wólczańskiej 217/219,

93 – 005 Łódź

Prowadzenie punktu wydawania żywności.

2 000,00 zł

Wójt Gminy

/-/ Krzysztof Próchniewicz

Wójt Gminy Świnice Warckie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2017 roku zadań z dziedziny pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób poprzez zadanie z zakresu prowadzenia punktu wydawania żywności.

Wójt Gminy Świnice Warckie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2017 roku zadań z dziedziny pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób poprzez zadanie
z zakresu prowadzenia punktu wydawania żywności.
Świnice Warckie, dn. 01 lutego 2017r.
Na podstawie Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r., o działalności pożytku i o wolontariacie
(Dz. U. z 2016r., poz. 1817 i poz.1948), Wójt Gminy Świnice Warckie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2017r., zadań z dziedziny pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób poprzez zadanie z zakresu prowadzenia punktu wydawania żywności.
Tytuł zadania:
Prowadzenie punktu wydawania żywności
Planowana kwota dotacji w 2017r.
Planowana wysokość środków na realizację zadania publicznego wynosi 2.000,00 zł.
Szczegóły w załącznikach.
Załączniki
Ogłoszenie   19.839 KB
Oferta - wzór   87.104 KB
umowa - wzór   69.296 KB