Uchwały Rady Gminy Świnice Warckie podjęte w 2017 roku

Załączniki
Uchwała Rady Gminy Świnice Warckie Nr XVII/128/2017 z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie zmian w statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świnicach Warckich   310.295 KB
Uchwała Rady Gminy Świnice Warckie Nr XVII/129/2017 z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego   1.648 MB
Uchwała Rady Gminy Świnice Warckie Nr XVII/130/2017 z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie Programu współpracy Gminy Świnice Warckie z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok   2.898 MB
Uchwała Rady Gminy Świnice Warckie Nr XVII/131/2017 z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Świnice Warckie   1.632 MB
Uchwała Rady Gminy Świnice Warckie Nr XVII/132/2017 z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Świnice Warckie na rok 2018 środków stanowiących fundusz sołecki   248.509 KB
Uchwała Rady Gminy Świnice Warckie Nr XVII/133/2017 z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świnice Warckie na lata 2017-2032   6.564 MB
Uchwała Rady Gminy Świnice Warckie Nr XVII/134/2017 z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Świnice Warckie na 2017 rok   8.115 MB
Uchwała Nr XVIII/135/2017 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 30 marca 2017 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Świnicach Warckich   3.705 MB
Uchwała Nr XVIII/136/2017 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 30 marca 2017 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Świnicach Warckich   3.789 MB
Uchwała Nr XVIII/137/2017 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 30 marca 2017 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świnicach Warckich za 2016 rok   316.558 KB
Uchwała Nr XVIII/138/2017 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 30 marca 2017 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2016   518.898 KB
Uchwała Nr XVIII/139/2017 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 30 marca 2017 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Świnicach Warckich za 2016 rok   943.178 KB
Uchwała Nr XVIII/140/2017 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 30 marca 2017 w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego   911.160 KB
Uchwała Nr XVIII/141/2017 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 30 marca 2017 w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt   451.395 KB
Uchwała Nr XVIII/142/2017 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 30 marca 2017 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świnice Warckie na lata 2017-2032   2.953 MB
Uchwała Nr XVIII/143/2017 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 30 marca 2017 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Świnice Warckie na 2017 rok   2.172 MB
Uchwała Nr XIX/144/2017 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 26 czerwca 2017 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Świnice Warckie wraz ze sprawozdaniem finansowym za 2016 rok   350.158 KB
Uchwała Nr XIX/145/2017 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 26 czerwca 2017 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2016 rok   380.131 KB
Uchwała Nr XIX/146/2017 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 26 czerwca 2017 w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej dla Gminy Świnice Warckie za 2016 rok   2.597 MB
Uchwała Nr XIX/147/2017 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 26 czerwca 2017 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie mienia Skarbu Państwa   376.168 KB
Uchwała Nr XIX/148/2017 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 26 czerwca 2017 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świnice Warckie na lata 2017-2032   2.905 MB
Uchwała Nr XIX/149/2017 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 26 czerwca 2017 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Świnice Warckie na 2017 rok   6.592 MB
Uchwała Nr XX/150/2017 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 28 września 2017 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świnice Warckie na lata 2017-2032   1.999 MB
Uchwała Nr XX/151/2017 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 28 września 2017 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Świnice Warckie na 2017 rok   4.019 MB
Uchwała Nr XX/152/2017 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 28 września 2017 w sprawie wyrazUchwała Nr XX/150/2017 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 28 września 2017 w sprawienia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego   342.050 KB
Uchwała Nr XXI/153/2017 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 16 listopada 2017 w sprawie obniżki średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego   338.719 KB
Uchwała Nr XXI/154/2017 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 16 listopada 2017 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków   407.260 KB
Uchwała Nr XXI/155/2017 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 16 listopada 2017 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości   320.533 KB
Uchwała Nr XXI/156/2017 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 16 listopada 2017 w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych   817.142 KB
Uchwała Nr XXI/157/2017 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 16 listopada 2017 w sprawie Programu współpracy Gminy Świnice Warckie z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok   706.241 KB
Uchwała Nr XXI/158/2017 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 16 listopada 2017 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego   342.341 KB
Uchwała Nr XXI/159/2017 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 16 listopada 2017 w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych   857.644 KB
Uchwała Nr XXI/160/2017 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 16 listopada 2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej szkoły podstawowej w ośmioletnią szkołę podstawową   347.497 KB
Uchwała Nr XXI/161/2017 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 16 listopada 2017 w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt, grzebowiska i spalarni zwłok zwierzęcych i ich częsci na terenie Gminy Świnice Warckie   483.040 KB
Uchwała Nr XXI/162/2017 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 16 listopada 2017 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świnice Warckie na lata 2017-2032   1.662 MB
Uchwała Nr XXI/163/2017 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 16 listopada 2017 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Świnice Warckie na 2017 rok   2.768 MB
Uchwała Nr XXII/164/2017 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 28 grudnia 2017 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok   1.630 MB
Uchwała Nr XXII/165/2017 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 28 grudnia 2017 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świnice Warckie na lata 2017-2032   1.897 MB
Uchwała Nr XXII/166/2017 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 28 grudnia 2017 w sprawie zmian w budżecie Gminy Świnice Warckie na 2017 rok   1.509 MB
Uchwała Nr XXII/167/2017 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 28 grudnia 2017 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świnice Warckie na lata 2018-2028   2.080 MB
Uchwała Nr XXII/168/2017 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 28 grudnia 2017 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świnice Warckie na 2018 rok   6.762 MB
Uchwała Nr XXII/169/2017 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 28 grudnia 2017 w sprawie planów pracy rady gminy i jej komisji na 2018 rok   421.133 KB
Uchwała Nr XXII/170/2017 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 28 grudnia 2017 w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt, grzebowiska i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Świnice Warckie ?   434.858 KB
Uchwała Nr XXII/171/2017 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 28 grudnia 2017 w sprawie rozwiązania porozumienia zawartego z Gminami: Dalików, Poddębice, Uniejów, Wartkowice dotyczącego realizacji zadania polegającego na transporcie i unieszkodliwianiu zwłok zwierzęcych z terenu tych gmin   340.539 KB
Uchwała Nr XXII/172/2017 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 28 grudnia 2017 w sprawie zawarcia porozumienia z Gminami: Dalików, Poddębice, Uniejów, Wartkowice dotyczącego realizacji zadania polegającego na transporcie i unieszkodliwianiu zwłok zwierzęcych z terenu tych gmin   521.525 KB
Uchwała Nr XXII/173/2017 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 28 grudnia 2017 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Świnice Warckie   433.177 KB