główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwały Rady Gminy Świnice Warckie podjęte w 2018 roku

Załączniki:
Uchwała Nr III/10/2018 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świnice Warckie na 2019 rok MB
Uchwała Nr III/19/2018 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie planów pracy rady gminy i jej komisji na 2019 r. MB
Uchwała Nr III/18/2018 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXVII/221/2018 Rady Gminy Świnice Warckie na 2018 rok w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Świnice Warckie na 2018 rok 840 KB
Uchwała Nr III/17/2018 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru przedstawicieli do Zgromadzenia Związku Gmin Nadnerzańskich 348 KB
Uchwała Nr III/16/2018 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania " Pomoc gminy w zakresie dożywiania dzieci i uczniów" na lata 2019-2023 542 KB
Uchwała Nr III/15/2018 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem " Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 504 KB
Uchwała Nr III/14/2018 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim rządowym programem " Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 507 KB
Uchwała Nr III/13/2018 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 r. MB
Uchwała Nr III/12/2018 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na terenie Gminy Świnice Warckie na lata 2019-2021 MB
Uchwała Nr III/11/2018 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świnice Warckie na lata 2019-2028 MB
Uchwała Nr III/9/2018 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Skarbnika Gminy 329 KB
Uchwała Nr II/8/2018 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXVII/2018/2018 Rady Gminy Świnice warckie z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 382 KB
Uchwała Nr II/7/2018 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXVII/2017/2018 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie obniżki średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego 350 KB
Uchwała Nr I/6/2018 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy 362 KB
Uchwała Nr I/5/2018 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie powołania składów osobowych komisji stałych 411 KB
Uchwała Nr I/4/2018 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Skrag, Wniosków i Petycji 359 KB
Uchwała Nr I/3/2018 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej 356 KB
Uchwała Nr I/2/2018 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie wyboru wieceprzewodniczących Rady Gminy Świnice Warckie 345 KB
Uchwała Nr I/1/2018 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Gminy Świnice Warckie 333 KB
Uchwała Nr XXVII/222/2018 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie odwołania Skarbnika Gminy 317 KB
Uchwała Nr XXVII/221/2018 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Świnice Warckie na 2018 rok MB
Uchwała Nr XXVII/220/2018 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świnice Warckie na lata 2018-2028 MB
Uchwała Nr XXVII/219/2018 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie Programu współpracy Gminy Świnice Warckie z oragnizacjami pozarządowymi na 2019 rok MB
Uchwała Nr XXVII/218/2018 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 338 KB
Uchwała Nr XXVII/217/2018 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie obniżki średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego 353 KB
Uchwała Nr XXVI/216/2018 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 20 września 2018 r. w sprawie powołania Kapituły ds. nadawania odznaki "Zasłużony dla Gminy Świnice Warckie" 368 KB
Uchwała Nr XXVI/215/2018 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 20 września 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Świnice Warckie na 2018 rok MB
Uchwała Nr XXVI/214/2018 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 20 września 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości 356 KB
Uchwała Nr XXVI/213/2018 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 20 września 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego 384 KB
Uchwała Nr XXVI/212/2018 Rady Gminy Świnice warckie z dnia 20 września 2018 r. w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków 987 KB
Uchwała Nr XXVI/211/2018 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 20 września 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Świnice Warckie 397 KB
Uchwała Nr XXV/210/2018 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Świnice Warckie na 2018 rok MB
Uchwała Nr XXV/209/2018 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świnice Warckie na lata 2018-2028 MB
Uchwała Nr XXV/208/2018 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości 379 KB
Uchwała Nr XXV/207/2018 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin niektórych nauczycieli 385 KB
Uchwała Nr XXV/206/2018 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie gminy Świnice Warckie 397 KB
Uchwała Nr XXV/205/2018 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Świnice Warckie 425 KB
Uchwała Nr XXV/204/2018 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 446 KB
Uchwała Nr XXV/203/2018 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2017 rok 406 KB
Uchwała Nr XXV/202/2018 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Świnice Warckie wraz ze sprawozdaniem finansowym za 2017 rok 362 KB
Uchwała Nr XXIV/201/2018 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Świnice Warckie na 2018 rok MB
Uchwała Nr XXIV/200/2018 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świnice Warckie na lata 2018-2028 MB
Uchwała Nr XXIV/199/2018 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych członków ochotniczej straży pożarnej 431 KB
Uchwała Nr XXIV/198/2018 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości 413 KB
Uchwała Nr XXIV/197/2018 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Świnice Warckie MB
Uchwała Nr XXIV/196/2018 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej dla Gminy Świnice Warckie za 2017 rok MB
Uchwała Nr XXIII/195/2018 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie zmiany skłóadów osobowych komisji stałych 346 KB
Uchwała Nr XXIII/194/2018 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Świnice Warckie na 2018 rok MB
Uchwała Nr XXIII/193/2018 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świnice Warckie na lata 2018-2028 MB
Uchwała Nr XXIII/192/2018 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości 387 KB
Uchwała Nr XXIII/191/2018 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego 388 KB
Uchwała Nr XXIII/190/2018 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego 372 KB
Uchwała Nr XXIII/189/2018 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości 391 KB
Uchwała Nr XXIII/188/2018 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości 365 KB
Uchwała Nr XXIII/187/2018 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości 379 KB
Uchwała Nr XXIII/186/2018 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie przyznania pomocy finansowej Powiatowi Łęczyckiemu na 2018 rok w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja drogi powiatowej Nr 2523E w miejscowości Kozanki Podleśne" na podstawie umowy pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego 432 KB
Uchwała Nr XXIII/185/2018 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Świnice Warckie na rok 2019 środków stanowiących fundusz sołecki 344 KB
Uchwała Nr XXIII/184/2018 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 370 KB
Uchwała Nr XXIII/183/2018 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie zmiany w Statucie Gminnego Ośrodka Kultury 383 KB
Uchwała Nr XXIII/182/2018 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Świnice Warckie na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych 456 KB
Uchwała Nr XXIII/181/2018 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Świnice Warckie na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic i numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym 511 KB
Uchwała Nr XXIII/180/2018 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat 415 KB
Uchwała Nr XXIII/179/2018 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy w miejscowości Świnice Warckie 331 KB
Uchwała Nr XXIII/178/2018 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Świnicach Warckich za 2017 rok 1,007 KB
Uchwała Nr XXIII/177/2018 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2017 528 KB
Uchwała Nr XXIII/176/2018 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świnicach Warckich za 2017 rok 927 KB
Uchwała Nr XXIII/175/2018 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Świnicach Warckich MB
Uchwała Nr XXIII/174/2018 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Świnicach Warckich MB