Uchwały Rady Gminy Świnice Warckie podjęte w 2018 roku

Załączniki
Uchwała Nr XXIII/174/2018 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Świnicach Warckich   3.694 MB
Uchwała Nr XXIII/175/2018 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Świnicach Warckich   4.727 MB
Uchwała Nr XXIII/176/2018 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świnicach Warckich za 2017 rok   927.257 KB
Uchwała Nr XXIII/177/2018 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2017   528.454 KB
Uchwała Nr XXIII/178/2018 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Świnicach Warckich za 2017 rok   1,007.202 KB
Uchwała Nr XXIII/179/2018 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy w miejscowości Świnice Warckie   331.062 KB
Uchwała Nr XXIII/180/2018 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat   415.431 KB
Uchwała Nr XXIII/181/2018 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Świnice Warckie na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic i numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym   510.636 KB
Uchwała Nr XXIII/182/2018 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Świnice Warckie na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych   455.989 KB
Uchwała Nr XXIII/183/2018 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie zmiany w Statucie Gminnego Ośrodka Kultury   383.093 KB
Uchwała Nr XXIII/184/2018 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt   369.701 KB
Uchwała Nr XXIII/185/2018 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Świnice Warckie na rok 2019 środków stanowiących fundusz sołecki   343.762 KB
Uchwała Nr XXIII/186/2018 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie przyznania pomocy finansowej Powiatowi Łęczyckiemu na 2018 rok w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja drogi powiatowej Nr 2523E w miejscowości Kozanki Podleśne" na podstawie umowy pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego   431.503 KB
Uchwała Nr XXIII/187/2018 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości   378.938 KB
Uchwała Nr XXIII/188/2018 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości   364.608 KB
Uchwała Nr XXIII/189/2018 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości   391.429 KB
Uchwała Nr XXIII/190/2018 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego   371.723 KB
Uchwała Nr XXIII/191/2018 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego   387.719 KB
Uchwała Nr XXIII/192/2018 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości   387.389 KB
Uchwała Nr XXIII/193/2018 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świnice Warckie na lata 2018-2028   1.816 MB
Uchwała Nr XXIII/194/2018 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Świnice Warckie na 2018 rok   6.791 MB
Uchwała Nr XXIII/195/2018 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie zmiany skłóadów osobowych komisji stałych   346.267 KB
Uchwała Nr XXIV/196/2018 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej dla Gminy Świnice Warckie za 2017 rok   6.185 MB
Uchwała Nr XXIV/197/2018 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Świnice Warckie   1.808 MB
Uchwała Nr XXIV/198/2018 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości   413.111 KB
Uchwała Nr XXIV/199/2018 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych członków ochotniczej straży pożarnej   430.944 KB
Uchwała Nr XXIV/200/2018 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świnice Warckie na lata 2018-2028   2.117 MB
Uchwała Nr XXIV/201/2018 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Świnice Warckie na 2018 rok   2.937 MB
Uchwała Nr XXV/202/2018 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Świnice Warckie wraz ze sprawozdaniem finansowym za 2017 rok   362.358 KB
Uchwała Nr XXV/203/2018 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2017 rok   406.265 KB
Uchwała Nr XXV/204/2018 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt   446.223 KB
Uchwała Nr XXV/205/2018 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Świnice Warckie   425.457 KB
Uchwała Nr XXV/206/2018 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie gminy Świnice Warckie   397.141 KB
Uchwała Nr XXV/207/2018 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin niektórych nauczycieli   384.555 KB
Uchwała Nr XXV/208/2018 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości   379.395 KB
Uchwała Nr XXV/209/2018 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świnice Warckie na lata 2018-2028   3.197 MB
Uchwała Nr XXV/210/2018 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Świnice Warckie na 2018 rok   2.981 MB