Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 roku zadań z dziedziny przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - Półkolonie dla dzieci

OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT

Na podstawie art. 15 ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2018 r. poz. 450, 650 i 723 ) Wójt Gminy Świnice Warckie podaje do publicznej wiadomości wyniki ogłoszonego w dniu 18 maja 2018 r. otwartego konkursu ofert na realizację poniższego zadania publicznego:

Lp.

Nazwa oferenta

Nazwa zadania publicznego

Przyznana kwota dotacji

1.

Stowarzyszenie „Mamy Wielkie Serca” Stemplew 35, 99 – 140 Świnice Warckie

Półkolonie dla dzieci

2 500,00 zł

Wójt Gminy

/-/ Krzysztof Próchniewicz

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 roku zadań z dziedziny przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - Dzień rodziny

OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT

Na podstawie art. 15 ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2018 r. poz. 450, 650 i 723 ) Wójt Gminy Świnice Warckie podaje do publicznej wiadomości wyniki ogłoszonego w dniu 18 maja 2018 r. otwartego konkursu ofert na realizację poniższego zadania publicznego:

Lp.

Nazwa oferenta

Nazwa zadania publicznego

Przyznana kwota dotacji

1.

Stowarzyszenie „Mamy Wielkie Serca” Stemplew 35, 99 – 140 Świnice Warckie

Dzień rodziny

1 500,00 zł

Wójt Gminy

/-/ Krzysztof Próchniewicz

Wójt Gminy Świnice Warckie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2018 roku zadań z dziedziny przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

Świnice Warckie, dn. 18 maja 2018 r.

Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450, 650 i 723) Wójt Gminy Świnice Warckie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2018 roku zadań z dziedziny przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

Tytuł zadania:

półkolonie dla dzieci

Planowana kwota dotacji w 2018 r.

Planowana wysokość środków na realizację zadania publicznego wynosi 2500,00 zł.

Szczegóły w załącznikach.

Załączniki
Ogłoszenie   22.158 KB
Wzór oferty   87.104 KB
Wzór umowy   69.296 KB
Wzór sprawozdania   65.758 KB

Wójt Gminy Świnice Warckie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2018 roku zadań z dziedziny przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

Wójt Gminy Świnice Warckie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2018 roku zadań z dziedziny przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

Świnice Warckie, dn. 18 maja 2018 r.

Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450, 650 i 723) Wójt Gminy Świnice Warckie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2018 roku zadań z dziedziny przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

Tytuł zadania:

Dzień rodziny

Planowana kwota dotacji w 2018 r.

Planowana wysokość środków na realizację zadania publicznego wynosi 1500,00 zł.

Szczegóły w załącznikach.

Załączniki
Ogłoszenie   22.158 KB
Wzór oferty   87.104 KB
Wzór umowy   69.296 KB
Wzór sprawozdania   65.758 KB

Wyniki ogłoszonego w dniu 16 stycznia 2018r. otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego.

OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT

Na podstawie art. 15 ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 60, 573, 1909 ) Wójt Gminy Świnice Warckie podaje do publicznej wiadomości wyniki ogłoszonego w dniu 16 stycznia 2018 r. otwartego konkursu ofert na realizację poniższego zadania publicznego:

Lp.

Nazwa oferenta

Nazwa zadania publicznego

Przyznana kwota dotacji

1.

Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Okręgowy w Łodzi z siedzibą w Łodzi przy ul. Wólczańskiej 217/219,

93 – 005 Łódź

Prowadzenie punktu wydawania żywności.

3 500,00 zł

Wójt Gminy

/-/ Krzysztof Próchniewicz

Otwarty konkurs ofert na realizację w 2018 roku zadań z dziedziny pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób poprzez zadanie z zakresu prowadzenia punktu wydawania żywności

Wójt Gminy Świnice Warckie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2018 roku zadań z dziedziny pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób poprzez zadanie
z zakresu prowadzenia punktu wydawania żywności

Świnice Warckie, dn. 16 stycznia 2018r.

Na podstawie Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r., o działalności pożytku i o wolontariacie (Dz. U. z 2016r., poz. 1817 i poz.1948), Wójt Gminy Świnice Warckie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2018 r., zadań z dziedziny pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób poprzez zadanie z zakresu prowadzenia punktu wydawania żywności.

Tytuł zadania:

Prowadzenie punktu wydawania żywności

Planowana kwota dotacji w 2018r.

Planowana wysokość środków na realizację zadania publicznego wynosi 3 500,00 zł.

Szczegóły w załącznikach.

Załączniki
OGŁOSZENIE Wójta Gminy Świnice Warckie   20.015 KB
Wzór oferty   87.104 KB
Wzór umowy   69.296 KB

Program współpracy Gminy Świnice Warckie z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok