ZARZĄDZENIE Nr 2/2018 Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

Załączniki
Treść zarządzenia   208.751 KB

ZARZĄDZENIE Nr 315/2018 Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 26 października 2018 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

Załączniki
Treść zarządzenia   208.920 KB

ZARZĄDZENIE Nr 311/2018 Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 22 października 2018 r. w sprawie wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

ZARZĄDZENIE Nr 303/2018 Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 24 września 2018 r. w sprawie wykazów nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

ZARZĄDZENIE Nr 303/2018

Wójta Gminy Świnice Warckie

z dnia 24 września 2018 r.

w sprawie wykazów nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2018 r., poz. 994, 1000, 1349 i 1432 ) i art. 35 ust.1 i ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2018 r., poz. 121, 50, 650, 1000, 1089, 1496 i 1693) zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustala się i podaje się do publicznej wiadomości wykazy nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia z zasobu nieruchomości Gminy Świnice Warckie stanowiące załączniki do zarządzenia:

1) załącznik nr 1 - wykaz nr 1/2018;

2) załącznik nr 2 - wykaz nr 2/2018.

§ 2. Wykazy o których mowa w § 1 podlegają zamieszczeniu na stronie internetowej urzędu gminy www.swinicewarckie.com.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu gminy www.bip.swinice.akcessnet.net w zakładce Gospodarka Komunalna oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Świnice Warckie od dnia 28 września 2018 r. do dnia 19 października 2018 r.

Informację o wywieszeniu i zamieszczeniu wykazów podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w Dzienniku Łódzkim w Dodatku Nasz Tygodnik Kutno Łęczyca.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

(-) Krzysztof Próchniewicz

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 303/2018

Wójta Gminy Świnice Warckie

z dnia 24 września 2018 r.

Wykaz Nr1/2018

nieruchomości rolnej stanowiącej własność Gminy Świnice Warckie przeznaczonej

do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres 10 lat

1. Położenie nieruchomości - obręb Podłęże

2 .Numery ewidencyjne działek 166 i 238

3. Powierzchnia ogólna działek 1,5727 ha

4. Numer księgi wieczystej LD1Y/00046665/6

5. Opis nieruchomości nieruchomość stanowi grunt rolny

R.V - 1,1038 ha, Ps. V - 0,1740 ha

W. - w kl. V - 0,0352 ha, R VI.- 0,2597 ha

6. Roczny czynsz dzierżawny 1 060,13 zł

7. Aktualizacja czynszu Czynsz podlega corocznej

waloryzacji w oparciu o wskaźnik

wzrostu cen towarów i usług przyjmowanych

w ustawie budżetowej.

8. Okres wydzierżawienia 10 lat za zgodą Rady Gminy Świnice Warckie

wyrażoną w Uchwale Nr XXVI/213/2018

z dnia 20 września 2018 r.

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie

od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy

9.Termin uiszczenia czynszu do 15 września każdego roku kalendarzowego

10. Informacja o przeznaczeniu Nieruchomość zostanie wydzierżawiona

nieruchomości do wydzierżawienia z przeznaczeniem na prowadzenie

działalności rolniczej.

Dzierżawca oprócz czynszu za dzierżawę gruntów zobowiązany jest uiszczać podatki i inne ciężary związane z użytkowaniem gruntów.

Szczegółowe warunki dzierżawy zostaną określone w umowie dzierżawy.

Świnice Warckie, dnia 24 września 2018 r. Wójt Gminy

(-) Krzysztof Próchniewicz

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 303/2018

Wójta Gminy Świnice Warckie

z dnia 24 września 2018 r.

Wykaz Nr 2/2018

nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Świnice Warckie przeznaczonej

do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na okres 10 lat

1. Położenie nieruchomości - obręb Świnice Osiedle

2 .Numer ewidencyjny działki część działki 100/8

3. Powierzchnia działki 0,0168 ha

4. Numer księgi wieczystej LD1Y/00043479/4

5. Opis nieruchomości nieruchomość stanowi w terenie grunt zakrzaczony

i nieogrodzony

6. Roczny czynsz dzierżawny 50,00 zł

7. Okres wydzierżawienia 10 lat

za zgodą Rady Gminy Świnice Warckie

wyrażoną w Uchwale Nr XXVI/213/2018

z dnia 20 września 2018 r.

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od

obowiązku przetargowego trybu zawarcia

umowy dzierżawy

8.Termin uiszczenia czynszu do 15 września każdego roku

kalendarzowego

9 .Informacja o przeznaczeniu Nieruchomość zostanie wydzierżawiona z

nieruchomości do wydzierżawienia przeznaczeniem na parking samochodowy.

Dzierżawca oprócz czynszu za dzierżawę gruntów zobowiązany jest uiszczać podatki i inne ciężary związane z użytkowaniem gruntów.

Szczegółowe warunki dzierżawy zostaną określone w umowie dzierżawy.

Świnice Warckie, dnia 24 września 2018 r. Wójt Gminy

(-) Krzysztof Próchniewicz

ZARZĄDZENIE Nr 301/2018 Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 17 września 2018 r. w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Świnice Warckie

ZARZĄDZENIE Nr 301/2018

Wójta Gminy Świnice Warckie

z dnia 17 września 2018 r.

w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego

na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Świnice Warckie

Na podstawie art. 13 ust.1, art. 28, art. 37 ust.1, art. 38 ust.1 i ust.2 i art. 40 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U z 2018 r., poz.121, 50, 650, 1000, 1089 i 1496 ) oraz § 3 ust.1, § 6 ust.1 i ust.7, § 13 i § 14 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. z 2014 r., poz. 1490 ) i Uchwały Nr XXV/208/2018 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonej w obrębie Świnice Warckie zarządzam, co następuje :

§ 1. Ogłasza się przeprowadzenie pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Świnice Warckie zgodnie z załącznikiem Nr 1 oraz regulaminem przetargów.

§ 2. Zarządzenie wraz z załącznikiem Nr 1 zostanie podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy Świnice Warckie i w miejscowości Głogowiec oraz zamieszczenie na stronie internetowej urzędu gminy www.swinicewarckie.com.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu gminy www.bip.swinice.akcessnet.net w zakładce Gospodarka Komunalna.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się inspektorowi gospodarki nieruchomościami , lokalami.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

(-) Krzysztof Próchniewicz

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 301/2018

Wójta Gminy Świnice Warckie

z dnia 17 września 2018 r.

O g ł o s z e n i e

Wójt Gminy Świnice Warckie

o g ł a s z a

pierwszy przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Świnice Warckie położonej w obrębie Świnice Warckie oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 180 o powierzchni 0,1900 ha dla której prowadzona jest księga wieczysta LD1Y/00061845/3 przez Sąd Rejonowy w Łęczycy IV Wydział Ksiąg Wieczystych.

Dział III i IV tej księgi wieczystej jest wolny od wpisów.

Nieruchomość nie jest obciążona hipotekami ani innymi prawami.

Zgodnie z zapisami w ewidencji gruntów przedmiotowa nieruchomość stanowi N - nieużytki.

Gmina nie posiada aktualnie ważnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla przedmiotowej nieruchomości.

Dla terenu tej działki nie jest wydana decyzja o warunkach zabudowy.

Możliwe inne przeznaczenie działki po ustaleniu warunków zabudowy dla wymienionego terenu.

Działka położona w obrębie Świnice Warckie w północno - wschodniej części miejscowości Głogowiec ( potocznie Pustki ) przy peryferiach miejscowości Świnice Warckie w odległości 1 km od jej centrum. Działka nie ogrodzona o kształcie nieregularnym - wielokąt w kształcie zbliżonym do owalu, zlokalizowana w otoczeniu zabudowy zagrodowej, lasu i pól uprawnych. Przy działce droga gruntowa gminna Pustki - Wola Świniecka ubita z żużla w której znajdują się media : energia elektryczna, wodociąg gminny i kanalizacja sanitarna.

W zachodniej części działki poprzecznie ( prostopadle do drogi) przebiega linia energetyczna napowietrzna średniego napięcia - bez słupów.

Od zachodniej strony działka użytkowana jako część siedliska ( składowanie drewna opałowego ), pozostałą powierzchnię porastają samosiewy drzew i krzewów.

Z dokładną lokalizacją działki można się zapoznać na stronie internetowej urzędu gminy www.swinicewarckie.com.pl w zakładce System Informacji Przestrzennej.

Granice działki przeznaczonej do sprzedaży nie będą wskazywane ani też wznawiane na koszt Gminy Świnice Warckie.

Cena wywoławcza nieruchomości do przetargu wynosi 7 500,00 zł(słownie zł : siedem tysięcy pięćset złotych.).

Wadium 10 % ceny wywoławczej:750,00 zł(słownie zł : siedemset pięćdziesiąt złotych). Osoba przystępująca do przetargu winna zapoznać się z regulaminem przetargów do dnia 16 października 2018 r.

Pełnomocnik działający w przetargu w imieniu mocodawcy winien legitymować się pełnomocnictwem w formie aktu notarialnego.

Osoba przystępująca do przetargu winna złożyć:

1) Oświadczenie uczestnika przetargu ( wg wzoru załącznik nr 3 do Regulaminu) ,

2) Zgłoszenie udziału w przetargu ( wg wzoru załącznik nr 2 do Regulaminu) i wpłacić wyżej wymienione wadium w pieniądzu na rachunek bankowy urzędu gminy w LBS Strzałkowo nr konta : 59 8543 0000 2004 4000 0143 0006 w terminie do dnia 16 października 2018 r. przy czym wpłata wadium nie powoduje naliczanie odsetek od zdeponowanej kwoty.

Za dowód wpłaty wadium uznaje się dzień wpływu należności na wyżej wymieniony rachunek bankowy.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, zaś dla pozostałych osób zostanie zwrócone w ciągu 3 dni roboczych odpowiednio od odwołania, zamknięcia, unieważnienia i zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Uczestnik przetargu ( pełnomocnik ) zobowiązany jest przedłożyć komisji przetargowej dowód tożsamości , a w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, a podlegającym wpisom do rejestrów - aktualny wpis z rejestru.

W przypadku osób fizycznych pozostających w związku małżeńskim, w którym obowiązuje ustrój ustawowej wspólności majątkowej do przetargu startują oboje małżonkowie lub jedno z małżonków, jeżeli posiada notarialne pełnomocnictwo do dokonania określonej czynności prawnej. W przypadku rozdzielności majątkowej małżonków osoba startująca w przetargu winna dostarczyć umowę notarialną potwierdzającą ten stan prawny.

Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu podlega zapłacie jednorazowo nie później niż 4 dni przed podpisaniem umowy przenoszącej własność nieruchomości w formie aktu notarialnego.

Nabywca nieruchomości ustalony w przetargu zostanie zawiadomiony pisemnie o miejscu i terminie zawarcia umowy najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Opłaty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy w formie aktu notarialnego oraz założeniem i wpisem do księgi wieczystej w całości ponosi nabywca nieruchomości.

Przetarg odbędzie się w dniu 23 października 2018 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Świnice Warckie pokój 8 o godz. 10 oo.

Wójt Gminy zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości.

Bliższych informacji dotyczących sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy Świnice Warckie na stanowisku gospodarka nieruchomościami, lokalami pod numerem telefonu 63 2881074.

Ogłoszenie o przetargu wywiesza się na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy Świnice Warckie i w miejscowości Głogowiec oraz zamieszcza się na stronie internetowej urzędu gminy www.swinicewarckie.com.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.swinice. akcessnet.net w zakładce Gospodarka Komunalna.

Świnice Warckie, dnia 17 września 2018 r.

Wójt Gminy

(-) Krzysztof Próchniewicz

ZARZĄDZENIE Nr 292/2018 Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 7 sierpnia 2018 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości wraz z ogłoszeniem o przeprowadzeniu drugiego przetargu ustnego ograniczonego

ZARZĄDZENIE Nr 292/2018

Wójta Gminy Świnice Warckie

z dnia 7 sierpnia 2018 r.

w sprawie obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości wraz z ogłoszeniem o przeprowadzeniu drugiego przetargu ustnego ograniczonego

Na podstawie art. 13, art. 28, art. 37 ust.1, art. 38 ust. 1 i ust. 2 art. 39 ust. 1, art. 40 ust. 1 pkt 2, ust. 2a i ust. 3, art. 41, art. 67 ust.2 pkt 2 i pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 121, 50, 650, 1000 i 1089 ) i § 3 ust. 1, § 6 ust. 1 i ust. 7, § 15 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz.1490) oraz Uchwały Nr XXIII/188/2018 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości ustalam, co następuje:

§ 1. Obniżam o 20 % cenę wywoławczą netto plus należny podatek VAT nieruchomości do przeprowadzenia drugiego przetargu ustnego ograniczonego oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 100/7 o powierzchni 0,1000 ha położonej w obrębie Świnice Osiedle dla której prowadzona jest księga wieczysta LD1Y/00061799/5 w Sądzie Rejonowym w Łęczycy ze względu na zakończenie pierwszego przetargu ustnego ograniczonego wynikiem negatywnym.

§ 2. Ogłaszam przeprowadzenie drugiego przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości określonej w § 1 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia oraz regulaminem przetargów.

§ 3. Zarządzenie wraz z załącznikiem Nr 1 zostanie podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy Świnice Warckie i w miejscowości Świnice Warckie oraz zamieszczenie na stronie internetowej urzędu gminy www.swinicewarckie.com.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu gminy www.bip.swinice.akcessnet.net w zakładce Gospodarka Komunalna.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się inspektorowi gospodarki nieruchomościami, lokalami.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

(-) Krzysztof Próchniewicz

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 292 /2018

Wójta Gminy Świnice Warckie

z dnia 7 sierpnia 2018 r.

Ogłoszenie

Wójt Gminy Świnice Warckie

ogłasza

drugi przetarg ustny ograniczony

na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Świnice Osiedle oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 100/7 o powierzchni 0,1000 ha dla której prowadzona jest księga wieczysta LD1Y/00061799/5 w Sądzie Rejonowym w Łęczycy w IV Wydziale Ksiąg Wieczystych.

Przetarg jest ograniczony gdyż sprzedawana działka nie ma dostępu do żadnej drogi publicznej a jej nabywcami mogą być właściciele działek sąsiednich posiadających dostęp do drogi publicznej.

Działka ta położona jest w zachodniej części miejscowości Świnice Warckie bliżej centrum, nie ogrodzona bez przyłączy uzbrojenia technicznego o kształcie prostokąta, zlokalizowana w otoczeniu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej od zachodu i południa oraz od północy terenu niezagospodarowanego a od wschodu terenu użytkowanego rolniczo. Uzbrojenia przy działce w bezpośrednim sąsiedztwie brak. Sieć uzbrojenia w media występuje w ulicy Spółdzielców (energia elektryczna, wodociąg i kanalizacja) dostęp oddzielony sąsiednią przyległą działką 100/2.

Z dokładną lokalizacją działki można się zapoznać na stronie internetowej urzędu gminy www.swinicewarckie.com.pl w zakładce System Informacji Przestrzennej.

Dział III i IV księgi wieczystej LD1Y/00061799/5 wolny jest od wpisów.

Nieruchomość nie jest obciążona hipotekami ani innymi prawami na rzecz osób trzecich.

Teren nieruchomości stanowi w ewidencji gruntów grunty orne kl. II i kl. IV b.

Dla nieruchomości brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Świnice Warckie.

Zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 27 kwietnia 2017 r. Nr 12/2017 działki oznaczone numerami ewidencyjnymi 100/2 i 100/7 w obrębie Świnice Osiedle przeznaczone są pod rozbudowę garażu zlokalizowanego na działce 100/2.

Obecnie inwestycja rozbudowy garażu nie jest realizowana.

Działka 100/7 użytkowana będzie przez dzierżawcę do czasu trwania umowy dzierżawy tj. do dnia 22 kwietnia 2019 r. Teren działki użytkowany jako siedlisko przydomowe na niewielkim obszarze grządki warzywne, na części nasadzenia drzew owocowych kilkuletnie a pozostały teren pokrywa trawnik. Występuje też pergola ogrodowa i kilka drzew i krzewów ozdobnych.

Elementy zagospodarowania powstały z nakładów dzierżawcy i wyłączone zostały z ceny nabycia nieruchomości.

Granice działki przeznaczonej do sprzedaży nie będą wskazywane ani też wznawiane na koszt Gminy Świnice Warckie.

Pierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości odbył się w dniu 6 sierpnia 2018 r. i zakończył się wynikiem negatywnym.

Cena wywoławcza nieruchomości do przetargu wynosi 5 360 zł netto plus należny podatek VAT .

Osoba przystępująca do przetargu winna się zapoznać z regulaminem przetargów do dnia 4 września 2018 r.

Pełnomocnik działający w przetargu w imieniu mocodawcy winien legitymować się pełnomocnictwem w formie aktu notarialnego. Osoba przystępująca do przetargu winna złożyć Zgłoszenie udziału w przetargu zgodnie z załącznikiem Nr 2 Regulaminu przetargów i wpłacić wadium w pieniądzu w wysokości 10% ceny wywoławczej brutto czyli 660,00 zł na rachunek bankowy gminy w LBS Strzałkowo nr konta 59 8543 0000 2004 4000 0143 0006 w terminie do dnia 4 września 2018 r. przy czym wpłata wadium nie powoduje naliczanie odsetek od zdemontowanej kwoty.

Za dowód wpłaty wadium uznaje się dzień wpływu należności na wyżej wymieniony rachunek bankowy.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, zaś dla pozostałych osób zostanie zwrócone w ciągu 3 dni roboczych odpowiednio od odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu oraz zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

Uczestnik przetargu (pełnomocnik) zobowiązany jest przedłożyć komisji przetargowej dowód tożsamości, a w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, a podlegającym wpisom do rejestrów - aktualny wpis do rejestru.

W przypadku osób fizycznych pozostających w związku małżeńskim w którym obowiązuje ustrój ustawowej wspólności majątkowej do przetargu startują oboje małżonkowie lub jedno z małżonków, jeżeli posiada notarialne pełnomocnictwo do dokonania określonej czynności prawnej. W przypadku rozdzielności majątkowej małżonków osoba startująca w przetargu winna dostarczyć umowę notarialną potwierdzającą ten stan prawny.

Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu zostanie wywieszona w dniu 6 września 2018 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Świnice Warckie.

Przetarg odbędzie się w dniu 11 września 2018 r. o godz. 10oo w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Świnice Warckie pokój Nr 8.

Przetarg będzie prowadzony według ceny wywoławczej brutto.

Nabywca nieruchomości inny niż dzierżawca wchodzi w posiadanie nieruchomości z dniem 23 kwietnia 2019 r.

Nabywca nieruchomości ustalony w przetargu zostanie powiadomiony o miejscu i terminie zawarcia umowy najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy przenoszącej własność w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu podlega zapłacie jednorazowo nie później niż 4 dni przed podpisaniem umowy przenoszącej własność w formie aktu notarialnego.

Opłaty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy w formie aktu notarialnego oraz założeniem i wpisem do księgi wieczystej w całości ponosi nabywca nieruchomości.

Wójt Gminy Świnice Warckie zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości.

Bliższych informacji dotyczących sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy Świnice Warckie na stanowisku gospodarka nieruchomościami, lokalami w pokoju Nr 12 oraz pod numerem telefonu 632881074.

Ogłoszenie o przetargu wywiesza się na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Świnice Warckie i w miejscowości Świnice Warckie oraz zamieszcza się na stronie internetowej urzędu gminy www.swinicewarckie.com.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu gminy www.bip.swinice.akcessnet.net w zakładce Gospodarka Komunalna.

Świnice Warckie, dnia 7 sierpnia 2018 r. Wójt Gminy

(-) Krzysztof Próchniewicz

Zarządzenie Nr 290/2018 Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do użyczenia

ZARZĄDZENIE Nr 290/2018

Wójta Gminy Świnice Warckie

z dnia 31 lipca 2018 r.

w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do użyczenia

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994, 1000, 1349 i 1432 ) oraz art. 35 ust.1 i ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz.121, 50, 650, 1000 i 1089 ) zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustala się i podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do użyczenia z zasobu nieruchomości Gminy Świnice Warckie stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykaz o którym mowa w § 1 podlega zamieszczeniu na stronie internetowej urzędu gminy www.swinicewarckie.com.pl i w Biuletynie Informacji Publicznych urzędu gminy www.bip.swinice.akcessnet.net w Zakładce Gospodarka Komunalna i wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Świnice Warckie od dnia 3 sierpnia 2018 r. do dnia 24 sierpnia 2018 r.

Informację o wywieszeniu i zamieszczeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w Dzienniku Łódzkim w dodatku Nasz Tygodnik Kutno Łęczyca.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

(-) Krzysztof Próchniewicz

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 290/2018

Wójta Gminy Świnice Warckie

z dnia 31 lipca 2018 r.

Wykaz Nr 1/2018

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Świnice Warckie przeznaczonej do użyczenia

1. Położenie nieruchomości - obręb Świnice Osiedle

2 .Numery ewidencyjne działek - 101, 103/1

3. Ogólna powierzchnia użyczanej nieruchomości 1,0130 ha

4. Numer księgi wieczystej - LD1Y/00046571/0

5. Okres użyczenia - 10 lat

6. Obiekty będące przedmiotem użyczenia - Pomieszczenia na Orliku tj. w.c. pokój sędziowski, szatnia dla gości, szatnia dla gospodarzy i boisko sportowe.

7 .Informacja o przeznaczeniu nieruchomości do użyczenia - Nieruchomość zostanie użyczona LKS Świnice Warckie na zadania własne gminy z zakresu kultury fizycznej.

Szczegółowe warunki użyczenia nieruchomości zostaną określone w umowie użyczenia.

Świnice Warckie, dnia 31 lipca 2018 r. Wójt Gminy

(-) Krzysztof Próchniewicz

Zarządzenie Nr 289/2018 Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

ZARZĄDZENIE Nr 289/2018

Wójta Gminy Świnice Warckie

z dnia 31 lipca 2018 r.

w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U z 2018 r., poz. 994,1000, 1349 i poz. 1432 ) art. 35 ust.1 i ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 121, 650, 1000 i 1089) oraz Uchwały Nr XXV/208/2018 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustala się i podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży z zasobu nieruchomości Gminy Świnice Warckie stanowiącej załączniki Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykaz o którym mowa w § 1 podlega zamieszczeniu na stronie internetowej urzędu gminy www.swinicewarckie.com.pl oraz Biuletynie Informacji Publicznej urzędu gminy www.bip.swinice.akcessnet.net w zakładce Gospodarka Komunalna i wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Świnice Warckie od dnia 3 sierpnia 2018 r. do dnia 24 sierpnia 2018 r.

Informację o wywieszeniu i zamieszczeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w Dzienniku Łódzkim w dodatku Nasz Tygodnik Kutno Łęczyca.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

(-) Krzysztof Próchniewicz

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 289 /2018

Wójta Gminy Świnice Warckie

z dnia 31 lipca 2018 r.

Wykaz Nr 1/2018

nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości

Położenie nieruchomości obręb Świnice Warckie, Numer działki 180

Powierzchnia 0,1900 ha, Numer księgi wieczystej LD1Y/00061845/3

Opis nieruchomości

Działka położona w obrębie Świnice Warckie w północno-wschodniej części miejscowości Głogowiec (Pustki) przy peryferiach miejscowości Świnice Warckie w odległości około 1km. od jej centrum. Działka nie ogrodzona o kształcie nieregularnym – wielokąt o kształcie zbliżonym do owalu, zlokalizowana w otoczeniu zabudowy zagrodowej, lasu i pól uprawnych. Przy działce droga gruntowa gminna Pustki - Wola Świniecka ubita z żużla w której znajdują się media: energia elektryczna, wodociąg gminny i kanalizacja sanitarna.

Przeznaczenie nieruchomości.

Dla nieruchomości brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Świnice Warckie i nie jest wydana decyzja o warunkach zabudowy.

Zgodnie z zapisami w Ewidencji Gruntów Starostwa Powiatowego w Łęczycy działka stanowi N-nieużytki.

W zachodniej części działki poprzecznie (prostopadle do drogi) przebiega linia energetyczna napowietrzna średniego napięcia - bez słupów.

Możliwe inne przeznaczenie działki po ustaleniu warunków zabudowy dla wymienionego terenu.

Zagospodarowanie nieruchomości.

Od zachodniej strony działka użytkowana jako część siedliska (składowanie drewna opałowego),pozostałą powierzchnię porastają samosiewy drzew i krzewów.

Cena wywoławcza nieruchomości do przetargu

Cena wywoławcza nieruchomości do przetargu ustnego nieograniczonego wynosi 7 500,00 zł.

Informacja o przeznaczeniu do zbycia.

Uchwała Nr XXV/208/2018 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt 1 i pkt 2

Informuje się osoby którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu przedmiotowej nieruchomości o możliwości złożenia pisemnego wniosku o jej zakup w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, zgodnie z treścią art. 34 ust.1 pkt.1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami jeśli spełniają jeden z następujących warunków:

1) przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości na mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust.1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu;

2) jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1 termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.

Uwagi.

Po okresie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu tj. po dniu 14 września 2018 r. zostanie podane do publicznej wiadomości ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym.

Telefon do kontaktu 632881074.

Świnice Warckie, dnia 31 lipca 2018 r. Wójt Gminy

(- ) Krzysztof Próchniewicz

ZARZĄDZENIE Nr 284/2018 w sprawie wprowadzenia zmian w Zarządzeniu Nr 283/2018 Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 2 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia pierwszego przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Świnice Osiedle

ZARZĄDZENIE Nr 284/2018

Wójta Gminy Świnice Warckie

z dnia 4 lipca 2018 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w Zarządzeniu Nr 283/2018 Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 2 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia pierwszego przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Świnice Osiedle

Na podstawie art. 13, art.37 ust.1, art.38 ust.1 i ust.2, art.40 ust.1 pkt 2 i pkt 2a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2018 r., poz. 121,.50, 650, 1000 i 1089 ) § 3 ust.1, § 6 ust.1 i ust.7 § 15 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. z 2014 r., poz.1490 ) oraz Uchwały Nr XXIII/188/2018 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości

§ 1. W Zarządzeniu Nr 283/2018 Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 2 lipca 2018 r. załącznik Nr 1 otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wraz z załącznikiem Nr 1 zostanie podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy Świnice Warckie i w miejscowości Świnice Warckie oraz zamieszczenie na stronie internetowej urzędu gminy www.swinicewarckie.com.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu gminy www.bip.swinice.akcessnet.net w zakładce Gospodarka Komunalna.

§ 3.Wykonanie Zarządzenia powierza się inspektorowi gospodarki nieruchomościami i lokalami.

§ 4.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

(-) Krzysztof Próchniewicz

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 284/2018

Wójta Gminy Świnice Warckie

z dnia 4 lipca 2018 r.

O g ł o s z e n i e

Wójt Gminy Świnice Warckie

o g ł a s z a

pierwszy przetarg ustny ograniczony

na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Świnice Osiedle oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 100/7 o powierzchni 0,1000 ha dla której prowadzona jest księga wieczysta LD1Y/00061799/5 w Sądzie Rejonowym w Łęczycy w IV Wydziale Ksiąg Wieczystych.

Przetarg jest ograniczony gdyż sprzedawana działka nie ma dostępu do żadnej drogi publicznej a jej nabywcami mogą być właściciele działek sąsiednich posiadających dostęp do drogi publicznej.

Działka ta położona jest w zachodniej części miejscowości Świnice Warckie bliżej centrum, nie ogrodzona bez przyłączy uzbrojenia technicznego o kształcie prostokąta, zlokalizowana w otoczeniu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej od zachodu i południa oraz od północy terenu niezagospodarowanego a od wschodu terenu użytkowanego rolniczo. Uzbrojenia przy działce w bezpośrednim sąsiedztwie brak. Sieć uzbrojenia w media występuje w ulicy Spółdzielców ( energia elektryczna, wodociąg i kanalizacja ) dostęp oddzielony sąsiednią przyległą działką 100/2.

Z dokładną lokalizacją działki można się zapoznać na stronie internetowej urzędu gminy www.swinicewarckie.com.pl w zakładce System Informacji Przestrzennej.

Dział III i IV księgi wieczystej LD1Y/00061799/5 wolny jest od wpisów.

Nieruchomość nie jest obciążona hipotekami ani innymi prawami na rzecz osób trzecich.

Teren nieruchomości stanowi w ewidencji gruntów grunty orne kl. II i kl. IV b.

Dla nieruchomości brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Świnice Warckie.

Zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 27 kwietnia 2017 r. Nr 12/2017 działki oznaczone numerami ewidencyjnymi 100/2 i 100/7 w obrębie Świnice Osiedle przeznaczone są pod rozbudowę garażu zlokalizowanego na działce 100/2.

Obecnie inwestycja rozbudowy garażu nie jest realizowana.

Działka 100/7 użytkowana będzie przez dzierżawcę do czasu trwania umowy dzierżawy tj. do dnia 22 kwietnia 2019 r. Teren działki użytkowany jako siedlisko przydomowe na niewielkim obszarze grządki warzywne, na części nasadzenia drzew owocowych kilkuletnie a pozostały teren pokrywa trawnik. Występuje też pergola ogrodowa i kilka drzew i krzewów ozdobnych.

Elementy zagospodarowania powstały z nakładów dzierżawcy i wyłączone zostały z ceny nabycia nieruchomości.

Granice działki przeznaczonej do sprzedaży nie będą wskazywane ani też wznawiane na koszt Gminy Świnice Warckie.

Cena wywoławcza nieruchomości do przetargu wynosi 6 700,00 zł netto plus należny podatek VAT.

Osoba przystępująca do przetargu winna się zapoznać z regulaminem przetargów do dnia 31 lipca 2018 r.

Pełnomocnik działający w przetargu w imieniu mocodawcy winien legitymować się pełnomocnictwem w formie aktu notarialnego. Osoba przystępująca do przetargu winna złożyć Zgłoszenie udziału w przetargu zgodnie z załącznikiem Nr 2 Regulaminu przetargów i wpłacić wadium w pieniądzu w wysokości 10% ceny wywoławczej netto na rachunek bankowy gminy w LBS Strzałkowo nr konta 59 8543 0000 2004 4000 0143 0006 w terminie do dnia 31 lipca 2018 r. przy czym wpłata wadium nie powoduje naliczanie odsetek od zdemontowanej kwoty.

Za dowód wpłaty wadium uznaje się dzień wpływu należności na wyżej wymieniony rachunek bankowy.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, zaś dla pozostałych osób zostanie zwrócone w ciągu 3 dni roboczych odpowiednio od odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu oraz zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

Uczestnik przetargu (pełnomocnik) zobowiązany jest przedłożyć komisji przetargowej dowód tożsamości, a w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, a podlegającym wpisom do rejestrów - aktualny wpis do rejestru.

W przypadku osób fizycznych pozostających w związku małżeńskim w którym obowiązuje ustrój ustawowej wspólności majątkowej do przetargu startują oboje małżonkowie lub jedno z małżonków, jeżeli posiada notarialne pełnomocnictwo do dokonania określonej czynności prawnej. W przypadku rozdzielności majątkowej małżonków osoba startująca w przetargu winna dostarczyć umowę notarialną potwierdzającą ten stan prawny.

Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu zostanie wywieszona w dniu 2 sierpnia 2018 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Świnice Warckie.

Przetarg odbędzie się w dniu 6 sierpnia 2018 r. o godz. 10oo w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Świnice Warckie pokój Nr 8 .

Nabywca nieruchomości inny niż dzierżawca wchodzi w posiadanie nieruchomości z dniem 23 kwietnia 2019 r.

Nabywca nieruchomości ustalony w przetargu zostanie powiadomiony o miejscu i terminie zawarcia umowy najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy przenoszącej własność w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu podlega zapłacie jednorazowo nie później niż 4 dni przed podpisaniem umowy przenoszącej własność w formie aktu notarialnego.

Opłaty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy w formie aktu notarialnego oraz założeniem i wpisem do księgi wieczystej w całości ponosi nabywca nieruchomości.

Wójt Gminy Świnice Warckie zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości.

Bliższych informacji dotyczących sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy Świnice Warckie na stanowisku gospodarka nieruchomościami i lokalami w pokoju Nr 12 oraz pod numerem telefonu 632881074.

Ogłoszenie o przetargu wywiesza się na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Świnice Warckie i w miejscowości Świnice Warckie oraz zamieszcza się na stronie internetowej urzędu gminy www.swinicewarckie.com.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu gminy www.bip.swinice.akcessnet.net w zakładce Gospodarka Komunalna.

Świnice Warckie, dnia 4 lipca 2018 r. Wójt Gminy

(-) Krzysztof Próchniewicz

Zarządzenie Wójta Gminy Świnice Warckie w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia pierwszego przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Świnice Osiedle

ZARZĄDZENIE Nr 283/2018

Wójta Gminy Świnice Warckie

z dnia 2 lipca 2018 r.

w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia pierwszego przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Świnice Osiedle

Na podstawie art. 13, art.37 ust.1, art.38 ust.1 i ust.2, art.40 ust.1 pkt 2 i pkt 2a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2018 r., poz. 121,.50, 650, 1000 i 1089 ) § 3 ust.1, § 6 ust.1 i ust.7 § 15 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. z 2014 r., poz.1490 ) oraz Uchwały Nr XXIII/188/2018 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości

§ 1. Ogłasza się przeprowadzenie pierwszego przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Świnice Warckie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia oraz regulaminem przetargów.

§ 2. Ogłoszenie podane zostanie do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy Świnice Warckie i w miejscowości Świnice Warckie na stronie internetowej urzędu gminy www.swinicewarckie.com.pl oraz Biuletynie Informacji Publicznej urzędu gminy www.bip.swinice.akcessnet.net w zakładce Gospodarka Komunalna.

§ 3.Wykonanie Zarządzenia powierza się inspektorowi gospodarki nieruchomościami i lokalami.

§ 4.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

(-) Krzysztof Próchniewicz

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 283/2018

Wójta Gminy Świnice Warckie

z dnia 2 lipca 2018 r.

O g ł o s z e n i e

Wójt Gminy Świnice Warckie

o g ł a s z a

pierwszy przetarg ustny ograniczony

na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Świnice Osiedle oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 100/7 o powierzchni 0,1000 ha dla której prowadzona jest księga wieczysta LD1Y/00061799/5 w Sądzie Rejonowym w Łęczycy w IV Wydziale Ksiąg Wieczystych.

Przetarg jest ograniczony gdyż sprzedawana działka nie ma dostępu do żadnej drogi publicznej a jej nabywcami mogą być właściciele działek sąsiednich posiadających dostęp do drogi publicznej.

Działka ta położona jest w zachodniej części miejscowości Świnice Warckie bliżej centrum, nie ogrodzona bez przyłączy uzbrojenia technicznego o kształcie prostokąta, zlokalizowana w otoczeniu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej od zachodu i południa oraz od północy terenu niezagospodarowanego a od wschodu terenu użytkowanego rolniczo. Uzbrojenia przy działce w bezpośrednim sąsiedztwie brak. Sieć uzbrojenia w media występuje w ulicy Spółdzielców ( energia elektryczna, wodociąg i kanalizacja ) dostęp oddzielony sąsiednią przyległą działką 100/2.

Z dokładną lokalizacją działki można się zapoznać na stronie internetowej urzędu gminy www.swinicewarckie.com.pl w zakładce System Informacji Przestrzennej.

Dział III i IV księgi wieczystej LD1Y/00061799/5 wolny jest od wpisów.

Nieruchomość nie jest obciążona hipotekami ani innymi prawami na rzecz osób trzecich.

Teren nieruchomości stanowi w ewidencji gruntów grunty orne kl. II i kl. IV b.

Dla nieruchomości brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Świnice Warckie.

Zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 27 kwietnia 2017 r. Nr 12/2017 działki oznaczone numerami ewidencyjnymi 100/2 i 100/7 w obrębie Świnice Osiedle przeznaczone są pod rozbudowę garażu zlokalizowanego na działce 100/2.

Obecnie inwestycja rozbudowy garażu nie jest realizowana.

Działka 100/7 użytkowana będzie przez dzierżawcę do czasu trwania umowy dzierżawy tj. do dnia 22 kwietnia 2019 r. Teren działki użytkowany jako siedlisko przydomowe na niewielkim obszarze grządki warzywne, na części nasadzenia drzew owocowych kilkuletnie a pozostały teren pokrywa trawnik. Występuje też pergola ogrodowa i kilka drzew i krzewów ozdobnych.

Elementy zagospodarowania powstały z nakładów dzierżawcy i wyłączone zostały z ceny nabycia nieruchomości.

Granice działki przeznaczonej do sprzedaży nie będą wskazywane ani też wznawiane na koszt Gminy Świnice Warckie.

Cena wywoławcza nieruchomości do przetargu wynosi 6 700,00 zł netto plus należny podatek VAT.

Osoba przystępująca do przetargu winna się zapoznać z regulaminem przetargów do dnia 31 lipca 2018 r.

Pełnomocnik działający w przetargu w imieniu mocodawcy winien legitymować się pełnomocnictwem w formie aktu notarialnego. Osoba przystępująca do przetargu winna złożyć Zgłoszenie udziału w przetargu zgodnie z załącznikiem Nr 2 Regulaminu przetargów i wpłacić wadium w pieniądzu w wysokości 10% ceny wywoławczej netto na rachunek bankowy gminy w LBS Strzałkowo nr konta 59 8543 0000 2004 4000 0143 w terminie do dnia 31 lipca 2018 r. przy czym wpłata wadium nie powoduje naliczanie odsetek od zdemontowanej kwoty.

Za dowód wpłaty wadium uznaje się dzień wpływu należności na wyżej wymieniony rachunek bankowy.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, zaś dla pozostałych osób zostanie zwrócone w ciągu 3 dni roboczych odpowiednio od odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu oraz zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

Uczestnik przetargu (pełnomocnik) zobowiązany jest przedłożyć komisji przetargowej dowód tożsamości, a w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, a podlegającym wpisom do rejestrów - aktualny wpis do rejestru.

W przypadku osób fizycznych pozostających w związku małżeńskim w którym obowiązuje ustrój ustawowej wspólności majątkowej do przetargu startują oboje małżonkowie lub jedno z małżonków, jeżeli posiada notarialne pełnomocnictwo do dokonania określonej czynności prawnej. W przypadku rozdzielności majątkowej małżonków osoba startująca w przetargu winna dostarczyć umowę notarialną potwierdzającą ten stan prawny.

Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu zostanie wywieszona w dniu 2 sierpnia 2018 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Świnice Warckie.

Przetarg odbędzie się w dniu 6 sierpnia 2018 r. o godz. 10oo w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Świnice Warckie pokój Nr 12 .

Nabywca nieruchomości inny niż dzierżawca wchodzi w posiadanie nieruchomości z dniem 23 kwietnia 2019 r.

Nabywca nieruchomości ustalony w przetargu zostanie powiadomiony o miejscu i terminie zawarcia umowy najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy przenoszącej własność w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu podlega zapłacie jednorazowo nie później niż 4 dni przed podpisaniem umowy przenoszącej własność w formie aktu notarialnego.

Opłaty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy w formie aktu notarialnego oraz założeniem i wpisem do księgi wieczystej w całości ponosi nabywca nieruchomości.

Wójt Gminy Świnice Warckie zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości.

Bliższych informacji dotyczących sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy Świnice Warckie na stanowisku gospodarka nieruchomościami i lokalami w pokoju Nr 12 oraz pod numerem telefonu 632881074.

Ogłoszenie o przetargu wywiesza się na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Świnice Warckie i w miejscowości Świnice Warckie oraz zamieszcza się na stronie internetowej urzędu gminy www.swinicewarckie.com.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu gminy www.bip.swinice.akcessnet.net w zakładce Gospodarka Komunalna.

Świnice Warckie, dnia 2 lipca 2018 r. Wójt Gminy

(-) Krzysztof Próchniewicz

ZARZĄDZENIE Nr 265/2018 Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 14 maja 2018 r.w sprawie wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z wykazami.

ZARZĄDZENIE Nr 265/2018

Wójta Gminy Świnice Warckie

z dnia 14 maja 2018 r.

w sprawie wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U z 2017 r., poz. 1875 i poz. 2232 i z 2018 r., poz.130 ) art. 35 ust.1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2018 r., poz. 121, poz. 50 i poz. 650 ) oraz Uchwał Nr XXIII/188/2018 i Nr XXIII/189/2018 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustala się i podaje się do publicznej wiadomości wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z zasobu nieruchomości Gminy Świnice Warckie stanowiące załączniki Nr 1 i Nr 2 do zarządzenia.

§ 2. Wykazy o których mowa w § 1 podlegają zamieszczeniu na stronie internetowej urzędu gminy www.swinicewarckie.com.pl oraz Biuletynie Informacji Publicznej urzędu gminy www.bip.swinice.akcessnet.net w zakładce Gospodarka Komunalna i wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Świnice Warckie od dnia 18 maja 2018 r. do dnia 8 czerwca 2018 r.

Informację o wywieszeniu i zamieszczeniu wykazów podaje się w Dzienniku Łódzkim w dodatku Nasz Tygodnik Kutno Łęczyca.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

(-) Krzysztof Próchniewicz

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 265/2018

Wójta Gminy Świnice Warckie

z dnia 14 maja 2018 r.

Wykaz Nr 1/2018

nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ograniczonego

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości

Położenie nieruchomości obręb Świnice Osiedle, Numer działki 100/7

Powierzchnia 0,1000 ha , Numer księgi wieczystej LD1Y/00061799/5

Opis nieruchomości

Działka położona w zachodniej części miejscowości Świnice Warckie bliżej centrum. Działka nie ogrodzona, bez przyłączy uzbrojenia technicznego o kształcie prostokąta bez bezpośredniego dostępu do drogi publicznej, położona w otoczeniu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej od zachodu i południa oraz od północy terenu niezagospodarowanego a od wschodu terenu użytkowanego rolniczo. Uzbrojenia przy działce w bezpośrednim sąsiedztwie brak. Sieć uzbrojenia w media występuje w ulicy Spółdzielców ( energia elektryczna, wodociąg i kanalizacja ) dostęp oddzielony sąsiednią przyległą działką 100/2 .

Przeznaczenie nieruchomości.

Dla nieruchomości brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Świnice Warckie. Zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 27 kwietnia 2017 r. Nr 12/2017 nieruchomość przeznaczona pod rozbudowę garażu. Obecnie inwestycja nie jest realizowana.

Zagospodarowanie nieruchomości.

Działka użytkowana przez dzierżawcę. Teren działki użytkowany jako teren siedliska przydomowego na niewielkim obszarze grządki warzywne, na części nasadzenia drzew owocowych ( kilkuletnie) a pozostały teren pokrywa trawnik. Występuje też pergola ogrodowa i kilka drzew i krzewów ozdobnych.

Elementy zagospodarowania powstały z nakładów dzierżawcy i wyłączone zostały z wyceny.

Termin wygaśnięcia umowy dzierżawy z dzierżawcą to 22 kwietnia 2019 r.

Cena wywoławcza nieruchomości do przetargu

Cena wywoławcza nieruchomości do przetargu ograniczonego wynosi 6 700 zł netto plus należny podatek VAT.

Informacja o przeznaczeniu do zbycia.

Uchwała Nr XXIII/188/2018 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 19 marca 2018r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt 1 i pkt 2

Informuje się osoby którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu przedmiotowej nieruchomości o możliwości złożenia pisemnego wniosku o jej zakup w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, zgodnie z treścią art. 34 ust.1 pkt.1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami jeśli spełniają jeden z następujących warunków:

 1. przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości na mocy niniejszej ustawylub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminuokreślonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust.1, termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu;
 2. jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą jeżeli złoży wniosek o nabycieprzed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust.1, termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.

Uwagi.

Po okresie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu tj. po dniu 29 czerwca 2018 r. zostanie podane do publicznej wiadomości ogłoszenie o przetargu ograniczonym.

Telefon do kontaktu 632881074.

Świnice Warckie, dnia 14 maja 2018 r.

Wójt Gminy

(-) Krzysztof Próchniewicz

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 265/2018

Wójta Gminy Świnice Warckie

z dnia 14 maja 2018 r.

Wykaz Nr 2/2018

nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości

Położenie nieruchomości obręb Chorzepin, Numer działki 340

Powierzchnia 0,0600 ha , Numer księgi wieczystej LD1Y/00041912/8

Opis nieruchomości

Nieruchomość gruntowa położona w centrum wsi Chorzepin bezpośrednio przyległa do drogi gminnej asfaltowej niezabudowana o kształcie bardzo wydłużonego prostokąta - szer. ok. 3 m długość ok.200 m. Aktualnie użytkowana jako droga wewnętrzna. Działka od zachodniej strony odgrodzona od siedliska (budynek gospodarczy w granicy i ogrodzenie ) dochodząca od strony północnej do rowu o gruncie podmokłym. Istnieje możliwość przyłączenia do mediów: energia elektryczna, wodociąg gminny i linia telefoniczna zlokalizowanych przy drodze asfaltowej.

Przeznaczenie nieruchomości.

Dla nieruchomości brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Świnice Warckie i nie jest wydana decyzja o warunkach zabudowy.

Przeznaczenie do sprzedaży w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej. Nieruchomość może być przeznaczona jak obecnie pod drogę wewnętrzną -dojazdową do pól jak i w części pod zabudowę zagrodową gdyż jest położona w sąsiedztwie siedliska gospodarstwa rolnego nabywców. Nabywcy są właścicielami nieruchomości po obu stronach sprzedawanej drogi gruntowej jak i nieruchomości za rowem dla których jest ona jedynym dojazdem.

Zagospodarowanie nieruchomości.

Działka drogowa gruntowa utwardzona dojazdowa do pól uprawnych nabywców.

Cena nabycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej

Cena nabycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej wynosi 2 500,00 zł.

Informacja o przeznaczeniu do zbycia.

Uchwała Nr XXIII/189/2018 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 19 marca 2018 r.

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu

nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt 1 i pkt 2.

Informuje się osoby którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu przedmiotowej nieruchomości o możliwości złożenia pisemnego uzasadnionego wniosku o jej zakup w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, zgodnie z treścią art. 34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami jeśli spełniają jeden z następujących warunków:

 1. przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości na mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust.1, termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu,
 2. jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą jeżeli złoży wniosek o nabycieprzed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust.1, termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.

Uwagi.

Po okresie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu tj. po dniu 29 czerwca 2018 r. może zostać sporządzony protokół uzgodnień pomiędzy gminą Świnice Warckie a nabywcami.

Koszty nabycia nieruchomości ponoszą nabywcy.

Telefon do kontaktu 632881074.

Świnice Warckie, dnia 14 maja 2018 r.

Wójt Gminy

(-) Krzysztof Próchniewicz

Decyzja Starosty Łęczyckiego o uznaniu z dniem 05 lipca 1963 r. za mienie gminne nieruchomości, położone w jednostce ewidencyjnej Świnice Warckie obręb Podłęże, oznaczone w ewidencji gruntów jako działki: -nr 103 o pow. 0,3828 ha, -nr213 o pow. 0,0450 ha, -nr224 o pow. 0,1311 ha, - nr 240 o pow. 0,0431 ha, - nr 274 o pow. 0,2609 ha, -nr281 o pow. 0,0291 ha, stanowiące drogi wewnętrzne o łącznej powierzchni 0,8920 ha, -nr 1680 pow. 0,7590 ha, - nr 239 o pow. 0,4031 ha, stanowiące sołtysówkę o łącznej powierzchni 1,1621 ha.

W załączeniu podaje się do publicznej wiadomości Decyzję Starosty Łęczyckiego o uznaniu z dniem 05 lipca 1963 r. za mienie gminne nieruchomości, położone w jednostce ewidencyjnej Świnice Warckie obręb Podłęże, oznaczone w ewidencji gruntów jako działki:
-nr 103 o pow. 0,3828 ha,
-nr213 o pow. 0,0450 ha,
-nr224 o pow. 0,1311 ha,
- nr 240 o pow. 0,0431 ha,
- nr 274 o pow. 0,2609 ha,
-nr281 o pow. 0,0291 ha,
stanowiące drogi wewnętrzne o łącznej powierzchni 0,8920 ha,
-nr 1680 pow. 0,7590 ha,
- nr 239 o pow. 0,4031 ha,
stanowiące sołtysówkę o łącznej powierzchni 1,1621 ha.

Załączniki
Decyzja Podłęże   1.119 MB

Decyzja o uznaniu z dniem 05 lipca 1963 r. za mienie gminne nieruchomości, położonej w jednostce ewidencyjnej Świnice Warckie obręb Drozdów, oznaczone w ewidencji gruntów jako działka nr 223 o pow. 0,5300 ha, stanowiącą sołtysówkę.

W załączeniu podaje się do publicznej wiadomości Decyzję Starosty Łęczyckiego o uznaniu z dniem 05 lipca 1963 r. za mienie gminne nieruchomości, położonej w jednostce ewidencyjnej Świnice Warckie obręb Drozdów, oznaczone w ewidencji gruntów jako działka nr 223 o pow. 0,5300 ha, stanowiącą sołtysówkę.

Załączniki
Decyzja Drozdów   1.044 MB

Zarządzenie w sprawie przyjęcia planu wykorzystania zasobu nieruchomości stanowiących własność Gminy Świnice Warckie na lata 2018 - 2020

ZARZĄDZENIE Nr 264/2018

Wójta Gminy Świnice Warckie

z dnia 8 maja 2018 r.

w sprawie przyjęcia planu wykorzystania zasobu nieruchomości stanowiących własność

Gminy Świnice Warckie na lata 2018 - 2020

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 i poz. 2232 z 2018 r., poz. 130 ) art. 25 ust.1 , ust. 2 i ust.2a w związku z art. 23 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2018 r., poz. 121, poz. 50 i poz. 650 ) zarządzam, co następuje:

§ 1.Przyjąć plan wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości Gminy Świnice Warckie na lata 2018 - 2020, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam inspektorowi ds. gospodarki nieruchomościami , lokalami.

§ 3.Zarządzenie podlega zamieszczeniu na stronie internetowej urzędu gminy www.swinicewarckie.com.pl, i w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu gminy www.bip.swinice.akcessnet.net oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Świnice Warckie.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

(-) Krzysztof Próchniewicz

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 264/2018

Wójta Gminy Świnice Warckie

z dnia 8 maja 2018 r.

Plan wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na lata 2018 - 2020.

Zgodnie z art.24 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 2017 r. o gospodarce nieruchomościami do gminnego zasobu nieruchomości należą nieruchomości, które stanowią przedmiot własności gminy i nie zostały oddane w użytkowanie wieczyste oraz nieruchomość będąca przedmiotem użytkowania wieczystego gminy. Zasobem Gminy Świnice Warckie gospodaruje Wójt Gminy Świnice Warckie. Gospodarowanie zasobem polega min. na ewidencjonowaniu nieruchomości, wycenie nieruchomości, sporządzaniu planu wykorzystania zasobu, zabezpieczaniu nieruchomości przed uszkodzeniami lub zniszczeniem, naliczaniem należności za udostępnianie z zasobu nieruchomości, współpracy z innymi organami gospodarującymi nieruchomościami Skarbu Państwa, zbywaniu, nabywaniu, wydzierżawianiu, przekazaniu do użytkowania i najmie nieruchomości wchodzących w skład zasobu, podejmowaniu czynności w postępowaniu sądowym zwłaszcza w sprawach dotyczących własności lub innych praw rzeczowych na nieruchomości, składanie wniosków o założenie ksiąg wieczystych dla nieruchomości oraz o wpisy w księgach wieczystych. Gospodarowanie zasobem nieruchomości Gminy Świnice Warckie odbywa się zgodnie z zasadami prawidłowej gospodarki o której mowa w art.12 powołanej wyżej ustawy.

Plan wykorzystania zasobu jest jednym z elementów gospodarowania nieruchomościami publicznymi. Sporządzenie planu polega na podejmowaniu czynności faktycznych, zmierzających do stworzenia programu służącego zagospodarowaniu i kształtowaniu poziomu wydatków na przygotowanie do sprawnego gospodarowania. Plan wykorzystania zasobu pozwala na dokonywanie odpowiednich analiz ilościowo - jakościowych posiadanych nieruchomości, a następnie określania na ich podstawie celów gospodarowania, co w efekcie

prowadzi do racjonalnego gospodarowania i zarządzania nieruchomościami zasobu.

Analizy Cele Plan

ilościowo > gospodarowania > wykorzystania

jakościowe zasobu

(prognozy)

Rys. 1.Etapy przygotowania planu wykorzystania zasobu .

Na podstawie art.25 ust.2a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, plan wykorzystania zasobu opracowuje się na okres 3 lat. Plan zawiera w szczególności :

I . Zestawienie powierzchni gminnego zasobu nieruchomości oraz nieruchomości własności Gminy Świnice Warckie oddanych w użytkowanie wieczyste.

II. Prognozę :

1. udostępniania nieruchomości zasobu oraz nabywaniu nieruchomości do zasobu,

2.poziomu wydatków związanych z udostępnieniem nieruchomości zasobu oraz

nabywaniem nieruchomości do zasobu,

3.wpływów osiąganych z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gminy

oddanych w użytkowanie wieczyste,

4.dotyczącą aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gminy

oddanych w użytkowanie wieczyste.

III. Program zagospodarowania zasobu nieruchomości.

Ad.1 Zestawienie powierzchni gminnego zasobu nieruchomości stanowiącej własność Gminy

Świnice Warckie na dzień 31 grudnia 2017 r.

Gminny zasób nieruchomości stanowiący własność Gminy Świnice Warckie obejmuje

329 działek na łączną powierzchnię 129,33 ha.

Lp.

Rodzaj użytków

Powierzchnia

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Użytki rolne

Grunty pod wodami - rowy

Drogi

Place

Tereny zabudowane i inne

Nieużytki

6,74 ha

0,27 ha

85,83 ha

3,40 ha

18,62 ha

14,47 ha

Gmina jest użytkownikiem wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa oznaczonej numerem ewidencyjnym 182 o powierzchni 0,3200 ha położonej w obrębie Świnice Osiedle stanowiącej część drogi gminnej 104455E Kraski - Wyganów - Świnice Warckie i część ulicy Jana Pawła II.

Do powyższego zasobu nieruchomości należą m.in. grunty :

- oddane w dzierżawę - 6,7600 ha,

- oddane w użyczenie - 1,0700 ha,

- oddane w użytkowanie na rzecz GOK w Świnicach Warckich - 0,9283 ha,

- użytkowane przez placówki oświatowe - 2,3330 ha,

- pozostałe zarządzający 118,2387 ha.

Grunty stanowiące własność Gminy Świnice Warckie oddane w użytkowanie wieczyste na dzień 31 grudnia 2017 r.

- obręb Świnice Osiedle działka numer 70/3 o pow. 0,2400 ha,

123/4 o pow. 0,6200 ha,

123/6 o pow. 0,1000 ha,

123/7 o pow. 0,5100 ha,

302/1 o pow. 0,0900 ha,

- obręb Chwalborzyce działka numer 320/1 o pow. 0,4700 ha,

- obręb Piaski działka numer 111/1 o pow. 0,2300 ha,

- obręb Parski działka numer 73/1 o pow. 0,0800 ha,

- obręb Kozanki Podleśne działka numer 31/2 o pow. 0,0900 ha.

Razem w użytkowanie wieczyste oddano 2,4300 ha.

II. Prognoza

1.Prognoza udostępniania nieruchomości zasobu.

Lp.

Forma

udostępniania

nieruchomości

2018

2019

2020

obszar

ha

Planowane

dochody

w zł

obszar

ha

Planowane

dochody

w zł

obszar

w ha

Planowane

dochody

w zł

1.

2.

3.

4.

5.

6.

dzierżawa

użytkowanie

wieczyste

sprzedaż

oddane w użytkowanie

GOK

użytkowane

przez

placówki

oświatowe

oddane w

użyczenie

6,76

2,43

0,35

0,9283

2,3330

1,0700

14 834,66

1 003,16

10 000,00

-

-

-

6,66

2,43

0,36

0,9283

2,3330

1,0700

15 035,98

1 003,16

8 500,00

-

-

-

6,39

2,43

0,27

0,9283

2,3330

1,0700

15 284,75

2 006,32

15 000,00

-

-

-

Udostępnianie nieruchomości następować będzie poprzez sprzedaż, nieodpłatne przekazanie do użytkowania, dzierżawę i najem zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa wg prognoz oraz w odpowiedzi na składane wnioski.

Planowana sprzedaż nieruchomości z wyszczególnieniem numerów działek ich powierzchni i położenia nieruchomości.:

2018 rok

- sprzedaż działki 100/7 o powierzchni 0,1000 ha w obrębie Świnice Osiedle,

- sprzedaż działki 180 o powierzchni 0,1900 ha w obrębie Świnice Warckie,

- sprzedaż działki 340 o powierzchni 0,0600 ha w obrębie Chorzepin.

2019 rok

- sprzedaż działki 40/4 o powierzchni 0,2797 ha w obrębie Świnice Osiedle,

- sprzedaż działki 40/5 o powierzchni 0,0783 ha w obrębie Świnice Osiedle.

2020 rok

- sprzedaż działki 163 o powierzchni 0,0900 ha w obrębie Parski,

- sprzedaż działki 164 o powierzchni 0,0900 ha w obrębie Parski,

- sprzedaż działki 165 o powierzchni 0,0900 ha w obrębie Parski.

Prognoza nabywania nieruchomości do zasobu.

Powiększenie zasobu nieruchomości nastąpi poprzez :

 • nieodpłatne nabycie aktem notarialnym nieruchomości stanowiącej poszerzenie pasa drogowego drogi gminnej w miejscowości Chwalborzyce od Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Świnicach Warckich oznaczonej numerami ewidencyjnymi działek 414/7 i 416/4o powierzchni ogólnej 0,0765 ha ,
 • nieodpłatne nabycie w drodze komunalizacji następujących nieruchomości:
 • - części drogi gminnej nr 104455E Kraski - Wyganów - Świnice Warckie a jednocześnie część ulicy Jana Pawła II w obrębie Świnice Osiedle oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 182 o powierzchni 0,3200 ha,

  - dróg wewnętrznych położonych w obrębie Podłęże działki numer 103,213,224,240,274,281 o powierzchni ogólnej 0,8920 ha i Władysławów działki numer 16,34,174,205,206,207 o powierzchni ogólnej 1,0365 ha ,

  - gruntów rolnych sołeckich położonych w miejscowościach Drozdów działka numer 223 o powierzchni 0,5300 ha i Podłęże działki numer 168, 239 o powierzchni ogólnej 1,1621 ha.

  Nabywanie nieruchomości w latach 2018 - 2020 realizowane będzie w ramach posiadanych środków finansowych, zaplanowanych w budżecie na poszczególne lata.

  2018 rok nabycie 0,3965 ha,

  2019 rok nabycie 0,5300 ha,

  2020 rok nabycie 3,0906 ha.

  Razem 4,0171 ha.

  2.Poziom wydatków związanych z udostępnieniem nieruchomości zasobu oraz nabywaniem nieruchomości do zasobu.

  Poziom wydatków związanych z udostępnianiem oraz nabywaniem nieruchomości będzie uzależniony od środków określonych w uchwałach budżetowych podejmowanych w poszczególnych latach. Wydatki te stanowią głównie koszty wycen nieruchomości, wypisów i wyrysów zbywanych i nabywanych nieruchomości, usługi geodezyjne (podziały, wznowienia granic, koszty notarialno-sądowe, należność za użytkowanie wieczyste gruntu własności Skarbu Państwa oddanego w użytkowanie wieczyste gminie.

  Wydatki planowane są na poziomie :

  2018 rok - 8 000 zł,

  2019 rok - 6 000 zł,

  2020 rok - 4 000 zł.

  3. Poziom wypływów osiąganych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gminnych.

  W użytkowanie wieczyste oddanych jest łącznie 9 nieruchomości o łącznej powierzchni 2,43 ha , w tym :

  Świnice Osiedle - 5 nieruchomości o powierzchni 1,5600 ha,

  Chwalborzyce - 1 nieruchomość o powierzchni 0,4700 ha,

  Piaski - 1 nieruchomość o powierzchni 0,2300 ha,

  Parski - 1 nieruchomość o powierzchni 0,0800 ha,

  Kozanki Podleśne - 1 nieruchomość o powierzchni 0,0900 ha.

  Gmina z tego tytułu osiąga wpływy o łącznej kwocie 1003,16 zł.

  4.aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gminy oddanych w użytkowanie wieczyste.

  W roku 2019 planuje się aktualizację opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego.

  Ad. III.

  Program zagospodarowania zasobu nieruchomości.

  Gmina Świnice Warckie gospodaruje zasobem nieruchomości zgodnie z zasadami racjonalnej gospodarki, na podstawie obowiązujących przepisów prawa uwzględniając w pierwszej kolejności potrzeby socjalno - bytowe społeczności i realizację zadań publicznych. Wzrost dochodów gminy ze sprzedaży mienia zależny będzie od sytuacji społeczno - gospodarczej kraju i cen obowiązujących na rynku nieruchomości. Niezależnie od tych warunków podtrzymany będzie proces zintensyfikowania sprzedaży i dzierżawy mienia - w celu zwiększenia dochodów gminy.

  W trybie bezprzetargowym na wniosek zainteresowanych, prowadzona będzie sprzedaż gruntów które nie mogą być zagospodarowane jako odrębne nieruchomości na polepszenie

  warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych.

  W latach 2018 - 2020 zakłada się kontynuację większości zawartych dotychczas umów dzierżawy i użyczenia. Czynności dochodzenia należności za udostępniane w różnej formie nieruchomości podejmowane są przez księgowość gminy.

  Nadal będzie prowadzone gospodarowanie nieruchomościami poprzez oddawanie w dzierżawę, użyczenie i nieodpłatne przekazanie.

  Gmina planuje pozostawić w dotychczasowym sposobie użytkowania nieruchomości komunalne takie jak : tereny ogólnodostępne, przystanek autobusowy, boiska i obiekty

  sportowe, tereny zieleni, drogi kat. gminnej, drogi wewnętrzne oraz inne tego typu nieruchomości. W zaistniałych sytuacjach, przewiduje się wykonanie podziałów i regulacji geodezyjnych granic działek z zasobu mienia komunalnego oraz regulowanie stanów prawnych nieruchomości w księgach wieczystych.

  Wójt Gminy

  (-) Krzysztof Próchniewicz

  Informacja Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 22 stycznia 2018 r. o odwołaniu przetargu

  Informacja

  Wójta Gminy Świnice Warckie

  z dnia 22 stycznia 2018 r.

  o odwołaniu przetargu

  Wójt Gminy Świnice Warckie odwołuje przetarg ogłoszony Zarządzeniem Nr 247/2018 Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 15 stycznia 2018 r. na dzień 20 lutego 2018 r. na godz.10oo w sprawie wynajmu lokalu użytkowego zlokalizowanego na parterze budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Świnicach Warckich przy ulicy Kościuszki 18 z uwagi na planowany remont i rozbudowę budynku.

  Informacja niniejsza zostaje podana do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy Świnice Warckie i w miejscowości Świnice Warckie oraz zamieszczenie na stronie internetowej urzędu gminy www.swinicewarckie.com.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu gminy www.bip.swinice.akcessnet.net w zakładce Gospodarka Komunalna.

  Wójt Gminy

  (-) Krzysztof Próchniewicz

  ZARZĄDZENIE Nr 247/2018 Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem lokalu użytkowego na okres do 1 roku

  ZARZĄDZENIE Nr 247/2018

  Wójta Gminy Świnice Warckie

  z dnia 15 stycznia 2018 r.

  w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia pierwszego przetargu ustnego

  nieograniczonego na wynajem lokalu użytkowego na okres do 1 roku

  Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 i poz. 2232 ) art. 13 ust.1, art. 38 ust. 1 i 2, art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2016 r., poz. 2147, poz. 2260 z 2017 r., poz.624, poz. 820, poz. 1509, poz. 1529, poz. 1566, poz. 1595 i poz. 2375 ) oraz § 3 ust.1 i § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. z 2014 r., poz. 1490 ) Wójt Gminy Świnice Warckie zarządza, co następuje :

  § 1. Ogłasza się przeprowadzenie pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Świnice Warckie zgodnie z załącznikiem Nr 1.

  § 2. Ogłoszenie podane zostanie do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy Świnice Warckie i w miejscowości Świnice Warckie oraz zamieszczenie na stronie internetowej urzędu gminy www.swinicewarckie.com.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu gminy www.bip.swinice.akcessnet.net w zakładce Gospodarka Komunalna.

  § 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się inspektorowi ds. gospodarki nieruchomościami i

  lokalami.

  § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  Wójt Gminy

  (-) Krzysztof Próchniewicz

  Załącznik Nr 1

  do Zarządzenia Nr 247/2018

  Wójta Gminy Świnice Warckie

  z dnia 15 stycznia 2018 r.

  O g ł o s z e n i e

  Wójt Gminy Świnice Warckie

  o g ł a s z a

  pierwszy przetarg ustny nieograniczony

  na wynajem lokalu użytkowego o powierzchni użytkowej 36,04 m2 zlokalizowanego na parterze budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Świnicach Warckich przy ulicy Kościuszki 18 w obrębie Świnice Osiedle na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 109/2 o pow.0,2500 ha ujawnionej w księdze wieczystej LD1Y/00042208/7 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Łęczycy IV Wydział Ksiąg Wieczystych. Dział III i IV księgi wieczystej wolny jest od wpisów.

  Lokal ten składa się z dwóch pomieszczeń i toalety a przeznaczony jest na prowadzenie działalności handlowej lub usługowej na okres do 1 roku.

  Cena wywoławcza miesięcznego czynszu z wynajmu tego lokalu użytkowego wynosi 608,78 zł netto plus należny podatek VAT.

  Lokal ten jest ogrzewany przez Gminę Świnice Warckie a więc potencjalny najemca zobowiązany będzie oprócz czynszu uiszczać opłatę miesięczną za ogrzewanie lokalu oraz wszelkie należności publiczno-prawne związane z przedmiotem najmu. Opłata za ogrzewanie na podstawie Zarządzenia Nr 225/2017 Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 24 października 2017 r. w sprawie ustalenia ceny energii cieplnej na 2018 r. wynosi 296,25 zł brutto miesięcznie. Opłata za ogrzewanie w roku 2019 będzie ustalana na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Świnice Warckie w sprawie ustalenia ceny energii cieplnej na rok 2019.

  Uczestnikami przetargu mogą być osoby nie posiadające zaległości publiczno - prawnych na rzecz Gminy Świnice Warckie.

  Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są wpłacić wadium w pieniądzu w wysokości 120,00 zł w kasie Urzędu Gminy Świnice Warckie lub na rachunek bankowy gminy w LBS Strzałkowo 59 8543 0000 2004 4000 0143 0006 w terminie do dnia 15 lutego 2018 r. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg zostanie zaliczone na poczet czynszu najmu.

  Wadium wniesione przez pozostałych uczestników przetargu podlega zwrotowi w ciągu 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia przetargu czy unieważnienia przetargu.

  Wadium przepada na rzecz gminy w przypadku uchylenia się uczestnika przetargu, który przetarg wygrał od zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego.

  Ustalona wysokość czynszu w wyniku przetargu z najmu lokalu użytkowego będzie waloryzowana o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług przyjmowanych przy budżecie gminy poczynając od 1 stycznia 2019 r.

  Komisja przetargowa przed otwarciem przetargu stwierdza wniesienie wadium przez uczestników przetargu.

  Przetarg odbędzie się w dniu 20 lutego 2018 r. o godzinie 10oo w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Świnice Warckie pierwsze piętro pokój numer 8.

  Uczestnik przetargu, który wygrał przetarg przy podpisaniu umowy najmu zobowiązany jest wpłacić kaucję stanowiącą równowartość wylicytowanego miesięcznego czynszu brutto i miesięcznej opłaty brutto za ogrzewanie.

  Umowa na wynajem tego lokalu zostanie zawarta na czas określony do 1 roku z możliwością rozwiązania przez każdą ze stron za miesięcznym okresem wypowiedzenia i terminem uiszczenia miesięcznego czynszu oraz opłaty miesięcznej za ogrzewanie do 30.dnia każdego miesiąca.

  Zastrzega się prawo odwołania przetargu z podaniem przyczyny odwołania niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości. Szczegółowych informacji dotyczących oferowanego do wynajmu lokalu użytkowego można uzyskać na stanowisku gospodarka nieruchomościami i lokalami w pokoju Nr 12 lub pod numerem telefonu (63)2881074.

  Ogłoszenie o przetargu wywiesza się na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy Świnice Warckie i w miejscowości Świnice Warckie oraz zamieszcza się na stronie internetowej urzędu www.swinicewarckie.com.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Świnice Warckie pod adresem www.bip.swinice.akcessnet.net w zakładce Gospodarka Komunalna.

  Świnice Warckie, dnia 15 stycznia 2018 r.

  Wójt Gminy

  (-) Krzysztof Próchniewicz

  ZARZĄDZENIE Nr 258/2018 Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 9 kwietnia 2018 r. w sprawie wykazu lokalu użytkowego przeznaczonego na najem

  ZARZĄDZENIE Nr 258/2018

  Wójta Gminy Świnice Warckie

  z dnia 9 kwietnia 2018 r.

  w sprawie wykazu lokalu użytkowego przeznaczonego na najem

  Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 i poz. 2232 z 2018 r., poz. 130) oraz art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 121 i poz. 50 ) zarządzam, co następuje:

  § 1. Ustala się wykaz lokalu użytkowego przeznaczonego na najem z zasobu nieruchomości Gminy Świnice Warckie stanowiący załącznik Nr 1 do zarządzenia.

  § 2. Wykaz o którym mowa w § 1 podlega zamieszczeniu na stronie internetowej urzędu gminy www.swinicewarckie.com.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu gminy www.bip.swinice.akcessnet.net w zakładce Gospodarka Komunalna oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Świnicach Warckich od dnia 13 kwietnia 2018 r. do dnia 4 maja 2018 r.

  § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  Wójt Gminy

  (-) Krzysztof Próchniewicz