główna zawartość
artykuł nr 1

ZARZĄDZENIE Nr 2/2018 Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

Załączniki:
Treść zarządzenia 209 KB
artykuł nr 2

ZARZĄDZENIE Nr 315/2018 Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 26 października 2018 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

Załączniki:
Treść zarządzenia 209 KB
artykuł nr 3

ZARZĄDZENIE Nr 311/2018 Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 22 października 2018 r. w sprawie wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

artykuł nr 4

ZARZĄDZENIE Nr 303/2018 Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 24 września 2018 r. w sprawie wykazów nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

 ZARZĄDZENIE Nr 303/2018

Wójta Gminy Świnice Warckie

z dnia 24 września 2018 r.

w  sprawie wykazów nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2018 r., poz. 994, 1000, 1349 i 1432 ) i art. 35 ust.1 i ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2018 r., poz. 121, 50, 650, 1000, 1089, 1496 i 1693) zarządzam, co następuje: 

  § 1. Ustala się i podaje się do publicznej wiadomości wykazy nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia z zasobu nieruchomości Gminy Świnice Warckie stanowiące załączniki do zarządzenia:

1)   załącznik nr 1 - wykaz nr 1/2018;

2)   załącznik nr 2 - wykaz nr 2/2018.

§ 2. Wykazy o których mowa w § 1 podlegają zamieszczeniu na stronie internetowej urzędu gminy www.swinicewarckie.com.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu gminy www.bip.swinice.akcessnet.net w zakładce Gospodarka Komunalna oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Świnice Warckie od dnia 28 września 2018 r. do dnia 19 października 2018 r.

Informację o wywieszeniu i zamieszczeniu wykazów podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w Dzienniku Łódzkim w Dodatku Nasz Tygodnik Kutno Łęczyca.

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

   Wójt Gminy

  (-) Krzysztof  Próchniewicz                                                                      

Załącznik Nr  1

 do Zarządzenia Nr 303/2018

 Wójta Gminy Świnice Warckie

 z dnia 24 września 2018 r.

Wykaz Nr1/2018

nieruchomości rolnej stanowiącej własność Gminy Świnice Warckie przeznaczonej

do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres 10 lat

 

1. Położenie nieruchomości - obręb    Podłęże

2 .Numery ewidencyjne działek    166 i 238

3. Powierzchnia ogólna działek    1,5727 ha

4. Numer księgi wieczystej  LD1Y/00046665/6

5. Opis nieruchomości nieruchomość stanowi grunt rolny  

R.V - 1,1038 ha, Ps. V - 0,1740 ha  

W. - w kl. V - 0,0352 ha, R VI.- 0,2597 ha     

6. Roczny czynsz dzierżawny  1 060,13 zł  

7. Aktualizacja czynszu    Czynsz podlega corocznej

waloryzacji w oparciu o wskaźnik

   wzrostu cen towarów i usług przyjmowanych

w ustawie budżetowej.

8. Okres wydzierżawienia   10 lat za zgodą Rady Gminy Świnice Warckie

   wyrażoną w Uchwale Nr XXVI/213/2018

   z dnia 20 września 2018 r.

  w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie

od obowiązku przetargowego trybu zawarcia   umowy dzierżawy

9.Termin uiszczenia czynszu    do 15 września każdego roku kalendarzowego

10. Informacja o przeznaczeniu   Nieruchomość zostanie wydzierżawiona

nieruchomości do wydzierżawienia  z przeznaczeniem na prowadzenie

działalności rolniczej.

Dzierżawca oprócz czynszu za dzierżawę gruntów zobowiązany jest uiszczać podatki i inne ciężary związane z użytkowaniem gruntów.

Szczegółowe warunki dzierżawy zostaną określone w umowie dzierżawy.

Świnice Warckie, dnia 24 września 2018 r.   Wójt Gminy

(-)  Krzysztof  Próchniewicz

 

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 303/2018

 Wójta Gminy Świnice Warckie

 z dnia 24 września 2018 r.

 

Wykaz Nr 2/2018

nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Świnice Warckie przeznaczonej

do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na okres 10 lat

 

1. Położenie nieruchomości - obręb   Świnice Osiedle

2 .Numer ewidencyjny działki   część działki 100/8

3. Powierzchnia działki      0,0168 ha

4. Numer księgi wieczystej LD1Y/00043479/4

5. Opis nieruchomości nieruchomość stanowi w terenie grunt zakrzaczony

  i nieogrodzony

6. Roczny czynsz dzierżawny    50,00 zł

7. Okres wydzierżawienia    10 lat

  za zgodą Rady Gminy Świnice Warckie

  wyrażoną w Uchwale Nr XXVI/213/2018

z dnia 20 września 2018 r.

                                                              w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od

                                                              obowiązku przetargowego trybu zawarcia

                                                              umowy dzierżawy

8.Termin uiszczenia czynszu   do 15 września każdego roku

                                                                      kalendarzowego

9 .Informacja o przeznaczeniu   Nieruchomość zostanie wydzierżawiona z

nieruchomości do wydzierżawienia   przeznaczeniem na parking samochodowy.

Dzierżawca oprócz czynszu za dzierżawę gruntów zobowiązany jest uiszczać podatki i inne ciężary związane z użytkowaniem gruntów.

Szczegółowe warunki dzierżawy zostaną określone w umowie dzierżawy.

Świnice Warckie, dnia 24 września 2018 r.    Wójt Gminy

  (-) Krzysztof Próchniewicz

artykuł nr 5

ZARZĄDZENIE Nr 301/2018 Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 17 września 2018 r. w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Świnice Warckie

ZARZĄDZENIE Nr 301/2018

Wójta Gminy Świnice Warckie

z dnia 17 września 2018 r.

w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego

na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Świnice Warckie

 Na podstawie art. 13 ust.1, art. 28, art. 37 ust.1, art. 38 ust.1 i ust.2 i art. 40 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U z 2018 r., poz.121, 50, 650, 1000, 1089 i 1496  ) oraz § 3 ust.1, § 6 ust.1 i ust.7, § 13 i § 14  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. z 2014 r., poz. 1490 ) i Uchwały Nr XXV/208/2018 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 27 czerwca 2018 r.  w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonej w obrębie Świnice Warckie  zarządzam, co następuje :

   § 1. Ogłasza się przeprowadzenie pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Świnice Warckie  zgodnie z załącznikiem Nr 1 oraz regulaminem przetargów.

§  2.  Zarządzenie wraz z załącznikiem Nr 1 zostanie podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy Świnice Warckie i w miejscowości Głogowiec oraz zamieszczenie na stronie internetowej urzędu gminy www.swinicewarckie.com.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu gminy www.bip.swinice.akcessnet.net w zakładce Gospodarka Komunalna.

   § 3.  Wykonanie Zarządzenia powierza się inspektorowi gospodarki nieruchomościami , lokalami.

   §  4.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  Wójt Gminy

  (-) Krzysztof Próchniewicz

 

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 301/2018

Wójta Gminy Świnice Warckie

z dnia 17 września 2018 r.

O g ł o s z e n i e

Wójt Gminy Świnice Warckie

o g ł a s z a

pierwszy przetarg  ustny  nieograniczony

 

na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Świnice Warckie położonej w obrębie Świnice Warckie oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 180 o  powierzchni  0,1900 ha dla której prowadzona jest księga wieczysta LD1Y/00061845/3 przez Sąd Rejonowy w Łęczycy IV Wydział Ksiąg Wieczystych.

Dział III i IV tej księgi wieczystej jest wolny od wpisów.

Nieruchomość nie jest obciążona hipotekami ani innymi prawami.

Zgodnie z zapisami w ewidencji gruntów przedmiotowa nieruchomość stanowi N -  nieużytki.

Gmina nie posiada aktualnie ważnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla przedmiotowej nieruchomości.

Dla terenu tej działki nie jest wydana decyzja o warunkach zabudowy.

Możliwe inne przeznaczenie działki po ustaleniu warunków zabudowy dla wymienionego terenu.

Działka położona w obrębie Świnice Warckie w północno - wschodniej części miejscowości Głogowiec ( potocznie Pustki ) przy peryferiach miejscowości Świnice Warckie w odległości 1 km od jej centrum. Działka nie ogrodzona o kształcie nieregularnym - wielokąt w kształcie zbliżonym do owalu, zlokalizowana w otoczeniu zabudowy zagrodowej, lasu i pól uprawnych. Przy działce droga gruntowa gminna Pustki - Wola Świniecka ubita z żużla w której znajdują się media : energia elektryczna, wodociąg gminny i kanalizacja sanitarna.

W zachodniej części działki poprzecznie ( prostopadle do drogi) przebiega linia energetyczna napowietrzna średniego napięcia - bez słupów.

Od zachodniej strony działka użytkowana jako część siedliska ( składowanie drewna opałowego ), pozostałą powierzchnię porastają samosiewy drzew i krzewów.

Z dokładną lokalizacją działki można się zapoznać na stronie internetowej urzędu gminy www.swinicewarckie.com.pl  w zakładce System Informacji Przestrzennej.

Granice działki przeznaczonej do sprzedaży nie będą wskazywane ani też wznawiane na koszt Gminy Świnice Warckie.

Cena wywoławcza nieruchomości do przetargu  wynosi 7 500,00 zł(słownie zł : siedem tysięcy pięćset złotych.).

Wadium 10 % ceny wywoławczej:750,00 zł(słownie zł : siedemset pięćdziesiąt złotych). Osoba przystępująca do przetargu winna zapoznać się z regulaminem przetargów  do dnia 16 października 2018 r.

Pełnomocnik  działający w przetargu w imieniu mocodawcy  winien legitymować się pełnomocnictwem w formie aktu notarialnego.

Osoba przystępująca do przetargu winna złożyć:

1)   Oświadczenie uczestnika przetargu ( wg wzoru załącznik nr 3 do Regulaminu) ,

2)   Zgłoszenie udziału w  przetargu ( wg wzoru załącznik nr 2 do Regulaminu) i wpłacić wyżej wymienione wadium w pieniądzu na rachunek bankowy urzędu gminy w LBS Strzałkowo nr konta : 59 8543 0000 2004 4000 0143 0006 w terminie do dnia 16 października 2018 r. przy czym wpłata wadium nie powoduje naliczanie odsetek  od zdeponowanej kwoty.

Za dowód wpłaty wadium uznaje się dzień wpływu należności na wyżej wymieniony rachunek bankowy.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, zaś dla pozostałych osób zostanie zwrócone w ciągu 3 dni roboczych odpowiednio od odwołania, zamknięcia, unieważnienia i zakończenia  przetargu wynikiem negatywnym.   Uczestnik przetargu ( pełnomocnik ) zobowiązany  jest przedłożyć komisji przetargowej dowód tożsamości , a w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, a podlegającym wpisom do rejestrów - aktualny wpis z rejestru.

  W przypadku osób fizycznych pozostających  w związku małżeńskim, w którym obowiązuje  ustrój ustawowej wspólności majątkowej do przetargu startują oboje małżonkowie lub jedno z małżonków, jeżeli posiada notarialne pełnomocnictwo do dokonania określonej czynności prawnej. W przypadku rozdzielności majątkowej małżonków osoba startująca w przetargu winna dostarczyć umowę notarialną potwierdzającą ten stan prawny.

Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu podlega zapłacie jednorazowo nie później niż 4 dni przed podpisaniem umowy  przenoszącej własność nieruchomości w formie aktu  notarialnego.

Nabywca nieruchomości ustalony w przetargu zostanie zawiadomiony pisemnie o miejscu i terminie zawarcia umowy najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. 

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Opłaty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy w formie aktu notarialnego oraz założeniem i wpisem do księgi wieczystej w całości ponosi nabywca nieruchomości.

Przetarg odbędzie się w dniu 23 października 2018 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Świnice Warckie pokój  8  o godz. 10 oo.

Wójt Gminy zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu z ważnych powodów, niezwłocznie podając  informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości.

Bliższych informacji dotyczących sprzedaży  nieruchomości w drodze przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy Świnice Warckie na stanowisku gospodarka nieruchomościami, lokalami pod numerem telefonu 63 2881074.

Ogłoszenie o przetargu wywiesza się na tablicach ogłoszeń w  Urzędzie Gminy Świnice Warckie i w miejscowości Głogowiec oraz zamieszcza się na stronie internetowej urzędu gminy www.swinicewarckie.com.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.swinice. akcessnet.net w zakładce Gospodarka Komunalna.

Świnice Warckie, dnia 17 września 2018 r. 

  Wójt  Gminy

  (-)  Krzysztof  Próchniewicz