Ogłoszenie Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 roku zadań z dziedziny - porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym

OGŁOSZENIE

Wójta Gminy Świnice Warckie

Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego

i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) Wójt Gminy Świnice Warckie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2019 roku zadań z dziedziny - porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym

I . Rodzaj zadania:

Półkolonie dla dzieci:

organizacja półkolonii letnich z programem profilaktycznym, informacyjnym i edukacyjnym w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, z dożywianiem i zajęciami sportowymi dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych

lub

prowadzenie świetlicy z programem profilaktycznym, informacyjnym i edukacyjnym w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomani, z dożywianiem i zajęciami sportowymi dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych;

II. Wysokości środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania

Planowana wysokość środków na realizację zadania publicznego wynosi: 2 500,00 zł.

Załączniki
Ogłoszenie o konkursie   17.773 KB
Wzór oferty   179.000 KB
Ramowy wzór umowy   253.773 KB
Wzór sprawozdania   143.500 KB

Ogłoszenie Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 roku zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia

OGŁOSZENIE

Wójta Gminy Świnice Warckie

Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) Wójt Gminy Świnice Warckie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2019 roku zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia

I . Rodzaj zadania:

Ochrona i promocja zdrowia – Dzień rodziny.

zorganizowanie i przeprowadzenie festynu rodzinnego dla mieszkańców Gminy Świnice Warckie w miejscowości Stemplew i Świnice Warckie;

przeprowadzenie podczas imprezy konkursów i zawodów sportowych promujących zdrowy styl życia dla dzieci, młodzieży i dorosłych;

przygotowanie degustacji potraw regionalnych, promujących zdrowe odżywianie;

przeprowadzenie konkursu wiedzy z zakresu profilaktyku alkoholowej.

II. Wysokości środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania

Planowana wysokość środków na realizację zadania publicznego wynosi: 1 500,00 zł.

Załączniki
Ogłoszenie o konkursie   17.311 KB
Wzór oferty   179.000 KB
Ramowy wzór umowy   253.773 KB
Wzór sprawozdania   143.500 KB

Wyniki ogłoszonego w dniu 4 stycznia 2019 r. otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego

OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT

Na podstawie art. 15 ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2018 r. poz. 450, 650, 723 i 1365 ) Wójt Gminy Świnice Warckie podaje do publicznej wiadomości wyniki ogłoszonego w dniu 4 stycznia 2019 r. otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego: Dystrybucja żywności dla klientów GOPS w Świnicach Warckich

Nazwa oferenta

Polski Komitet Pomocy Społecznej

Zarząd Okręgowy w Łodzi ul. Wólczańska 217/219,

93 – 005 Łódź

Przyznana kwota dotacji 3 500,00 zł

Wójt Gminy

(-) Sylwia Prażnowska

Ogłoszenie Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 4 stycznia 2019 r. w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 roku zadań z dziedziny pomocy społecznej

OGŁOSZENIE

Wójta Gminy Świnice Warckie

Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) Wójt Gminy Świnice Warckie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2019 roku zadań z dziedziny pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.

I . Rodzaj zadania:

1. Dystrybucja żywności dla klientów GOPS w Świnicach Warckich.

Planowana wysokość środków na realizację zadania publicznego w 2019 r. wynosi: 3 500,00 zł.

Więcej w załącznikach do pobrania

Wójt Gminy

(-) Sylwia Prażnowska

Załączniki
Ogłoszenie o konkursie   208.927 KB
Ramowy wzór umowy   253.773 KB
Wzór oferty   179.000 KB
Wzór sprawozdania   143.500 KB

Program współpracy Gminy Świnice Warckie z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok