główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwały Rady Gminy Świnice Warckie podjęte w 2019 roku

obrazek
Załączniki:
Uchwała Nr IX/86/2019 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie planów pracy rady gminy i jej komisji na 2020 rok MB
Uchwała Nr IX/85/2019 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa na rok szkolny 2019/2020 264 KB
Uchwała Nr IX/84/2019 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno- wypoczynkowe 364 KB
Uchwała Nr IX/83/2019 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawki tej opłaty oraz stawki za pojemnik lub worek o określonej wielkości 625 KB
Uchwała Nr IX/82/2019 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Świnice Warckie 486 KB
Uchwała Nr IX/81/2019 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi MB
Uchwała Nr IX/80/2019 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 312 KB
Uchwała Nr IX/79/2019 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Świnice Warckie MB
Uchwała Nr IX/78/2019 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych 259 KB
Uchwała Nr IX/77/2019 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świnice Warckie na lata 2020-2029 MB
Uchwała Nr IX/76/2019 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świnice Warckie na 2020 rok 20 MB
Uchwała Nr IX/75/2019 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020 MB
Uchwała Nr IX/74/2019 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świnice Warckie na lata 2019-2028 MB
Uchwała Nr IX/73/2019 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Świnice Warckie na 2019 rok. MB
Uchwała Nr IX/72/2019 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na pokrycie planowanego deficytu Gminy Świnice Warckie 462 KB
Uchwała Nr IX/71/2019 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/68/2019 z dnia 7 listopada 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Świnice Warckie na 2019 rok 247 KB
Uchwała Nr VIII/70/2019 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie programu współpracy Gminy Świnice Warckie z organizacjami pozarządowymi na 2020 r. MB
Uchwała Nr VIII/69/2019 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019- 2028 MB
Uchwała Nr VIII/68/2019 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 r. MB
Uchwała Nr VIII/67/2019 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie uchylenia uchwały nr XIV/104/2012 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 29 października 2012 r. 278 KB
Uchwała Nr VIII/66/2019 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie uchylenia uchwały nr XIII/94/2012 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 10 września 2012 r. 280 KB
Uchwała Nr VIII/65/2019 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 363 KB
Uchwała Nr VIII/64/2019 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi MB
Uchwała Nr VIII/63/2019 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 314 KB
Uchwała Nr VIII/62/2019 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe 352 KB
Uchwała Nr VIII/61/2019 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawki tej opłaty oraz stawki za pojemnik lub worek o określonej pojemności 603 KB
Uchwała Nr VIII/60/2019 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 797 KB
Uchwała Nr VIII/59/2019 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Świnice Warckie MB
Uchwała Nr VIII/58/2019 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości i odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy 330 KB
Uchwała Nr VIII/57/2019 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 628 KB
Uchwała Nr VIII/56/2019 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie obniżki średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego 273 KB
Uchwała NR VII/55/2019 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 20 września 2019 r. w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Gminy Świnice Warckie do złożenia odpowiedzi na skargę Prokuratora Rejonowego w Łęczycy oraz przekazania skargi wraz z odpowiedzią do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi MB
Uchwała NR VII/54/2019 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 20 września 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr X/77/2015 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 29 grudnia 2015 r., w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania 347 KB
Uchwała NR VII/53/2019 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 20 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Świnice Warckie na 2019 rok MB
Uchwała NR VII/52/2019 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 20 września 2019 r. w sprawie zniesienia pomnika przyrody 523 KB
Uchwała NR VII/51/2019 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 20 września 2019 r. w sprawie powołania Skarbnika Gminy 244 KB
Uchwała NR VII/50/2019 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 20 września 2019 r. w sprawie odwołania Skarbnika Gminy 388 KB
Uchwała NR VII/49/2019 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 20 września 2019 r. w sprawie wyboru ławnika 403 KB
Uchwała Nr VI/48/2019 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie zmizny Uchwały Nr XX/139/2008 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie przystapienia Gminy Świnice Warckie do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania - "Między Wartą a Nerem" 270 KB
Uchwała Nr VI/47/2019 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie powołania Zespołu opiniującego kandydatów na ławników 285 KB
Uchwała Nr VI/46/2019 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świnice Warckie na lata 2019-2028 MB
Uchwała Nr VI/45/2019 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Świnice Warckie na 2019 rok MB
Uchwała Nr VI/44/2019 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Świnice Warckie oraz okreslenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku 626 KB
Uchwała Nr VI/43/2019 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej dla Gminy Świnice Warckie za 2018 rok MB
Uchwała Nr VI/42/2019 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2018 rok 329 KB
Uchwała Nr VI/41/2019 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Świnice Warckie wraz ze sprawozdaniem finansowym za 2018 rok 282 KB
Uchwała Nr VI/40/2019 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Świnice Warckie wotum zaufania 223 KB
Uchwała Nr V/39/2019 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa od osób fizycznych podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkasa MB
Uchwała Nr V/38/2019 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie ustalenia szczególowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia-schronisku dla osób bezdomnych 295 KB
Uchwała Nr V/37/2019 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Świnice Warckie oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku 413 KB
Uchwała Nr V/36/2019 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu 228 KB
Uchwała Nr V/35/2019 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego 290 KB
Uchwała Nr V/34/2019 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzetami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 677 KB
Uchwała Nr V/33/2019 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świnice Warckie na lata 2019-2028 MB
Uchwała Nr V/32/2019 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Świnice Warckie na 2019 rok. MB
Uchwała Nr V/31/2019 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z realizacji Programu współpracy Gminy Świnice Warckie z organizacjami pozarządowymi za 2018 r. 541 KB
Uchwała Nr V/30/2019 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Świnicach Warckich za 2018 rok MB
Uchwała Nr V/29/2019 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia zatwierdzenia sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2018 MB
Uchwała Nr IV/21/2019 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świnice Warckie na lata 2019-2028 MB
Uchwała Nr V/28/2019 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świnicach Warckich za 2018 rok MB
Uchwała Nr V/27/2019 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Świnicach Warckich MB
Uchwała Nr V/26/2019 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Świnicach Warckich MB
Uchwała Nr IV/25/2019 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe 510 KB
Uchwała Nr IV/24/2019 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawki tej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej wielkości 931 KB
Uchwała Nr IV/23/2019 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Świnice Warckie na lata 2019-2023 MB
Uchwała Nr IV/22/2019 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstapienie od obowiązku przetargowego 525 KB
Uchwała Nr IV/20/2019 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Świnice Warckie na 2019 r. MB