główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwały Rady Gminy Świnice Warckie podjęte w 2019 roku

Załączniki:
Uchwała NR VII/55/2019 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 20 września 2019 r. w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Gminy Świnice Warckie do złożenia odpowiedzi na skargę Prokuratora Rejonowego w Łęczycy oraz przekazania skargi wraz z odpowiedzią do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi MB
Uchwała NR VII/54/2019 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 20 września 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr X/77/2015 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 29 grudnia 2015 r., w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania 347 KB
Uchwała NR VII/53/2019 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 20 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Świnice Warckie na 2019 rok MB
Uchwała NR VII/52/2019 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 20 września 2019 r. w sprawie zniesienia pomnika przyrody 523 KB
Uchwała NR VII/51/2019 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 20 września 2019 r. w sprawie powołania Skarbnika Gminy 244 KB
Uchwała NR VII/50/2019 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 20 września 2019 r. w sprawie odwołania Skarbnika Gminy 388 KB
Uchwała NR VII/49/2019 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 20 września 2019 r. w sprawie wyboru ławnika 403 KB
Uchwała Nr VI/48/2019 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie zmizny Uchwały Nr XX/139/2008 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie przystapienia Gminy Świnice Warckie do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania - "Między Wartą a Nerem" 270 KB
Uchwała Nr VI/47/2019 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie powołania Zespołu opiniującego kandydatów na ławników 285 KB
Uchwała Nr VI/46/2019 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świnice Warckie na lata 2019-2028 MB
Uchwała Nr VI/45/2019 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Świnice Warckie na 2019 rok MB
Uchwała Nr VI/44/2019 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Świnice Warckie oraz okreslenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku 626 KB
Uchwała Nr VI/43/2019 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej dla Gminy Świnice Warckie za 2018 rok MB
Uchwała Nr VI/42/2019 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2018 rok 329 KB
Uchwała Nr VI/41/2019 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Świnice Warckie wraz ze sprawozdaniem finansowym za 2018 rok 282 KB
Uchwała Nr VI/40/2019 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Świnice Warckie wotum zaufania 223 KB
Uchwała Nr V/39/2019 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa od osób fizycznych podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkasa MB
Uchwała Nr V/38/2019 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie ustalenia szczególowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia-schronisku dla osób bezdomnych 295 KB
Uchwała Nr V/37/2019 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Świnice Warckie oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku 413 KB
Uchwała Nr V/36/2019 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu 228 KB
Uchwała Nr V/35/2019 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego 290 KB
Uchwała Nr V/34/2019 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzetami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 677 KB
Uchwała Nr V/33/2019 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świnice Warckie na lata 2019-2028 MB
Uchwała Nr V/32/2019 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Świnice Warckie na 2019 rok. MB
Uchwała Nr V/31/2019 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z realizacji Programu współpracy Gminy Świnice Warckie z organizacjami pozarządowymi za 2018 r. 541 KB
Uchwała Nr V/30/2019 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Świnicach Warckich za 2018 rok MB
Uchwała Nr V/29/2019 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia zatwierdzenia sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2018 MB
Uchwała Nr IV/21/2019 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świnice Warckie na lata 2019-2028 MB
Uchwała Nr V/28/2019 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świnicach Warckich za 2018 rok MB
Uchwała Nr V/27/2019 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Świnicach Warckich MB
Uchwała Nr V/26/2019 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Świnicach Warckich MB
Uchwała Nr IV/25/2019 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe 510 KB
Uchwała Nr IV/24/2019 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawki tej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej wielkości 931 KB
Uchwała Nr IV/23/2019 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Świnice Warckie na lata 2019-2023 MB
Uchwała Nr IV/22/2019 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstapienie od obowiązku przetargowego 525 KB
Uchwała Nr IV/20/2019 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Świnice Warckie na 2019 r. MB