główna zawartość
artykuł nr 1

Wyniki ogłoszonego w dniu 7 stycznia 2020 r. otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego

OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT

Na podstawie art. 15 ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, 1570 i 2020) Wójt Gminy Świnice Warckie podaje do publicznej wiadomości wyniki ogłoszonego w dniu 7 stycznia 2020 r. otwartego konkursu ofert na realizację poniższego zadania publicznego: Dystrybucja żywności dla klientów GOPS w Świnicach Warckich

Nazwa oferenta

Polski Komitet Pomocy Społecznej

Zarząd Okręgowy w Łodzi ul. Wólczańska 217/219,

93 – 005 Łódź

Przyznana kwota dotacji 3 500,00 zł

artykuł nr 2

Ogłoszenie Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 7 stycznia 2020 r. w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 roku zadań z dziedziny pomocy społecznej

OGŁOSZENIE

Wójta Gminy Świnice Warckie

Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r.  poz. 1282 z późn. zm.) Wójt Gminy Świnice Warckie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2020 roku zadań z dziedziny pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.

I . Rodzaj zadania:

1.   Dystrybucja żywności dla klientów GOPS w Świnicach Warckich.

Planowana wysokość środków na realizację zadania publicznego w 2020 r. wynosi: 3 500,00 zł.

Więcej w załącznikach do pobrania

artykuł nr 3

Program współpracy Gminy Świnice Warckie z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok