główna zawartość
artykuł nr 1

Konsultacje społeczne w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Świnice Warckie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 r.

Wójt Gminy Świnice Warckie   Świnice Warckie, 06.10.2020 r.

ul. Szkolna 1, 99-140 Świnice Warckie

 

KO.524.5.2020

 

Ogłoszenie

Wszystkie organizacje pozarządowe

działające na terenie gminy

 

Wójt Gminy Świnice Warckie w związku z przygotowaniem projektu uchwały:

w sprawie Rocznego programu współpracy Gminy Świnice Warckie z organizacjami pozarządowymi na 2021 r.

zwraca się z prośbą o wyrażenie opinii i zgłoszenie uwag do ww. projektu .

Z projektem można zapoznać się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy pod adresem www.bip.swinice.akcessnet.net lub na stronie internetowej gminy www.swinicewarckie.com.pl  lub w urzędzie gminy pokój nr 10.

Proszę o zgłaszanie uwag na formularzu konsultacyjnym w terminie do dnia 21 października 2020 r. Druk formularza można pobrać  w sekretariacie pokój nr 10.

 

 

       Z up. Wójta Gminy Świnice Warckie

  (-) Anna Matusiak

Dostępne kategorie:
Rok 2018
Rok 2019
Rok 2020