główna zawartość
artykuł nr 1

Wyniki z wyborów Wójta Gminy Świnice Warckie

artykuł nr 2

Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w Świnicach Warckich z dnia 17 listopada 2014 r. o przeprowadzeniu ponownego głosowania w wyborach wójta Gminy Świnice Warckie w dniu 30 listopada 2014 r.

 

Uchwała
Gminnej Komisji Wyborczej w Świnicach Warckich
z dnia 17 listopada 2014 r.
o przeprowadzeniu ponownego głosowania w wyborach wójta Gminy Świnice Warckie
w dniu 30 listopada 2014 r.
Na podstawie art. 473 § 6 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.[1]) Gminna Komisja Wyborcza w Świnicach Warckich stwierdza, co następuje:
 
§ 1. 1. W wyborach przeprowadzonych w dniu 16 listopada 2014 r. żaden z 3 (trzech) kandydatów nie został wybrany na wójta Gminy Świnice Warckie, ponieważ nie otrzymał więcej niż połowę ważnie oddanych głosów.
2. W dniu 30 listopada 2014 r. zostanie przeprowadzone ponowne głosowanie na dwóch kandydatów, którzy otrzymali największą liczbę ważnych głosów.
3. Kandydatami na wójta w ponownym głosowaniu są:

1) OLCZYK Agnieszka Bogumiła
zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
 
2) PRÓCHNIEWICZ Krzysztof Andrzej
zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PSL
 

 
4. Głosowanie zostanie przeprowadzone w godzinach od 7.00 do 21.00 w tych samych lokalach wyborczych, co w dniu 16 listopada 2014 r.
 
§ 2. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości przez rozplakatowanie na obszarze Gminy.
2. Druk i rozplakatowanie uchwały zapewni wójt Gminy Świnice Warckie.
Przewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej
w Świnicach Warckich
Kazimierz Edmund Kolenda


[1] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 849, 951 i 1529 oraz z 2014 r. poz. 179, 180 i Nr 1072.
artykuł nr 3

Wyniki z wyborów Wójta Gminy Świnice Warckie

Załączniki:
Protokół wyników 181 KB
artykuł nr 4

Wyniki wyborów do Rady Gminy Świnice Warckie

artykuł nr 5

OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Świnicach Warckichz dnia 23 października 2014 r. o zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Świnice Warckie w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

Załączniki:
Treść obwieszczenia 175 KB