OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU w przetargu nieograniczonym na dostawę oleju opałowego

Świnice Warckie 19.12.2006r.

 

 

 

OGŁOSZENIE

 

            W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę oleju opałowego dla Urzędu Gminy Świnice Warckie i Szkoły Podstawowej w Piaskach, Komisja Przetargowa wykazała jako najkorzystniejszą pod względem wysokości stałej marży, ofertę złożoną przez firmę „Morfeusz – Technika Grzewcza” Sp. z o.o. ul. Dworcowa 39   88-230 Piotrków Kujawski.

Cena oferty wynosi:

Wartość całego zamówienia – 98 550,00 zł.  stała marża dostawcy – 0,01 %.

Załączniki
Treść specyfikacji   81.000 KB

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym o wartości szacunkowej przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 60 000 Euro na wykonanie zadania pn. „DRÓŻKI ŚWIĘTEJ SIOSTRY FAUSTYNY” – przebudowa ciągów pieszo – turystycznych w centrum miejscowości Świnice Warckie

 

Świnice Warckie 27.12.2006r.

 

OGŁOSZENIE

 

            W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. "Dróżki Świętej Siostry Faustyny" - przebudowa ciągów pieszo-turystycznych w centrum miejscowości Świnice Warckie, Komisja  Przetargowa wykazała jako najkorzystniejszą  pod względem cenowym ofertę złożoną przez firmę „BUD - TRANS”  ROBOTY BUDOWLANO DROGOWE   Jan Karbowiak,  Męcka Wola 37   98-200  Sieradz.

Cena oferty wynosi:

488 914,50 zł. (brutto), słownie: czterysta osiemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset czternaście 50/100.

Załączniki
Treść specyfikacji   196.500 KB

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości 60 000 EURO na: usługę polegającą na zaciągnięciu kredytu długoterminowego

Świnice Warckie 07.12.2006r.

 

 

 

 

OGŁOSZENIE

 

 

            W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę polegającą na zaciągnięciu kredytu długoterminowego na pokrycie deficytu budżetowego 2006r. w wysokości 490 000 zł. Komisja Przetargowa wykazała jako najkorzystniejszą pod względem cenowym, ofertę złożoną przez Bank Ochrony Środowiska S.A.  Oddział w Łodzi  ul. Piotrkowska 166/168 90-368  Łódź.

Cena oferty wynosi:

28 123,39 zł. (brutto), słownie: dwadzieścia osiem tysięcy sto dwadzieścia trzy 39/100

Uwaga!!!

Modyfikacja

specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym na usługę polegającą na zaciągnięciu kredytu długoterminowego  w wysokości 490 000 zł.

 

Zamawiający w oparciu o art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2004 r. Nr 19, poz.177 z późn. zm.) zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w sposób następujący:

3. Termin wykonania zamówienia:

20 grudnia 2006r.

6. Opis przygotowania oferty.

2) oznakowanie koperty: „Oferta na obsługę kredytu – nr postępowania ZPR.341-14/2006 nie otwierać do dnia 30 listopada 2006 r. godz. 1110.

7. Termin związania ofertą.

Wykonawca jest związany ofertą przez okres 20 dni od upływu terminu do składania ofert tj. do dnia 19.12.2006r.

8. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

1) Oferty należy składać w:

Urzędzie Gminy Świnice Warckie ul. Szkolna 1, pokój nr 10 do dnia 30.11.2006r. godz. 1100.

2) Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.11.2006r. o godz. 1110.

Pozostałe warunki siwz  pozostają bez zmian.

Ponadto w formularzu ofertowym zmienia się na str. 2 w wierszu 12, zamiast termin do -

5 grudnia 2006r. na 20 grudnia 2006r.

 

Świnice Warckie dnia 15 listopada 2006r.

 

Załączniki
Treść specyfikacji   48.000 KB

Przebudowa i modernizacja sanitariatów w Szkole Podstawowej w Świnicach Warckich

Aby otworzyć kosztorys (pliki Parter i Piętro) należy pobrać przeglądarkę dostępną bezpłatnie na stronie  www.zuzia.com.pl wersja 7. 
Załączniki
Fromularz oferty   30.000 KB
Wzór umowy   37.000 KB
Oświadczenie   22.000 KB
Załącznik nr 4   31.000 KB
Załącznik nr 5   31.000 KB
Specyfikacja techniczna   1.772 MB
Parter   277.258 KB
Piętro   276.951 KB
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   57.500 KB

Dostawa używanego samochodu ciężarowego przystosowanego do przewozu osób 1 + 5

Budowa drogi we wsi Świnice Warckie - Wyganów - Etap I

SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

NA

budowę drogi we wsi Świnice Warckie - Wyganów – Etap I

I. Informacje o zamawiającym i przedmiocie zamówienia.

1. Wójt Gminy Świnice Warckie, zwany dalej Zamawiającym, działając na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych z 29 stycznia 2004r. ogłasza przetarg nieograniczony na budowę drogi we wsi Świnice Warckie - Wyganów o długości  1017 m.

2. Zamówienie obejmuje wykonanie następujących prac:

a)roboty przygotowawcze – pomiarowe,

b)roboty ziemne,

c)wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego,

d)wykonanie zjazdów

e)wykonanie poboczy żwirowych

Uwaga!

-materiały użyte do wbudowania powinny posiadać co najmniej deklarację zgodności i być oznaczone znakiem dopuszczenia i powszechnego stosowania w budownictwie,

-zastosowane rozwiązania powinny być zgodne z PN i sztuką budowlaną oraz być określone za pomocą obiektywnych cech technicznych i jakościowych.

3. Informacje na temat zamówienia:

a)ofertę należy sporządzić zgodnie z niniejszą specyfikacją istotnych warunków zamówienia,

b)każdy wykonawca ma obowiązek zapoznania się we własnym zakresie z terenem budowy i uwzględnić warunki realizacji w swojej ofercie,

c)zamawiający przewiduje:

- rozpoczęcie prac budowlanych – po podpisaniu umowy,

- zakończenie prac budowlanych -  15 listopada 2006r.

4. Informacje o kontakcie z zamawiającym:

Osobą uprawnioną do kontaktu z oferentami na etapie przygotowania i składania ofert jest:

Pan Milczarek Grzegorz –  telefon (063) 2881074, fax  (063) 2881174  w godzinach od  800 do 1500.

Wszelka komunikacja na etapie przygotowywania ofert pomiędzy zamawiającym i każdym z wykonawców musi być jawna i prowadzona w sposób pisemny, z powiadomieniem wszystkich, którzy nabyli specyfikację istotnych warunków zamówienia.

II. Sposób przygotowania oferty.

1.Wykonawca powinien złożyć ofertę w jednym egzemplarzu. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, napisana pismem maszynowym lub niezmywalnym atramentem.

Ewentualne poprawki powinny być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby uprawnionej do występowania w imieniu wykonawcy. Wszystkie strony oferty winny być ponumerowane i podana całkowita ilość stron składających się na ofertę.

2.Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

Wykonawca, który złoży lub uczestniczy w więcej niż jednej ofercie, podlega wykluczeniu z przetargu.

3.Wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi wykonawca, niezależnie od wyniku postępowania przetargowego.

4.Oferty należy składać w nieprzezroczystych i trwale zamkniętych kopertach.

Koperta zewnętrzna powinna być zaadresowana do zamawiającego:

Urząd Gminy Świnice Warckie ul. Szkolna 1 oraz powinna być oznakowana następująco:

„Budowa drogi we wsi Świnice Warckie - Wyganów”, nie otwierać przed terminem otwarcia ofert tj.  19.09.2006r.   godzina 1100.

5.Oferta powinna zawierać wykaz załączników wymaganych niniejszą SIWZ, ponumerowanych według kolejności wynikającej ze specyfikacji.

6.Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych i częściowych.

III.Warunki kwalifikacji do przetargu.

Do przetargu zostaną zakwalifikowani wykonawcy, którzy:

1)wniosą wadium w wysokości  1 500,00 zł. (forma wnoszenia wadium zgodnie z art.45 p.z.p.),

2)spełniają wymogi art. 22 prawa zamówień publicznych,

3)udzielą 36 miesięcy gwarancji na wykonane roboty,

4)zatrudniają osobę z uprawnieniami do kierowania robotami,

Z ubiegania się o zamówienie wyklucza się wykonawców, którzy nie spełnią powyższych warunków.

IV.Sposób dokonania oceny ofert.

Ocena oferty będzie dokonana na podstawie matematycznego wyliczenia ilości punktów z następującego wzoru:

                                                       Cena oferty najtańszej

Ilość punktów badanej oferty  =  -------------------------------------------------- x  100 %

                                                       Cena oferty badanej

Komisja może przyznać ofercie maksymalnie 100 punktów.

V. Dokumenty wymagane od wykonawców.

Oferta powinna zawierać:

1.Wypełniony formularz oferty (wg załączonego wzoru) zawierający:

a)cenę ryczałtową netto, podatek VAT i cenę z podatkiem VAT za:

-pełny zakres robót budowlano – montażowych,

-ubezpieczenie budowy i robót z tytułu szkód oraz odpowiedzialności cywilnej,

-niezbędne uzgodnienia i zezwolenia,

-wykonanie inwentaryzacji powykonawczej,

b)termin realizacji robót,

c)okres gwarancji.

2.kosztorys ofertowy opracowany na podstawie przedmiaru robót (kosztorys powinien być wykonany w układzie zgodnym z załączonymi przedmiarami) – załącznik do oferty,

3.oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust.1 Prawo zamówień publicznych (wg załączonego wzoru)  - załącznik  do oferty,

4.wypis z rejestru handlowego (jeśli firma jest zarejestrowana zgodnie z kodeksem handlowym) lub zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej.

5.zaświadczenie z urzędu skarbowego o nie zaleganiu w opłacaniu podatków.

6.zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o nie zaleganiu w opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne.

7.informacje na temat wykonanych wciągu ostatnich trzech lat, pięć (maksymalnie) robót budowlanych odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia (wg załączonego wzoru).

Uwaga: Zaświadczenia powinny być złożone w formie oryginałów albo kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez wykonawcę i wydane w terminie zapewniającym ważność do dnia otwarcia ofert.

VI. Sposób obliczenia ceny przedmiotu zamówienia.

1.Cena przedmiotu zamówienia powinna wynikać z uwzględnienia istniejących warunków terenowych, załączonego przedmiaru robót i warunków podanych w SIWZ. Wykonawca powinien sporządzić kosztorys ofertowy z podaniem wszystkich cen jednostkowych (robocizny, materiałów, sprzętu), wskaźników cenotwórczych (kosztów pośrednich i zysku), oraz cen ogółem dla wszystkich rodzajów robót, oraz wykonanie inwentaryzacji powykonawczej.

Cena przedmiotu zamówienia powinna obejmować wszystkie roboty, niezależnie od tego, czy są ujęte w przedmiarze robót, czy też wynikają tylko z wymagań postawionych w niniejszej SIWZ.

2.Wykonawca powinien podać cenę netto (bez podatku VAT), podatek VAT oraz cenę brutto całego przedmiotu zamówienia.

3.Cena ofertowa powinna być podana w jednym wariancie i określona cyfrowo i słownie.

4.Obowiązującą formą wynagrodzenia będzie wynagrodzenie ryczałtowe.

VII. Termin wykonania.

Termin wykonania przedmiotu umowy nie powinien być dłuższy niż  - 15.11.2006r.

VIII. Gwarancja na wykonane roboty.

Wykonawca powinien udzielić na wykonane roboty gwarancji nie krótszej niż 36 miesięcy.

IX. Istotne postanowienia treści umowy.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zawarcia umowy na realizację zadania na warunkach określonych w załączonym wzorze umowy.

X. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

1.Wykonawca będzie zobowiązany do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy w wysokości 3 % wybranej oferty (netto).

2.Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie przeznaczone na:

-zabezpieczenie należytego wykonania umowy – 70 %,

-zabezpieczenie gwarancji – 30 %.

3.Zabezpieczenie należytego wykonania przedmiotu umowy może być wniesione wyłącznie w postaci:

-wpłaty gotówkowej na rachunek nr  97854300002004400001430001

w Ludowym Banku Spółdzielczym w Strzałkowie Oddział Świnice Warckie,

-obligacji państwowych;

-poręczeń lub gwarancji bankowych;

-gwarancji ubezpieczeniowych.

Dopuszcza się wniesienie zabezpieczenia w jednej lub kilku formach.

4.Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy następuje na zasadach określonych w art. 151 prawa zamówień publicznych.

XI. Miejsce i termin składania ofert.

1.Oferty należy składać osobiście lub drogą pocztową za potwierdzeniem odbioru w:

Urzędzie Gminy Świnice Warckie ul. Szkolna 1    99-140 Świnice Warckie

w godzinach od 730  do 1530  w pokoju nr 10.

Ostateczny termin składania ofert upływa   19.09.2006r. o godzinie 1100.

2.Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Zostaną one zwrócone wykonawcom.

3.Zamawiający zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu składania ofert. Jeśli taka sytuacja będzie miała miejsce, to wszystkie prawa i obowiązki zamawiającego i wykonawcy odnoszące się do terminu pierwotnego będą odnosiły się do terminu zmienionego.

XII. Wycofywanie i zamiana ofert.

Wykonawca może zmienić lub wycofać swoją ofertę w dowolnym momencie przed upływem terminu składania ofert. W tym celu powinien złożyć kopertę oznakowaną tak jak kopertę z ofertą pierwotną z dopiskiem „oferta zamienna” lub „wycofanie oferty”. Pozostałe warunki dotyczące sposobu, miejsca i terminu składania ofert zamiennych lub wycofania ofert pozostają takie same, jak dla ofert pierwotnych.

XIII. Wyjaśnienia dotyczące SIWZ.

1.Wykonawca ma obowiązek zapoznania się z dokumentacją przetargową i terenem inwestycji oraz sporządzenia oferty zgodnie z wymogami dokumentacji przetargowej.

Oferty sporządzone niezgodnie z przedstawionymi wymogami będą odrzucone.

2.Zamawiający może zmienić treść dokumentów przetargowych przed terminem ostatecznym składania ofert. O treści wprowadzonych zmian zamawiający jest zobowiązany powiadomić pisemnie wszystkich wykonawców, którzy nabyli SIWZ.

3.Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia wizji lokalnej ani spotkania z udziałem wykonawców.

XIV. Okres związania z ofertą.

Wykonawcy są związani złożoną ofertą do czasu zawarcia umowy z wybranym wykonawcą, jednak nie dłużej niż  12 dni od dnia ostatecznego terminu składania ofert.

XV. Miejsce i termin otwarcia ofert oraz tryb oceny ofert.

1.Otwarcie ofert nastąpi podczas sesji jawnej w dniu  19.09.2006r. o godzinie 1110

w Urzędzie Gminy Świnice Warckie ul. Szkolna 1 pokój nr 8.

2. Przy otwarciu ofert mogą być obecni przedstawiciele wykonawców.

3.Podczas sesji jawnej komisja stwierdzi, czy przetarg został ogłoszony prawidłowo, czy koperty nie zostały naruszone, ponadto policzy ilość ofert i dokona ich otwarcia przy zachowaniu następujących zasad:

-oferty wycofane nie będą otwierane,

-oferty zamienne zostaną otwarte w pierwszej kolejności, a oferty pierwotne nie będą otwierane.

4.Oferty złożone po terminie zostaną uznane za nieważne i zwrócone wykonawcom bez rozpatrywania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

5.Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Podczas jawnego badania ofert komisja poda do publicznej wiadomości: nazwę i adres wykonawcy oraz cenę ofertową, termin wykonania zamówienia, okres gwarancji, warunki płatności, (datę i godzinę wpłynięcia oferty).

Informacje te doręcza się wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwieraniu ofert, na ich wniosek.

6.Po jawnej sesji badania ofert komisja dokona szczegółowego badania wszystkich ważnych ofert. Informacje na temat niejawnego badania ofert nie zostaną podane do publicznej wiadomości. Oferty wniesione w wyznaczonym terminie zostaną odrzucone, jeżeli zajdą przesłanki określone w art. 89 ust. 1 oraz art. 90 ust. 3 prawa zamówień publicznych.

7.W trakcie dokonywania oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.

Niedopuszczalne jest natomiast prowadzenie negocjacji pomiędzy zamawiającym i wykonawcą oraz dokonywanie jakichkolwiek zmian w treści oferty.

8.W trakcie dokonywania oceny ofert zamawiający ma prawo do poprawienia oczywistych omyłek w tekście oferty, o czym powinien niezwłocznie powiadomić wykonawców. Jeżeli wykonawca nie wyrazi zgody na poprawienie oczywistych omyłek w tekście oferty, to jego oferta będzie odrzucona.

XVI. Ogłoszenie wyników przetargu.

Wyniki przetargu zostaną ogłoszone w siedzibie zamawiającego na tablicy ogłoszeń oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. Niezależnie od ogłoszenia wyników przetargu w siedzibie

zamawiającego, o decyzji kierownika jednostki zamawiającego zostaną powiadomieni wszyscy wykonawcy.

XVII. Zawarcie umowy z wybranym wykonawcą.

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana wraz z zawiadomieniem o wyniku przetargu otrzyma wskazówki dotyczące miejsca i terminu zawarcia umowy.

XVIII. Ponowny wybór oferty.

Jeżeli wybrany wykonawca uchyli się od podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie lub też uchyli się od złożenia zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy, wybór ofert zostanie przeprowadzony ponownie spośród pozostałych ofert.

XIX. Środki odwoławcze przysługujące wykonawcom.

Wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania przetargowego wykonawcom przysługuje prawo do protestów i odwołań.

XX. Unieważnienie przetargu.

Zamawiającemu przysługuje prawo do unieważnienia przetargu w przypadkach określonych w prawie zamówień publicznych.

XXI. Regulacja prawna.

Sprawy nie ujęte w niniejszej SIWZ regulują postanowienia ustawy prawo zamówień publicznych z 29 stycznia 2004r. i stosowne akty wykonawcze.

Świnice Warckie 04.09.2005r.

 

 

 

 

 

 

Załączniki
Załącznik nr 1   30.000 KB
Załącznik nr 2   38.000 KB
Załącznik nr 3   22.000 KB
Załącznik nr 4   31.000 KB
Załącznik nr 5   31.000 KB
Załącznik nr 6   548.000 KB

Budowa 20 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Świnice Warckie

Załączniki
Treść specyfikacji   192.000 KB

Przebudowa drogi we wsi Świnice Warckie Kolonia

SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

NA

Modernizację drogi we wsi Świnice Warckie Kolonia – Etap I

I. Informacje o zamawiającym i przedmiocie zamówienia.

1. Wójt Gminy Świnice Warckie, zwany dalej Zamawiającym, działając na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych z 29 stycznia 2004r. ogłasza przetarg nieograniczony na przebudowę drogi we wsi Świnice Warckie Kolonia o długości 1260 m.

2. Zamówienie obejmuje wykonanie następujących prac:

a)roboty przygotowawcze – pomiarowe,

b)wykonanie przepustu pod drogą,

c)wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego,

d)wykonanie pobocza żwirowego,

e)wyprofilowanie rowu i jego oczyszczenie.

Uwaga!

-materiały użyte do wbudowania powinny posiadać co najmniej deklarację zgodności i być oznaczone znakiem dopuszczenia i powszechnego stosowania w budownictwie,

-zastosowane rozwiązania powinny być zgodne z PN i sztuką budowlaną oraz być określone za pomocą obiektywnych cech technicznych i jakościowych.

3. Informacje na temat zamówienia:

a)ofertę należy sporządzić zgodnie z niniejszą specyfikacją istotnych warunków zamówienia,

b)każdy wykonawca ma obowiązek zapoznania się we własnym zakresie z terenem budowy i uwzględnić warunki realizacji w swojej ofercie,

c)zamawiający przewiduje:

- rozpoczęcie prac budowlanych – po podpisaniu umowy,

- zakończenie prac budowlanych -  31 października 2006r.

4. Informacje o kontakcie z zamawiającym:

Osobą uprawnioną do kontaktu z oferentami na etapie przygotowania i składania ofert jest:

Pan Milczarek Grzegorz –  telefon (063) 2881074, fax  (063) 2881174  w godzinach od  800 do 1500.

 

Wszelka komunikacja na etapie przygotowywania ofert pomiędzy zamawiającym i każdym z wykonawców musi być jawna i prowadzona w sposób pisemny, z powiadomieniem wszystkich, którzy nabyli specyfikację istotnych warunków zamówienia.

II. Sposób przygotowania oferty.

1.Wykonawca powinien złożyć ofertę w jednym egzemplarzu. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, napisana pismem maszynowym lub niezmywalnym atramentem.

Ewentualne poprawki powinny być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby uprawnionej do występowania w imieniu wykonawcy. Wszystkie strony oferty winny być ponumerowane i podana całkowita ilość stron składających się na ofertę.

2.Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

Wykonawca, który złoży lub uczestniczy w więcej niż jednej ofercie, podlega wykluczeniu z przetargu.

3.Wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi wykonawca, niezależnie od wyniku postępowania przetargowego.

4.Oferty należy składać w nieprzezroczystych i trwale zamkniętych kopertach.

Koperta zewnętrzna powinna być zaadresowana do zamawiającego:

Urząd Gminy Świnice Warckie ul. Szkolna 1 oraz powinna być oznakowana następująco:

„Przebudowa drogi we wsi Świnice Warckie Kolonia”, nie otwierać przed terminem otwarcia ofert tj. 24.08.2006r.   godzina 1100.

5.Oferta powinna zawierać wykaz załączników wymaganych niniejszą SIWZ, ponumerowanych według kolejności wynikającej ze specyfikacji.

6.Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych i częściowych.

III.Warunki kwalifikacji do przetargu.

Do przetargu zostaną zakwalifikowani wykonawcy, którzy:

1)wniosą wadium w wysokości  1 500,00 zł. (forma wnoszenia wadium zgodnie z art.45 p.z.p.),

2)spełniają wymogi art. 22 prawa zamówień publicznych,

3)udzielą 36 miesięcy gwarancji na wykonane roboty,

4)zatrudniają osobę z uprawnieniami do kierowania robotami,

Z ubiegania się o zamówienie wyklucza się wykonawców, którzy nie spełnią powyższych warunków.

IV.Sposób dokonania oceny ofert.

Ocena oferty będzie dokonana na podstawie matematycznego wyliczenia ilości punktów z następującego wzoru:

                                                       Cena oferty najtańszej

Ilość punktów badanej oferty  =  -------------------------------------------------- x  100 %

                                                       Cena oferty badanej

Komisja może przyznać ofercie maksymalnie 100 punktów.

V. Dokumenty wymagane od wykonawców.

Oferta powinna zawierać:

1.Wypełniony formularz oferty (wg załączonego wzoru) zawierający:

a)cenę ryczałtową netto, podatek VAT i cenę z podatkiem VAT za:

-pełny zakres robót budowlano – montażowych,

-ubezpieczenie budowy i robót z tytułu szkód oraz odpowiedzialności cywilnej,

-niezbędne uzgodnienia i zezwolenia,

-wykonanie inwentaryzacji powykonawczej,

b)termin realizacji robót,

c)okres gwarancji.

2.kosztorys ofertowy opracowany na podstawie przedmiaru robót (kosztorys powinien być wykonany w układzie zgodnym z załączonymi przedmiarami) – załącznik do oferty,

3.oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust.1 Prawo zamówień publicznych (wg załączonego wzoru)  - załącznik  do oferty,

4.wypis z rejestru handlowego (jeśli firma jest zarejestrowana zgodnie z kodeksem handlowym) lub zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej.

5.zaświadczenie z urzędu skarbowego o nie zaleganiu w opłacaniu podatków.

6.zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o nie zaleganiu w opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne.

7.informacje na temat wykonanych wciągu ostatnich trzech lat, pięć (maksymalnie) robót budowlanych odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia (wg załączonego wzoru).

Uwaga: Zaświadczenia powinny być złożone w formie oryginałów albo kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez wykonawcę i wydane w terminie zapewniającym ważność do dnia otwarcia ofert.

VI. Sposób obliczenia ceny przedmiotu zamówienia.

1.Cena przedmiotu zamówienia powinna wynikać z uwzględnienia istniejących warunków terenowych, załączonego przedmiaru robót i warunków podanych w SIWZ. Wykonawca powinien sporządzić kosztorys ofertowy z podaniem wszystkich cen jednostkowych (robocizny, materiałów, sprzętu), wskaźników cenotwórczych (kosztów pośrednich i zysku), oraz cen ogółem dla wszystkich rodzajów robót, oraz wykonanie inwentaryzacji powykonawczej.

Cena przedmiotu zamówienia powinna obejmować wszystkie roboty, niezależnie od tego, czy są ujęte w przedmiarze robót, czy też wynikają tylko z wymagań postawionych w niniejszej SIWZ.

2.Wykonawca powinien podać cenę netto (bez podatku VAT), podatek VAT oraz cenę brutto całego przedmiotu zamówienia.

3.Cena ofertowa powinna być podana w jednym wariancie i określona cyfrowo i słownie.

4.Obowiązującą formą wynagrodzenia będzie wynagrodzenie ryczałtowe.

VII. Termin wykonania.

Termin wykonania przedmiotu umowy nie powinien być dłuższy niż  - 31.10.2006r.

VIII. Gwarancja na wykonane roboty.

Wykonawca powinien udzielić na wykonane roboty gwarancji nie krótszej niż 36 miesięcy.

IX. Istotne postanowienia treści umowy.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zawarcia umowy na realizację zadania na warunkach określonych w załączonym wzorze umowy.

X. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

1.Wykonawca będzie zobowiązany do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy w wysokości 3 % wybranej oferty (netto).

2.Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie przeznaczone na:

-zabezpieczenie należytego wykonania umowy – 70 %,

-zabezpieczenie gwarancji – 30 %.

3.Zabezpieczenie należytego wykonania przedmiotu umowy może być wniesione wyłącznie w postaci:

-wpłaty gotówkowej na rachunek nr  97854300002004400001430001

w Ludowym Banku Spółdzielczym w Strzałkowie Oddział Świnice Warckie,

-obligacji państwowych;

-poręczeń lub gwarancji bankowych;

-gwarancji ubezpieczeniowych.

Dopuszcza się wniesienie zabezpieczenia w jednej lub kilku formach.

4.Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy następuje na zasadach określonych w art. 151 prawa zamówień publicznych.

XI. Miejsce i termin składania ofert.

1.Oferty należy składać osobiście lub drogą pocztową za potwierdzeniem odbioru w:

Urzędzie Gminy Świnice Warckie ul. Szkolna 1    99-140 Świnice Warckie

w godzinach od 730  do 1530  w pokoju nr 10.

Ostateczny termin składania ofert upływa   24.08.2006r. o godzinie 1100.

2.Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Zostaną one zwrócone wykonawcom.

3.Zamawiający zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu składania ofert. Jeśli taka sytuacja będzie miała miejsce, to wszystkie prawa i obowiązki zamawiającego i wykonawcy odnoszące się do terminu pierwotnego będą odnosiły się do terminu zmienionego.

XII. Wycofywanie i zamiana ofert.

Wykonawca może zmienić lub wycofać swoją ofertę w dowolnym momencie przed upływem terminu składania ofert. W tym celu powinien złożyć kopertę oznakowaną tak jak kopertę z ofertą pierwotną z dopiskiem „oferta zamienna” lub „wycofanie oferty”. Pozostałe warunki dotyczące sposobu, miejsca i terminu składania ofert zamiennych lub wycofania ofert pozostają takie same, jak dla ofert pierwotnych.

XIII. Wyjaśnienia dotyczące SIWZ.

1.Wykonawca ma obowiązek zapoznania się z dokumentacją przetargową i terenem inwestycji oraz sporządzenia oferty zgodnie z wymogami dokumentacji przetargowej.

Oferty sporządzone niezgodnie z przedstawionymi wymogami będą odrzucone.

2.Zamawiający może zmienić treść dokumentów przetargowych przed terminem ostatecznym składania ofert. O treści wprowadzonych zmian zamawiający jest zobowiązany powiadomić pisemnie wszystkich wykonawców, którzy nabyli SIWZ.

3.Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia wizji lokalnej ani spotkania z udziałem wykonawców.

XIV. Okres związania z ofertą.

Wykonawcy są związani złożoną ofertą do czasu zawarcia umowy z wybranym wykonawcą, jednak nie dłużej niż  15 dni od dnia ostatecznego terminu składania ofert.

XV. Miejsce i termin otwarcia ofert oraz tryb oceny ofert.

1.Otwarcie ofert nastąpi podczas sesji jawnej w dniu  24.08.2006r. o godzinie 1110

w Urzędzie Gminy Świnice Warckie ul. Szkolna 1 pokój nr 8.

2. Przy otwarciu ofert mogą być obecni przedstawiciele wykonawców.

3.Podczas sesji jawnej komisja stwierdzi, czy przetarg został ogłoszony prawidłowo, czy koperty nie zostały naruszone, ponadto policzy ilość ofert i dokona ich otwarcia przy zachowaniu następujących zasad:

-oferty wycofane nie będą otwierane,

-oferty zamienne zostaną otwarte w pierwszej kolejności, a oferty pierwotne nie będą otwierane.

4.Oferty złożone po terminie zostaną uznane za nieważne i zwrócone wykonawcom bez rozpatrywania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

5.Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Podczas jawnego badania ofert komisja poda do publicznej wiadomości: nazwę i adres wykonawcy oraz cenę ofertową, termin wykonania zamówienia, okres gwarancji, warunki płatności, (datę i godzinę wpłynięcia oferty).

Informacje te doręcza się wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwieraniu ofert, na ich wniosek.

6.Po jawnej sesji badania ofert komisja dokona szczegółowego badania wszystkich ważnych ofert. Informacje na temat niejawnego badania ofert nie zostaną podane do publicznej wiadomości. Oferty wniesione w wyznaczonym terminie zostaną odrzucone, jeżeli zajdą przesłanki określone w art. 89 ust. 1 oraz art. 90 ust. 3 prawa zamówień publicznych.

7.W trakcie dokonywania oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.

Niedopuszczalne jest natomiast prowadzenie negocjacji pomiędzy zamawiającym i wykonawcą oraz dokonywanie jakichkolwiek zmian w treści oferty.

8.W trakcie dokonywania oceny ofert zamawiający ma prawo do poprawienia oczywistych omyłek w tekście oferty, o czym powinien niezwłocznie powiadomić wykonawców. Jeżeli wykonawca nie wyrazi zgody na poprawienie oczywistych omyłek w tekście oferty, to jego oferta będzie odrzucona.

XVI. Ogłoszenie wyników przetargu.

Wyniki przetargu zostaną ogłoszone w siedzibie zamawiającego na tablicy ogłoszeń oraz w portalu UZP.  Niezależnie od ogłoszenia wyników przetargu w siedzibie

zamawiającego, o decyzji kierownika jednostki zamawiającego zostaną powiadomieni wszyscy wykonawcy ubiegający się o zamówienie.

XVII. Zawarcie umowy z wybranym wykonawcą.

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana wraz z zawiadomieniem o wyniku przetargu otrzyma wskazówki dotyczące miejsca i terminu zawarcia umowy.

XVIII. Ponowny wybór oferty.

Jeżeli wybrany wykonawca uchyli się od podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie lub też uchyli się od złożenia zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy, wybór ofert zostanie przeprowadzony ponownie spośród pozostałych ofert.

XIX. Środki odwoławcze przysługujące wykonawcom.

Wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania przetargowego wykonawcom przysługuje prawo do protestów i odwołań.

XX. Unieważnienie przetargu.

Zamawiającemu przysługuje prawo do unieważnienia przetargu w przypadkach określonych w prawie zamówień publicznych.

XXI. Regulacja prawna.

Sprawy nie ujęte w niniejszej SIWZ regulują postanowienia ustawy prawo zamówień publicznych z 29 stycznia 2004r. i stosowne akty wykonawcze.

Świnice Warckie 09.08.2006r.

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki
Załącznik nr 1   29.500 KB
Załącznik nr 2   37.000 KB
Załącznik nr 3   22.000 KB
Załącznik nr 4   31.000 KB
Załącznik nr 5   32.500 KB
Przedmiar i specyfikacja techniczna   135.000 KB

Dowóz dzieci do szkół na terenie Gminy Świnice warckie

 Sprawa Nr 341-5/ 2006

                                                                                                                                        

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Tryb zamówienia:…………przetarg nieograniczony poniżej 60.000 EURO

Zamawiający:……………..Wójt Gminy  Świnice Warckie

                                             

Adres zamawiającego:…… 99-140 Świnice Warckie ul. Szkolna 1, tel. (0-63) 2881021

                                              Fax: (0-63) 28881174

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z dnia              9 lutego 2004 r Nr 19, poz. 177 z póź. zm.)

I. Przedmiot zamówienia:

1.      Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi w zakresie dowożenia dzieci do szkół  na terenie gminy Świnice Warckie w roku szkolnym 2006/2007.

       

         2.  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

Usługa dotyczy przewozu dzieci na trasach:

Trasa I – Dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej w Świnicach Warckich na godzinę 800.

Chorzepin, Chwalborzyce, Kozanki Podleśne, Kraski, Świnice Warckie – długość trasy około 21 km., liczba uczniów - 48

Trasa II  - Dowóz uczniów do Gimnazjum w Świnicach Warckich na godzinę 800.

Bielawy, Grodzisko, Kosew, Parski, Podłęże, Władysławów, Piaski, Drozdów, Świnice Warckie – długość trasy około 25 km., liczba uczniów – 58.

Trasa III  - Dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej w Piaskach na godzinę 845.

Gusin, Drozdów, Łyków, Parski, Władysławów, Piaski – długość trasy około 21 km. –

liczba uczniów – 57.

Trasa IV – Dowóz uczniów do Gimnazjum w Świnicach Warckich na godzinę 845.

Zbylczyce, Kaznów, Chorzepin, Tolów, Ładawy, Stemplew, Kraski, Świnice Warckie – długość trasy około – 30 km. liczba uczniów – 34.

Trasa V – Odwóz  uczniów ze Szkoły Podstawowej w Świnicach Warckich – godzina 1230.

Świnice Warckie, Stemplew, Tolów, Grabiszew, Chwalborzyce, Chorzepin – długość trasy około 35 km. liczba uczniów – 51.

Trasa VI – Odwóz uczniów ze Szkoły Podstawowej w Piaskach – godzina 1350.

Piaski, Władysławów, Parski, Łyków, Drozdów, Gusin – długość trasy około 24 km. , liczba uczniów – 57.

Trasa VII – Odwóz uczniów ze Szkoły Podstawowej w Świnicach Warckich – godzina 1430.

Świnice Warckie, Kraski, Stemplew, Tolów, Grabiszew – długość trasy około 21 km., liczba uczniów – 47.

Trasa VIII – Odwóz uczniów  z Gimnazjum w Świnicach Warckich – godzina 1430.

Świnice Warckie, Gusin, Drozdów, Parski, Podłęże, Kosew, Bielawy – długość trasy około 25 km., liczba uczniów – 58.

Dowożenie odbywać się będzie po sieci dróg, które są drogami gminnymi lub powiatowymi. Przystanki w każdej miejscowości ustali usługobiorca, uwzględniając założenie, że nie powinny być oddalone od siebie mniej niż jeden kilometr. Szczegółowy rozkład jazdy i lokalizacja przystanków ustalona zostanie w formie załącznika do podpisanej umowy. W razie uszkodzenia pojazdu wykonujący przewóz powinien podstawić pojazd zastępczy bez dodatkowych kosztów.

Usługodawca powinien zapewnić podróżnym odpowiednie warunki bezpieczeństwa                           i należytej  obsługi. Stan techniczny i wyposażenie autobusów oraz kwalifikacje kierowców powinny odpowiadać aktualnym przepisom w tej sprawie, tj. ustawie z dnia 15.11.1984r. Prawo przewozowe (tj.Dz.U.Nr50 poz.601 z 21.06.2000r.z póź. zm.) oraz przepisom wykonawczym wydanym na jej podstawie. Zleceniobiorca nie może powierzyć przewozu osobom trzecim bez zgody zleceniodawcy.

Zleceniodawca zastrzega sobie prawo zmiany tras, w zależności od zaistniałych potrzeb. Zamówienie dotyczy roku szkolnego 2006/2007, przy założeniu, że obejmować będzie około 186 dni nauki szkolnej.

 W przypadku stwierdzonych zaniedbań w zakresie bezpieczeństwa dowożonych dzieci, zleceniodawca zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym.

II. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych oraz wariantowych.

III. Termin realizacji zadania:

  Zamówienie realizowane będzie w roku szkolnym 2006/2007

IV. Warunki udziału w postępowaniu

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

   1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli

       ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

   2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują

       osobami zdolnymi do wykonania zadania;

   3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie

        zamówienia;

   4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia;

   5)  spełniają pozostałe wymogi stawiane niniejszą SIWZ.

V. Oferta musi zawierać następujące dokumenty i oświadczenia

1. Oferta cenowa (wg. załącznika Nr 1)

2.  Oświadczenie wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie 

     art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych i spełnia warunki określone w art. 22 ust.   

    1 wskazanej ustawy (wg. załącznika Nr 2).

3. Wykaz osób, które będą wykonywać zamówienie lub uczestniczyć w wykonywaniu  

     zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji niezbędnych do wykonania  

     zamówienia. (wg. załącznika Nr 3)

4.      Wykaz sprzętu planowanego do realizacji zamówienia (wg. załącznik Nr 4)

5.      Udowodnić zrealizowanie w charakterze wykonawcy usług, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 zadań o charakterze i złożoności porównywalnej z zakresem opisanego przedmiotu zamówienia. (wg. załącznika Nr 5 )

6.      Wzór umowy zaparafowany przez upoważnioną do reprezentacji oferenta osobę          ( wg. załącznika Nr 6)

7.   Zezwolenie na przewóz osób w transporcie krajowym .

8.   Zaświadczenie z ZUS i Urzędu Skarbowego o nie zaleganiu w płatnościach.

VI. Opis przygotowania ofert.

 1. Wykonawca składa ofertę zgodnie z wymogami SIWZ. Każdy oferent może złożyć

       tylko jedną ofertę.

 1. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

 2. Ofertę należy złożyć na (lub według wzoru) druku „Oferta cenowa”. Wykonawcy nie wolno dokonywać żadnych zmian merytorycznych we wzorze druku „Oferta cenowa” opracowanego przez zamawiającego. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych lub obejmujących część zamówienia.

 3. Oferta – pod rygorem jej nieważności powinna być napisana w języku polskim, na maszynie, komputerze lub inną trwałą i czytelna techniką oraz podpisana przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania firmy na zewnątrz.

 4. Każda karta oferty wraz ze wszystkimi załącznikami powinna być ponumerowana     i parafowana przez osobę podpisującą ofertę oraz trwale spięte. Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.

 5. Dla uznania ważności oferta musi zawierać wszystkie wymagane w SIWZ dokumenty i załączone zgodnie ze wskazaniami zawartymi w części V niniejszej specyfikacji.

VII. Sposób składania ofert.

 1. Ofertę należy złożyć w jednej zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób 

      gwarantujący zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczającej nienaruszalność 

      do terminu otwarcia ofert.

 1. Oferta powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie oznakowanej w sposób 

      następujący:

      - NAZWA  WYKONAWCY I JEGO ADRES

      - ZAMAWIAJĄCY: Urząd Gminy w Świnicach Warckich

      -  Oferta w przetargu nieograniczonym na wykonanie usługi w zakresie dowozu   

          dzieci do szkół na terenie gminy Swinice Warckie  

      -  Nie otwierać przed dniem  02.08.2006r godz. 1110

VIII. Miejsce i termin składania ofert

 1. Oferty należy składać w Urzędzie Gminy Świnice Warckie do dnia 02.08.2006r. do godziny 1100 w pokoju nr 10.

 2. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona bez otwierania. 

    IX. Miejsce i termin otwarcia ofert

1.      Oferty zostaną otwarte w Urzędzie Gminy Świnice Warckie w dniu 02.08.2006r. o godzinie 1110 w pokoju nr 8 (sala konferencyjna).

2.      Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert  podczas  której:

a)      bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

b)      podczas otwierania ofert zamawiający podaje nazwę (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny.

c)      Informację, o których mowa w pkt. b zamawiający przekaże niezwłocznie wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.

X. Sposób obliczenia ceny oferty:

    1.   Cena przedmiotu zamówienia winna uwzględniać wszystkie koszty niezbędne do 

           wykonania zamówienia.

    2.   Ceny jednostkowe wyszczególnione w druku oferty cenowej będą cenami 

           zryczałtowanymi, nie podlegającymi zmianie do końca świadczenia usługi

    3.    Rozliczanie usługi odbywać będzie się w okresach miesięcznych.

XI. Ocena ofert.

1.      Oceny ofert będzie dokonywała komisja przetargowa.

2.      W odniesieniu do Wykonawców, którzy spełnili postawione warunki komisja dokona ofert na podstawie następującego kryterium:

L.p.

Opis kryteriów oceny

Znaczenie

1.

Cena brutto 1 km.

100%

 

Suma

100%

3.      Kryterium cena = 100%

           Punktacja za ceny kolejnych ofert odbędzie się wg. wzoru:

                              Najniższa cena oferty

           Kryterium cena=………………………. X 100 pkt. x 100 %

                                          Cena badanej ofert

        

4.      Ocena końcowa oferty jest to suma punktów otrzymanych od poszczególnych członków komisji przetargowej za w/w kryterium.

5.      W przypadku gdy nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.

6.      Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

7.      Zamawiający udzieli zamówienia oferentowi, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru.

XII. Ogłoszenie wyników przetargu

 1. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu przetargowym niezwłocznie po rozstrzygnięciu przetargu wskazując nazwę i adres wykonawcy którego ofertę wybrano oraz cenę brutto.

 2. Wykonawca którego oferta zostanie wybrana, zostanie poinformowany o terminie zawarcia umowy.

 3. Informację dotyczącą wyników postępowania przetargowego Zamawiający zamieści na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Świnice Warckie.

XIII.  Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty   

          w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

1.      Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 7 dni od przekazania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu związania z ofertą.

XIV. Istotne warunki umowy

         Istotne warunki umowy zawiera projekt umowy w sprawie zamówienia – załącznik nr 6

        do niniejszej specyfikacji oraz  opis przedmiotu zamówienia.

XV. Sposób udzielania wyjaśnień.

a)         Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie.

b)         Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą telefaksu uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie.

c)         Wyjaśnienie i odpowiedzi dotyczące SIWZ są formułowane na piśmie, na pisemny wniosek (zapytanie) oferenta. Wykonawca może zwrócić się na piśmie do Zamawiającego o wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia, który będzie zobowiązany do niezwłocznego udzielenia wyjaśnień, chyba że prośba o wyjaśnienie specyfikacji wpłynęła do Zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem otwarcia ofert.

d)         Zamawiający prześle  wyjaśnienia wszystkim Wykonawcom, którzy pobrali specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawnienia źródła zapytania.

e)         W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

XVI. Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami jest:  

Pan Karkowski Mirosław -  telefon (063)2881063, fax (063)2881174 w godzinach  od   730   do 1500.

     XVII. Termin związania ofertą.

1.       Termin związania ofertą upływa po 30 dniach od daty terminu składania ofert. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

2.       W uzasadnionych przypadkach na co najmniej 7 dni przed upływem terminu związania ofertą Zamawiający może tylko raz zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą o kolejne 30 dni.

XVIII. Odrzucenie ofert.

 1. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:

1)      jest niezgodna z ustawą;

2)      jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia;

3)      jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów                        o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

4)      zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotów zamówienia;

5)      została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu                             o udzielenie zamówienia;

6)      zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na podstawie art.88, lub błędy w obliczeniu ceny;

7)      wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny,

8)      jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

 1. Zamawiający zawiadamia  równocześnie wszystkich wykonawców o odrzuceniu ofert, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

XIX. Unieważnienie przetargu nastąpi w przypadkach określonych w art.93.1. Ustawy Prawo zamówień publicznych.

XX.  Środki ochrony prawnej.

      Do niniejszego postępowania nie ma zastosowania procedura odwoławcza o       

      Zamówieniach Publicznych, gdyż wartość zamówienia nie przekracza 60.000 EURO

      (Ar.4a ustawy).

Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, na zasadach określonych w art. 179-198 prawa zamówień publicznych.

Załączniki:

1. Oferta cenowa (wg. załącznika Nr 1)

2.  Oświadczenie wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie 

     art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych i spełnia warunki określone w art. 22 ust.   

    1 wskazanej ustawy (wg. załącznika Nr 2).

3.  Wykaz osób, które będą wykonywać zamówienie lub uczestniczyć w wykonywaniu 

     zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji niezbędnych do wykonania 

     zamówienia. (wg. załącznika Nr 3)

4. Wykaz sprzętu planowanego do realizacji zamówienia (wg. załącznik Nr 4)

5. Udowodnić zrealizowanie w charakterze wykonawcy usług, w okresie ostatnich 3 lat, a  

    jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 zadań   

    o charakterze i złożoności porównywalnej z zakresem opisanego przedmiotu  

     zamówienia. (wg. załącznika Nr 5 )

6.Wzór umowy zaparafowany przez upoważnioną do reprezentacji oferenta osobę                    

    ( wg. załącznika Nr 6).

 1. Mapka z trasami dojazdu ( załącznik Nr 7).

                                                                                      Z A T W I E R D Z A M:

                                                                         ………………………………………………

Świnice Warckie dnia 12 lipca 2006r.

                                                                                                       

                                                                                                                       Załącznik nr 6                                                                                                                                         

UMOWA

 

W dniu …………………………. w Świnicach Warckich pomiędzy Gminą Świnice Warckie reprezentowaną  przez

1. Stanisława Milczarka –Wójta Gminy Świnice Warckie

Zwaną w dalszej części „Usługobiorcą” a  ……………………………………………….                      ……………………………………..

Reprezentowanym przez:

1.      ……………………………………………………………..

2.      ……………………………………………………………….

zwanym w dalszej części „Usługodawcą” w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego została zawarta umowa następującej treści:

§ 1.

Usługobiorca zamawia a Usługodawca zobowiązuje się świadczyć usługi przewozowe na liniach według rozkładu jazdy wymienionych w Opisie przedmiotu zamówienia.

§ 2.

Podstawą do ułożenia planu przewozów stają się dostarczane przez Usługobiorcę, na każdą trasę przewozu, dane o liczbie przewożonych osób z określeniem przystanków na poszczególne zmiany pracy.

§ 3.

Usługodawca zobowiązuje się zapewnić odpowiednią liczbę autobusów w celu obsługi linii (tras ) określonych w §1. umowy.

§ 4.

Jeżeli zajdzie potrzeba zmiany rozkładu jazdy lub w przypadku nieprzewidzianej okoliczności Usługobiorca wystąpi z wnioskiem przed planowaną zmianą.

§ 5.

Z przewozu , o którym mowa w §1 i §2 umowy, korzystać będą  uczniowie dojeżdżający do szkół na terenie gminy Świnice Warckie.

§ 6.

 Strony ustalają, że cena usługi w przeliczeniu na 1 km wynosić będzie …………. brutto (słownie zł: …………………….)

Całkowity miesięczny koszt usługi obliczany będzie poprzez pomnożenie ceny brutto  1km przez udokumentowaną ilość km przejechaną w ciągu miesiąca.

§ 7.

Za wykonane przewozy Usługodawca będzie wystawiał faktury w okresach miesięcznych.

Załącznikiem  do faktury będą zestawienia ilości przejechanych km przez poszczególne autokary, zatwierdzone przez dyrektorów zainteresowanych szkół.

Usługobiorca będzie regulował zapłatę przedstawionych faktur w formie przelewu w terminie do14 dnia każdego miesiąca po wykonaniu usługi.

§ 8.

Na dostarczaną usługę udzielamy gwarancji w zakresie punktualności kursowania autobusów. W razie uszkodzenia pojazdu wykonującego przejazd zamknięty, Usługodawca zobowiązuje się do podstawienia autobusu zastępczego bez dodatkowych kosztów.

§ 9.

Usługodawca zobowiązany jest do zapewnienia podróżnym odpowiednich warunków bezpieczeństwa i należytej obsługi, zgodnie z Prawem Przewozowym.

(Dz.U.Nr 50 poz.601 z dnia 21.06.2000r.z póź. zm.)

§ 10.

Umowa zawarta jest na czas określony, to jest rok szkolny 2006/2007. W przypadku stwierdzonych zaniedbań w zakresie bezpieczeństwa dowożonych dzieci, zleceniodawca zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym.

§ 11.

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy z dnia 15.11.1984r. „Prawo przewozowe” (Dz. U. Nr. 50 poz.601 z 21.06.2000r.z póź. zm.) i przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie oraz odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.

§ 12.

Ewentualne spory wynikające na tle niniejszej umowy będą rozpatrywane przez Sąd Rejonowy, właściwy dla miejsca spełniania świadczenia.

§ 13.

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednej dla każdej ze stron.

USŁUGODAWCA                                                    USŁUGOBIORCA

 

Załączniki
Załącznik Nr 1   33.000 KB
Załącznik Nr 2   23.000 KB
Załącznik Nr 3   28.500 KB
Załącznik Nr 4   32.000 KB
Załącznik Nr 5   31.000 KB

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

 

1.Zamawiający: Wójt Gminy Świnice Warckie ul. Szkolna 1    99-140 Świnice Warckie, telefon (063) 2881021, fax (063) 2881174.

2.Przedmiot zamówienia:  wykonanie dokumentacji projektowych na budowę 20 szt.

przyzagrodowych oczyszczalni ścieków na 3 do 8 użytkowników, działających na zasadzie niskoobciążeniowego osadu czynnego z uzyskaniem wymaganych pozwoleń na prowadzenie procesu inwestycyjnego i eksploatację urządzeń na terenie gminy Świnice Warckie.

CPV – 74.23.20.00-4   usługi inżynieryjne w zakresie projektowania.

3.Wymagany termin realizacji zamówienia: 15 czerwca  2006r.

4.W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający wymagania zawarte w p.z.p. oraz wykażą się wykonaniem co najmniej dwóch robót w ostatnich pięciu latach o podobnym charakterze z przedmiotem niniejszego zamówienia.

5.Nie dopuszcza się możliwości składania ofert wariantowych i częściowych.

6.Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w Urzędzie Gminy Świnice Warckie ul. Szkolna 1 pokój nr 12.

7.Miejsce i termin składania ofert: Urząd Gminy Świnice Warckie ul. Szkolna 1, pokój nr 10, do dnia 15.03.2006r. godzina 1100.

8.Miejsce i termin otwarcia ofert: Urząd Gminy Świnice Warckie ul. Szkolna 1 pokój nr 8, dnia 15.03.2006r. godzina 1110.

9.Kryteria oceny ofert:  - cena  -  70%.

                                       - doświadczenie  -  30 %

10.Kwota wadium:  400,00 zł. słownie: czterysta.

 

Świnice Warckie 23.02.2006r.