główna zawartość
artykuł nr 1

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIUw przetargu nieograniczonym na dostawę oleju opałowego

Świnice Warckie 19.12.2006r.

 

 

 

OGŁOSZENIE

 

            W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę oleju opałowego dla Urzędu Gminy Świnice Warckie i Szkoły Podstawowej w Piaskach, Komisja Przetargowa wykazała jako najkorzystniejszą pod względem wysokości stałej marży, ofertę złożoną przez firmę „Morfeusz – Technika Grzewcza” Sp. z o.o. ul. Dworcowa 39   88-230 Piotrków Kujawski.

Cena oferty wynosi:

Wartość całego zamówienia – 98 550,00 zł.  stała marża dostawcy – 0,01 %.

Załączniki:
Treść specyfikacji 81 KB
artykuł nr 2

Specyfikacja istotnych warunków zamówieniaw przetargu nieograniczonym o wartości szacunkowej przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 60 000 Euro na wykonanie zadania pn. „DRÓŻKI ŚWIĘTEJ SIOSTRY FAUSTYNY” – przebudowa ciągów pieszo – turystycznych w centrum miejscowości Świnice Warckie

 

Świnice Warckie 27.12.2006r.

 

OGŁOSZENIE

 

            W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. "Dróżki Świętej Siostry Faustyny" - przebudowa ciągów pieszo-turystycznych w centrum miejscowości Świnice Warckie, Komisja  Przetargowa wykazała jako najkorzystniejszą  pod względem cenowym ofertę złożoną przez firmę „BUD - TRANS”  ROBOTY BUDOWLANO DROGOWE   Jan Karbowiak,  Męcka Wola 37   98-200  Sieradz.

Cena oferty wynosi:

488 914,50 zł. (brutto), słownie: czterysta osiemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset czternaście 50/100.

Załączniki:
Treść specyfikacji 197 KB
artykuł nr 3

Specyfikacja istotnych warunków zamówieniaw trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości 60 000 EURO na:usługę polegającą na zaciągnięciu kredytu długoterminowego

Świnice Warckie 07.12.2006r.

 

 

 

 

OGŁOSZENIE

 

 

            W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę polegającą na zaciągnięciu kredytu długoterminowego na pokrycie deficytu budżetowego 2006r. w wysokości 490 000 zł. Komisja Przetargowa wykazała jako najkorzystniejszą pod względem cenowym, ofertę złożoną przez Bank Ochrony Środowiska S.A.  Oddział w Łodzi  ul. Piotrkowska 166/168 90-368  Łódź.

Cena oferty wynosi:

28 123,39 zł. (brutto), słownie: dwadzieścia osiem tysięcy sto dwadzieścia trzy 39/100

Uwaga!!!

Modyfikacja

specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym na usługę polegającą na zaciągnięciu kredytu długoterminowego  w wysokości 490 000 zł.

 

Zamawiający w oparciu o art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2004 r. Nr 19, poz.177 z późn. zm.) zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w sposób następujący:

3. Termin wykonania zamówienia:

20 grudnia 2006r.

6. Opis przygotowania oferty.

2) oznakowanie koperty: „Oferta na obsługę kredytu – nr postępowania ZPR.341-14/2006 nie otwierać do dnia 30 listopada 2006 r. godz. 1110.

7. Termin związania ofertą.

Wykonawca jest związany ofertą przez okres 20 dni od upływu terminu do składania ofert tj. do dnia 19.12.2006r.

8. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

1) Oferty należy składać w:

Urzędzie Gminy Świnice Warckie ul. Szkolna 1, pokój nr 10 do dnia 30.11.2006r. godz. 1100.

2) Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.11.2006r. o godz. 1110.

Pozostałe warunki siwz  pozostają bez zmian.

Ponadto w formularzu ofertowym zmienia się na str. 2 w wierszu 12, zamiast termin do -

5 grudnia 2006r. na 20 grudnia 2006r.

 

Świnice Warckie dnia 15 listopada 2006r.

 

Załączniki:
Treść specyfikacji 48 KB
artykuł nr 4

Przebudowa i modernizacja sanitariatów w Szkole Podstawowej w Świnicach Warckich

Aby otworzyć kosztorys (pliki Parter i Piętro) należy pobrać przeglądarkę dostępną bezpłatnie na stronie  www.zuzia.com.pl wersja 7. 
artykuł nr 5

Dostawa używanego samochodu ciężarowego przystosowanego do przewozu osób 1 + 5