główna zawartość
artykuł nr 1

Usługa polegająca na zaciągnięciu kredytu długoterminowego

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

 

1.Zamawiający: Wójt Gminy Świnice Warckie ul. Szkolna 1    99-140 Świnice Warckie, telefon (063) 2881021, fax (063) 2881174.

2.Przedmiot zamówienia:  usługa polegająca na zaciągnięciu kredytu długoterminowego na pokrycie deficytu budżetowego 2005r. w wysokości 280 000,00 zł. z okresem spłaty 30 miesięcy spłata kredytu w okresach kwartalnych, okres karencji 6 miesięcy.

3.Wymagany termin realizacji zamówienia: 16 grudnia  2005r.

4.W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający wymagania zawarte w p.z.p.

5.Nie dopuszcza się możliwości składania ofert wariantowych i częściowych.

6.Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w Urzędzie Gminy Świnice Warckie ul. Szkolna 1 pokój nr 12.

7.Miejsce i termin składania ofert: Urząd Gminy Świnice Warckie ul. Szkolna 1, pokój nr 10, do dnia 05.12.2005r. godzina 1100.

8.Miejsce i termin otwarcia ofert: Urząd Gminy Świnice Warckie ul. Szkolna 1 pokój nr 8, dnia 05 grudnia  2005r. godzina 1110.

9.Kryteria oceny ofert:  cena  -  100%.

 

Świnice Warckie 17.11.2005r.

artykuł nr 2

Modernizacja drogi we wsi Świnice Warckie

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

 

1.Zamawiający: Wójt Gminy Świnice Warckie ul. Szkolna 1    99-140 Świnice Warckie, telefon (063) 2881021, fax (063) 2881174.

2.Przedmiot zamówienia:  modernizacja drogi we wsi Świnice Warckie, zakres robót:

-roboty przygotowawcze – pomiarowe,

-wykonanie nawierzchni mineralno-asfaltowej na pow. 2500 m2 i grubości warstwy ścieralnej

4 cm, na istniejącej podbudowie,

-profilowanie i zagęszczenie poboczy o pow. 1625 m2.

3.Wymagany termin realizacji zamówienia: 15 maja  2006r.

4.W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający wymagania zawarte w p.z.p. oraz wykażą się wykonaniem co najmniej dwóch robót w ostatnich pięciu latach o podobnym charakterze z przedmiotem niniejszego zamówienia.

5.Nie dopuszcza się możliwości składania ofert wariantowych i częściowych.

6.Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w Urzędzie Gminy Świnice Warckie ul. Szkolna 1 pokój nr 12.

7.Miejsce i termin składania ofert: Urząd Gminy Świnice Warckie ul. Szkolna 1, pokój nr 10, do dnia 21.10.2005r. godzina 1100.

8.Miejsce i termin otwarcia ofert: Urząd Gminy Świnice Warckie ul. Szkolna 1 pokój nr 8, dnia 21 października  2005r. godzina 1110.

9.Kryteria oceny ofert:  cena  -  100%.

10.Kwota wadium:  1 000,00 zł. słownie: jeden tysiąc.

 

Świnice Warckie 05.10.2005r.

artykuł nr 3

Termomodernizacja śican i dachu budynku Szkoły Podstawowej W Świnicach Warckich

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

 

1.Zamawiający: Wójt Gminy Świnice Warckie ul. Szkolna 1    99-140 Świnice Warckie, telefon (063) 2881021, fax (063) 2881174.

2.Przedmiot zamówienia:  termomodernizacja ścian i dachu budynku Szkoły Podstawowej w Świnicach Warckich, zakres robót:

a)roboty przygotowawcze,

b)ocieplenie: ścian – pow. 1160 m2, dachu – o pow. 1061 m2 styropianem o grubości 10 cm,

c)wyprawa elewacyjna,

d)obróbki blacharskie,

e)instalacja odgromowa.

3.Wymagany termin realizacji zamówienia: 15 listopada 2005r.

4.W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający wymagania zawarte w p.z.p. oraz wykażą się wykonaniem co najmniej dwóch robót w ostatnich pięciu latach o podobnym charakterze z przedmiotem niniejszego zamówienia.

5.Nie dopuszcza się możliwości składania ofert wariantowych i częściowych.

6.Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w Urzędzie Gminy Świnice Warckie ul. Szkolna 1 pokój nr 12.

7.Miejsce i termin składania ofert: Urząd Gminy Świnice Warckie ul. Szkolna 1, pokój nr 10, do dnia 30.08.2005r. godzina 1100.

8.Miejsce i termin otwarcia ofert: Urząd Gminy Świnice Warckie ul. Szkolna 1 pokój nr 8, dnia 30 sierpnia 2005r. godzina 1110.

9.Kryteria oceny ofert:  cena  -  100%.

10.Kwota wadium:  2 000,00 zł. słownie: dwa tysiące.

 

Świnice Warckie 11.08.2005r.

artykuł nr 4

Modernizacja drogi we wsi Świnice Warckie o długości 650m.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

 

1.Zamawiający: Wójt Gminy Świnice Warckie ul. Szkolna 1    99-140 Świnice Warckie, telefon (063) 2881021, fax (063) 2881174.

2.Przedmiot zamówienia:  modernizacja drogi we wsi Świnice Warckie o długości 650m, wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego.

3.Wymagany termin realizacji zamówienia: 30 września 2005r.

4.W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający wymagania zawarte w p.z.p. oraz wykażą się wykonaniem co najmniej dwóch robót w ostatnich pięciu latach o podobnym charakterze z przedmiotem niniejszego zamówienia.

5.Nie dopuszcza się możliwości składania ofert wariantowych i częściowych.

6.Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w Urzędzie Gminy Świnice Warckie ul. Szkolna 1 pokój nr 12.

7.Miejsce i termin składania ofert: Urząd Gminy Świnice Warckie ul. Szkolna 1, pokój nr 10, do dnia 22 lipca 2005r. godzina 1100.

8.Miejsce i termin otwarcia ofert: Urząd Gminy Świnice Warckie ul. Szkolna 1 pokój nr 8, dnia 22 lipca 2005r. godzina 1120.

9.Kryteria oceny ofert:  cena  -  100%.

10.Kwota wadium:  1 000,00 zł. słownie: jeden tysiąc.

 

Świnice Warckie 04.07.2005r.

artykuł nr 5

Przebudowa drogi we wsi Świnice Warckie o powierzchni 812 m2

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

 

1.Zamawiający: Wójt Gminy Świnice Warckie ul. Szkolna 1    99-140 Świnice Warckie, telefon (063) 2881021, fax (063) 2881174.

2.Przedmiot zamówienia: przebudowa drogi we wsi Świnice Warckie o powierzchni 812 m2, wykonanie podbudowy i warstwy wiążącej z betonu asfaltowego.

3.Wymagany termin realizacji zamówienia: 30 września 2005r.

4.W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający wymagania zawarte w p.z.p. oraz wykażą się wykonaniem co najmniej dwóch robót w ostatnich pięciu latach o podobnym charakterze z przedmiotem niniejszego zamówienia.

5.Nie dopuszcza się możliwości składania ofert wariantowych i częściowych.

6.Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w Urzędzie Gminy Świnice Warckie ul. Szkolna 1 pokój nr 12.

7.Miejsce i termin składania ofert: Urząd Gminy Świnice Warckie ul. Szkolna 1, pokój nr 10, do dnia 22 lipca 2005r. godzina 1100.

8.Miejsce i termin otwarcia ofert: Urząd Gminy Świnice Warckie ul. Szkolna 1 pokój nr 8, dnia 22 lipca 2005r. godzina 1110.

9.Kryteria oceny ofert:  cena  -  100%.

10.Kwota wadium:  1 000,00 zł. słownie: jeden tysiąc.

 

Świnice Warckie 04.07.2005r.